پایان نامه با واژه های کلیدی مقاوم سازی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

فهرست جدولها

شماره و عنوان جدول
صفحه

جدول2-1: ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های GFRP، CFRP و AFRP………………………………………………….14
جدول2-2: مقایسه بین ویژگی های انواع FRPها ……………………………………………………………………………………………..15
جدول 2-3: ضرایب ایمنی جزئی برای فولاد و FPR ……………………………………………………………………………………………16
جدول2-4: مقایسه ای بین روش های مختلف مقاوم سازی ستون ها …………………………………………………………………19
جدول 3-1: مقادیر تقریبی Co براساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………….30
جدول 3-2: تعیین T_s…………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
جدول 3-3: ضریب اصلاح Cm بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 ………………………………………………..32
جدول 3-4: مقادیر ضریب C2……………………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 3-5: شتاب مبنای طرح (A) در مناطق مختلف کشور …………………………………………………………………………….33
جدول 3-6: مقادیر حداقل مجاز SRA و SRV……………………………………………………………………………………………………….43
جدول 3-7: تعیین نوع سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40 ……………………………………………………………………………45
جدول 3-8: تعیین ضریب اصلاح میرایی بر اساس آیین نامه یATC-40 ………………………………………………………….46
جدول3-9: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار……………………………………………………………53
جدول 3-10: ضرایب تبدیل کرانه ی پایین مقاومت به مقاومت مورد انتظار………………………………………………………..54
جدول 3-11: تعیین ضریب k بر اساس FEMA-356 ………………………………………………………………………………………..55
جدول 3-12: تعیین ضریب k بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………………………………………………..55
جدول 3-13: کاربرد ضریب آگاهی k در محاسبه ی ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در تحلیل های غیر خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………56
جدول 3-14: پارامترهاي مدل سازي و معيارهاي پذيرش براي روش هاي غيرخطي – تيرهاي بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 3-15: پارامترهاي مدل سازي و معيارهاي پذيرش براي روش هاي غيرخطي– ستون هاي بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول3-16: پارامترهاي مدل سازي و معيار پذيرش روش هاي غيرخطي – اتصالات تير – ستون بتن مسلح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول 4-1: مشخصات بتن و فولاد ………………………………………………………………………………………………………………………..67
جدول 4-2: مقادیرتنش فروپاشی CFRP………………………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-3 :ویژگی هاي مکانیکی ورق هاي CFRP …………………………………………………………………………………………….68
جدول 4-4: ترکیبات بار محتمل مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی …………………………………………………..81
جدول 4-5: مشخصات شتاب نگاشت های بکار برده شده جهت ارزیابی لرزه ای پل ها ……………………………………..85
جدول 5-1: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر1 ………………………………………………………………..103
جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان حاصل از تحلیل برای سطح خطر2 …………………………………………………………………104
جدول 5-3: حداکثر تغییر مکان پایه های p1 و p2 برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 3 لایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
جدول 5-2: حداکثر تغییر مکان پایه p1برای زلزله منجیل، سطح خطر 2 بعد از چسباندن 5 لایه ………………..105
جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر 1………………………………………………………………..106
جدول 5-2: برش پایه قبل و بعد از بهسازی برای زلزله سطح خطر2…………………………………………………………………107
جدول 5-7: تغییرات اتلاف انرژی به درصد …………………………………………………………………………………………………………153
جدول 5-8: نتایج تحلیل برای نیروی باد …………………………………………………………………………………………………………….155

فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل
صفحه

شكل 2-1:FRP ساخته شده از فيبرهاي نا همسانگرد يك طرفه، عمده تنش بوسيله الياف تحمل مي شود……..11
شکل 2-1: منحنی تنش- كرنش الياف پليمري در مقايسه با فولاد. ……………………………………………………………………13
شکل 2-3: جکت FRP با الیاف افقی …………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 2-4: پوشش طولی FRP ………………………………………………………………………………………………………………………………18
شکل 2-5: اصلاح شکل مقطع، بدون شکستن گوشه ها. ………………………………………………………………………………………20
شکل 2-6: اصلاح شکل مقطع، پس از شکستن گوشه ها. …………………………………………………………………………………….20
شکل 3-1: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..34
شکل 3-2: منحنی طیف ظرفیت و منحنی طیف تقاضا با میرایی های متفاوت در دستگاه مختصات جابجایی طیفی – شتاب طیفی (فرمت ADRS)…………………………………………………………………………………………………………………..35
شکل 3-3: منحنی طیف پاسخ الاستیک با میرایی ٪5…………………………………………………………………………………………..36
شکل 3-4: منحنی ظرفیت (پوش آور) …………………………………………………………………………………………………………………..37
شکل 3-5: روند تبدیل طیف پاسخ استاندارد به فرمت ADRS……………………………………………………………………………38
شکل 3-6: روند تبدیل منحنی ظرفیت به فرمت ADRS……………………………………………………………………………………..40
شکل 3-7: منحنی طیف ظرفیت و طیف پاسخ همراه با یکدیگر در فرمت ADRS. …………………………………………..41
شکل 3-8: روش یافتن جابجایی معادل بصورت تقریبی از روی منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا………………….41
شکل 3-9: تقریب دو خطی منحنی طیف ظرفیت………………………………………………………………………………………………….42
شکل 3-10: روش بدست آوردن نقطه ی عملکرد از روی منحنی طیف ظرفیت دندانه دار………………………………….42
شکل 3-11: مفاهیم تصویری پارامترهای مؤثر در محاسبه ی β_eff ……………………………………………………………………45
شکل 3-12: منحنی های طیف تقاضای کاهش یافته پس از اعمال ضرایب کاهش یافته در هر مرحله………………47
شکل 3-13: مختصات نقطه ی طیفی فرض شده (〖 d〗_pi) و بدست آمده d_i در منحنی طیف ظرفیت…………………47
شکل3-14: منحنی طیف پاسخ الاستیک قاب 1 …………………………………………………………………………………………………..48
شکل3-15: منحنی ظرفیت قاب 1 تحت زلزله منجیل (سطح خطر 2)………………………………………………………………..49
شکل 3-16: نمودار عملکرد قاب 1. ……………………………………………………………………………………………………………………….49
شکل 3-17: منحنی رفتار عضو شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………………..50
شکل 3-18: منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. …………………………………………………………………………………………………..51
شکل 3-19: منحنی رفتار عضو شکننده. ……………………………………………………………………………………………………………….51
شکل 3-20: مقاومت مورد انتظار، اسمی و طراحی درنمودار لنگر- دوران ……………………………………………………………52
شکل 3-21: معیارهای پذیرش برای اعضای اصلی(P=Primary) ‌و اعضای غیراصلی(S=Secondary)…………….57
شکل 3-22: نمودار بار- جابجایی در المان های بتنی بر اساس FEMA-35

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع پردازش اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع دوره متوسطه، ادراک خود