پایان نامه با واژه های کلیدی مقدار خطا، تعهد مستمر، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به وجود اين رابطه به ميزان شدت رابطه پرداخت مي شود كه با در نظر گرفتن قدر مطلق ضريب همبستگي كه برابر است با 317/0 = r رابطه قوي را نشان نمي دهد ولي با توجه به علامت آن كه مثبت است جهت اين رابطه مستقيم است ، يعني با ايجاد سبك رهبري اخلاقي در بانك ملي ، تعهد سازماني كاركنان افزايش مي بابد.

> آزمون فرضيه فرعي اول :

– بين بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد.
فرض H1 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-18 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان

سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.000
0.05
وجود رابطه
0.301

چون مقدار سطح معني داري 0.000 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد . مقدار ضريب همبستگي 301/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان مي باشد.

> آزمون فرضيه فرعي دوم :

– بين بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد .
فرض H1 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داري وجود دارد .

4-19 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.000
0.05
وجود رابطه
0.282

چون مقدار سطح معني داري 000/0 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي 282/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان مي باشد.

> آزمون فرضيه فرعي سوم :

– بين بعد فرد اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد.
فرض H1 : بين بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-20 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.021
0.05
وجود رابطه
0.127

چون مقدار سطح معني داري 021/0 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي 127/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد فرد اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان مي باشد.

> آزمون فرضيه فرعي چهارم :

– بين بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد .
فرض H1 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-21 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد عاطفي كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.000
0.05
وجود رابطه
0.282

چون مقدار سطح معني داري 000/0 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي 282/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد عاطفي كاركنان مي باشد.

> آزمون فرضيه فرعي پنجم :

– بين بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد.
فرض H1 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-22 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد هنجاري كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.000
0.05
وجود رابطه
0.261

چون مقدار سطح معني داري 000/0 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي 261/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد هنجاري كاركنان مي باشد.

> آزمون فرضيه فرعي ششم :

– بين بعد مدير اخلاقي رهبري اخلاقي مديران و تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داراي وجود دارد .

فرض H0 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داري وجود ندارد.
فرض H1 : بين بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان رابطه معني داري وجود دارد.

4-23-1 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بعد مدير اخلاقي و بعد تعهد مستمر كاركنان
سطح معني داري
مقدار خطا
نتيجه گيري
مقدار ضريب همبستگي
0.001
0.05
وجود رابطه
0.179

چون مقدار سطح معني داري 001/0 مي باشد و كوچكتر از مقدار خطاست پس فرض يك را نتيجه مي گيريم يعني ارتباط معني داري بين اين دو متغيير وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي 179/0 مي باشد كه نشان دهنده همبستگي مستقيم بعد مدير اخلاقي مديران و بعد تعهد مستمر كاركنان مي باشد .

4-23-2 جدول بررسي كلي ابعاد رهبري اخلاقي و تعهد سازماني

بعد فرد اخلاقي
بعد مدير اخلاقي

سطح معناداري
ضريب همبستگي
سطح معناداري
ضريب همبستگي
بعد تعهد عاطفي
0.000
0.301
0.000
0.282
بعد تعهد مستمر
0.021
0.127
0.001
0.179
بعد تعهد هنجاري
0.000
0.282
0.000
0.261

4-2-3- بررسي ارتباط بين عوامل جمعيت شناختي با متغيرهاي مورد بررسي تحقيق

> آزمون فرضيه فرعي هفتم :

– تعهد سازماني كاركنان به تفكيك متغيرهاي جمعيت شناختي متفاوت است .

4-2-3-1- بررسي ارتباط متغيرهاي جمعيت شناختي کارکنان و تعهد سازماني کارکنان

4-2-3-1-1- بررسي رابطه جنسيت با تعهد سازماني كاركنان :

فرضH0 : تعهدسازماني كاركنان بانك ملي در بين دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداري ندارد.
فرض H1 : تعهدسازماني كاركنان بانك ملي در بين دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداري دارد .

4-24 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي مردان و زنان (آزمون t مستقل)
تعهد سازماني
ميانگين
انحراف معيار
مقدار t
درجه آزادي
سطح معني داري
تفاوت ميانگين
مرد
3.8657
0.5673
4.280
315
0.000
0.3563
زن
3.5094
0.5984

با توجه به نتايج آزمونt همگن سطح معناداري آن در فاصله اطمينان 95% كه برابر است با 000/0 =sig و با اطلاعات موجود فرضH0 رد مي شود . به عبارت ديگر تعهد سازماني در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداري دارد . با توجه به مقدار آماره t كه برابر است با 280/4 = t و علامت آن كه مثبت است ، مي توان نتيجه گرفت كه :
تعهد سازماني در كاركنان مرد بيشتر از كاركنان زن است .

4-2-3-1-2- بررسي رابطه وضعيت تاهل و ميزان تعهد سازماني كاركنان بانك ملي :

فرض H0 : تعهد سازماني در افراد متاهل و مجرد تفاوت معناداري ندارد.
فرض H1 : تعهد سازماني در افراد متاهل و مجرد تفاوت معناداري دارد.

4-25 جدول مقايسه ميانگين تعهدسازماني افراد مجرد و متاهل (آزمونt مستقل)
تعهد سازماني
ميانگين
انحراف معيار
مقدار t
درجه آزادي
سطح معني داري
تفاوت ميانگين
مجرد
3.5192
0.5907
3.065-
320
0.002
0.3107
متاهل
3.8299
0.5787

با توجه به نتايج آزمون t همگن سطح معناداري آن در فاصله اطمينان 95% كه برابر است با 002/0 =sig و با اطلاعات موجود فرضH0 رد مي شود . به عبارت ديگر تعهدسازماني در دو گروه افراد متاهل و مجرد تفاوت معناداري دارد . با توجه به مقدار آمارهt كه برابر است با 3.065 – =t و علامت آن كه منفي است ، مي توان نتيجه گرفت كه :
تعهد سازماني در كاركنان متاهل بيشتر از كاركنان مجرد است .

4-2-3-1-3- بررسي رابطه تحصيلات و تعهد سازماني كاركنان بانك ملي :

فرضH0 : تعهد سازماني كاركنان بانك ملي در گروه هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري ندارد .
فرض H1 : تعهد سازماني كاركنان بانك ملي در گروه هاي مختلف تحصيلي تفاوت معناداري دارد .

4-26 جدول آزمون مقايسه ميانگين تعهدسازماني درگروه هاي تحصيلي(تحليل واريانس)
تعهد سازماني
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربع
F
سطح معني داري
بين گروه ها
4.759
4
1.190
3.594
0.007
درون گروه ها
106.243
321
0.331

جمع
111.002
325

باتوجه به نتايج آزمون تحليل واريانس سطح معناداري برابر است با 007/0 =sig در نتيجه در فاصله اطمينان 95% سطح معناداري كمتر از 05/0 بوده و فرض برابري ميانگين ها و فرضH0 رد مي شود بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه :
تعهد سازماني گروه هاي تحصيلي تفاوت معناداري دارد.
براي بررسي اينكه اين تفاوت چقدر است بايد از آزمون همگني واريانس ها (آزمونLEVEN ) استفاده شود :

4-27 جدول آزمون همگني واريانس تعهدسازماني در گروه هاي مختلف تحصيلي
Levene آماره
درجه آزادي 1
درجه آزادي 2
سطح معناداري
0.684
4
321
0.603

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، کیفیت زندگی، انحراف معیار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، بهبود عملکرد، الکترومیوگرافی