پایان نامه با واژه های کلیدی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه ارشد

مرتبط با هم تعمیم داده می‌شود. هرچند قواعد آن پیچیده‌تر و محاسبات دشوارتر می‌شود. اما پیام کلی ثابت می‌ماند. یعنی با بررسی واریانس‌ها و کوواریانس‌هاي متغیرها می‌توان این فرضیه را که «متغیرها از طریق مجموعه‌اي از روابط خطی با هم مرتبط‌اند» را آزمود. منظور از مدل ساختاري، صرفا روابط علی بین متغیرهاي مکنون (پنهان)، است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوي اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مکنون برونزا بر متغیرهاي مکنون درونزا است. صورت کلی مدل ساختاري و مدل اندازه گیري در تکنیک معادلات ساختاري به صورت رابطه زیر است:
(3-3)

مدل‌یابی با این تکنیک طی پنج مرحله‌ي تدوین مدل، شناسایی مدل، برآورد مدل، ارزیابی مدل و اصلاح مدل انجام می‌گیرد. نماد ماتریسی مدل معادلات ساختاري به صورت زیر است:
(3-4)

3-7-3- روش کلی کار در الگوي معادلات ساختاري
آنچنان که آمد، معادلات ساختاري به عنوان یک الگوي آماري به بررسی روابط بین متغیرهاي پنهان و آشکار مشاهده شده می‌پردازد. در واقع الگوسازي معادله ساختاري یک رویکرد آماري جامع براي آزمون فرض‌هایی درباره روابط بین متغیرهاي مشاهده شده و پنهان است، در الگوي معادلات ساختاري روش کار بدین صورت است که:
1- مشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه: الگو یا مدل یک عبارت آماري درباره روابط بین متغیرها است.این الگوها در زمینه رویکردهاي مختلف تحلیلی، شکل‌هاي مختلفی به خود می‌‌گیرند. در این مرحله یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادلات ساختاري یا ریاضی تهیه می‌شود. یعنی ابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم می‌شود و روابط علی بین متغیرها را نشان داده می‌شود. بعد از مشخص کردن متغیرهاي پنهان باید شاخص‌ها یا متغیرهاي مشاهده شده مناسبی را انتخاب و به آنها وصل کنیم. بهتر است از چندین شاخص به جاي یک شاخص براي اندازه‌گیري متغیر پنهان استفاده شود و این کار به کمک تعریف مفهومی و عملیاتی صورت می‌گیرد.
2- ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو: براساس این که مدل باید مستلزم شرایطی براي بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد براي پارامترهاي بیان شده باشد.
3- ارایه تخمین براي الگوي پیشنهادي: بدست آوردن تخمین پارامترهاي آزاد از روي مجموع داده‌هاي مشاهده شده که شامل فرآیندهاي تکراري است، که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می‌شود. و با ماتریس کوواریانس داده‌اي مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می‌شود، و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد، که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
4- ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل: زمانی الگو یا مدل با داده‌هاي مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس داده‌هاي مشاهده شده، معادل باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهم‌ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیري مدل ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که مدلی تخمین زده می‌شود، برنامه نرم‌افزاري یکسري آمارهایی از قبیل خطاي استاندارد و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند.
5- اصلاح مدل: تطبیق مدل بیان شده و تخمین زده شده از طریق آزادکردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند، یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند.
6- تفسیرمدل: اگر آزمون‌هاي تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد، در این مرحله ما بر روي عوامل مشخص شده (پارامترهاي مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نماییم. در این مرحله، معناداري پارامترهاي مدل، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
3-7-4-آزمون فریدمن41
آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده می‌کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. یعنی با استفاده از آزمون فریدمن مشخص می‌شود که در میان سه متغیر اثرگذار بر بهره‌وری در این تحقیق کدام بیشترین و کدام کمترین تاثیر را دارد (ایرجی‌راد، ۱۳۸۴).

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

4- مقدمه
در این فصل با استفاده از مطالب فصول پیش ابتدا به برآورد تعداد نمونه مورد نیاز جهت جمع‌آوری داده‌ها پرداخته، سپس با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می‌شود، سپس با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، به بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران پرداخته شده است.

4-1- نمونه‌گیری
جهت دخالت دادن ويژگي‌هاي جامعه در نمونه و براي بيشتر كردن شباهت نمونه و جامعه با افزايش دقت نمونه‌‌برداري، نمونه آماري مورد نياز جهت انجام اين پژوهش و آزمون فرضيات، به صورت تصادفي طبقه‌بندي شده «گروهي» انتخاب گرديده است. مزيت اصلي اين روش نمونه‌‌گيري اين است كه مي‌توان اطمينان حاصل نمود، كه نمونه‌هايي با عناصر كافي از هر طبقه انتخاب شده است.
با توجه به تعريف جامعه آماري تحقيق حاضر، استفاده از اين روش باعث خواهد شد كه از همه گروه‌ها، به نسبت مساوي نمونه‌گيري شود. در اين روش پس از تقسيم‌بندي جامعه به گروه‌هاي متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده، سپس با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده، تعداد عناصر مورد نياز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زير فرمول تعيين نمونه آورده شده است.
(۴-۱)

= تعداد نمونه،
N= تعداد كل جامعه آماري،
p= نسبت موفقيت در جامعه و از آنجايي كه مي‌خواهيم n يعني تعداد نمونه حداكثر باشد p معادل يك دوم است.
= دقت برآورد،
= مقدار متغير نرمال متناظر با سطح اطمينان

N حجم جامعه در سطح اطمینان 95/0 (۰۵/۰=a) و N که شامل تعداد کارکنان بانک ملی ادارات جنوب است 1200 نفر از 110 شعبه می‌باشد.

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری، به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی همچون جنسیت، میزان تحصیلات و غیره پرداخته شده است.
جنسيت: چنانچه در نمودار (4-1) مشاهده می‌شود تعداد مردان پاسخگو ۱۸۴ نفر یعنی، ۶۴% پاسخ‌دهندگان و تعداد زنان پاسخگو ۱۰۴ نفر یعنی، ۳۶% این جمعیت را تشکیل داده‌اند.

جدول (4-1) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب متغير جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
۲۶۹
۹۳
زن
۱۹
۷
جمع
۲۸۸
۱۰۰

نمودار (4-1) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس جنسیت

تحصيلات: بنابر نمودار (4-2)، لیسانسه‌هایی که پاسخگو بوده‌اند، 48 درصد هستند که بیش‌ترین تعداد پاسخ دهندگان را تشکیل می‌دهند. همچنین افراد با تحصیلات دیپلم تا لیسانس 45 درصد و فوق لیسانس و بالاتر 7 درصد، پاسخگوی سؤالات بوده‌اند.

جدول (4-2) توزيع فراوانی پاسخگويان بر حسب سطح تحصیلات
درصد
فراواني
سطح تحصیلات
۴۵
130
ديپلم تا لیسانس
۴۸
139
ليسانس
۷
۱۹
فوق ليسانس و بالاتر
100
۲۸۸
جمع

نمودار (4-2) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس تحصیلات

سنوات خدمت در بانک: يكي از سؤال‌هاي مهم و اثرگذار سنوات خدمت در بانک پاسخگويان است كه در 3 گروه تقسيم شده است. همان طور که در نمودار (4-3) دیده می‌شود، 62% پاسخگويان که پاسخگو بوده‌اند، بین 1 تا 10 سال، سابقه کار داشته‌اند. پس از آنها به ترتیب پاسخگويان با سابقه بین 10 تا 20 سال، 33% و بیش از 20 سال، 5% پاسخگو بوده‌اند.

جدول (4- 3) توزيع فراواني پاسخگویان برحسب سنوات خدمت
سنوات آشنایی یا یانک
فراواني
درصد
1 الي ۱۰ سال
26
9
۱۰ الي ۲۰ سال
130
45
۲۰ سال و بالاتر
132
46
جمع
288
100

نمودار (4-3) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس سنوات خدمت در بانک

4-3- معرفی مدل تحقیق
مدل مورد بررسی در این تحقیق برای بررسی فرضیه‌ها به صورت نمودار زیر می‌باشد:

نمودار (4-4) مدل تحقیق

4-4- بررسی پایایی پرسشنامه
اعتبار سنجی سوالات مربوط به پرسشنامه بر اساس خروجی نرم افزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به صورت جدول (4-4) می‌باشد.
جدول (4-۴) ضریب الفای کرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.816
25

همانطور که مشاهده می‌شود پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوب قرار دارد.

4-5- تحليل ماهيت متغيرهاي تحقيق و آزمون مورد استفاده
هدف تحقيق، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران می‌باشد. بنابراين تحقيق با مساله دو و چند متغيري از نوع تحلیل معادلات ساختاری سركار دارد. با توجه به اينكه مسأله چند متغيري از نوع همبستگي و همچنين مقياس اندازه‌گيري متغيرهاي تحقيق فاصله‌اي است، بنابراين مناسب‌ترين روش براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، تحلیل معادلات ساختاری است.
براي استفاده تحلیل معادلات ساختاری، بعضي از مفروضه‌ها بايد قابل توجيه باشند. فاصله‌اي بودن مقياس اندازه‌گيري، نرمال بودن توزيع متغير مورد مطالعه، وجود رابطه خطي بين متغير مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطي بين متغيرهاي مستقل با يكديگر از مفروضه‌هاي لازم براي اين آزمون‌ها است. توزيع متغيرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) و نتايج در جدول شماره (4-5) نشان داده شده است.
جدول (4-5) نتايج آزمون کولوموگرف اسمیرنف براي شكل توزيع متغيرها
متغیر
آماره کولوموگرف اسمیرنف
سطح معنی‌داری
نتیجه آزمون
بهره‌وری
۰۷۸/۱
۲۱۵/۰
توزیع جامعه نرمال است
تامین نیاز‌های اساسی
۸۲۶/۰
۵۰۲/۰
توزیع جامعه نرمال است
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۰۸۳/۱
۲۲۲/۰
توزیع جامعه نرمال است
رهبری مشارکتی
۰۷۲/۱
۲۰۱/۰
توزیع جامعه نرمال است
*سطح اطمینان 95 درصد می‌باشد.

4-6- تخمين مدل با استفاده از معادلات ساختاری
برای تجزیه تحلیل پس از وارد کردن اطلاعات خام پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار EQS6 برای تجزیه و تحلیل وارد شد. در گام بعدی مدل تحقیق در نرم افزار درج گردید، و در نهایت خروجی مدل استخراج گردید. بر اساس نتایج حاصله روابط استخراج شده بین متغیرهای پنهان به شرح جدول ذیل است:
جدول (4-6) نتایج مدل معادلات ساختاری
ضرایب مسیر‌ها
مسیر
برآورد
انحراف معیار
آماره T
بهره‌وری → تامین نیاز‌های اساسی
۷۵۷/۰
۱۶۴/۰
۶۲۰/۴*
بهره‌وری → مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۸۳۱/۰
۳۳۳/۰
۴۹۷/۲*
بهره‌وری → رهبری مشارکتی
۷۲۶/۰
۱۵۸/۰
۶۰۸/۴*
*پارامتر‌های ستاره دار در سطح معنا داری 5 در صد معنا دارند.

لازم به ذکر است از آنجا که تفاوت فراوانی مشاهده شده، و مورد انتظار معنا دار بوده و واریانس باقیمانده و کوواریانس42 نسبتا کوچک است، بنابر این می توان گفت مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. بر اساس جدول فوق بر اساس دیدگاه پاسخگویان نتایج ذیل حاصل می‌شود:
– بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
– بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
– بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
بنابر این فرضیه‌های تحقیق در بانک ملی در ادارات امور شعب جنوب تهران، مورد تایید قرار گرفت.

4-7- آزمون فریدمن
از آنجا که ضرایب در مدل اثر هر چهار عامل معنادار شده است، در اینجا به رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری پرداخته می‌شود. از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده می‌کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. نتایج آزمون فریدمن برای عامل‌های ذکر شده در مدل به شرح ذیل است.

جدول (4-7) خروجی نرم افزار برای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روش تحقیق، پرسش نامه، سبک رهبری، پژوهش علمی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، معادلات ساختاری، سرمایه انسانی، افزایش بهره‌وری