پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت دانش، مدیریت کیفیت، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

کارکردهای مدیریت دانش در دانشگاهها مطالعه موردی دانشگاه پیام نور
توسعه کمی و کیفی دانشگاه پیام نور و گرایش به رویکردهای نوین در مدیریت دانش، استفاده بهینه از مدیریت دانش را در این سازمان ضروری
می سازد
8
افخمی و همکاران
1391
رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد
اقدامات منابع انسانی به طور معنادار و مثبتی با میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد مرتبط است
9
زاهدی و همکاران
1385
بهره وری منابع انسانی و مدیریت دانش
بهره وری منابع انسانی، مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک کاملا به هم مرتبط بوده و همدیگر را تکمیل کرده و خاصیت هم افزایی دارند
10
میرآفتاب زاده و همکاران
1392
مدیریت دانش عاملی برای افزایش بهره وری منابع انسانی
مدیریت دانش مهمترین عامل موثر در بهره وری منابع انسانی بوده که موجب بالا بردن اثربخشی و بهره وری منابع در سازمان می شود.
ردیف
نام پژوهشگر
سال
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
11
احمدی و همکاران
1391
بررسی رابطه بین شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت های صنعتی استان تهران
مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری وعملکرد شرکت های صنعتی ایفا می کند.
12
روحی و همکاران
2014
نفوذ مدیریت دانش در بهره وری نیروی انسانی
مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی داشته و بین آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
13
جهانیان
1389
بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و اثربخشی مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران
مدیریت کیفیت جامع در بهبود اثربخشی و
بهره وری کاری آنان موثر بوده است.
14
حری و همکاران
1392
بررسی بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان
بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع نظیر؛ رهبری سازمان، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان و …. با افزایش بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری دارند.
15
بهادر
1389
بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی
بین مدیریت کیفیت جامع و اصول آن با بهره وری نیروی کار رابطه معنادار وجود دارد
16
رونی و دیگران
2002
بررسي ارتباط منابع انساني، مسائل، مسئوليتها و ابعاد تكنولوژيكي با مديريت دانش در وزارت توسعه كارآفريني مالزي
وزارتخانه مذكور از استراتژي مديريت دانش خاصي برخوردار نيست.
17
لی و دیگران
2003
مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي يك چالش منحصر به فرد بسيار مهم است
18
شین
1998
مديريت دانش در سازمان هاي دولتي
اقداماتي كه در سازمان هاي دولتي در زمينه اطلاعات و دانش انجام مي گيرد، شديداً سياسي بوده و تأثير عميقي بر عاملان بخش عمومي و گروه هاي مختلف ارباب رجوع در بخش دولتي دارد.
19
سانچز
2006
بررسی دانشگاه هاي اسپانيا با هدف كمك به آنها در شناسايي، اندازه گيري و مديريت سرمايه هاي نامحسوس
تعريف دقيق اهداف سازمان و سپس شناسايي ابعاد نامحسوس سازمان است كه بايد يك رابطه اعلي بين آن ها برقرار گردد و براي هر كدام از اين ابعاد نامحسوس، شاخص هايي تعريف و توسعه داده شود.

جدول 2-8 خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی به عمل آمده در خصوص مدیریت کیفیت جامع (فصل حاضر)
ردیف
نام پژوهشگر
سال
عنوان تحقیق
نتایج تحقیق
1
صفائیان و همکاران
1390
تجزيه و تحليل مديريت کيفيت بر اساس مدل تعالی سازمانی و تعيين راهکارهاي لازم به منظور دستيابي به حالت مطلوب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، تعالی سازمانی تا حدي مورد توجه قرار گرفته است ولي براي توسعه و بهبود امتياز شرکت راهكارهايي قابل ارائه است.
2
ابزری و همکاران
2011
حاکميت مؤلفه های تعالي بر اساس مدل تعالی سازمانی (مطالعة موردی یک گروه صنعتي)
تفاوت معناداری بین وضعیت موجود سازمان و وضعیت مطلوب وجود دارد. حاکمیت مؤلفه های تعالی در سازمان مورد بررسی، چندان مطلوب نیست
3
سلیمی و سعدیان
1393
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روان شناختی و تاثیر تعاملی متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی شهرداری زاهدان
بین کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی با بهره وری کارکنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
4
سلام زاده و همکاران
1387
بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، تسهیم دانش با بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی
بین کیفیت زندگی کاری و تسهیم دانش با بهره وری نیروی انسانی در مراکز خدمات درمانی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
5
احمدی و الوانی
1380
طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
عوامل موثر و تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی شامل خلاقیت و نوآوری، تسهیم دانش، سابقه و تجربه، روحیه رقابت پذیری و عوامل انگیزشی است
6
بهرامی و همکاران
1390
رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رابطه بین معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر با مدیریت دانش معنی داربود.
7
آدینوولفی
2003
مدیریت کیفیت در موسسات خدمات درمانی دو کشور ایتالیا و ایرلند
وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات خدمات درمانی دولتی در دو کشور ایتالیا و ایرلند، با پیاده سازی مدیریت دانش بهبود می یابد.
8
دمینگ
1950
ارائه اصولی بر مديريت بهبود كيفيت،
بهره وري و موقعيت رقابتي
اصول چهارده گانه کیفیت
9
ویسکی و کپنر
2006
باورهای مدیریتی که تمایل به کاهش دخالت انگیزه و تولید دارند.
عوامل ماهیت کار و شخصیت فرد، انگیزه مادی و معنوی و …. را برای بهره وری نیروی انسانی تاثیر گذار دانسته اند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
تحقيق فرايندي علمي و روشي منظم و منطقي براي حل مسايل است، انتخاب روش تحقيق بستگي به موضوع، اهداف و ماهيت تحقيق دارد. در اين فصل ابتدا روش تحقيق توضيح داده مي‌شود و به دنبال آن جامعه‌ي آماري اين پژوهش معرفي خواهد شد. بعد از آن چگونگي برآورد حجم نمونه‌ آماري و روش نمونه‌گيري شرح داده مي‌شود. سپس توضيحاتي در مورد ابزار اندازه‌گيري و طرز ساختن آنها، تعيين روايي و پايايي و كنترلهايي كه در مورد ابزار اندازه‌گيري صورت گرفته ارائه گرديده است. در پايان روشهاي جمع‌آوري اطلاعات و آزمونهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده‌ها معرفي شده‌اند.
3-2 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی است. با توجه به این که در این پژوهش نظرات کارکنان را پیرامون سه متغیر مدیریت دانش، مدیریت کیفیت جامع و بهره وری مورد بررسی قرار گرفته است از آن بابت توصیفی و پیمایشی بشمار میرود. از خصایص تحقیقات توصیفی اینست که پژوهشگر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و فقط به توصیف موقعیت همانطوریکه بوده می پردازد و به تشریح و توصیف آنها اقدام می کند.
3-3 جامعه آماری
منظور از جامعه آماری، مجموعه ای از افراد یا اشیاء یا واحدهایی است که حداقل در یک صفت مشترک باشند. در هر تحقیقی، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمدی، بازرگان و حجازی، 1386) جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی کارکنان آب و فاضلاب شهر ارومیه تشکیل میدهد که تعداد اعضای آن350 نفر بوده است.
3-4 روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه آماری تحقیق
در تعیین حجم نمونه عوامل متعددی دخیل هستند از آن جمله می توان به هدف تحقیق، میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، گستردگی متغیرهای ناخواسته، حجم جامعه آماری، روش تحقیقی که مورد استفاده قرار می گیرد، امکانات و منابع مالی و زمانی محقق و درصد خطاپذیری را نام برد (خاکی، 1386). در این پژوهش حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد170 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی با رعایت سهم هر طبقه بوده است.
3-5 ابزارگردآوری اطلاعات و اندازه گیری
در پژوهشها از ابـزارهای متفاوتی همچون پرسشنامه، مصاحبه و… جهت گــردآوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار بستگی به ماهیت موضوع، اهداف تحقیق، نوع پژوهش و آزمودنیها دارد. بنابراین یکی از مهمترین مراحل روش علمی تحقیق انتخاب ابزار مناسب می باشد در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه مدیریت دانش با 25 گویه و چهاربعد (خلق دانش، ذخیره سازی دانش، بکارگیری دانش و تسهیم دانش)، پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع با 25 گویه و سه بعد (کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، توانمندسازی کارکنان و رضایت مندی مشتریان) و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی با 21 گویه با مقیاس لیکرت پنج درجه ای بوده است.
3-6 تعیین پایایی و روایی ابزارگیری
3-6-1 برآورد پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه ها
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .ایبل و فریسبی قابلیت اعتماد را به این صورت تعریف کرده اند «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که بصورت مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست آمده است» با توجه به این امر معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم اعتماد) تا 1+ (ارتباط کامل) است .(سرمدی و همکاران،1378)
ضرایب پایایی هر یک از پرسشنامه ها در جدول (3 – 1) نشان داده می شود، این ضرایب با استفاده از نرم افزار SPSS به روش آلفای کرونباخ فوق استفاده شده است.

جدول3-1 : ضرایب پایایی پرسشنامه ها
عنوان مدل
ضریب آلفای کرونباخ (آلفا0.7)
مدیریت دانش
93/0
مدیریت کیفیت جامع
95/0
بهره وری نیروی انسانی
92/0
خلق دانش
93/0
تسهیم دانش
91/0
بکارگیری دانش
92/0
ذخیره سازی دانش
94/0
کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان
92/0
رضایت مندی مشتریان
93/0
توانمندسازی کارکنان
92/0

مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ7/0 (کرونباخ،1951)79 و بیش از آن می باشد بعبارتی هر چقدر مقادیر آلفای کرونبـاخ محاسبه شده از 7/0بیشتر باشد نشـانگر پایایی درونی ابزار انـدازه گیری می باشد. مطابق جدول (3-1) مقادیر بدست آمده برای سازه های پژوهش حاضر به ترتیب برای مدیرت دانش، مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیرو ی انسانی برابر با 93/0، 95/0 و 92/. می باشد که نشان از پایایی و اعتبار پرسشنامه ها هستند.
3-6-2 برآورد روایی80 پرسشنامه ها
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. در آزمون روایی ،هدف آنست که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارت بندی سوالها و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی ببرد. شیوه های مختلفی بمنظور سنجش روایی یک پرسشنامه وجود دارد. اعتبار محتوا، به سوالهای تشکیل دهنده پرسشنامه بستگی دارد و به این سوال پاسخ میدهد که آیا ابزار سنجش، به قدر کافی مفهوم را اندازه گیری می کند؟ (سرمدی، بازرگان و حجازی،1386).
مناسبترین شیوه برای سنجش روایی سازه81 ، استفاده از تحلیل عاملی است. تحليل عاملي يک فن آماري است که در علوم انساني کاربرد فراوان دارد. با استفاده از تحليل عاملي مي‌ توان مشخص نمود که آيا سوالات پرسشنامه در قالب عوامل، شاخص‌هاي مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌کنند يا خير. در تحليل عاملي بايد سوالاتي که براي ارزيابي يک شاخص يا صفت خاص طرح شده‌اند داراي يک بار عاملي مشترک باشند و اين عوامل معني دار باشند.
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی اصلی از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده که نتایج بارهای عاملی یا بعبارتی همبستگی بین سوالات با سازه مربوطه یا عامل خود ب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت کیفیت، مدیریت دانش، کیفیت جامع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت دانش، توزیع فراوانی، مدیریت کیفیت