پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

لباس
جنسیت

برهنه

ندارد

بلند و راستگوشه
شاخدار و مجلل

دامن تا بالای زانو

در بالاتنه به درستی مشخص نیست دامن دارای درز یا نقش است
مرد

نقش برجسته وقفی پوزور این شوشینک
ندارد

مشخص نیست
ندارد
شاخدار موها اویزان تا پشت کمر
تا روی زمین
در بالاتنه به درستی مشخص نیست دامن با پارچه لخت
زن

5-4. ظرف عیلام قدیم
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

برهنه

از یقه به صورت شنل تا روی بازو ها پوشیده شده
ندارد
کلاه به شکل سر بند و شاخدار موها کوتاه و اراسته
تا روی زمین اما مچ پا از زیر لباس مشخص است
مطبق یقه شنل مانند
زن
ظرف کوچک استوانه ای با دسته به شکل پیکره

5-5. پیکرههای عیلام میانه
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

مشخص نیست
کوتاه و طرح دار
ندارد
ندارد
تا روی زمین
پیراهن ساده با شنلی که ساریوار از پشت به دور شانه و سرشانه و سپس جلو آمده
زن
پیکره کوچک زن از جنس عاج
برهنه
شنلی از یقی تا روی ارنج دست
ندارد
سربند موها اراسته و ساده تا گردن
تا ساق پا
بالاتنه مطبق دامن از باسن تا زانو ساده و از زانو تا ساق مطبق
زن
پیکره گلی الهه در حال نیایش
مشخص نیست
آستین کوتاه
بلند و راستگوشه
کلاه شاخدار
تا روی زمین
کاملا مطبق
مرد
پیکره مفرغی خدای سوار بر ارابه
برهنه
بلند تا مچ دست یک دست و دست دیگر برهنه
بلند و راستگوشه تا خط سینه
موها پوش داده و پشت جمع شده و کلاه شاخدار
تا مچ پا
کاملا مطبق
مرد
پیکره مفرغی خدای عیلامی

5-6. مجسمه عیلام میانه
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

برهنه
کوتاه
ندارد
موها کوتاه و پوش داده شده
تا روی پشت پا
بالاتنه ساده در قسمت دامن یا پایین تنه مطبق
زن
مجسمه مفرغی پیکره الهه ماهی

5-7. اثر مهرهای عیلام میانه
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

مشخص نیست
مشخص نیست
ندارد
شاخدار
از ران پایینتر
مشخص نیست
مرد
اثر مهر استوانهای کوک نشور
مشخص نیست
بلند و ساده
بلند و راستگوشه
احتمالا شاخدار
تا روی مچ پا
بالاتنه مشخص نیست پایینتنه مطبق
مرد
اثر مهر استوانهای شاهزاده شوش

5-8. پلاکهای قالبی عیلام میانه
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

مشخص نیست
برهنه
ندارد
کلاه دارد اما مشخص نیست
تا روی زمین
بالاتنه برهنه دامن در پایین دارای دو چین
زن
الهه مادر
مشخص نیست
شنل مانند
ندارد
شاخدار
مشخص نیست
بالاتنه شنل مانند پایین تنه مطبق
زن
الهه با پرندگان
اطلاعی نیست
مشخص نیست
ندارد
آرایش مو مجلل
مشخص نیست
بالاتنه برهنه
زن
یک زن از حفریات هفت تپه
اطلاعی نیست
از سرشانه تا بازو را شنل وار پارچه ای پوشانده
ندارد
مشخص نیست
تا روی زمین
پیراهن دارای دو دامن دامن رویی به صورت والان و تا زانو هاست و در حاشیه دارای منگوله است پارچه پیراهن را نقوش دایره ای برجسته مزین کرده
زن
یک زن از گل پخته یا سفال از حفریات هفت تپه

5-9. پیکرههای عیلام نو
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

مشخص نیست
رگلان
ندارد
مشخص نیست
تا روی زمین
یقه قایقی بالاتنه در قسمت خط کمر از پایینتنه جدا سرتا سر لباس پولکدوزی است در قسمت جلو دامن نواری با پهنای زیاد
زن
زن از معبد الهه پینیکیر
مشخص نیست
کوتاه
ندارد
گیسوان به شکل عیلامی آراسته و کوتاه
تا روی زمین
پیراهن ساده و بلند
زن
سه پیکره کوچک وقفی
ندارد
مشخص نیست احتمالا ساده و کوتاه
ندارد
اطلاعی نیست
تا روی زمین
بالاتنه ساده لباس زنگوله مانند دو دامن که نیم دامن رویی کوتاه و تا روی ران هاست حاشیه ای پهن به لبه دامن زیرین وصل شده
زن
ملکه نپیراسو
برهنه
کوتاه
چهار گوشه مرتب
کلاه زره مانند بر روی پیشانی مانند سربند و صاف
تا روی زمین
پیراهن دو تکه ای ک به وسیله کمربند به کمر محکم شده در بالاتنه نقوش ستاره مانند و حاشیه دامن در پایین حاشیه دار پرچین
مرد
پیکرههای کوچک از طلا زرد و سفید

5-10. نقشبرجستههای عیلام نو
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

ساده
بلند تا مچ دست
بلند و منظم
کلاه ساده و موهای بلند از پشت و دو طرف شقیقه اویزان گشته
پیراهن بلند تا مچ پا
دامن پیراهن مانند دامن لنگی جلوی پا روی هم آمده غلافی به کمر بسته شده
مرد
نقشبرجسته مفرغی ارگ شوش
برهنه
کوتاه و شنل مانند
ندارد
شنیون شده و بسته
بلند
شال حاشیهدار بر روی پیراهن ساده
زن

زن نخریس از شوش
اطلاعی نیست
ساده و کوتاه
ندارد
موهای فر
اطلاعی نیست
پیراهن بلند در قسمت کمر با کمربندی خشتی بسته شده
زن

اطلاعی نیست

پارچهای شنلوار بر روی سرشانه و دست ها افتاده پیراهن زیرین استین کوتاه
روی صورت مجعد و در پایین صاف
گرد و بزرگ در پشت رها به صورت روبان تا آرتج ها و در آخر به منگوله ای ختم می شود.
مچ پا
کاملا عیلامی و چند تکه

هانی مرد

نقشبرجسته کولفرح

اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست

تا روی زانو
کمربندی پهن بر روی کمر بسته شده
مرد فوقانی

ادامه نقش برجسته کول فرح
اطلاعی نیست
کوتاه
اطلاعی نیست

بلند تا روی مچ پا

بالاتنه ساده و پیراهن مطبق دارای سه ردیف چین میان هر ردیف یک نوار
مرد

مشخص نیست
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
مشخص نیست
بلند تا مچ پا
در قسمت کمر با شالی پیراهن ساده را محکم کرده
مرد

اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
بلند با انتهای توپی
کاکلی از زیر کلاه نمدی بیرون زده در پشت موهای بافته بر روی شانه ها ریخته
تا روی زانو
شبیه به لباس هانی
مرد
شخصیت اصلی کولفرح بر روی مثلث
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست

بلند

پیراهن ساده
دختر

اشکفت سلمان

ادامه
اشکفت سلمان
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
بلند
بافته شده بر روی سینه ها در پشت تا کمر اویزان و رها کلاه نوک تیز

دامن کوتاه

مرد

اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
بلند و انتهای راستگوشه
موها بافته شده تا روی سینه در پشت گردن تا کمر کلاه نوک تیز
دامن تا زانو
دامن با انتهای زنگوله ای
مرد

اطلاعی نیست
کوتاه
ندارد
موها پوشدار و اراسته و تا شانه آویزان
لباس بلند

زن

اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
بلند و راستگوشه
دو رشته موی بافته شده در کنار دو شقیقه و دیگری در پشت رها
تا مچ پا
پیراهنگونه و بدون تزیین
مرد هومبان

نقوش کورنگان
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
ندارد
کلاه شاخدار
تا مچ پا
پیراهنگونه و بدون تزیین فراختر از لباس مرد
زن پی نی کیر

اطلاعی نیست
اطلاعی نیست
ندارد
بوکل و اراسته کلاه کنگرهای شبیه قلعه
بلند
چیندار
زن
نقوش نقش رستم

5-11. سنگهای یادمان عیلام نو
پاپوش
آستین
ریش
کلاه و مو
بلندی لباس
نوع لباس
جنسیت

برهنه

یکطرف بدن تا روی ارنج و دیگری تا روی مچ
بلند منظم و راستگوشه

شاخدار خدایان
مو در پشت پوش داده شده
پیراهن بلند تا مچ پا

پیراهن شنل مانند یقه گرد و در قسمت دامن مطبق و بلند

مرد

سنگ یادمان حمورابی
اطلاعی نیست
شنل مانند بر روی بازوها افتاده
بلند منظم و راستگوشه
معمولی و کلاه گیس مانند تا روی گوشها رها و آزاد می باشد
اطلاعی نیست
پیراهن در پایین تنه ساده در بالاتنه منقوش و شنل مانند

مرد

اطلاعی نیست
شنل مانند تا روی بازوها
آراسته
منظم و پوش داده شده کلاه لبهدار با سربند نقوش گلدار
اطلاعی نیست
اطلاعی نیست احتمالا منقوش آشوری
مرد
سنگ یادمان ات همیتی

شکلها و طرحها

شکل 3-1 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

شکل 3-2 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

.

شکل 3-3 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

شکل 3-4 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

شکل 3-5 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

شکل 3-6 (رمضان ماهی ،1392، تبیان)

شکل 4-1 (مجیدزاده : 1386 :109)

طرح4-1 (نگارنده) شکل 4-2 (مجیدزاده :1386 : 110)

شکل 4-3 (مجیدزاده : 1386: 112)

طرح 4-2 (نگارنده)

شکل 4-4 (مجیدزاده : 1386 :122)

طرح 4-3 (مجیدزاده : 1386 :122)

شکل 4-5 (مجیدزاده : 1386 :123)

طرح 4-4 (نگارنده) شکل 4-6 (مجیدزاده : 1386 :114)

طرح 4-5 (نگارنده)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته، دوران باستان، تاریخ ایران، بین النهرین Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، آزمون فریدمن