پایان نامه با واژه های کلیدی مکان‌یابی، رقابت بازار، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

هدف مدل‌های پیشنهادی در ارتباط با هزینه‌ها است. بهر حال، در بیشتر آن‌ها ضریب کاهشی هزینه‌های انتقال بین محورها تنها برای جریان عبوری بین گره‌های محور در نظر گرفته شده است. در واقع، هیچ تحقیقی بر روی عامل‌های اثرگذار بر جریان بین گره‌های غیر محور و محور صورت نگرفته است. این یک امر حیاتی است زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که نشان دهد اتصال یک گره‌ی غیر محور به محور از تعدادی از اتصالات بین محوری، جریان ترافیکی بیشتری نداشته باشد.
استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره در مسائل مکان‌یابی محور به صورت گسترده‌ای در تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار نگرفته است. بیشتر مقالات حاضر بر روی معیارهای حداکثر سازی سود یا حداقل کردن هزینه (یا زمان و مسافت عبوری) مانند توابع هدف سنتی تمرکز کرده‌اند. بهر حال، در برخی حوزه‌ها مانند صنایع هواپیمایی، با توابع هدف دیگری مانند حداکثر سازی سهم بازار مواجه هستیم. با در نظر گرفتن توابع هدف گوناگونی، مسائل واقعی‌تر را می‌توان به صورت موثرتری تحلیل کرد.
موضوع جدید دیگر در حوزه‌ی مکان‌یابی محور، مسائل مکان‌یابی چندوجهی است که در آن این مسائل از دیدگاه طراحی شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوع شبکه‌ها نه تنها تصمیمات عادی مکان‌یابی- تخصیص بررسی می‌شوند، بلکه تصمیم در مورد چگونگی طراحی شبکه‌های محور نیز در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، Alumur, Kara, and Karasan (2012) هزینه‌های حمل‌و‌نقل و زمان مسافرتی را در مسائل مکان‌یابی چندوجهی بررسی کرده و پیشنهاد اضافه کردن مسئله‌ی قیمت‌گذاری و رقابت بازاری در کارهای آینده را داده‌اند.

منابع
یوسف زاده خیابانی، ع.ر.، حکمت فر، م.، پیشوائی، م.س.، 1391. مسئله‌ی مکان‌یابی محور. در طراحی سیستم‌های صنعتی (مکان‌یابی تسهیلات)، (ویراستاران) رضا زنجیرانی فراهانی و مسعود حکمت فر، ص 287-292. تهران: دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر (پلی‌تکنیک تهران).
Abdinnour-Helm, S., 1998. A hybrid heuristic for the uncapacitated hub location problem. European Journal of Operational Research 106 (2–3), 489–499.
Abdinnour-Helm, S., 2001. Using simulated annealing to solve the p-hub median problem. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 31 (3), 203–220.
Abdinnour-Helm, S., Venkataramanan, M.A., 1998. Solution approaches to hub location problems. Annals of Operations Research 78, 31–50.
Adler, N., Hashai, N., 2005 .Effect of open skies in the Middle East region. Transport Res 39,878–894.
Alumur, S. A., Kara, B. Y., & Karasan, O. E., 2009. The design of single allocation incomplete hub networks. Transportation Research Part B, 43, 936–951.
Alumur, S. A., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F., 2012. Hub location under uncertainty. Transportation Research Part B, 46(4), 529–543.
Alumur, S., Kara, B.Y., 2008. Network hub location problems: the state of the art. European Journal of Operational Research 190 (1), 1–21.
Aversa, R.., Botter, R.C., Haralambides, H.E., Yoshizaki, H.T.Y., 2005. A mixed integer programming model on the location of a hub port in the East Coast of South America. Maritime Econ Logist 7, 1–18.
Aykin, T., 1994. Lagrangean relaxation based approaches to capacitated hub-and-spoke network design problem. European Journal of Operational Research 79 (3), 501–523.
Aykin, T., 1995a .Networking policies for hub-and-spoke systems with application to the air transportation system. Transport Sci 29 (3), 201–221.
Aykin, T., 1995b. The hub location and routing problem. European Journal of Operational Research 83, 200–219.
Bai, D., Carpenter, T., Mulvey, J.M., 1997. Making a case for robust optimization models, Manage. Sci. 43, 895-907.
Baird, A.J., 2006. Optimizing the Container transshipment hub location in northern Europe. J Transport Geography 14 (3), 195–214.
Bania, N., Bauer, P., Zlatoper, TU., 1998. Air passenger service: A taxonomy of route network, hub location, and competition. Logist Transport Rev 34, 53–74.
Baohua, W., Shiwei, H.E., 2009. Robust optimization model and algorithm for logistics center location and allocation under uncertain environment, J. Transp. Syst. Inf. Technol. 9(2), 69-74.
Berman, O., Drezner, Z., Wesolowsky, G., 2007. The transfer point location problem. Eur J Oper Res 179 (3), 978–989.
Boland, N., Krishnamoorthy, M., Ernst, A.T., Ebery, J., 2004. Preprocessing and cutting for multiple allocation hub location problems. European Journal of Operational Research 155 (3), 638–653.
Bryan, D.L., 1998. Extensions to the hub location problem: Formulations and numerical examples. Geographical Analysis 30, 315–330.
Campbell, J.F., 1992. Location and allocation for distribution systems with transshipments and transportation economies of scale. Annals of Operations Research 40, 77–99.
Campbell, J.F., 1994a. A survey of network hub location. Studies in Locational Analysis 6, 31–49.
Campbell, J.F., 1994b. Integer programming formulations of discrete hub location problems. European Journal of Operational Research 72, 387–405.
Campbell, J.F., 1996. Hub location and the p-hub median problem. Operations Research 44 (6), 1–13.
Campbell, J.F., Ernst, A., Krishnamoorthy, M., 2002. Hub location problems. In: Drezner, Z., Hammacher, H., (Eds) Facility location: applications and theory. Berlin, Springer.
Chen, J.F., 2007. A hybrid heuristic for the uncapacitated single allocation hub location problem. Omega 35, 211–220.
Contreras, I., Cordeau, J.-F., Laporte, G., 2011. Stochastic uncapacitated hub location. European Journal of Operational Research 212 (3), 518–528.
Correia, I., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F., 2010b. The capacitated single allocation hub location problem revisited: A note on a classical formulation. European Journal of Operational Research, 207, 92–96.
Correia, I., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F., 2011. Hub and spoke network design with single-assignment, capacity decisions and balancing requirements. Applied Mathematical Modelling 35, 4841–4851.
Costa, M.G., Captivo, M.E., Climaco, J., 2007. Capacitated single allocation hub location problem – a bi-criteria approach. Computers and Operations Research, in press, doi:10.1016/j.cor.2007.04.005.
Cunha, C.B., Silva, M.R., 2007. A genetic algorithm for the problem of configuring a hub-and-spoke network for a LTL trucking company in Brazil. Eur J Oper Res 179, 747–758.
Daskin, M.S., 1995. Network and discrete location. Northwestern University.
Davis, T., 1993. Effective supply chain management, Sloan Manage. Rev. 34, 35-46.
de Camargo, R.S., Miranda Jr, G., & Ferreira, R. P. M., 2011. A hybrid outer approximation/benders decomposition algorithm for the single allocation hub location problem under congestion. Operations Research Letters, 39, 329–337.
de Camargo, R.S., Miranda Jr, G., & Luna, H. P. L., 2009. Benders decomposition for hub location problems with economies of scale. Transportation Science, 43, 86–97.
de Camargo, R.S., Miranda JR, G., 2012. Single allocation hub location problem under congestion: Network owner and user perspectives. Expert Systems with Applications, 39 (3), 3385–3391.
de Camargo, R.S., Miranda JR, G., Ferreira, R. P. M., & Luna, H. P. L., 2009. Multiple allocation hub-and-spoke network design under hub congestion. Computers and Operations Research, 36, 3097–3106.
de Camargo, R.S., Miranda Jr., G., & Luna, H. P. L., 2008. Benders decomposition for the uncapacitated multiple allocation hub location problem. Computers and Operations Research, 35(4), 1047–1064.
Don, T., Harit, S., English, JR., Whicker, G., 1995. Hub and spoke networks in truckload trucking: configuration testing and operational concerns. Logist Transport 31, 209–237.
Ebery, J., 2001. Solving large single allocation p-hub problems with two or three hubs. European Journal of Operational Research 128 (2), 447–458.
Ebery, J., Krishnamoorty, M., Ernst, A., Boland, N., 2000. The capacitated multiple allocation hub location problem: formulation and algorithms. Eur J Oper Res 120, 614–631.
Eiselt, H.A., 2007. Locating landfills – optimization vs. reality. Eur J Oper Res 179 (3), 1040–1049.
Elhedhli, S., Hu, F.X., 2005. Hub-and-spoke network design with congestion. Computers and Operations Research 32, 1615–1632.
Ermoliev, Y.M., & Leonardi, G., 1982. Some proposals for stochastic facility location models. Mathematical Modelling, 3 (5), 407-420.
Ernst, A.T., Krishnamoorthy, M., 1996. Efficient algorithms for the uncapaciterted single allocation P-hub median problem. Location Sci 4, 139–154.
Ernst, A.T., Krishnamoorthy, M., 1998a. Exact and heuristic algorithms for the uncapacitated multiple allocation p-hub median problem. European Journal of Operational Research 104, 100–112.
Ernst, A.T., Krishnamoorthy, M., 1998b. An exact solution approach based on shortest-paths for p-hub median problems. Informs Journal on Computing 10 (2), 149–162.
Ernst, A.T., Krishnamoorthy, M., 1999. Solution algorithms for the capacitated single allocation hub location problem. Annals of Operations Research 86, 141–159.
García, S., Landete, M., & Marín, A., 2012. New formulation and a branch-and-cut algorithm for the multiple allocation p-hub median problem. European Journal of Operational Research, 220 (1), 48–57.
Gutierrez, G.J., Kouvelis, P., Kurawarwala, A.A., 1996. A robustness approach to uncapacitated network design problems, Eur. J. Oper. Res. 94, 362-376.
Hakimi, SL., 1964. Optimum location of switching centers and the absolute centers and medians of a graph. Oper Res 12, 450–459.
Hamacher, H.W., Labbe´, M., Nickel, S., Sonneborn, T., 2004. Adapting polyhedral properties from facility to hub location problems. Discrete Applied Mathematics 145 (1), 104–116.
Horner, M.W., O’Kelly, M.E., 2001. Embedding economies of scale concepts for hub network design. Journal of Transport Geography 9 (4), 255–265.
HUANG, J., & WANG, Q., 2009. Robust Optimization of Hub-and-Spoke Airline Network Design Based on Multi-Objective Genetic Algorithm. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 9(3), 86-92.
Ilic´, A., Uroševic´, D., Brimberg, J., & Mladenovic, N., 2010. A general variable neighborhood search for solving the uncapacitated single allocation p-hub median

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عدم قطعیت، مکان‌یابی، زنجیره تأمین Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی D.,، problem، European