پایان نامه با واژه های کلیدی مکانیزاسیون، فرآیند کسبوکار، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

همراه اطلاعات کامل که فرآیند بتواند تجزیهوتحلیل، شبیهسازی و یا اجرا شود.)
• BPMN که هر یک از سطوح نام برده در فوق را پوشش میدهد.
 
3-2-1-2- برخی از مهمترین مزایای استانداردسازی علائم مورد استفاده در مدلسازی فرآیند به شرح زیر است:
• ایجاد تفکر مشترک و گروهی
• تسهیل ارتباطات
• ایجاد درک متقابل
• راهکار دسترسی به کیفیت
• راهکار بهبود مستمر
• عامل اعتماد و رضایت مشتری
• راهکار تشخیص، پیشگیری و کنترل
• کاهش هزینه و ضایعات

3-2-1-3- افراد درگیر در تیم مدلسازی فرآیند:
1. کارشناس کسبوکار: کسی که دانش زیادی درباره فرآیند دارد.
2. صاحب فرآیند: فردی که مسئول اجرای کل فرآیند است و اصلاحات فرآیند را تأیید میکند.
3. مدیر یا میانجی: مسئول قرار ملاقاتها و سؤال جهت راهنمایی برای گرفتن تصمیمهای درست
4. کارشناس مدلسازی: مسئول طراحی مدل فرآیند.

مدلسازی فرآیندها، هدف نهایی پروژه‌های فرآیند محور محسوب نمیشود، بلکه می‌توان آن را یک مرحله گذرا و موقت جهت حرکت به سمت هدف اصلی دانست. هدفی که بهطور معمول از دو حالت زیر خارج نیست:
1. بهبود افزایش عملکرد فرآیندها و در طی آن افزایش بهرهوری سازمان
2. مکانیزاسیون فرآیندهایی که اغلب بهصورت دستی و سنتی انجام میشوند.
در این راستا رویکردهای مختلفی پیش روی سازمان قرار میگیرد. رویکرد اول، این است که در ابتدا تمامی فرآیندهای موجود در سازمان استخراج شده و سپس نسبت به بهبود و یا مکانیزاسیون آنها اقدام نمود و رویکرد دیگر، این است که تک به تک، فرآیندهای سازمان را استخراج کرده و بهصورت تدریجی آنها را وارد چرخهی BPMS نمود. مدل کردن کلیهی فرآیندهای سازمان امری زمان‌بر است، بهطوریکه در بسیاری از پروژههای مدلسازی فرآیند، در انتهای پروژه (مثلاً بعد از گذشت 6 ماه)، به دلیل پویایی بالای کسبوکارهای کنونی و عوامل مختلف تأثیرگذار بر آنها (مثل نوسانات ارزی، تغییرات مدیریت، تغییر اسناد بالادستی و…)، تعداد قابل توجهی از فرآیندها تغییر می‌یابند.
بنا به دلایل فوق، می‌توان نتیجه گرفت که، ضرورتی ندارد که ابتدا، کلیهی فرآیندهای سازمان استخراج و حتی بهبود داده شوند و سپس آنها را وارد چرخه BPMS نمود، بلکه می‌توان ابتدا با چند نمونه از فرآیندهای اصلی سازمان، مدلسازی را آغاز کرد. به این صورت که به ازای هریک از فرآیندهای منتخب لازم است مراحل زیر طی شود:
• مدلسازی فرآیندهای وضعیت موجود
• ساخت مدل داده و فرم‌ها
• تعیین قوانین تجاری
• تعیین ایفاکنندگان
• اجرای فرآیند
• بهبود مستمر
البته فاز «بهبود مستمر»، امریست تکرارپذیر که هیچ نقطه انتهایی ندارد. بعد از اجرای فرآیندهای منتخب در سطح سازمان ایجاد مکانیزاسیون و حذف کاغذ توسط پرسنل سازمان، میتوان بهتدریج مدلسازی را روی فرآیندهای دیگر سازمان آغاز و مراحل فوق را برروی آنها تکرار نمود [44].
طبق شاخصهای جمعآوری شده در مدلسازی فرآیندها، معیارهایی از درجهی اهمیت بیشتری برخوردار هستند، که از جملهی آنها می توان به قابلیت طراحی فرآیند، مدلسازی گردش کار، رویدادها، تعامل با کاربر، تخصیص وظیفه، قوانین کسبوکار، کنترلهای کسبوکار، مدلسازی داده، پشتیبانی از استخراج فرآیند،اتصال متغیرهای فرآیند، ارتباط فرآیندها، وظایف دستی، سررسیدها، سرعت مدلسازی، یکپارچگی محیط مدلسازی و شبیهسازی و پشتیبانی از دیدگاههای مختلف در مدلسازی، اشاره کرد. جدول 3-1 شاخصهای مدلسازی فرآیند کسبوکار را نشان میدهد:

جدول 3-1- شاخصهای مدلسازی فرآیند کسبوکار
1
مدلسازی فرآیند
1-1
قابلیت طراحی فرآیند
1-1-1
گردش کار میتواند به صورت گرافیکی طراحی شود
1-1-2
نمودار وضعیت سطح ارشد (برای کاربران کسبوکار)
1-1-3
نمودار فنی با جزئیات (برای مجریان)
1-1-4
ابزار گرافیکی برای تعریف افراد، نقش ها و گروههای کاری
1-1-5
پشتیبانی از ابزارهای نمایش اطلاعات بصری ساده (پروفایلهای هزینه زمان، نمودار پای، نمودار هیستوگرام، نمودار پارتو، و نمودارهای میلهای)
1-1-6
قابلیت حق دسترسی به ماژولهای مختلف با توجه به گروههای مختلف یا نقشهایی که کاربر به آنها تعلق دارد
1-1-7
کشیدن و رها کردن ماژولهای گردش کار
1-1-8
طراحی توسط کاربران غیرفنی
1-1-9
ادغام با شخص ثالث IDE
1-1-10
ذخیرهی مدلهای طراحی شده در مخزن ساختاریافته
1-1-11
نشان دادن زوایا و چشماندارهای گوناگون از یک فرآیند کسبوکار
1-1-12
قابلیت تعریف اولیه مایل استونها در یک فرآیند که میتواند در تعیین درصد پیشرفت یک قلم کاری استفاده شود
1-1-13
امکان تولید محصول مصنوعی در هنگام مدلسازی
1-1-14
امکان مشخص کردن قسمتها یا گروههای کاری توسط lane swim در مدلساز فرآیند
1-1-15
محیط مناسب همکاری در هنگام مدلسازی فرآیند برای افراد تیم طراحی
1-2
گردش کار
1-2-1
موتور گردش کار
1-2-1-1
موتور وظیفه محور
1-2-1-2
موتور هدایت محور
1-2-1-3
ایجاد خودکار نمونهها بر اساس داده ها و/ یا رویدادهای خارجی
1-2-1-4
پیگیری وضعیتهای گردش کار
1-2-1-5
گردش کار میتواند وضعیتهای متعدد بهطور همزمان داشته باشد
1-2-1-6
گردش کار میتواند بهطور دستی دوباره روت شود
1-2-1-7
گردش کار میتواند بهصورت خودکار براساس زمان دوباره روت شود
1-2-1-8
پشتیبانی از موتورهای اجرایی فرآیند های چندگانه کسبوکار
1-2-1-9
پشتیبانی از موتورهای اجرایی فرآیندهای توزیع شده کسبوکار
1-2-1-10
خوشهبندی سرورها و فرآیندها جهت توازن بار مؤثر
1-2-2
طراحی گردش کار
1-2-2-1
شعب گردش کار، گسسته و دوباره متصل شوند
1-2-2-2
وارد کردن نمودارهای گردش کار از محصولات خارجی
1-2-2-3
یکپارچگی و سازگاری با تقویم فردی و/ یا گروهی برای دسترسی به انتخاب شرکت کننده
1-2-2-4
جلوگیری از ایجاد گردش کار نمونه براساس قوانین اعتبارسنجی
1-2-2-5
اجازه دسترسی به مشخصات کاربر و مکان او برای انتخاب، فیلتر، و بهروزرسانی
1-2-2-6
مراحل گردش کار میتواند دسترسی به محتوی اهداف را سبب شود
1-2-2-7
نمونههای گردش کار میتواند باعث کشف محتوای یک نوع هدف شود
1-2-3
کاربرد گردش کار
1-2-3-1
حفظ جداگانه لیست کارها و لیست انتظار برای هر کاربر
1-2-3-2
پشتیبانی از فیلترها و قابلیتهای جستجو برای کاربر خاص در انجام و تماشای لیستها
1-2-3-3
صدا و نمایش گردش کار وضعیت نمونه، مراحل فعال و تجهیزات جاری
1-2-4
اطلاعیه گردش کار
1-2-4-1
هشدار به کاربر مسئول در مراحل گردش کار
1-2-4-2
هشدار به کاربر مسئول در گردش کار خاص
1-2-4-3
یکپارچگی مکانیزمهای اطلاع رسانی گردش کار با محصولات کنترل دسکتاپ (مثل Outlook یا یادداشت های لوتوس)
1-2-4-4
یکپارچهسازی مکانیزمهای گردش کار با سرور RDBMS
1-2-4-5
یکپارچهسازی مکانیزم گردش کار با دسکتاپ کاربر
1-2-4-6
هشدار، از طریق پست الکترونیکی یا در محیط همکاری اعلام شود
1-2-4-7
پشتیبانی یک باره از اطلاعیهها
1-2-4-8
نمایش و اطلاعرسانی فرآیندهای متوقف شده در لیست کاری کاربران
1-2-4-9
قابلیت اطلاعرسانی فرآیند متوقف شده و تأثیرات آن به سوپروایزر
1-2-4-10
قابلیت ارائه پیامهای اخطار به کاربر نهایی و مدیر پرتال کاری وقتی یک قلم کاری ایجاد یا به عنوان کاری با اولویت بالا تیک خورده است
1-2-5
مدیریت گردش کار
1-2-5-1
کاربران غیر فنی مجاز میتوانند فرآیندهای گردش کار را مدیریت کنند
1-2-5-2
مدیریت و اقدامات موازی گردش کار
1-2-5-3
ذخیره کردن و تغییر نام گردش کارها
1-2-5-4
کنترل و تعامل با نمونههای گردش کار: ایجاد، فعالسازی، تعلیق، خاتمه
1-2-5-5
ویژگیهای اطلاعیهها را میتوان توسط مدیران سیستم فعال یا غیر فعال کرد
1-2-5-6
قابلیت پیکربندی سطوح مختلف لاگگیری برای هر گردش کار
1-2-5-7
امکان ایجاد الگوهای شاخهای، مشروط و حلقه در گردش کارها
1-2-5-8
قابلیت کنسل کردن یا اضافه کردن اقلام کاری از صف کارها توسط کاربر مجاز
1-2-5-9
قابلیتی که به مدیران اجازه میدهد، به صورت دستی اقلام کاری را به کاربران مشخص نسبت دهند
1-2-5-10
قابلیت ردیابی و انتساب مجدد اقلام از صف کار کاربر به وسیله کاربران مجاز
1-2-5-11
قابلیت ردگیری و گوشزد به کاربر درباره قلمی که کنسل شده یا از صف کار حذف شده است
1-2-5-12
قابلیت تشخیص وجود اقلام کاری تکراری در هنگام ورود یک قلم کاری جدید به خصوص برای ایجاد دستی اقلام کاری
1-2-5-13
برای شروع یا راهاندازی یک فرآیند، نمونه، تایمر، تقویم، پیام و قوانینی داشته باشد: یک گردش کار در تاریخ 1 ژوئیه هر سال آغاز گردد.
1-2-5-14
امکان توقف یک گردش کار توسط کاربرو راهاندازی مجدد آن
1-2-5-15
قابلیت الصاق اسناد به قلم کاری و قابل مشاهده بودن آن برای همه کارگرانی که روی مراحل کاری در یک نمونه گردش کار مشابه کار میکنند (یک کارگر یک فولدر)
1-2-5-16
قابلیت نگهداری و توزیع ورژنهای مختلف گردش کار ( طرح فرآیند قابل اجرا) از مخزن
1-2-5-17
امکان بررسی و مدیریت خطاها در گردش کار
1-2-5-18
قابلیت پیکربندی سطوح مختلف لاگگیری برای هر گردش کار
1-2-5-19
قابلیت جستوجوی اقلام کاری روی لیستهای کارگران دیگر به وسیله کاربران مجاز
1-2-5-20
قابلیت الحاق تریگرها (مانند ارسال پست الکترونیک، آغاز یک فرآیند و …) به گردش کار جهت آغاز و اجرای برخی کارها
1-2-5-21
امکان تغییر نمونه فرآیندها توسط ادمین سیستم و کاربران مجاز وجود دارد: ایست، صرفنظر، شروع بعد از توقف، شروع مجدد و…
1-2-5-22
قابلیت بومیسازی نمای لیست کاری برای کاربران مانند پنهان کردن بعضی ستونها و مرتب کردن اقلام کاری بر اساس نوع گردش کار
1-2-5-23
قابلیت فیلتر کردن یا پرسوجو برای کمک به سوپروایزرها و کاربران برای مشاهده داده های لیست کاری
1-2-5-24
کاربران بتوانند لیست کار را بر مبنای اولویت و یا تاریخ خاتمه برای اقلام مربوط به خودشان مرتبسازی کنند
1-2-5-25
قابلیتی که به کاربران اجازه میدهد اولویتها و موعدهای متفاوتی را برای اقلام کاری نسبت دهند
1-2-6
گزارشگیری گردش کار
1-2-6-1
قابل مشاهده بودن وضعیت محتوای یک شی از طریق فرآیند گردش کار
1-2-6-2
قابل مشاهده بودن وضعیت نمونههای گردش کار فردی
1-2-6-3
قابل مشاهده بودن وضعیت تمام نمونههای گردش کار
1-2-7
گردش کار موقت
1-2-7-1
قدم اول موقت اجرا کننده
1-2-7-2
قدم بعدی موقت اجرا کننده
1-2-7-3
تنظیم مجدد نمونه
1-2-7-4
راهاندازی مجدد نمونه
1-3-1
رویدادها ( ابزار گرافیکی برای تعریف رخدادها)
1-3-1-1
محرکهای رویداد
1-3-1-2
محرکهای جهانی
1-3-1-3
نمونههای مرتبط با محرک
1-3-1-4
محرک نسبی
1-3-1-5
محرک فرمولبندی دادهها
1-3-2
رویدادهای خودکار
1-3-2-1
قابلیت اجرای برخی کارها هنگامی که رویدادی رخ میدهد: فرستادن یک ایمیل به یک یا گروهی از کاربران تعیین شده، آغاز دوباره یک حالت به تعلیق درآمده
1-3-2-2
تغییر وضعیت
1-3-2-3
قوانین اجرایی موفق
1-3-2-4
انتساب کاربر
1-4
تعامل (قابلیت دادن اخطار به کاربر)
1-4-1
انتخاب اخطار
1-4-1-1
پشتیبانی از قراردادن اطلاعات در اختیار کاربر
1-4-1-2
پشتیبانی از اطلاع رسانی فعال
1-4-1-3
پشتیبانی از اطلاع رسانی منفعل
1-4-1-4
با خبرسازی افراد مسئول از طریق پست الکترونیکی
1-4-1-5
با خبرسازی کاربران در نقشهای خاص از طریق ایمیل
1-4-1-6
با خبرسازی کاربران خاص از طریق پست الکترونیکی
1-4-1-7
پشتیبانی از کنترل استثنائات
1-4-1-8
پشتیبانی برای اطلاعرسانی همزمان استثنائات
1-4-1-9
پشتیبانی برای اطلاعرسانی غیرهمزمان استثنائات
1-4-2
تکرار اخطار
1-4-2-1
یکبار
1-4-2-2
تکرار محدود
1-4-2-3
تکرار بی نهایت
1-4-3
مکانیزمهای اطلاعرسانی
1-4-3-1
پیامهای ایمیل
1-4-3-2
پرسوجوهای SQL
1-4-3-3
تماس وب سرویس
1-4-4
قابلیت استفاده از رویدادهای خارجی و داخلی
1-4-5
پشتیبانی از رویدادهای انسان مبنا
1-4-6
پشتیبانی از رویدادهای سیستم مبنا
1-5
تخصیص وظیفه (قابلیت گرافیکی انتساب وظایف به نقشها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستم مدیریت، منابع سازمان