پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، ملی گرایی، بعد شناختی، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

مقایسه کنیم. همانطور که در فصلهای پیشین نیز بحث شد، مبنای ما در این مسیر دیدگاه سه بخشی نگرشها (شناختی، عاطفی و رفتاری) بوده است. ما از بین تمام محصولات ممکن، پوشاک را برای سنجش نگرش به کار برده ایم، زیرا به دلیل داشتن ویژگیهای مختلف این محصول اعم از مسائل دوخت و قیمت تا مسائل ظاهری و زیبایی می توان به راحتی همه ابعاد نگرش را در مورد آن جویا شد. همچنین به خاطر میزان وفور پوشاک ترک و چینی در بازار داخلی و رقابت آنها با محصولات داخلی، سه کشور یاد شده را برای مقایسه انتخاب کرده ایم.
این پرسشنامه در 4 صفحه حاوی 44 سؤال (علاوه بر پرسشهای جمعیت شناختی) می باشد که در اکثر این سؤالات از پاسخ دهنده خواسته شده است تا سه کشور ایران، ترکیه و چین را در طیف 5 درجه ای لیکرت با هم مقایسه کند (رجوع شود به پیوست ب). البته 9 پرسش پایانی این پرسشنامه، مربوط به بررسی ملی گرایی مصرف کنندگان است که در فصل پنجم، مورد بحث قرار خواهد گرفت. سؤالات مربوط به این بخش به همراه سؤالات اصلی پرسشنامه در جدول (3-2) نشان داده شده است. همچنین در این جدول ارتباط هر یک از سؤالات با متغیرهای تحقیق و چگونگی به دست آمدن آنها بیان شده است.
در قسمت اول جدول (3-2)، با استفاده از برخی مقیاسهای شناختی سعی شده است تا بعد شناختی مصرف کنندگان را نسبت به موضوع مطالعه بدست آوریم. این قسمت شامل 16 سؤال می باشد که سه سؤال اول بطور کلی در رابطه با آشنایی فرد با موضوع کشور محل ساخت پرسیده شده است (سه سؤال اول). در بخش دوم از صنعت پوشاک (سه سؤال دوم) و در بخش سوم، برخی ویژگیهای شناختی پوشاک (بقیه سؤالات) مورد سؤال قرار گرفته است.
همانطور که در جدول یاد شده نیز دیده می شود، پاسخ دهنده برای سؤالاتی که جلوی کلمه ی کشور، جای خالی یا سه نقطه قرار دارد، هر بار نام یکی از کشورهای مورد مطالعه را قرار داده و جواب می دهد (رجوع شود به پیوست ب).
در قسمت دوم از پرسشنامه، با استفاده از 10 مقیاسی که در جدول 3-2 نشان داده شده است بعد عاطفی پاسخ دهنده بدست آمده است (سؤالات 17 تا 26 پرسشنامه). در قسمت سوم نیز سعی شده است تا در 9 مقیاس (سؤالات 26 تا 35 پرسشنامه)، بعد رفتاری مصرف کنندگان را نسبت به موضوع تحقیق بدست آوریم.
همچنین، اگرچه مبنای مطالعات ما در این پایان نامه، دیدگاه سه جزئی نگرش ها بود، اما از آنجایی که در بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در زمینه ی COO ، مسئله ی میهن پرستی یا ملی گرایی مورد توجه قرار گرفته است، ما نیز بر آن شدیم تا با اضافه کردن این بخش به پرسشنامه، تحقیقات کامل تری را راجع به موضوع انجام دهیم. در این قسمت، 9 شاخص بکار رفته است که سؤالات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کننده، نگرش مصرف کننده، مدل مفهومی، متغیر مستقل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، وجود خداوند، روشنفکران، فرهنگ و تمدن