پایان نامه با واژه های کلیدی مصرف کنندگان، سازمان دانش، ناخودآگاه، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تحصيل در يک مؤسسهي آموزشعالي شامل هزينه(زمان و پول) و افراد پيرامون دانشجويان است. علاوه بر اين، همانطور که در بخش 2ـ7ـ2ـ مورد بحث قرار گرفت، آموزش يک نوع از خدمات است که به سادگي نميتوان آن را لمس و تجربه کرد. تنها راه براي ارزيابي تناسب انتخاب براي تحصيل در يک مؤسسه اين است که از طريق فرآيند تجربه پيش برويد. به نوبهي خود، خطر تصميمگيري در انتخاب يک مؤسسه نسبتاً بالا درک شده است. بنابراين، به منظور تعيين اولويتهاي خود، دانشجويان آيندهنگر آنچه برايشان مهم است در نظر مي گيرند، و پس از آن آگاهانه/ ناخودآگاه در ميان ويژگيها سبک و سنگين ميکنند(سوتار199 و ترنر، 2002). در واقع، تحقيقات زيادي به منظور بررسي ويژگيهاي مهمي که قصد دانش آموزان را تحت تأثير قرار ميدهد انجام شده است. در اين مطالعه، به شش ويژگي مهم اشاره شده است.
2ـ13ـ1ـ1ـ هزينه آموزش
تيلري و کيلدرگارد200(1973) اظهار داشتند که هزينه تأثيرگذاري بيشتري در رابطه با اينکه آيا يک دانشجو در کالج حضور پيدا ميکند يا نه دارد و پس از آن است که او در کالج حضور پيدا ميکند. کابرا و ازولا ناسا(2000) به تحقيقاتي که به طور مداوم رابطهي معنيداري منفي بين افزايش شهريه و ثبت نام را نشان ميدهد اشاره مي کنند. علاوه بر اين، در تحقيق انجام شده توسط لسلي و برينکمن201 (1988)، يافتهها نشان ميدهد که همه دانشجويان نسبت به هزينهي شهريه حساس بودند. با توجه به تحقيقات انجام شده توسط هاسلر و همکاران(1989) 70٪ از دانشجويان و 87 درصد از والدين اظهار داشتند که هر دو به خوبي در مورد برنامههاي کمکهاي مالي “آگاه ” و يا “مطلع”اند و خود را براي کمک هاي مالي واجد شرايط ميدانستند. برخي از صاحبنظران اشاره کردهاند که دريافت کمک از مقدار آن مهمتر است، چرا که کمکها راه اساسي برقراري ارتباط مؤسسات است و بيانگر اين است که “ما ميخواهيم شما بخشي از جامعهي ما” باشيد(جکسون، 1982؛ آبراهامسون و هاسلر، 1990؛ فريمن، 1997).
در مقابل، هاسلر و همکاران (1998) به اين نتيجه رسيدند که تمايل والدين به کمک، صرف نظر از درآمد خانواده، داراي برخي اثرات بر حساسيت شهريه و کمکهاي مالي است. پژوهش آنها همچنين به اين نتيجه رسيد که براي دانشجويان آسيايي، کمکهاي مالي يک وسيله سرعتبخش در جذب آنها به مؤسسات خاص ارائه ميدهد.
فوسکت و همکاران(2006) نشان دادند که انعطافپذيري در پرداخت هزينه، در دسترس بودن کمک هاي مالي و هزينههاي مناسب محلهاي اسکان در جهت اعمال تأثير قابل توجهي در انتخاب دانشجويان از يک مؤسسه است.
2ـ13ـ1ـ2ـ محتوا و ساختار مؤسسه
هولي و لينچ(1981) مشاهده کردند که برنامهريزي مناسب از مهمترين عوامل است، چون دانشجويان هر سطح از عوامل ديگر را خواهند پذيرفت. مطالعات که بر روي متغيرهاي تأثيرگذار بر انتخاب دانش آموزان از مؤسسه عالي متمرکز شده اشاره به سوي يک طيف گستردهاي از معيارهاي انتخاب ميکند(هوستون، 1979؛ کرون و همکاران، 1983؛ وب، 1993). معياري که به نظر ميرسد مهمترين مسائل مربوط به برنامه، مانند انعطافپذيري و طول برنامه، و الزامات وارده به برنامه ميباشد. هوستون(1979) دريافت که طول برنامه در پايين مقياس بود، در حالي که در مطالعهي وب(1993) آن يکي از عناصر مهم است.
کرامپف و هاينلاين(1981) نشان دادند که دانشجويان آيندهنگر برنامههاي ارائه شده با کساني که توسط مؤسسات در رقابت هستند را به منظور بررسي مناسب بودن آنها مقايسه ميکنند. عناصري که ارزيابي برنامه را تحت تأثير قرار ميدهند: انتخاب دورهها(قريشي، 1995)، کيفيت آنها(ترنر، 1998)، در دسترس بودن دورهها، و شرايط ورود ميباشند(بورک202، 2000).
در دسترس بودن رشتههاي اصلي يکي از ملاحظات اوليهي شکل دادن به ورود يا ثبتنام واقعي است(چوي و اوتينگر، 1998؛ هاسلر و همکاران، 1999). همچنين، برنان(2001) اظهار داشت که معيار پذيرش به عنوان يک نماينده براي کيفيت است که به طور بالقوه از ارائهي برنامه مهمتر است. ارزيابي برنامه به عنوان نگرش مصرف کنندگان نسبت به برنامههاي هدفمند مفهوم سازي شده است.
2ـ13ـ1ـ3ـ جنبههاي فيزيکي، امکانات و منابع
چاپمن(1984) اشاره کرد که ويژگيهاي فيزيکي و ثابت کالج يکي از عوامل بيروني است که قصد دانشجويان براي تحصيل در مؤسسهاي خاص را تحت تأثير قرار ميدهد. ويژگيهاي ثابت شامل اندازهي کالج، محوطهي دانشگاه و کيفيت خوب اعضاي هيئت علمي در بيشتر قسمتها تحت کنترل مؤسسه ميباشد.
محققان مانند ليتن(1980)، تايرني203(1983)، و سنکا و تاسيگ(1987) نشان دادند که دانشجويان با استعداد ويژگيهاي مختلفي را نسبت به دانشجويان متوسط جستجو ميکنند. ارزيابي سابق يک مؤسسه بر اساس کيفيت برنامههاي آنها بود در حالي که بعدها، علاوه بر برنامههاي خوب، به عواملي مانند ظاهر فيزيکي و زندگي اجتماعي علاقهمند شدند. اين نشان ميدهد که دامنهي بخشبندي بازار و نزديک شدن به جذب بخشهاي مجزا بهم دوخته شدهاند. جکسون(1982) بيان کرد که اکثر دانشجويان تنها به طور جدي نسبت نزديکي خانههاي خود را از کالج در نظر قرار ميدهند که در حال حاضر هيچ موانع مالي يا علمي فوق العادهاي را شامل نميشود.
واجيد و ميکسري204(1997) در پژوهشي مشخص کردند که محل مؤسسه تأثير قابل توجهي در انتخاب کالج دانشجويان دارد. پژوهش آنان در دانشگاه فلوريداي جنوبي205 نشان ميدهد که موقعيت جغرافيايي و يا مجاورت يک عامل اصلي ايجاد انگيزه براي انتخاب دانشجويان براي حضور در سانفرانسيسکو است. آنها نتيجه گرفتند که اولين بار در کالج206 اولويت دانشجويان براي ثبت نام در مؤسسات، شهرستان محل سکونت و يا منطقهي خودشان است. مطالعات گذشته خاطر نشان کرد که انتخاب مؤسسه توسط عوامل مختلفي از جمله کيفيت و تخصص آموزشي اساتید، جذابيت و فضاي دانشگاه تعيين ميشود (کرامپف و هاينلاين، 1981؛ لين، 1997؛ مازارل، 1998؛ سوتار و ترنر، 2002).
محيط فيزيکي توليد خدمات به منزله يک عنصر مهم در فرآيند تصميمگيري است. پرايس و همکاران (2003) نشان ميدهند که زماني که امکانات با استاندارد بالا ارائه ميشود، به عنوان يک عامل مرتبط با انتخاب دانشجويان از مؤسسهاي که تحصيلات خود را دنبال ميکنند درنظر گرفته ميشود. يافتههاي آنها ميزاني که امکانات و عوامل موقعيت روي تصميمگيري گروهي از مشتريان تأثير ميگذارند را تجزيه و تحليل مي کنند. مهمترين عامل مربوط به امکانات زندگي اجتماعي در دانشگاه و اطراف آن است. همچنين يافتهها نشان مي دهد که عوامل مانند ايمني، امنيت، نظافت، و امکانات ورزشي کمتر معنيدار تلقي ميشوند.
ديگر عوامل فيزيکي مؤثر بر انتخاب مؤسسه توسط دانشجويان از طريق خدمات کمکي عبارتند از: امکانات کتابخانه اي (قريشي، 1995)، در دسترس بودن کامپيوتر، کيفيت تجهيزات کتابخانه، در دسترس بودن مناطق آرام مانند سالن مطالعه، و در دسترس بودن زمينه براي مطالعهي شخصي ميباشد(پرايس و همکاران، 2003).
2ـ13ـ1ـ4ـ ارزش آموزش
اعتبار علمي و تصوير مؤسسه مجموع نظرات، ايدهها، و برداشتي است که دانشجويان آيندهنگر از مؤسسه دارند(کاتلر و فاکس، 1995). نظر آنها در مورد شهرت و تصوير مؤسسه از کلمهي دهان، تجربهي گذشته، و فعاليتهاي بازاريابي مؤسسه تشکيل شده است(پيچک، 2001). بنابراين، اغلب درک تعالي مؤسسه فراتر از کيفيت واقعي آن ميرود(کاتلر و فاکس، 1995). به طور فزايندهاي، دانشجويان در هنگام انتخاب مؤسسات آموزشيشان بشدت انتقادي و تحليلي ميشوند(بينساردي و اکولاگو، 2003). به دليل شايستگي در حال رشد در زمينهي آموزش بين المللي، مؤسسات آموزش عالي، نياز به حفظ و توسعهي يک تصوير مشخص به منظور رسيدن به يک مزيت رقابتي هستند(چارامواران و جيلوواکا207، 1995). به اين ترتيب، کيفيت شهرت و نام تجاري دو منبع مهم براي اين منظور ميباشند(قريشي، 1995؛ مازارل، 1998؛ بورک، 2000؛ هال، 1993). يک تصوير مثبت به شدت ميتواند تصميم به شرکت در يک مؤسسهي آموزشي را تحت تأثير قرار دهد(کرامپف و هاينلاين، 1981؛ قريشي، 1995؛ مازارل، 1998؛ بورک، 2000؛ گوتمن و مياوليس208، 2003). انتخاب مؤسسه توسط عوامل مختلفي از جمله اعتبار علمي و اعتبار مؤسسه تعيين ميشود(کرامپف و هاينلاين ،1981؛ لين، 1997؛ مازارل، 1998؛ سوتار و ترنر، 2002). دانشجويان آيندهنگر، موقعيت مؤسسه را نيز در رتبهبندي از سازمان دانشگاهي در نظر ميگيرند.

2ـ13ـ1ـ5ـ اطلاعات سازماني
کلئوپاترا(2004) اشاره کرد که به منظور افزايش مشارکت و کمک به دانشجويان در انتخاب مؤسسهي مورد نظرشان، اطلاعاتي مورد نياز است که نگرش دانشجويان بالقوه را تغيير دهد و تصميمگيري آنها را تسهيل کند. علاوه بر اين، با توجه به شدت بازار رقابتي، مؤسسات آموزشعالي با نگرانيهاي مرتبط با گسترش دسترسي مواجهاند و دانشجويان با انتخاب جديد و بسياري از جايگزينها موجود روبهرو شدهاند و به پيگيريشان افزوده شده است و اطلاعات آنها را قادر به رسيدن به يک تصميم آگاهانه و بهتر ميکند. متقاضيان جستجوي اطلاعات حتي پس از انتخاب اوليهي نهادهاي دانشجويي و تکميل فرم بعد از دبيرستان يا پيش دانشگاهيشان همچنان ادامه دارد(موگان و همکاران، 1999).
علاوه بر اين، کلئوپاترا(2004) در پژوهشي مشخص کرد که اطلاعات مربوط به چشم انداز شغلي و زمينهي تحقيق در يک دوره به طور قابل توجهي براي دانشجويان مهم بودند. چشم انداز شغلي اطلاعاتي از قبيل متوسط درآمد فارغالتحصيلان و درصد فارغالتحصيلان که ظرف يک سال از فارغالتحصيليشان استخدام شدهاند. زمينهي مورد مطالعه به محتواي يک دورهي خاص و البته به عنوان يک تجربهي يادگيري اشاره دارد.
جوزف و جوزف(2000) گزارش کردند که اطلاعات دورهي آموزشي و شغلي، تا حد زيادي، مهمترين گروه از اطلاعات در طول انتخاب يک مؤسسهي آموزشعالي خاص هستند. مطالعات نشان داده است که دانشجويان بالقوه تاکيد زيادي بر روي لزوم جمعآوري، و بدون شک مقايسهي اطلاعات علمي مانند زمينهي تحقيق، و فرصتهاي شغلي پس از فارغ التحصيلي دارند (کلئوپاترا، 2004؛ فليکس، 2006).
2ـ13ـ1ـ6ـ افراد مهم(خانواده، دوستان، همسالان و معلّمان)
مطالعات بر روي روند انتخاب کالج و دانشگاه نشان دادهاند که تصميم يک شخص براي حضور در دانشگاه توسط افرادي که با دانش آموز روابط شخصي و اجتماعي دارند تحت تأثير قرارميگيرد. شپرد و همکاران(1992) نشان دادند که والدين، ساير اعضاي خانواده، و به ميزان کمتر، همسالان بيشترين تأثير را بر روي خواستههاي کالج دانشجويان دارند.
تحقيقات انجام شده توسط هاسلر و همکاران(1999) بر روي افراد قابل توجهي از دانش آموزان سال سومي براي انتخاب کالج نشان ميدهد که فعاليتهاي جستجوي دانش آموزان به طور چشمگيري از سال دوم دبيرستان افزايش مييابد. پژوهش نشان داد که 43 درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که آنها با دوستان، معلّمان، مشاوران، يا والدين در مورد کالج صحبت کردهاند. 61٪ موارد ديگر اطلاعات را از مشاوران و کتابخانههاي محلي به دست آوردهاند. علاوه بر اين، حدوداً 55 ٪ از اطلاعات کالج استفاده کردهاند و 55 درصد، از يک يا تعداد بيشتري دانشگاه بازديد کردند. در نتيجه، در پايان سال سوم، معلّمان و مشاوران نقش مهمي در کمک به يادگيري دانش آموزان در مورد مؤسسات خاص ايفا کردهاند. در مجموع، هنگامي که دانش آموزان بايد در مورد شرکت در کالجي تصميم گيري کنند، آنها تمايل به مشورت با خانواده، دوستان، همسالان، معلمان، مشاوران و کارکنان کالج دارند. همه اين افراد به ميزاني در تصميمگيري دانش آموزان تأثير ميگذارند(استفاني، 2006).
2ـ13ـ1ـ6ـ1ـ نفوذ خانواده و والدين
تأثير خانواده بر روي راهيابي دانشجويان به کالج و روشي که خانواده ارزشها را منتقل ميکند از آنچه که تحقيقات نشان ميدهند در مورد تأثيرگذاري متفاوت است. خانواده به سمت تحقق کالج براي همه دانشآموزان است (فريمن، 1997؛ ويلسون و آلن، 1987).
تجزيه و تحليل توصيفي و تک متغيري توسط هاسلر و همکاران (1999) نشان ميدهد که دانش آموزاني که در کلاس نهم با والدين خود(و نه با همسالان، معلّمان، و يا مشاوران) بيشتر در مورد برنامههاي بعد از تحصيلات متوسطه صحبت کرده بودند با احتمال بيشتري براي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، آموزش کارکنان، کسب و کار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشگاهها، کارکنان دانشگاه، بازار کار، جذب دانش