پایان نامه با واژه های کلیدی مسئولیت پذیری، اضطراب اجتماعی، تحلیل واریانس، صفات شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

هنر
24
00/35
71/4
25
47
جدول4-27 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفت شخصیت توافق را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همانطور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت توافق در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 61/34 ، در دانشکده مهندسی برابر با 30/34، دانشکده علوم پایه برابر با 29/34 ، پردیس دانشگاهی برابر با 55/34، واحد خواهران برابر با 57/35، نانو برابر با 80/33 و دانشکده معماری و هنر برابر با 00/35 می باشد.

نمودار 4-9 : میانگین نمرات صفات شخصیتی توافق در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
جدول شماره4-28: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی توافق در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
87/51
6
64/8
48/0
82/0
درون گروه ها
31/5642
315
91/17

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین صفت شخصیتی توافق در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-28 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی توافق در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول 4-29 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
صفات شخصیت
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
باز بودن به تجربه
انسانی
76
55/36
67/4
27
48

مهندسی
86
76/36
35/4
23
45

علوم پایه
55
78/37
36/4
26
46

پردیس دانشگاهی
27
88/37
41/4
28
47

واحد خواهران
19
73/38
87/3
31
46

نانو
35
88/35
25/5
26
46

معماری و هنر
24
20/36
81/4
26
44

جدول 4-29 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفت شخصیت باز بودن به تجربه را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت باز بودن به تجربه در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 55/36 ، در دانشکده مهندسی برابر با 76/36، دانشکده علوم پایه برابر با 78/37 ، پردیس دانشگاهی برابر با 88/37، واحد خواهران برابر با 73/38، نانو برابر با 88/35 و دانشکده معماری و هنر برابر با 20/36 می باشد.

نمودار 4-10 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
جدول شماره 4-30: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
18/190
6
67/31
52/1
16/0
درون گروه ها
37/6535
315
74/20

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین صفت شخصیتی باز بودن به تجربه در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-30 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی باز بودن به تجربه در بین دانشجویان دانشگاه کاشان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول 4-31: میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها
صفات شخصیت
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
مسئولیت پذیری
انسانی
76
75/36
30/5
25
48

مهندسی
86
89/34
46/5
23
45

علوم پایه
55
34/38
86/5
20
48

پردیس دانشگاهی
27
55/37
38/5
24
46

واحد خواهران
19
15/38
01/7
25
48

نانو
35
85/36
22/5
21
50

معماری و هنر
24
58/36
26/5
27
45

جدول 4-31 میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفت شخصیت مسئولیت پذیری را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات صفت شخصیت مسئولیت پذیری در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 75/36، در دانشکده مهندسی برابر با 89/34، دانشکده علوم پایه برابر با 34/38 ، پردیس دانشگاهی برابر با 55/37، واحد خواهران برابر با 15/38، نانو برابر با 85/36 و دانشکده معماری و هنر برابر با 58/36 می باشد.

نمودار 4-11 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات صفات شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان با توجه به دانشکده ها

جدول شماره 4-32 : نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
35/490
6
72/81
65/2
01/0
درون گروه ها
05/9706
315
81/30

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-32 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات صفت شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان دانشگاه کاشان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار است.نتایج آزمون زوجی نشان می دهد که تفاوت نمرات میانگین صفت شخصیتی مسئولیت پذیری در بین دانشجویان دانشکده مهندسی با علوم پایه از نظر آماری معنی دار است.

جدول شماره 4-33 : نتایج آزمون توکی در خصوص مقایسه زوجی میانگین نمرات مسئولیت پذیری در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها
دانشکده ها تفاوت بین میانگین ها خطای استاندارد سطع معنی داری
I – J Std Eror p – value

مهندسی 85/1 87/0 34/0
علوم پایه 59/1- 98/0 66/0
پردیس 80/0- 24/1 99/0
واحد خواهران 40/1- 42/1 95/0
نانو 10/0- 13/1 00/1
معماری 66/1 29/1 00/1
————————————————————————-
علوم پایه 40/3- 95/0 007/0
پردیس 66/2- 22/1 31/0
واحد خواهران 26/3- 40/1 23/0
نانو 96/1- 11/1 57/0
معماری 68/1- 28/1 84/0
————————————————————————–
پردیس 78/0 30/1 99/0
واحد خواهران 18/0 47/1 00/1
نانو 48/1 20/1 87/0
معماری 76/1 35/1 85/
————————————————————————–
واحد خواهران 60/0- 66/1 00/1
نانو 69/0 42/1 99/0
معماری 97/0 55/1 99/ 0

ادامه جدول شماره 4-33
دانشکده ها تفاوت بین میانگین ها خطای استاندارد سطع معنی داری
I – J Std Eror p – value
نانو 30/1 58/1 98/0
معماری 57/1 70/1 96/0
————————————————————————-
معماری 27/0 47/1 00/1

جدول4-34 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها
متغیر
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
اضطراب اجتماعی
انسانی
76
32/13
52/9
0
43

مهندسی
86
08/15
10/9
0
40

علوم پایه
55
16/12
33/8
0
36

پردیس دانشگاهی
27
18/11
10/11
0
44

واحد خواهران
19
73/10
51/8
1
34

نانو
35
25/15
18/8
3
36

معماری و هنر
24
33/13
08/8
0
34

جدول 4-34 میانگین و انحراف استاندارد نمرات اضطراب اجتماعی را در بین دانشجویان با توجه به دانشکده آنها را نشان می دهد. همان طور که جدول بالا نشان می دهد میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشکده انسانی برابر با 32/13 ، در دانشکده مهندسی برابر با 08/15، دانشکده علوم پایه برابر با 16/12 ، پردیس دانشگاهی برابر با 18/11،واحد خواهران برابر با 73/10، نانو برابر با 25/15 و دانشکده معماری و هنر برابر با 33/13 می باشد.

نمودار 4-12 : میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر با توجه به دانشکده ها

جدول شماره4-35: نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص مقایسه تفاوت بین میانگین نمرات صفت اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها

منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجموع مجذورات
F
سطح معنی داری
بین گروه ها
79/713
6
96/118
42/1
20/0
درون گروه ها
51/26292
315
46/83

نتایج تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین اضطراب اجتماعی در دانشجویان به تفکیک دانشکده ها در جدول 4-35 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان به تفکیک دانشکده ها از نظر آماری معنی دار نیست.

متغیر
دانشکده ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکتر نمره
کمال گرایی
سازگارانه
انسانی
76
53/70
84/7
53
85

مهندسی
86
10/67
23/8
43
67

علوم پایه
55
56/70
62/9
50
88

پردیس دانشگاهی
27
92/69
31/10
54
85

واحد خواهران
19
26/71
81/8
50
88

نانو
35
14/72
11/7
54
86

معماری و هنر
24
70/71
99/7
56
87
جدول 4-36 : میانگین و انحراف استاندارد نمرات کمال گرایی سازگازانه در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دانشجویان دختر، اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، صفات شخصیت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کمال گرایی، خودکارآمدی، تحلیل واریانس، اضطراب اجتماعی