پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

“ساترلند” براي نخستين بار در سال 1930 و در كتاب “اصول جرمشناسي” بر اهميت “جرم يقه سفيد” تاكيد كرد. معيار ساترلند براي جرايم يقه سفيدها، “موقعيت اجتماعي”، “قابليت احترام” و “انجام جرم در جريان فعاليت شغلي و حرفه اي” بود. از حيث “موقعيت اجتماعي” اينگونه جرايم به مديران و مسئولان مربوط مي شود. به عبارت ديگر يقه سفيدها كساني هستند كه كار فكري مي كنند و فعاليتشان يدي نيست .
معيار “قابليت احترام” نيز متعلق به جايگاه اجتماعي بالا و قابل احترام بودن مرتكب است. مديران، سرمايه داران و … معمولاً در مقايسه با مجرمين عادي، از احترام بيشتري برخوردارند و مشمول يك رفتار خاص مي شوند. يعني رفتار پليس نسبت به آن ها متفاوت است زيرا در ذهن پليس چنين تلقي شكل گرفته كه ارتكاب جرم، توسط افراد يقه سفيد، غير ممكن است و مرتكب جرم، همواره يقه آبي و خياباني است. اين ذهنيت باعث مي شود كه فرايندي كيفري در خصوص اين افراد اماره برائت با قوت بيشتري اعمال شود.
“انجام جرم در جريان فعاليت شغلي و حرفه اي” به اين معني است كه فرد در جريان فعاليت شغلي خود مرتكب جرم و سوء استفاده شود. خلاصه اينكه “‌يقه سفيدها” داراي تشكيلات و سازمان هستند و از لحاظ اجتماعي سازگار و به راحتي خود را با محيط تطبيق مي دهند و جزء طبقه مرفه اجتماع هستند ولي قوانين مربوط به فعاليت شغلي خود را نقض و يا با تقلب، جعل اسناد و دفاتر تجاري براي تقليل بدهي مالياتي، عوارض گمركي و غيره جرايم مختلفي را مرتكب مي شوند. اينگونه بزهكاران با مهارتي كه در ارتكاب جرايم مذكور دارند كمتر دستگير شده و تعداد آنان در بين جمعيت كيفري “زندانيان” خيلي كم است.”43
ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي44
“در ديدگاه حقوقي منظور از قرباني “بزه ديده” كسي است كه از جرم و يا عمل خسارت بار غير مجرمانه “شبه جرم” متضرر گرديده است.”45 هنگامي كه از “بزه ديده” به طور مطلق سخن گفته مي شود اين عنوان به فرد اجلاي آن يعني شخص حقيقي كه مستقيماً از وقوع جرمي صدمه جسمي، مالي و معنوي ديده، اطلاق مي شود چرا كه بقول علماي اصول “المطلق عند الاطلاق ينصرف الي الفرد الاتم الاكمل”46 يعني شخص ثالث حقيقي، بزه ديده مستقيم تلقي مي شود. از حيث انواع “بزه ديده” هنگامي كه جرمي واقع مي شود از چند حالت خارج نيست:
* شخص حقيقي بزه ديده است (بزه ديده مستقيم)
* خانواده اقوام، بستگان و جامعه محلي بزه ديده است (بزه ديده مرتبط)
* جامعه به طور كلي بزه ديده است (بزه ديده غير مستقيم)
* خود بزهكار، بزه ديده است (بزه ديده بزهكار)
“بنابراين بر اساس معيار فوق مي توان گفت كه “هيچ جرمي بدون بزه ديده نيست” و در جرايمي كه اشخاص حقيقي يا حقوقي قرباني جرم واقع نشوند “بزه ديدگان مستقيم” مانند تكدي يا حمل اسلحه غير مجاز، حداقل جامعه و ارزش هاي حاكم بر آن اعم از ارزش هاي اخلاقي، فرهنگي، ديني، اقتصادي و … به عنوان بزه ديده غير مستقيم قلمداد مي شوند. چرا كه فلسفه جرم انگاري هر رفتاري را مي توان در نقض يكي از ارزش ها و هنجارهاي جامعه جستجو كرد.
جرم پولشويي نيز از اين موضوع مستثني نيست چرا كه اين جرم با ارزش هاي اقتصادي مانند رقابت سالم در امور تجاري و هنجارهاي ديني مانند كسب منفعت حلال و قانوني در تضاد است. هر چند كه در چرخه پولشويي نتوان بزه ديده مستقيم يافت اما جامعه و حاكميت و اقتدار يك دولت به طور غير مستقيم درگير آثار پولشويي مي شود.”47
مبحث دوم : مراحل پولشويي
“مجموعه ي اقداماتي كه در نهايت به شست و شوي در آمدهاي مجرمانه مي انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته بايد توجه داشت كه بسته به ماهيت و پيچيدگي روند پولشويي، نه نياز است كه در هر مورد، همه ي مراحل اتفاق بيفتدو نه نيازي است كه همواره ترتيب آن يكسان باشد زيرا هدف شخص پولشو آن است كه منبع اوليه ي پول هايي كه از طريق ارتكاب جرم به دست آورده است را پنهان نمايد و ماهيت جديدي براي پول هاي ناپاك خود كسب نمايد و در اين راه نوع وسيله ي مورد استفاده و چگونگي اقدام و رعايت يا عدم رعايت مراحل پيش بيني شده، اهميتي ندارد. محققان روند پولشويي را بعضاً به سه، چهار يا پنج مرحله تقسيم بندي كرده اند. اما رايج ترين و مقبول ترين تقسيم بندي، تقسيم روند پولشويي به سه مرحله است.”48
گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاري
“اولين مرحله از فرآيند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق وجوه حاصل از فعاليت هاي غير قانوني به شبکه مالي رسمي، با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و داراييهاي مالي است. اين مرحله استقرار، ورود يا جايگذاري ناميده مي شود. در اين مرحله گردش فيزيكي وجوه نقد صورت مي گيرد و درآمدهاي مجرمانه نخستين گام را براي ورود به نظام هاي مالي قانوني بر مي دارند كه با هدف تبديل عوايد از حالت نقدي به ابزارها و دارايي هاي مالي مي باشد.”49 در اين مرحله وجوه نقد وارد سيستم هاي مالي شده و موجودي نقدي به صورت چك مسافرتي، حواله هاي پولي و غيره در مي آيد كه اصطلاحاً Smurfing50 ناميده مي شود. “مرحله ي ورود آسيب پذيرترين مرحله ي پولشويي است. زيرا بيش ترين شانس براي كشف منشاء غير قانوني اين پول وجود دارد.”51 اين مرحله نمايان ترين، ظريف ترين و حساس ترين مرحله ي پولشويي است كه عمدتاً شامل به جريان انداختن پول هاي غير قانوني در مسيرهاي مشروع مي شود. اين عمل غوطه ور يا غرق كردن پول هاي نامشروع كه گاهي به آن غوطه ور كردن مقدماتي نيز گفته مي شود، ممكن است نزد موسسات مالي سنتي يا به عنوان مثال به صورت سپرده هاي تفكيكي يا خريد اوراق بهادار قابل پرداخت در چند، يا خريد اوراق بهادار بي نام و ارزهاي خارجي، يا به كمك قمارخانه ها يا در بخش هايي كه مبالغ زيادي پول در آن رد و بدل مي شود “همانند مغازه هاي لباسشويي خودكار، كافه بارها، رستوران ها و هتل هاي زنجيره اي” صورت گيرد .
“اين مرحله تامين كننده دو هدف است: از يك سو به نگهدارنده ي مبلغ زيادي وجه نقد آسودگي خاطرمي بخشد زيرا براي يك فروشنده مواد مخدر كه در نتيجه فروش مواد مخدر حدود 100 ميليون تومان پول به دست مي آورد، نگهداري و جابجايي اين حجم پول براي او كاري دشوار و خطرناك است. و از ديگر سو ورود اين مبلغ در نظام مالي، استفاده از آن را براي مرحله ي بعد آماده مي كند. بطور كلي مرحله استقرار يا ورود به دليل ضرورت برخورد فيزيكي و اين كه فرد پولشو مجبور است خودش را به جامعه قانوني با همين كنترل هايش نشان دهد، از ديدگاه پولشويان خطرناكترين مرحله است زيرا امكان كشف در اين مرحله بسيار زياد است.”52
“با عنايت به شرايط خاص معاملات انجام يافته توسط مجرمان و اين كه اصولاً معاملات به صورت نقدي انجام مي گيرند بانك ها سريع ترين و مناسب ترين وسيله براي انجام پولشويي، در اين مرحله هستند.”53 “برخي از كشور ها براي جلوگيري از اين مرحله، قوانيني وضع كرده اند كه به موجب آن، بانك ها و موسسات مالي بايد عمليات مالي خود را به مراجع خاصي اعلام كنند. به عنوان نمونه قانون كنترل و اعلام الزامي سال 1984 در آمريكا موسسات مالي را موظف كرده است هرگونه عملياتي كه بالغ بر ده هزار دلار باشد را به مقامات مخصوصي اعلام كنند.”54
گفتار دوم : مرحله دوم يا مرحله استتار
“دومين مرحله از فرايند پولشويي، شامل مجموعه اي از معاملات با هدف مخفي كردن منشاء اصلي پول است كه تبديل يا شستشو نيز ناميده مي شود. اين مرحله مشتمل بر محو اثر و رديابي منشاء پول هاي نامشروع، با به گردش در آوردن آن ها از طريق عمليات مالي متعدد و مشوه كردن هويت واقعي عمليات است.”55 “اين مرحله بسيار پيچيده است و عموماً از ماهيت بين المللي برخوردار است كه به عنوان مثال تطهيركننده ي پول مي تواند از طريق الكترونيكي عوايد حاصل شده را از كشوري به كشور ديگر بفرستد، سپس آن ها را در راه هاي مالي پيشرفته يا در فروشگاه هاي دور از كرانه سرمايه گذاري نمايد.”56 تلاش براي پنهان كردن منبع اصلي مالكيت در اين مرحله با ايجاد لايه هايي شامل داد و ستد هاي متعدد و پيچيده ي مالي صورت مي گيرد. با اين كار سير حساب هاي مالي و جابه جايي وجوه مبهم و پنهان مي شود. “در اين مرحله شبكه ي پيچيده اي از داد و ستدهاي مالي صورت مي گيرد و در اين راه استفاده از نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه يكي از روش هاي مطمئن و سريع براي حصول نتيجه است. با توجه به اينكه اكنون، روزانه حجمي در حدود 1000 ميليارد دلار از طريق شبكه هاي الكترونيكي جابه جا مي شود و بيش از 500.000 مورد نقل و انتقال الكترونيكي پول وجود دارد كه اغلب آن ها مشروع و قانوني است، اطلاعات كافي براي آگاهي از ماهيت پول هايي كه جابه جا مي شوند، وجود ندارد. از اين رو، اين شبكه فرصتي استثنايي براي پولشويان پديد مي آورد تا پول هاي غير قانوني و به اصطلاح سياه را جابه جا كنند.”57
اقدام اصلي در جهت پنهان كردن اثر جرم مبناء براي بي اثر كردن تعقيب قانوني مجرمين، در اين مرحله صورت مي پذيرد و در اين راستا پول هاي نامشروع سپرده شده در موسسات مالي به چندين شاخه منشعب گرديده يا از درون چندين موسسه عبور داده شده يا به نحوي دست كاري مي شوند كه تنها يك چهره ي غير حقيقي از مبداء ايجاد پول بر جاي مي ماند. “اين امر متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد بانك ها و موسسات مالي به بانك و موسسه ديگر، يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر، اوراق بهادار، سهام و چك هاي مسافرتي” است.”58
اعلام قيمت هاي گران براي كالاهايي كه از كشوري به كشور ديگر حمل مي شوند يكي از روشهاي انشعابي يا تحركي است كه انتقال پول را به خارج از كشور، در صورت تاييد مدارك، ممكن مي سازد .
اكثر پرداخت هاي بازرگاني بين المللي از طريق انتقال هاي الكترونيكي بين بانكي كه بعد از تكميل كار، كاملاً غير قابل رديابي مي شوند، انجام مي پذيرند. استفاده از كارتهاي اعتباري با ارزشهاي زياد جهت پرداخت براي خريد كالا و خدمات، نيز پرداخت صورت حساب كالا از طريق كارت اعتباري يا پول هاي سپرده شده در بانكهاي دور از كرانه تحت لواي حفظ اسرار بانكي، يكي ديگر از راههاي آساني است كه در اين مرحله توسط پولشويان و فراريان مالياتي مورد استفاده قرار مي گيرد .
واسطه هاي فروش كالا و معاملات سلف، شهرت و زبردستي خاصي در انجام عمل انشعاب پول ها دارند. ماهيت پنهاني و رمزي، روشي است كه واسطه هاي معاملات سلف از آن طريق به داد و ستد مي پردازند و مشكلاتي كه در سر راه شناسايي معاملات ويژه و انفرادي افراد وجود دارد، ضرورت وجود اين مهارت ها را ايجاب مي كند. مشاركت در جرايم بانكي استفاده از كارتهاي هوشمند و تاسيس شركتهاي صوري از ديگر روشهايي است كه در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيرد. “واسطه هاي معاملات سلف به عنوان طرف اصلي معامله عمل مي كنند. به عبارت ديگر، تمامي قراردادهايي كه آنان منعقد مي نمايند بنام خودشان مي باشد و آن ها شخصاً مسئول پرداخت كليه بدهي ها به اداره ي مركزي بانك ها هستند و اين پرداخت ها به صورت بدهي هاي حاشيه اي ناشي از وضعيت هاي بازي كه هنوز كشف نشده اند و يا به صورت زيان هاي بازرگاني انجام مي پذيرد. درجه ي بي هويتي و گمنامي كه اينچنين داد و ستدي به وجود مي آورد، براي پولشوها بسيار جذاب بوده است. به ويژه در جايي كه مكتوم ماندن منبع اصلي پول طبعاً مانند موارد فرار از ماليات، خدشه پيدا نمي كند. زيرا هدف از ناشناس ماندن، قادر ساختن پولشوها براي استفاده بزرگ از قراردادهاي معاملات سلف در جهت ايجاد تصوير كاملاً غير حقيقي از داد و ستدهاي مالي و نيز ايجاد وسيله ي منشعب كردن و به حركت در آوردن پول هاي ناجور است.”59
“در اين مرحله از فرايند پولشويي، پولشويان با اتكاء به اصل رازداري بانك ها و محرمانه بودن اطلاعات در اختيار وكيل براي اختفاي هويت مجرمانه پول ها تلاش مي كنند.”60
“بانك هايي كه براي مرتكبان پولشويي، محل مناسبي محسوب مي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، قانون مجازات، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، مواد مخدر، حقوق جزا