پایان نامه با واژه های کلیدی نفت و گاز، تجارت بین الملل، حقوق تجارت، ریاست جمهوری

دانلود پایان نامه ارشد

نفتی خارجی از روش تامین مالی شرکتی استفاده کند.
در پایان باید یادآوری نماییم که ایران برای جذب سرمایه های خارجی در حال رقابت با کشورهای نفت خیز حوزه ی خلیج فارس است بنابراین باید توجه نمود که نگاه بدبینانه نسبت به شرکت های نفتی خارجی و نظر منفی نسبت به سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت نمی تواند سیاست کارآمدی باشد. این مساله که منابع طبیعی کشور به وسیله ی قراردادهای دیگر چون مشارکت در تولید غارت خواهد شد، مردود است زیرا نفت تنها یک ماده ی خام طبیعی است و مردم ایران نفت را به عنوان یک محصول و با ترکیب نهاده های تولید، ایجاد نکرده اند.434 این در حالی است که در برابر فروش نفت خام، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای فراوانی وارد کشور شده است که نقش عمده ای در توسعه ی کشور داشته است.

منابع

الف- فارسی
کتابها
اشمیتوف، کلایو ام.، (1378)، حقوق تجارت بین الملل، در دو جلد، جلد اول، ترجمه بهروز اخلاقی وسایرین، انتشارات سمت، تهران.
امیرمعزی، احمد، (1388)، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، نشر دادگستر، چاپ دوم، تهران.
انصاری معین، پرویز، (1387)، حقوق تجارت بین الملل، میزان، تهران.
ایران پور، فرهاد، (1390)، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی تحول از «نظام های حقوق ملی» به سوی «نظام حقوق فراملی»، شهر دانش، تهران.
صابر، محمدرضا، (1389)، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، نشر دادگستر، تهران.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1386)، حقوق بینالملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ سیام، تهران.
غنی نژاد، موسی، (1389)، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران.
فالچر، جیمز، (1389)، سرمایه داری، مترجم: مصطفی امیری، انتشارات ماهی، تهران.
کاتوزیان، ناصر، (1383)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین)، جلد اول، چاپ ششم، گنج دانش، تهران.
کاشانی، صادق، (1388)، توسعه ی میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران.
هال، جان، (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، مترجمان: سجاد سیاح و علی صالح آبادی، گروه رایانه تدبیرپرداز، تهران.
مقالهها
آریان کیا، رضا، (1388)، «شروط داوری در سیر تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز»، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، شماره 41.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت ریسک، حل و فصل اختلافات، بیع متقابل، تامین مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان