پایان نامه با واژه های کلیدی موازنه قوا

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت بودند و به طور طبيعي همسويي بيشتري با سعودي داشتند را در خارج از قدرت مي بيند و از سويي دو نيروي غيرسني يعني شيعيان و کردها را در ارکان قدرت سياسي مي‌بيند. از اينرو آنچه مسلم است، تلاش عربستان براي بازپس‌گيري صحنه عراق و بر هم زدن ساختار سياسي موجود در عراق است. هر چند که حساسيت‌هاي عربستان نسبت به کاهش نقش سني‌ها، محدود به اين کشور نبود و غالب کشورهاي عربي آشکار و يا پنهان از روند سياسي تازه در عراق و محوريت شيعيان و اکراد و تدوين قانون اساسي جديد براساس فدراليسم و به تبع آن آنچه افزايش نقش و جايگاه شيعيان و بسط نفوذ ايران در منطقه مي‌دانستند، ابراز نگراني و ناخرسندي مي‌کردند. (موسوي ،4مرداد91)
7-2-2-4 نارضايتي عربستان از نفوذ ايران در عراق
با خروج عراق از معادلات منطقه‌اي، عربستان سعودي اميدوار بود ثمره مشارکت همه جانبه خود را با گسترش نفوذ منطقه‌اي‌اش بويژه در عراق پس از صدام حسين به دست آورد، اما وضعيت و روند اوضاع عراق به گونه‌اي پيش رفت که رخدادهاي سياسي اين کشور به سود جمهوري اسلامي ايران رقم خورد. چنانکه همه مي‌دانند و تاريخ نيز آن را ثبت کرده، جمهوري اسلامي ايران علي‌رغم خصومت ديرينه‌اش با رژيم صدام حسين، نه در جنگ آزادي کويت شرکت کرد و نه در جنگ اشغال و سرنگوني رژيم صدام حسين. همچنين تاريخ به ياد مي‌آورد که تانکها و تفنگداران امريکايي براي اشغال عراق از دروازه‌هاي همپيمانان قبلي رژيم صدام حسين بويژه کويت و عربستان سعودي وارد شدند. و نيز اين نکته از سوي ايران قابل درک است که دولت عربستان سعودي با همه فرصتها و ظرفيتهاي منطقه‌اي و مالي‌اش انتظار داشت که سهمي هر چند محدود از اوضاع عراق پس از صدام حسين به دست آورد، زيرا فاکتور جنگ عليه رژيم صدام حسين در عمليات آزادسازي کويت و نيز فاکتورهاي جنگ امريکا در اشغال عراق و سرنگوني رژيم صدام حسين از خزانه عربستان سعودي، کويت و ديگر کشورهاي عرب خليج‌فارس پرداخت شده است، اما جمهوري اسلامي ايران با هزينه‌هاي ناچيز برنده نتايج تحولات عراق از زمان اشغال کويت تا مرحله سرنگوني رژيم صدام حسين شناخته شد و آشکار است که اين موضوع نقش مهمي در برانگيختن خشم عربستان سعودي ايفا کرده است. اين نکته به گونه‌اي آشکار از زبان سعود الفيصل وزير خارجه عربستان سعودي در اجلاس بين‌المللي بازسازي عراق در سال 2009 جاري شد. وي گفت ايالات متحده امريکا عراق را اشغال کرد و رژيم آن را سرنگون کرد و اين کشور را در طبقي از طلا به ايران واگذار کرد.(موسوي ،4مرداد 1391)

8-2-2-4 نگراني هاي منطقه اي عربستان
در سطح منطقه اي وضعيت عراق، بالقوه مي تواند نگراني هاي امنيتي را براي سعودي ها رقم بزند و منافع عربستان را دچار چالش نمايد.
از جمله اينکه:
تشکيل يک دولت باثبات عربي که مي تواند در محيط خليج فارس براي منافع سعودي ها چالش زا باشد .
تداوم قدرت گيري شيعيان در عراق که مي تواند الگويي براي ديگر شيعيان در خليج فارس باشد.

پيوند نزديک با ايران که مي تواند موازنه قوا را در سطح منطقه به نفع ايران تغيير دهد .

بنابراين با توجه به اين عوامل مي توان گفت که عراق پس از صدام و در رويه شيعي آن بالقوه مي تواند نگراني هاي امنيتي را در محيط پيراموني عربستان به وجود آورد. از اينرو مقامات سعودي‌ها در ديدارها و رايزني هاي خود با آمريکايي ها، تلاش زيادي نموده اند تا وضعيت کنوني در عراق را به عنوان يک وضعيت نامطلوب ترسيم نمايند. آل سعود بر اين امر تاکيد داشته‌ است که اين امر را نخواهند پذيرفت که پست‌هاي امنيتي و نظامي در دست رهبران سياسي و نظامي شيعي در عراق باقي بماند و در همين راستا نيز تمام تلاش خود را براي تغيير شرايط انجام خواهد داد، چرا که چنين وضعيتي تهديدي براي امنيت عربستان به شمار مي‌رود. (موسوي،4مرداد1391)
9-2-2-4 يارگيري سياسي عربستان در صحنه داخلي عراق

در چنين وضعيتي عربستان تلاش نمود تا در داخل عراق به دنبال يارگيري هاي سياسي باشد و بتواند با برقراري پيوند با گروههاي سني ميانه رو، تغييري در شرايط موجود ايجاد نمايد. لذا تلاش نمود تا همپيمانان سعودي در عرصه سياسي عراق قدرت بيشتري يابند. درست به همين دليل بود که سعودي‌ها با ميانجيگري آمريکا تلاش کردند تا روابط خود با اياد علاوي را تحکيم و تقويت کنند و مقامات بلندپايه سعودي چون شخص پادشاه و شاهزاده مقرن بن عبدالعزيز به علاوي وعده دادند که از او حمايت کنند و به همين دليل تمام نيروها و احزاب سياسي سني عراقي را که روابط حسنه‌اي با عربستان داشتند، بسيج کردند تا با علاوي در يک فهرست واحد در انتخابات عراق شرکت و در مقابل اکثريت شيعي عراق قد علم کند. به همين دليل نيز دولت سعودي هزينه زيادي براي تبليغات فهرست علاوي صرف کرد و در طول انتخابات، از شبکه‌هاي ماهواره‌اي متعددي براي حمايت از فهرست علاوي استفاده نمود .
با تغيير شرايط سياسي و همچنين وضعيت داخلي اين روزهاي عراق که نوعي رويارويي سياسي را ميان دولت و ديگر گروههاي اصلي عراق فراهم نموده است و گروههايي چون العراقيه و همپيماني کردستان درصدد فشار بر نوري مالکي برآمده اند، فرصت مناسبي در اختيار سعودي ها قرار گرفته است تا با حمايت هاي مالي و معنوي خود از جريان العراقيه و ديگر همپيمانان اين فهرست، بر دولت کنوني عراق فشار آورده و در يک سناريو خوش بينانه دولت شيعي نوري مالکي را ساقط کرده و اميدوار به تشکيل دولت سني اي باشد که پس از سقوط صدام در حاشيه قدرت و سياست در اين کشور قرار گرفته است. حاصل اين که تکامل فرآيند سياسي در عراق و به حاشيه رفتن اهل سنت تاثيرات خود را بر عربستان بر جاي گذاشته است. بنابراين به لحاظ درک تصميم گيرندگان سعودي، عراق شيعي نه تنها مطلوب نيست، بلکه مشکلاتي را نيز موجب شده است که مي بايست با فراهم کردن فضاي بازي براي اهل سنت عراق، اين گروه را به جايگاه سابق بازگرداند.
بنابراين هرازگاهي شاهد هستيم که طرح ها و سناريوهايي به شکل آشکار و پنهان از سوي مقامات سعودي و در راستاي نگراني هايي که از روند تحولات جاري در عراق وجود دارد، مشاهده مي شود که در طي چند سال گذشته، اياد علاوي و گروه العراقيه به عنوان گروهي که ظرفيت لازم را براي اعمال فشارهاي سياسي دارد، در فهرست گروههاي حامي شونده قرار گرفته است.( موسوي،4مرداد1391)

10-2-2-4چشم انداز پيش رو درعراق
با سقوط صدام فرصت سياسي مناسبي در اختيار شيعيان قرار گرفت تا در ساختار سياسي جديد عراق به عنوان يکي از گروههاي برجسته نقش آفريني نمايد. بنابراين از ديد مقامات عربستان سعودي قدرت گيري شيعيان در عراق مي تواند زنجيره ي شيعي را در منطقه تکميل نمايد و موجبات تحکيم قدرت شيعيان را فراهم آورد. بنابراين به حاشيه رفتن سني ها، وضعيت مطلوبي از حيث ساختارسازي در عراق به حساب نمي آيد و مي بايستي با فراهم نمودن سازوکارهاي خاص در مقابل چنين فرايندي موضع گيري نمود.
بنابراين عربستان از گروههايي که به نحوي از حيث نگاه مشترک و مسائل ايدئولوژي با سعودي ها داراي ديدگاه همپوشاني هستند رابطه برقرار نموده است و در مقاطعي با کمک هاي مادي و تبليغاتي از آنها حمايت نموده است. گروه العراقيه داراي برخي ديدگاههاي مشترک و همپوشان داخلي و منطقه اي همچون نارضايتي از وضعيت سياسي کنوني، نقش حداکثري شيعيان در ساختار سياسي، نقش آفريني ايران در عراق با عربستان سعودي مي باشد .
بنابراين مي توان گفت که عربستان بيشترين تلاش خود را براي دگرگون ساختن ساختار موجود قدرت در عراق را به کار خواهد بست و همراهي خود با شرايط سياسي عراق پس از صدام را منوط به افزايش نقش و بهبود جايگاه سني‌هاي عراق خواهد نمود. به همان ميزاني که در داخل عراق، سني‌ها به جايگاه سابق خود در هرم قدرت نزديک شوند؛ عربستان از ساختار جديد سياسي در عراق از طريق گروههاي چون العراقيه حمايت خواهد نمود.( کرمي، ،6تير1392)
3-2-4 گفتار سوم ، بحرين
1-3-2-4 تاثير انقلاب اسلامي ايران در بحرين
%61 از مردم بحرين شيعه مي باشند. بحرين پس از سه کشور ايران، آذربايجان و عراق چهارمين کشوري است که داراي اکثريت قاطع جمعيت شيعه است. علي‌رغم اکثريت عددي شيعيان، ‌حکومت در دست خاندان سني آل خليفه مي‌باشد. از آنجايي که نهادهاي حاکميت سياسي در اختيار اقليت سني قرار دارد، شيعيان، اکثريتِ معترض را نيز تشکيل مي دهند.
در سال 1979 “هادي مدرسي” از طرف امام (ره) به عنوان نماينده شخصي او در بحرين منصوب شد. در بحرين سخنراني مدرسي به دو تظاهرات علني منجر شد؛ يکي از آنها با اجازه مقامات، روز 17 اوت مصادف با روزي که امام(ره) آن را روز قدس ناميده بود، برگزار شد. تظاهرات دوم روز 19 اوت به دنبال بازداشت او سبب شد که حدود 500 نفر تظاهرات کرده و خواستار آزادي او شوند که 28 تن از آنان بازداشت شدند. آنگاه مقامات بحريني روز 31 اوت مدرسي را اخراج کردند. با اين حال موج تظاهرات و ناآرامي‌ها شکل و محتواي خود را مرهون ابتکار و برنامه‌ريزي ايران بود.( جوادي ،30فروردين1391)
2- 3 -2- 4 نقش بحرين در تاسيس شوراي همکاري خليج فارس
در ?? دسامبر ????، بحرين اعلام کرد که گروهي خرابکار را دستگير کرده است، گروهي که دولت بحرين ادعا مي‌کرد در ايران آموزش ديده‌اند. در واقع کودتاي مورد ادعاي بحرين در سال 1981، از اصلي‌ترين عوامل تاسيس شوراي همکاري خليج فارس بود که از جمله اهداف آن، جلوگيري از تسري انقلاب ايران به کشورهاي منطقه دانسته شده است.
3-3-2-4 موضع بحرين در قبال جنگ ايران و عراق
در پي تجاوز گسترده رژيم صدام حسين به ايران در سال 1359 شمسي، دولت بحرين به تقليد از اصلي‌ترين متحد منطقه‌اي خود يعني عربستان سعودي به حمايت غيرمستقيم از بغداد پرداخت.
موضع شوراي همکاري خليج فارس اگر چه ظاهرا بي طرفي در اين جنگ بود اما عملا اين کشورها حمايت گسترده‌اي از رژيم عراق به عمل آوردند. کمک‌هاي مالي گسترده که بعدا پس از تجاوز عراق به کويت به آن اعتراف شد و همچنين کمکي که کويت در جريان بازپس‌گيري فاو به صدام حسين کرد، از جمله اقدامات اين شورا در نقض بي‌طرفي بود.
هرچند بحرين در اين جنگ از وزن کافي براي حمايت از هيچ‌يک از طرف‌هاي درگير برخوردار نبود اما تنش‌هاي حکومت اين کشور با ايران بالاخص پس از انقلاب، باعث شد تا بتوان آن را حامي بغداد تلقي کرد. با تجاوز عراق به کويت بين سال‌هاي 1991 تا 1993 نوعي بهبود در روابط ايران با شوراي همکاري خليج فارس حاصل شد که ناشي از موضع‌گيري ايران بر ضد اشغال کويت بود.(جوادي،30 فروردين 1391)
4-3-2-4 حضور نظامي آمريکا در بحرين و خليج فارس
چه در دوران پيش از انقلاب اسلامي و چه پس از آن، موضع ايران همواره بر مخالفت با حضور نيروهاي خارجي در خليج فارس استوار بوده است. با اين حال از سال 1993 و پس از آزادسازي کويت در عمليات طوفان صحرا، بحرين به‌عنوان مرکز فرماندهي ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريکا مطرح شد. بحرين براي پايگاه نظامي، 6 درصد از خاک خود را در اختيار نظاميان آمريکايي قرار داد. با توجه به اين‌که ايران و آمريکا پس از اشغال سفارت آمريکا در تهران رسما روابط ديپلماتيک خود را قطع کرده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار قدرت، درون داده، برون داده Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ساختار قدرت، موازنه قوا، حقوق بشر