پایان نامه با واژه های کلیدی نیازهای فردی، هدف های آموزشی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خواهد شد.
2-4-4 هدف های آموزش و پرورش
– آرمان های جهانی آموزش و پرورش
– آرمان های ملی آموزش و پرورش
– رسالت و مأموریت سیستم آموزش و پرورش
– وظایف پاره سیستم های آموزش و پرورش
– مقاصد اجرایی آموزش و پرورش
– هدف های درسی (فیوضات، 1388).

2-4-5 آرمان های جهانی آموزش و پرورش
آرمان های جهانی آموزش و پرورش از مرزهای سیاسی و جغرافیایی فراتر می روند، همه بشریت را فارغ از نژاد، دین و مرام در بر می گیرند و متضمن رسالتی هستند که آموزش و پرورش باید در پایدار ساختن تفاهم صلح و امنیت، برابر ساختن فرصت ها، استقرار حقوق و عدالت اجتماعی، گسترش مرزهای دانش و معرفت و پیشبرد بشریت به سوی کمالات انسانی در سراسر جهان بر عهده می گیرد.
آرمان های جهانی آموزش و پرورش در دستورات ادیان بزرگ، نوشته ها و گفته های متفکران انسان دوست و همچنین در پاره ای از منشورها.

2-4-6 نقش و کارکردهای اجتماعی آموزش و پرورش
از نظر تاریخی، مدارس به وسیله و خواست گروه های جامعه برای انجام دادن وظایف یا نقش های زیر به وجود آمده اند:
1- شرکت در جامعه پذیر کردن کودکان
2- انتقال فرهنگ
3- شرکت در آماده کردن کودکان برای زندگی بزرگسالی.
4- کمک به حفظ و یکپارچگی جامعه
5- یاری به رشد شخصی افراد اجتماع (پورظهیر، 1384).
– آموزش و پرورش باید به نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر بپردازد. این نیازها را ابعاد چهارگانه آموزش و پرورش نامیده اند:
– نیازهای فردی: به مفهوم پرورش توانایی ها، بینش ها، خلاقیت، خودآگاهی و خویشتن یابی.
– نیازهای اجتماعی: به مفهوم پرورش دگر آگاهی، تعاون و اشتراک مساعی برای ساختن محیط اجتماعی زیست.
– نیازهای اقتصادی: به مفهوم پرورش کارایی و بهره وری نیروی انسانی در تأمین رفاه و آسایش زندگی و ساختن محیط مادی زیست.
– نیازهای فرهنگی: به مفهوم پیش راندن و گسترش مرزهای دانش، معرفت، فن، و هنر برای ساختن محیط فرهنگی زیست (فیوضات، 1388).
رشد عاطفی، فکری و اجتماعی انسان محدود به دوران کودکی و جوانی نیست، بلکه تمام دوران زندگی را از بدو تولد تا پایان عمر در بر می گیرد. بنابراین، آموزش فقط در انحصار دوران دبستان، دبیرستان، دانشکده و مطالب رسمی درسی نیست، و باید مداوم باشد، و به مفهوم آموزش زگهواره تا گور تحقق بخشد. توجه به اصل مداومت مستلزم آن است که آموزش های رسمی، غیررسمی، و آموزش های بزرگ سالان نه تنها با یکدیگر مرتبط و هماهنگ شوند، بلکه به نیازهای فردی، اقتصادی و اجتماعی انسان در طول زندگیش سازگار گردند، و به صورت فراگردی پویا و سازنده و اصلاح کننده درآیند (فیوضات، 1388).

2-5 ویژگی های یک معلم خوب
1) رابطه اش با دانش آموز مثبت است.
2) به احساسات دانش آموز توجه می کند.
3) نظم و کنترل کلاس را در اختیار دارد.
4) محیط مطلوبی برای یادگیری پدید می آورد.
5) تفاوت های فردی را شناسایی کرده و مورد توجه قرار می دهد.
6) از کار با دانش آموز لذت می برد.
7) دانش آموز را به فعالیت های یادگیری می کشاند.
8) خلاق و نوآور است.
9) به آموزش مهارت های خواندن تأکید دارد.
10) دانش آموزان را به داشتن تصویر خوبی از خود هدایت می کند.
11) به طور جدی در فعالیت های رشد حرفه ای خود شرکت می کند.
12) موضوع درس را به خوبی بلد است.
13) انعطاف پذیر است.
14) ثابت قدم است.
15) عادلانه رفتار می کند (بهرنگی، 1388).

2-6 مهارت های آموزشی تدریس مورد نیاز آموزگاران
الف) مهارت های آموزشی قبل از تدریس:
1- مهارت تجزیه و تحلیل محتوای درس
2- مهارت انتخاب روش ها و فنون مناسب برای تدریس
3- مهارت انتخاب رسانه های دیداری و شنیداری مناسب برای کمک به یادگیری درس
4- مهارت در تعیین مراحل تدریس
5- مهارت تدوی اهداف درسی
6- مهارت تعیین رفتار ورودی
7- مهارت در اجرای ارزشیابی تشخیصی
8- تلاش برای کار بست ایده های کسب شده از طریق تعاملات تخصصی با همکاران
9- مهارت تهیه یا تدوین آزمون پیشرفت تحصیلی
10- مهارت تنظیم طرح درس روزانه
11- مهارت تنظیم طرح درس سالانه
12- مهارت ایجاد بستر مناسب برای هر نوع تفکر یاد گیرندگان در فعالیت های یادگیری
13- پرورش توانایی کسب اطلاعات
14- پرورش تجارب یادگیری برای پرورش نگرش های اجتماعی
15- پرورش تجارب یادگیری برای پرورش علاقه ها
16- مطالعه مجله های تخصصی درباره بهبود تدریس
17- مروری بر مواد جدید تدریس برای بررسی امکان کاربرد آن
18- مبادله کتب درسی با همکاران سایر مراکز آموزش عالی
19- انجام تحقیقات سودمند درباره درس و موضوع تدریس خود
20- ارتباط مناسب با انجمن یا جامعه ای که در رابطه با بهبود یاد دهی و یادگیری است
21- تلاش برای ایجاد نو آوری در تدریس و ارزشیابی اثر بخشی آن
22- استفاده از خدمات حمایتی عمومی (مانند مرکز اطلاع رسانی منابع تعلیم و تربیت برای بهبود تدریس 23- مشارکت در بازنگری دروس دوره و محتوای آن
24- مشارکت در سمینارها، کارگاه های آموزشی و گرد همایی های حرفه ای به منظور بهبود تدریس
25- دنبال کردن تحقیقاتی که به طور مستقیم به بهبود تدریس کمک می کند.
26- تهیه کتاب درسی، جزوه یا دیگر مطالب درسی
27- تهیه فایل های پاور پوینت از موضوع درسی برای ارائه بهتر
28- تهیه مقاله یا انجام خدمات ویراستاری برای مجله های حرفه ای درباره تدریس در رشته خود
29- مشارکت در تهیه متون تخصصی مربوط به تدریس
30- شناخت هدف های آموزش و پرورش و جهت دادن به فعالیت های آموزشی خود.
31- تحلیل فرآیند آموزشی
32- انتخاب روش تدریس مناسب با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود
33- آگاهی از الگوهای آموزشی که مربیان تربیتی با تحقیق به آن ها دست یافته اند.
34- آشنایی با روش های صحیح تدریس و فنون کلاس داری جهت فراهم کردن شرایط مطلوب یادگیری
35- آشنایی با برنامه ریزی و طراحی آموزشی
36- مهارت شناخت هدف های آموزشی
37- مهارت تعیین هدف های آموزشی مناسب موضوع تدریس با توجه به نیاز دانش آموزان ، نیاز جامعه و دیدگاه های متخصصان تعلیم و تربیت
38- مهارت اولویت بندی اهداف آموزشی
39- مهارت تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی
40- مهارت تبدیل هدف جزئی به اهداف رفتاری
41- مهارت تعیین نوع ارتباط بین هدف های کلی و جزیی
42- مهارت تعیین رفتاری ورودی
43- مهارت تدوین ارزشیابی تشخیصی
44- مهارت تعیین نخستین گام آموزشی
45- ارائه پیوسته و مرتبط مطالب و مفاهیم به دانش آموزان
46- آگاهی از میزان معلومات و مهارت های دانش آموزان
47- ترمیم مفاهیم پیش نیاز دانش آموزان
48- انتخاب وسایل آموزشی مناسب موضوع تدریس
49- شناسایی میزان علاقه، رغبت و توانایی دانش آموزان
50- مهارت شناسایی مفاهیم، اصول و قوانین هر علم
51- مهارت های مربوط به ساخت علوم مختلف
52- پروراندن مفاهیم اساسی و روش ها
53- مهارت برقراری ارتباط با مسائل روز
54- توجه به میراث فرهنگی در تهیه مطالب آموزشی
55- توجه به تازگی موضوع مورد یادگیری
56- مهارت دقت در توالی مطالب
57- مهارت دقت در تازگی موضوع
58- طراحی مناسب جهت انطباق با زمان آموزشی
59- مهارت طراحی برنامه آموزشی بعنوان پایه ای برای آموزش های بعدی
60- طراحی مناسب جهت دادن فرصت کافی برای فعالیت های یادگیری چندگانه
61- تقسیم مجموعه مورد بررسی جهت تدریس به واحد های مختلف (کلمه، نمادها، مفهوم ها و شخصیت های مطرح شده در متن)
62- مشخص ساختن هدف تحلیل
63- جمع آوری نمونه های مورد تحلیل
64- مهارت طبقه بندی واحدها
65- مهارت ارزیابی عینی طبقه ها
66- تحلیل و انتخاب محتوا بر اساس شیوه های عینی بودن، منظم بودن، آشکار بودن و مقداری بودن
67- مهارت سازماندهی محتوا و مطالب بر اساس مقایسه
68- مهارت تهیه محتوای جامع
69- سازماندهی دروس عملی
70- برنامه ریزی تدریس دروس عملی
71- تهیه مواد کمک آموزشی جذاب
72- تدارک بسته های آموزشی
73- سازماندهی منبع
74- چاره اندیشی در مورد منابع محدود
75- تدارک جلوه های مؤثر در کلاس درس
76- مشخص کردن این که در صورت تخلف از مقررات، دانش آموزان با چه نوع تحریم هایی مواجه می شوند.
77- نوشتن عناوین درس روی تابلو
78- وضع مقررات رفتاری برای مقابله با بی انضباطی
79- بیان روش اهداف تدریس
80- مراقبت از تأثیرات بازخوردها روی دانش آموزان
81- مشخص کردن دستاوردهای پیش بینی شده
82- برنامه ریزی جدول زمانی دستیابی به اهداف
83- تهیه مواد کمک آموزشی جالب و جذاب
84- مهارت در تعیین استراتژی تدریس
85- مهارت در انتخاب فنون یا تکنیک های تدریس
86- مهارت در استفاده از آزمایشگاه های تخصصی
87- مهارت در شبیه سازی های مورد نیاز متناسب با رشته و موضوع تدریس
88- مهارت در استفاده و ترسیم الگوهای سه بعدی
89- بهبود مهارت های دیداری، شنیداری و گفتاری
90- مثبت نگری نسبت به امور غیر منتظره
91- شناسایی شاگردان دارای مشکلات احساسی و رفتاری با مطالعه پرونده های ثبت نام یا کمک مشاوران
92- کاستن و جلوگیری از اضطراب و فشار عصبی

ب) فعالیت های آموزشی ضمن تدریس:
1- مهارت در اجرای فعالیت های آغازین درس
2- مهارت در فعالیت های مربوط به ارائه درس
3- مهارت در فعالیت های تکمیلی درس
4- مهارت در اجرای فعالیت های پایانی درس
5- مهارت در تعیین تکلیف درسی به صورت انفرادی و گروهی
6- مهارت در ارزشیابی (تشخیصی، تکوینی، نهایی)
7- داشتن انگیزش درونی و علاقه
8- اعتقاد به استقلال دانش آموز
9- توجه به قدرت انتخاب دانش آموز
10- فراهم آوردن فرصت هایی برای کار با دیگران
11- بوجود آوردن محیطی که تلاش برانگیز، حمایتی و کمتر تهدید آمیز باشد
12- دادن بازخورد مداوم، سازنده و قابل استفاده
13- داشتن ساختار مناسب و سازماندهی روشن
14- درگیری فعال دانش آموزان در وظایف واقع بینانه یادگیری
15- تأکید بر اهداف سطح بالاتر
16- تمرین و تقویت
17- تأکید بر دستیابی به مهارت های علمی سطح بالاتر
18- الزام به درک عمیق از مطالب درسی توسط دانش آموز با معرفی فعالیت های تدریس مناسب
19- کاهش زمان اختصاص یافته به تدریس به شیوه سخنرانی
20- کاهش میزان مواد درسی مبتنی بر واقعیات که باید به خاطر سپرده شود.
21- صرف زمان راهنمایی بیش تر برای درک اصول اساسی و کاربرد آن ها
22- ارزشیابی میزان تهدید کننده دانستن محیط و استاد، توسط دانش آموزان و حذف یا کاهش این تهدید
23- مرور رویه های ارزیابی
24- مهارت برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان
25- مشتاق تدریس بودن
26- علاقه مندی به کمک به دانش آموز در یادگیری
27- قابل دسترس بودن برای راهنمایی دانش آموز
28- تشویق دانش آموزان به ابراز عقیده
29- سازماندهی تدریس
30- روشنی توضیحات
31- آغاز تدریس با تابلوی تمیز
32- خودداری از نوشتن هنگام صحبت کردن
33- نگاه به دانش آموز هنگام صحبت کردن
34- حرکت و جا به جایی مناسب جلو تابلو هنگام نوشتن
35- کنار رفتن از جلو تابلو بعد از اتمام نوشتن جهت استفاده دانش آموزان از مطالب نوشته شده
36- نوشتن اطلاعات فشرده و مقوله بندی شده به جای بیان جزئیات روی تابلو
37- دادن فرصت کافی و مناسب به دانش آموزان جهت یادداشت اطلاعات روی تابلو
38- به کار بردن متناسب رنگ ها هنگام نوشتن روی تابلو
39- قرار دادن سوال ها و تمرین هایی درون متن برای برانگیختن تفکر دانش آموزان
40- ایجاد ارتباط عاطفی مطلوب با دانش آموزان
41- وسعت اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی دانش آموزان
42- توجه به زمینه و روابط اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان
43- توجه به زمینه های علمی و ویژگی های فردی دانش آموزان
44- مهارت توجه به اهمیت موضوع درس
45- توجه به قوانین و مقررات نظام آموزشی
46- ایجاد موقعیت مناسب یادگیری
47- استفاده از الگوی تدریس مناسب
48- شناخت علایق و خواسته های دانش آموزان
49- سازماندهی بر اساس همبستگی کلمات یا عبارات
50- مهارت استفاده از روش پرسش و پاسخ در حین تدریس به روش سخنرانی
51- مهارت استمرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوا
52- مهارت تغییر دادن محرک ضمن تدریس
53- مهارت شور و حرارت در هنگام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش کارکنان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پیش آزمون