پایان نامه با واژه های کلیدی مشارکت والدین، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

15 بدست خواهد آمد که برابر با میانگین نظری این طیف می باشد.
در جدول 5-14چگونگی انتخاب گزینه ها توسط پاسخگویان برای گویه های مختلف این طیف نشان داده شده است. همانطور که از جدول پیداست در ارتباط با گویه چهارم آموزش دستورات مذهبی در مورد حجاب از کودکی به دختران میانگین بدست آمده 40/3 از 5 است که نشان دهنده بیشترین گرایش نسبت به این گویه در مقایسه با دیگر گویه ها می باشد. همچنین در خصوص گویه سوم و پنجم عدم حضور و مشارکت والدین در مراسم اجتماعی و انتشار نشریه مذهبی در مورد بی حجابی و عواقب آن میانگین بدست آمده 77/2 از 5 می باشد که نشان دهنده کمترین گرایش نسبت به آن در مقایسه با سایر گویه ها در توجه به فرائض مذهبی بوده است.
همچنین میانگین تجربی کل بدست آمده برای این طیف برابر با 75/14 می باشد. با توجه به اینکه هر چه ای میانگین تجربی کل در این طیف بیشتر از عدد 15 باشد، بیانگر بالاتر بودن توجه به فرائض مذهبی و هرچه پایین تر باشد بیانگر فقدان توجه به فرائض مذهبی در میان پاسخگویان خواهد بود، بنابراین میانگین تجربی بدست آمده حاکی از آن است که توجه به فرائض مذهبی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق در حد متوسط قرار داشته است.

جدول5-14:توزیع فراوانی گویه های مربوط به طیف توجه به فرائض مذهبی
عنوان گویه ها

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
فاصله گرفتن از آموزه های مذهبی در نوع پوشش
فراوانی
65
3/16
70
5/17
115
8/28
88
0/22
62
5/15
03/3

درصد

مطالعه کتب مذهبی در نوع پوشش
فراوانی
78
5/19
94
5/23
108
0/27
80
0/20
40
0/10
78/2

درصد

عدم حضور و مشارکت
والدین در مراسم اجتماعی
فراوانی
81
3/20
93
3/23
111
8/27
69
3/17
46
5/11
77/2

درصد

آموزش دستورات مذهبی در مورد حجاب از کودکی به دختران
فراوانی
47
8/11
49
3/12
100

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی توزیع فراوانی، رسانه های جمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، تاثیر رسانه ها Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قیمت مسکن، مناطق شهری، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی