پایان نامه با واژه های کلیدی مهارت های زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارت های زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ين بررسي‌ها ارائه شده است:
پیشفرض فاصلهای بودن دادهها: داده‌هاي به‌دست آمده از پرسشنامه تحقیق دارای مقیاس فاصلهای هستند.
پیشفرض نرمال بودن توزيع دادهها: برای اطمینان از نرمال بودن توزيع دادهها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از اين آزمون در جدول 4-13 ارائه شده است.
جدول ‏416 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزيع نمرات
متغير
Z اسمیرنف
سطح معناداري
سلامت جسمانی
71/0
69/0
سلامت روانی
89/0
39/0
روابط اجتماعی
94/0
33/0
سلامت محیطی
98/0
28/0
کیفیت زندگی
94/0
34/0

همان طور كه در جدول فوق نشان داده شده است، دادههای به‌دست آمده از اجرای پرسشنامه کیفیت زندگی داراي توزيع نرمال هستند (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در هیچ یک از متغیرها معنادار نمی‌باشد)؛ بنابراین پیش‌فرض نرمال بودن توزيع دادهها رعایت شده است.
پیشفرض همگنی واریانس‌ها: مفروضه همگنی واریانس‌های متغیرها با استفاده از آزمون باکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج اين آزمون در جدول 4-17 ارائه شده است.
جدول ‏417 آزمون باکس برای اطمینان از همگني واريانس‌های مولفه‌های کیفیت زندگی
شاخص‌ها
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معناداری
ارزش‌ها
37/1
7
00/141120
24/0

همان طور که مشاهده می‌شود نتایج نشان داد که آزمون باکس معنیدار نمی‌باشد (248/0 P= (،376/1=/141120،7)F) که نشان دهنده این است که واریانسها همگن هستند؛ بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره قابل اجراست. نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره در جدول 4-18 ارائه شده است.
جدول ‏418 نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره
نوع آزمون
مقدار
df فرضی
df خطا
F
P
اثر پی لایی
73/0
4
27
28/18
000/0
لامبدای ویلکز
27/0
4
27
28/18
000/0
اثر هاتلینگ
70/2
4
27
28/18
000/0
بزرگ‌ترین ریشه روی
70/2
4
27
28/18
000/0

معنادار شدن شاخص‌های آزمون چند متغیره یعنی لامبدای ویلکز162، اثر هاتلینگ163، بزرگ‌ترین ریشه اختصاصی روی164 و اثر پی لایی165 (0005/0 p، 283/18 = (Fموید این موضوع است که تفاوت معناداری حداقل در یکی از مولفه‌های آزمون کیفیت زندگی ایجاد شده است. از این رو هر یک از این مولفه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در جدول 4-19 ارائه شده است.
جدول ‏419 مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منابع تغییرات
متغیرها
Df
F
P-value
ضریب اثر
توان آماری

سلامت جسمانی
1
99/14
001/0
333/0
963/0
پيش آزمون
سلامت روانی
1
61/17
00/0
370/0
982/0

روابط اجتماعی
1
01/2
166/0
063/0
279/0

سلامت محیطی
1
87/12
001/0
300/0
935/0

1

سلامت جسمانی
1
37/33
00/0
527/0
000/1

سلامت روانی
1
62/30
00/0
505/0
000/1
گروه کنترل
روابط اجتماعی
1
44/29
00/0
495/0
999/0

سلامت محیطی
1
75/13
00/0
397/0
990/0

کیفیت زندگی
1
51/70
00/0
702/0
000/1

خطا

30

كل

36

همان طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون مولفه های سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیطی در دو گروه با کنترل کردن اثر پيش‌آزمون حاکی از این است که پس از شركت در جلسات آموزش مهارت‌های زندگی، نمرات مولفه سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیطی مادرانی که در گروه آزمایش شرکت داشتند، نسبت به مادرانی که در گروه کنترل جایگزین شده بودند، افزایش معناداری داشته است (0005/0 P).
فرضیه کلی: آموزش مهارت های زندگی، کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود می بخشد.

جدول18-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس کیفیت زندگی و مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
F
Sig
مجذور اتا
پیشآزمون کیفیت زندگی
65/1293
1
645/1293
74/40
001/0
553/0
گروه
08/2660
1
08/2660
78/83
001/0
702/0
خطا
73/1047
33
74/31

کل
00/186927
36

نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ کلی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (05/0p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود در این پژوهش، برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر برابر با 702/0 گزارش شده که نشان میدهد 70 درصد از تغییرات واریانس ناشی از متغیر مستقل می باشد.
فرضیه فرعی 1: آموزش مهارت های زندگی، سلامت جسمانی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود می بخشد
جدول19-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس سلامت جسمانی و مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منابع تغییرات
متغیرها
Df
F
P-value
ضریب اثر
توان آماری
پيش آزمون
سلامت جسمانی
1
99/14
001/0
333/0
963/0
کنترل
سلامت جسمانی
1
37/33
001/0
527/0
000/1

نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ فرعی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (05/0p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود در این پژوهش، برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است سلامت جسمانی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر برابر با 527/0 گزارش شده که نشان میدهد 52 درصد از تغییرات واریانس ناشی از متغیر مستقل می باشد.
فرضیه فرعی 2 : آموزش مهارت های زندگی، سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود می بخشد
جدول20-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس سلامت روانی و مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منابع تغییرات
متغیرها
Df
F
P-value
ضریب اثر
توان آماری
پیش آزمون
سلامت روانی
1
61/17
001/0
370/0
982/0
کنترل
سلامت روانی
1
62/30
001/0
505/0
000/1
نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ فرعی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (05/0p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود در این پژوهش، برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است سلامت روانی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر برابر با 505/0 گزارش شده که نشان میدهد 50 درصد از تغییرات واریانس ناشی از متغیر مستقل می باشد.
فرضیه فرعی 3 : آموزش مهارت های زندگی، روابط اجتماعی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود می بخشد
جدول 21-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس روابط اجتماعی و مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منابع تغییرات
متغیرها
Df
F
P-value
ضریب اثر
توان آماری
پيش آزمون
روابط اجتماعی
1
01/2
166/0
063/0
279/0
کنترل
روابط اجتماعی
1
44/29
001/0
495/0
999/0

نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ فرعی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (05/0p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود در این پژوهش، برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است روابط اجتماعی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر برابر با 495/0 گزارش شده که نشان میدهد 49 درصد از تغییرات واریانس ناشی از متغیر مستقل می باشد.
فرضیه فرعی 4 : آموزش مهارت های زندگی، سلامت محیطی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود می بخشد
جدول 22-4: نتایج آزمون تحلیل کواریانس سلامت محیطی و مقايسه پس‌آزمون در دو گروه با کنترل اثر پيش‌آزمون
منابع تغییرات
متغیرها
Df
F
P-value
ضریب اثر
توان آماری
پيش آزمون
سلامت محیطی
1
87/12
001/0
300/0
935/0
کنترل
سلامت محیطی
1
75/13
001/0
397/0
990/0

نتایج جدول فوق نشان میدهد که فرضیۀ فرعی پژوهش، یعنی اثربخشبودن آموزش مهارت های زندگی بر سلامت محیطی مادران دارای فرزند سندرم داون ، مورد تایید قرار گرفت؛ (05/0p). بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود در این پژوهش، برنامه آموزش مهارت های زندگی توانسته است سلامت محیطی مادران دارای فرزند سندرم داون را بهبود بخشد. همچنین اندازه اثر برابر با 397/0 گزارش شده که نشان میدهد 39 درصد از تغییرات واریانس ناشی از متغیر مستقل می باشد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل به بحث در مورد یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا یافته های پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس این یافته‌ها با نتیجه‌ی پژوهش های پیشین مقایسه خواهند شد. در ادامه نتیجه گیری کلی و جمع بندی نهایی صورت می‌گیرد. در پایان نیز ضمن اشاره به محدودیت های پژوهش، پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ارائه خواهد شد.
بحث و بررسی یافته‌ها
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون بوده است. در این بخش ابتدا به بررسی فرضیه‌ی اصلی پژوهش و نتایج حاصل از آزمون این فرضیه پرداخته می‌شود.
5-1-1. فرضیه اصلی: آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون موثر است:
همان طور که در فصل چهار گزارش شد، میانگین نمرات اعضای گروه آزمایش، در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در مولفه‌های آزمون کیفیت زندگی افزایش چشم‌گیری داشته است. این تغییر در گروه گواه مشاهده نمی‌شود.
نتایج آزمون های آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که نمره کلی کیفیت زندگی در پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با نمره پس آزمون گروه کنترل بهبود یافته است، بدین معنی که مداخله آموزش های مهارت های زندگی موجب بهبود کیفیت زندگی افراد گروه آزمایش در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون همان گروه شده است(0005/0 P). در این پژوهش، کیفیت زندگی متغیر وابسته بود که از چهار حیطه‌ی سلامت جسمانی، سلامت محیط، سلامت روانی و سلامت روابط اجتماعی تشکیل شده است. یافته های پژوهش با نتایج پژوهش های لام166، استوارت167، کلی168(2008)، پژوهش ویگورسکی169 (2007)، بارلو و همکاران (2008)، شجمن170 و همکاران (2005)، یداو171 و اقبال172(2009)، مرادی و کلانتری (1384)، ملک پور و همکاران (1385)، ترک لادانی (1387)، مهدوی حاجی و همکاران (2011)، شیخی فینی و باوقار (2012)، بهرامی و ملاجباری (2013) همسو می‌باشد، این پژوهشگران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت های زندگی نقش مهمی را به عنوان یک عامل واسطه در بروز نشانه های بهبودی دارد و نتایج مثبتی را به دنبال شرکت آزمودنی‌ها در برنامه درمانی به همراه دارد. بنابراین آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش کیفیت زندگی افراد می‌شود. در تبیین این نتایج می‌توان اظهار داشت که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش آگاهی فرد نسبت به توانمندی های خود می‌شود به گونه ای که فرد می‌تواند به خود به طور موثر نگریسته و او را قادر می‌سازد تا از توانمندی های خود در رفع مشکلات و ارتقاء ابعاد زندگی استفاده نماید بالا بودن آموزش مهارت های زندگی تامین کننده سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی افراد می‌باشد و پایین بودن مهارت های زندگی موجب بروز آسیب های روانشناختی و بروز رفتارهای نامناسب در افراد می‌شود (رامشت173 و فرشاد، 2009). در نتیجه می‌توان گفت مهارت های زندگی یک رویکرد مبتنی بر تغییر رفتار است که با توازن میان حوزه دانش، نگرش و مهارت می‌تواند به افزایش مهارت های مقابله با فرد را موقعیت های مختلف بالا ببرد.

فرضیه اختصاصی 1: مداخله آموزش «مهارت های زندگی» بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون موثر است:
مطابق نتایج حاصل از فصل چهارم پژوهش، در حیطه سلامت جسمانی کیفیت زندگی، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نسبت به پیش آزمون، تفاوت معنا داری را دارند. بدین معنی که مداخل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره استان اصفهان، استان کرمان، استان فارس Next Entries پایان نامه درمورد برنامه چهارم توسعه، پرسش نامه، برنامه سوم توسعه