پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، حرفه و شغل، سرچشمه ها

دانلود پایان نامه ارشد

يا خارجي امتناع نمايند و بنظر مي رسد اين اصل خود ابزاري براي تسهيل بزه پولشويي گرديده که مي بايست توجه ويژه اي به آن نمود.
4 – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
سوالات تحقيق
1. آيا اصل رازداري بانکي واقعاً رازداري است يا نهانکاري؟
2. مرز اصلي بين رازداري بانکي و نهانکاري بانکي چيست؟
3. تاثيرات منفي اصل رازداري بانکي در اجراي قوانين پولشويي تا چه حد است؟
4. چگونه مي توان به راه حلي رسيد که هم حريم خصوصي افراد حفظ گردد و هم مرتکبين به جرم پولشويي از اين قاعده براي پيشبرد اهداف خود به راحتي استفاده ننمايند؟
فرضيه هاي تحقيق
1. به نظر مي رسد رازداري بانکي، وقتي که تابع هيچگونه ضابطه و قانوني نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتري بيش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتري را بر مصالح اجتماع ترجيح دهند عنوان نهانکاري بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.
2. به نظرمي رسد در تعيين مرز رازداري بانکي و نهانکاري بانکي در شرايط و قوانين کشورها تفاوتهايي مي باشد و کشورها ي مختلف براي اين منظور قوانين و مقررات خاصي در نظر گرفته باشند.
3. با بررسي قوانين و مقررات بين المللي مي توان از اهميت نقش رازداري بانک ها در انجام جرم پولشويي پي برد در حقيقت به نظر ميرسد اين دو رابطه معکوسي باهم دارند . هر چقدر رازداري بانکي بالاتر باشد شرايطي بهتر براي تحقق بزه پولشويي فراهم مي گردد.
4. به نظر مي رسد با توجه به شرايط خاص جرم پولشويي و افزايش روزافزون آن و تغييرات راهکارهاي انجام اين جرم به نحو سريع و حرفه اي مي بايست به وضع قوانين و مقرراتي پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرايط بهتري براي مشتريان صادق و خوب بانک مهيا نمود و هم کليه معاملات مشکوک و حساب هاي افرادي که درپي استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود مي باشند نظارت و پيگيري دقيق و خاصي مطرح باشد.
5 – متغيرها و واژه هاي كليدي
رازداري بانکي- پولشويي- نهانکاري بانکي و مالي- بهشت مالياتي.
6 – روش تحقيق
توصيفي- تحليلي- کتابخانه اي – از طريق مطالعه کتب، مقالات و فيش برداري.
7 – محدوديتها و مشكلات تحقيق
با توجه به اينکه نزديک دو دهه از ورود پولشويي به ادبيات حقوقي در قوانين و مقررات جهاني مي گذرد وليکن هنوز اين جرم جديد و نو بوده و به همين دليل قوانين و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشي به راحتي در دسترس محققين و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسي نقش رازداري بانکي در تحقق اين بزه ، لذا با توجه به محدوديتهاي منابع و تخصصي بودن اين امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص اين اصل بررسي و تحقيق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.
8 – ساختار تحقيق :
اين پژوهش به علت شناخت مفاهيم و کليات جرم پولشويي و اصل رازداري بانکي و همچنين آشنايي با منابع و الزامات حقوقي دو مقوله فوق و در نهايت نقش و تاثير اصل رازداري بانکي در تحقق بزه پولشويي با چهارچوب نظري ذيل به نگارش در آمده است.
بخش اول: کليات که مشتمل بر دو فصل است.
در فصل اول به مفاهيم کلي رازداري پرداخته مي شود.
در فصل دوم به مفاهيم کلي پولشويي پرداخته مي شود.
بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشويي و اصل رازداري بانکي پرداخته مي شود. که آن نيز در 2 فصل به نگارش درآمده است .
در فصل اول شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداري بانکي بحث گرديده است .
در فصل دوم به بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي پرداخته شده است.
بخش سوم: به نقش نظام مالي و بانکي در روند جرم پولشويي توجه شده و در 3 فصل به مباحث 1- روشهاي پولشويي 2- نقش سيستم بانکي در تحقق بزه پولشويي 3- بررسي رازداري بانکي و تفاوت آن با نهانکاري مالي و بانک و در آخر تدابير پيشگيرانه همچنين ارائه راهکارهاي لازم و ضروري به بانک ها و موسسات مالي و اعتباري به منظور مقابله باجرم پولشويي که منافات با اصل رازداري بانکي نداشته باشد بطوري که حريم خصوصي افراد نيز حفظ گردد پرداخته شده است.

بخش اول :
كليات و مفاهيم

فصل اول : مفاهيم كلي رازداري
از قديم الايام، همواره تجسس در زندگي ديگران امري نکوهيده و مذموم بوده که مردم از آن نهي مي‌شدند. در قرآن كريم، منبع اساسي حقوق اسلامي، منع تجسس در امور شخصي و حريم خصوصي افراد تصريح شده است. در سنت نيز سرچشمه هاي فقه اسلامي “معصومين” رازداري، و حفظ اسرار ديگران را ستوده، و افشاي اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهميت اين دستور تا حدي است كه گاهي ريختن آبروي مومنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقي شده است. “حرمه مومن كحرمه دمه” لزوم احترام به حريم خصوصي افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگي فردي از مداخله و تعرض ديگران، و منع سايرين از آگاهي بر اطلاعات حيات فردي اشخاص از دير باز مورد توجه علماي حقوق بوده است .
حقوقدانان براي توجيه و بيان مبناي نظري لزوم رعايت حريم خصوصي افراد، از نظريه “حقوق فطري”، “قرارداد اجتماعي”، “نظريه اخلاقي” و مانند آن استفاده كرده اند. “افشاي اسرار، تجاوز به آزادي شخص و حقوق مربوط به آن تعبير مي شود. به همين دليل قانونگذاران “التزام به حفظ اسرار بانكي” را به عنوان ابزاري براي ترغيب فعاليتهاي بانكي دانسته اند كه عموماً به شكوفايي اقتصادي منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بين المللي است.”1
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري
در مفهوم رازداري مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
اول: حفظ اسرار ديگران؛ خصوصاً اگر کسي انسان را امين خود قرار داده و رازي را نزد او به امانت بگذارد. امانت هميشه يک شيء مالي و مادي نيست، مطلبي که در يک مجلس بيان شود هم امانت است.
دوم: در روايات مي‌خوانيم حفظ آبروي مومن به اندازه‌ي خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همين دليل، ما هم بايد حرمت ديگران را رعايت کنيم و هم بايد حرمتي را که خداوند براي ما قرار داده ضايع نکنيم.
با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي تا بي‌خبر بميرد در درد خودپرستي
ديدگاه قرآن و بزرگان دين
“عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا: داناي غيب، اوست و هيچ کس را بر اسرار غيبش آگاه نمي‌سازد.”2
خداوند متعال، از همه‌ي اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با اين وجود، هيچ کس از اسرار غيب او آگاه نيست. خداوند متعال خود، رازهاي بندگانش را مي‌پوشاند و به همين دليل بر رازداري تاکيد دارد.
امام علي عليه السلام: “کسي که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز ديگران توانا نباشد.”3 و يا “راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کني تو در بندش خواهي شد.”4 و يا ” سينه‌ي خردمند، صندوق راز اوست.”5 و يا “نسبت به دوست خويش هر مهرباني و هر خيرخواهي را مي‌تواني، انجام بده؛ اما در يک امر محتاط باش: در نهايت اطمينان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.”6
امام علي عليه‌السلام وقتي براي مالک اشتر رهنمودهاي حاکميت بر مردم را بيان مي‌کند، به لزوم رازداري تاکيد مي‌کند: “از مردم آنان که عيب‌جوترند از خود دور کن، زيرا مردم عيوبي دارند که رهبر امت در پنهان کردن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آن چه بر تو پنهان است، آشکار گرداني و آن چه که هويداست بپوشاني که داوري در آن چه از تو پنهان است، با خداوند جهان است. پس چندان که مي‌تواني زشتي‌ها را بپوشان تا آن را که دوست داري بر رعيت پوشيده ماند، خدا بر تو بپوشاند.”7
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح
مطلب پوشيده ، امر پنهان” سرّ در لغت به هر كار پوشيده و مخفي اطلاق مي شود.”8
راز به معناي سرّ، آن چه بايد در دل نهفته باشد و چيزي که بايد پنهان بماند يا به اشخاص مخصوصي گفته شود، است. حفظ اسرار را بايد از خدا آموخت. خداوند بيش‌تر و پيش‌تر از هر کس، از اعمال، حالات، رفتار، عيوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباري، پرده‌پوشي و رازداري او بيش تر از همه است.
و در نهايت “راز به چيزي گفته مي شود كه معروف يا ظاهر يا همگاني نباشد.”9
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي10
امروزه، اخلاق حرفه‌اي، فراخوان افراد صنفي براي رعايت تعهدات و وظايف صنفي‌شان است. مجموعه قواعدي است که يک نظام صنفي مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهايت، همگي آن ها را، با يک ضمانت اجرايي، مناسب پاسخ داده است.
برخي معتقدند که اهميت اخلاق حرفه‌اي تا بدان جايي است که مي‌تواند با فرض عدم کارآيي يا تعطيلي يک نظام صنفي “کانون صنفي”، جاي آن را بگيرد و به‌عنوان يک نظام حقوقي، افراد صنفي، آن نظام را اداره کند.
از بعد ديگر، افزايش بي‌سابقه ارتباطات بين جوامع و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي
فرا مرزي، موجبات نزديکي نظام‌هاي حقوقي به يکديگر را فراهم کرده است. اين تمايل نظام‌هاي مختلف حقوقي به ايجاد زمينه‌هاي لازم براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، نيازمند ايجاد تسهيلات، رفع موانع و يکسان‌سازي مقررات است. امري که در عرصه‌هاي جهاني و به‌خصوص منطقه‌اي با آن مواجه هستيم.
“منظور از سرّ حرفه اي اين است كه اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند. بنابراين مي توان سرّ را امري دانست كه به مناسبت شغل و حرفه اي در اختيار ديگران قرار مي گيرد و مصلحت مشروع، اقتضاء مي كند كه آن سرّ مخفي بماند. به همين علت است كه اين قبيل اسرار را اسرار حرفه اي نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهري مي خوانند و ملاك قابل مجازات بودن افشاي اسرار ، قوت جنبه عمومي اين عمل است. چون دارا بودن شغل و حرفه اي كه مردم نيازمند مراجعه به آن مي باشند موجب اطمينان مردم شده و مردم با تكيه بر اين اطمينان راز و سرّ خود را پيش اين افراد بازگو مي كنند. و در صورتي که راز آن ها افشاءگردد موجب بي اعتمادي مردم مي شود و موجب اختلال در نظم اجتماعي خواهد شد.”11 همه مي دانيم كه پزشك، وكيل، محضردار، پرستار، سكرتر “كه از واژه رازداري مي آيد” و بسياري ديگر از مشاغل، بدليل حساسيت شغلي خود، از هرگونه ابراز شفاهي يا كتبي و افشاي اسرار حرفه اي خود به ديگران اكيداً ممنوع مي باشند. كارمندان و كاركنان و حقوق بگيران ادارات و موسسات دولتي و خصوصي نيز ملزم به نگهداري اسرار شغلي خود مي باشند.
در بيشتر كشورهايي كه داراي يك دستگاه قانونگذاري باشند “كه ايران نيز شامل آنهاست” در مشاغلي چون وكالت، پزشكي و محضرداري دارندگان اين مشاغل با خوردن سوگند رسمي و تعهد به سوگند خود وارد اين حرفه ها شده و حق خيانت به سوگند حرفه اي خود را تحت هيچ شرايطي ندارند. اين رازداري و امانت در اسرار به كليه كساني كه با صاحبان اين مشاغل در ارتباط حرفه اي هستند يعني كارمندان آن ها نيز سرايت كرده و نه تنها اسرار مستقيماً ابراز شده از طرف اشخاص را شامل مي شود، بلكه كليه اطلاعات دريافت شده درباره اشخاص بطور غير مستقيم را نيز در بر مي گيرد.

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه اي
الف:پزشكان
“معمولاً در جريان تشخيص و درمان بيماري‌ها، اطلاعات زيادي از زندگي خصوصي بيماران در اختيار پزشکان معالج قرار مي‌گيرد. بسياري از اين اطلاعات به قدري خصوصي هستند که حتي نزديک‌ترين افراد به بيماران هم عليرغم آنکه ساليان طولاني با ايشان زندگي کرده‌اند ممکن است از اين موارد اطلاع نداشته باشند، ولي پزشکان به دليل شرايط حرفه‌اي به راحتي به اين اطلاعات دسترسي يافته‌اند. رازداري در پزشکي به اين معناست که پزشک معالج تحت هيچ شرايطي اين راز‌هاي نگفتني بيمار را به شخص ديگري منتقل نکند و آن ها را کاملاً محرمانه تلقي نموده و آنرا حفظ نمايند. پزشکان بايد بدانند که چگونه راز اين بيماران را حفظ نموده و اين اسرار را از دسترس شرکت‌هاي بيمه، مقامات مافوق بيمار و اعضاي خانواده وي دور نگه دارند.”12
مواردي که بايد ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازار اوراق بهادار، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارباب رجوع