پایان نامه با واژه های کلیدی مکان‌یابی، عدم قطعیت، زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه ارشد

ساده‌ی ظرفيت محدود مسئله‌ی مکان‌يابی محور (CSAHLP)……..
70
4-5-2. نتايج محاسباتی حالت غير‌قطعی تخصيص چندگانه‌ی ظرفيت محدود مسئله‌ی مکان‌يابی محور (CMAHLP).
75
فصل پنجم: جمع‌بندی، نتيجه‌گيری و پيشنهادها………………………………………………………………………….
81
5-1. جمعبندي و نتيجهگيري………………………………………………………………………………………………………………………….
82
5-2. نوآوريهاي مدل……………………………………………………………………………………………………………………………………
85
5-3. پيشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
86
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………
88
پيوست الف: کد نوشته‌شده در نرم‌افزار GAMS برای حالت قطعی (CSAHLP)……………………………………………….
97
پيوست ب: کد نوشته‌شده در نرم‌افزار GAMS برای حالت قطعی (CMAHLP)………………………………………………..
101
پيوست ج: کد نوشته‌شده در نرم‌افزار GAMS برای حالت غیر‌قطعی (RCSAHLP)……………………………………………
106
پيوست د: کد نوشته‌شده در نرم‌افزار GAMS برای حالت غیر‌قطعی (RCMAHLP)……………………………………………
109

فهرست جدولها

جدول (2-1): منابع عدم قطعیت در زنجیره تأمین: قدرت اثرگذاری کم، متوسط و زیاد تصمیمات……………………………………..
35
جدول (2-2): تعیین جايگاه اين تحقيق و مروری بر ادبيات تحقيقات انجام‌شده……………………………………………………………
40
جدول (4-1): 37 گره‌ی موجود در مجموعه داده‌های IAD به ترتیب بزرگی جریان (از بالا به پایین)………………………
59
جدول (4-2): نتایج مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود………………………………………………………………………..
64
جدول (4-3): نتایج مدل ‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود……………………………………………………………………
69
جدول (4-4): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود……………………………………………………………………
74
جدول (4-5): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود………………………………………………………………
79

فهرست شکلها

شکل (1-1): یک گراف کامل با 6 گره و 30 زوج مبدأ/مقصد…………………………………………………………………………….
7
شکل (1-2): یک شبکه‌ی تک محور با 6 گره و 30 زوج مبدأ/مقصد……………………………………………………………………
7
شکل (1-3): مثالی از یک شبکه‌ی 3 محور……………………………………………………………………………………………………….
8
شکل (4-1): تعدادی از فرودگاه‌های ایران در یک نگاه………………………………………………………………………………………
58
شکل (4-2): 37 شهر موجود در مجموعه داده‌های IAD……………………………………………………………………………………
60
شکل (4-3): نتایج مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 2/0 α=……………………………………………….
61
شکل (4-4): نتایج مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 4/0 α=……………………………………………….
62
شکل (4-5): نتایج مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 6/0 α=……………………………………………….
63
شکل (4-6): نتایج مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 8/0 α=……………………………………………….
64
شکل (4-7): نتایج مدل قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 2/0 α=…………………………………………..
65
شکل (4-8): نتایج مدل قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 4/0 α=…………………………………………..
66
شکل (4-9): نتایج مدل قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 6/0 α=…………………………………………..
67
شکل (4-10): نتایج مدل قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 8/0 α=…………………………………………
68
شکل (4-11): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 2/0 α=…………………………………………
70
شکل (4-12): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 4/0 α=…………………………………………
71
شکل (4-13): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 6/0 α=…………………………………………
72
شکل (4-14): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود به ازای 8/0 α=…………………………………………
73
شکل (4-15): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 2/0 α=……………………………………
75
شکل (4-16): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 4/0 α=……………………………………
76
شکل (4-17): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 6/0 α=……………………………………
77
شکل (4-18): نتایج مدل غیر‌قطعی تخصیص چندگانه‌ی ظرفیت محدود به ازای 8/0 α=……………………………………
78

چکيده
مسئله‌ی مکان‌یابی محور یکی از حوزه‌های نوظهور و تازه رونق گرفته در نظریه مکان‌یابی تسهیلات کلاسیک است که بایستی مدیران زنجیره تأمین سازمان‌ها و شرکت‌ها در هنگام طراحی شبکه‌ی زنجیره تأمین خود به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری، توجه ویژه‌ای به این مسائل داشته باشند. در برنامه‌ریزی استراتژیک، ممکن است تصمیم‌ها اثر طولانی مدتی داشته باشند و پیاده‌سازی برنامه‌ها زمان قابل‌توجهی را بگیرد. همچنین، داده‌های ورودی از قبل دقیقاً شناخته‌شده نباشند. از این رو، در تصمیمات گرفته‌شده بایستی عدم قطعیت در نظر گرفته شود. عدم قطعیت را می‌توان به عنوان خاصیتی از سیستم در نظر گرفت که توصیف‌کننده‌ی نقص دانش بشر درباره‌ی یک سیستم و وضعیت پیشرفت آن، است. در این تحقیق مدل‌های خاصی از مسائل مکان‌یابی محور تحت عنوان تخصیص ساده و چندگانه‌ در نظر گرفته شده است. ابتدا مدل‌ عمومی حالت‌های تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود معرفی‌شده و در ادامه مدل پیشنهادی این تحقیق برای نحوه‌ی برخورد با عدم قطعیت پارامترها که شامل حالت‌های تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مکان‌یابی محور مبتنی بر رویکرد بهینه‌سازی استوار است، ارائه می‌شود. در انتها عدم قطعیت پارامترهایی مانند هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی محور و ظرفیت مربوط به هر محور بر روی مجموعه داده‌های هواپیمایی ایران IAD1 با استفاده از رویکرد 2Minimax Regret بررسی و نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در نظر نگرفتن عدم قطعیت در طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین، گاه باعث ایجاد خسارت‌ها و هزینه‌های هنگفتی می‌شود که این ضرر‌های متحمل شده به نوبه‌ی خود موجب تأخیر در اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های بلند‌مدت پیش‌بینی‌شده و تعلیق تمامی فعالیت‌های سازمان‌ها یا شرکت‌ها می‌شود.
واژه‌هاي کليدی: مکان‌یابی تسهیلات، مکان‌یابی محور، عدم قطعیت، تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود، بهینه‌سازی استوار، Minimax Regret

مقدمه
مكان‌يابي تسهيلات، واژه‌اي شناخته‌شده در حوزه مطالعات كاربردي تحقیق در عملیات است. تعداد بسیار زیاد مقاله‌ها و تحقیق‌های منتشرشده، گواه بر این ادعا است. با اين حال، كاربرد مدل‌هاي مكان‌يابي همواره مورد پرسش قرار دارند. البته سودمندي و كاربردي بودن مكان‌يابي به ویژه در لجستيك، هيچ‌گاه مورد ترديد قرار نگرفته است. قابل‌توجه‌ترین موارد لجستيك در اين حوزه، مديريت زنجيره تأمين است. در واقع، توسعه‌ی مدیریت زنجیره تأمین به طور مستقل از تحقیق در عملیات انجام‌گرفته و تحقیق در عملیات گام به گام وارد مباحث زنجیره تأمین شد. در نتيجه، مدل‌هاي مكان‌يابي تسهيلات، به تدريج وارد متون زنجيره تأمین‌شده و حوزه‌اي بسيار جذاب و مفيد به وجود آمد.
در روند اين توسعه، به طور طبيعي سؤالاتي متعدد به وجود مي‌آيند كه برخي از آن‌ها عبارت‌اند از:
مدل مكان‌يابي تسهيلات بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد تا در حوزه تأمين پذيرفته شود؟
آيا مدل‌هايي از مكان‌يابي تسهيلات وجود دارند كه قبلاً در حوزه زنجيره تأمين كارايي داشته‌اند؟
آيا اصولاً مدیریت زنجیره تأمین به مكان‌يابي تسهيلات نيازي دارد؟
يكي از مسائل مكان‌يابي تسهیلات، شناخت مجموعه‌اي از مشتريان با فواصل فيزيكي متفاوت و مجموعه‌اي از تسهيلات براي برآورده سازی تقاضای آن‌هاست. فاصله‌ها، زمان‌ها و هزينه‌هاي مشتريان و تسهيلات، مي‌بايستي با سنجه‌اي خاص اندازه‌گيري شود. سؤالات نيازمند به پاسخ شامل موارد ذيل مي‌شوند:
كدام يك از تسهيلات بايد مورد استفاده قرار گيرد (به لحاظ موقعيت مكاني)؟
كدام مشتري بايد از كدام تسهيلات خدمات دريافت كند تا هزينه به حداقل برسد؟
مدل‌هاي تعيين محل تسهيلات، نقش مهمي در طراحي و برنامه‌ريزي زنجيره تأمين دارند. اصولاً در طراحي و برنامه‌ريزي زنجيره تأمين 3 سطح بر اساس افق زماني شامل استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي وجود دارد. سطح استراتژي با تصميماتي ارتباط دارد كه اثراتي بلندمدت بر سازمان شما مي‌گذارد. اين موارد، شامل تصميماتي در خصوص: تعداد، محل، ظرفيت انبار، ظرفيت توليد يا جريان مواد ‌اوليه در شبكه لجستيك است. مکان‌یابی تسهیلات حوزه‌های بسیار دیگری را نیز در بر می‌گیرد. یکی از جدیدترین و پر‌کاربردترین آن‌ها مکان‌یابی محور است. محورها تسهیلاتی هستند که در راستای خدمات‌رسانی به مردم، برآورده کردن تقاضاها، گردش اطلاعات و کالاهای مصرفی میان زوج‌های مبدأ و مقصد مورد نظر، به وجود آمده‌اند. از محورها برای کاهش تعداد اتصالات حمل‌و‌نقل بین گره‌های مبدأ و مقصد استفاده می‌شود (Zanjirani Farahani et al., 2013).
پس از مقاله‌های اولیه‌ی O’Kelly (1986, 1987) تحقیقات زیادی در این حوزه صورت گرفته است. مخصوصاً، مسائلی با اهداف و ویژگی‌های متفاوت، که بیشتر مورد توجه قرارگرفته‌اند. مسئله‌ی p-محور میانه و مسائل مکان‌یابی محور ظرفیت محدود و ظرفیت نامحدود از جمله موضوعاتی هستند که بیش‌ترین تکرار را در مقاله‌های منتشرشده دارند. در مسئله‌ی p-محور میانه هدف حداقل سازی هزینه‌های عملیاتی شبکه (هزینه‌های مسیریابی تقاضا) است، از طرفی دیگر در مسائل مکان‌یابی محور ظرفیت محدود و نامحدود هزینه‌های ثابت راه‌اندازی محورها نیز در تابع هدف در نظر گرفته می‌شود (Alumur et al., 2012).
در مسائل مکان‌یابی محور معمولاً تعدادی گره با میزان تقاضاهای متناظر وجود دارد که جریان بین این گره‌ها در حال انتقال است. در مدل تخصیص ساده‌ی مکان‌یابی محور تعدادی از گره‌ها به عنوان محور انتخاب می‌شوند و گره‌های دیگر یعنی گره‌های غیر محور (میله) هر کدام تنها به یک محور متصل می‌باشند. در این مدل هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی بین گره‌های غیر محور وجود ندارد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عدم قطعیت، زنجیره تأمین، مکان‌یابی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مکان‌یابی، تحقیق در عملیات، عدم قطعیت