پایان نامه با واژه های کلیدی مدل سازی عددی، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

6 …………………………………………………..58
شکل 4-1: ‌نمای عمومی پل مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………….65
شکل 4-2: مقطع عرضی پل. ………………………………………………………………………………………………………………………………….66
شکل 4-3: مقطع ستون و سر ستون پایه های p1 و p6. ……………………………………………………………………………………….66
شکل 4-4: مقطع ستون و سر ستون پایه های p2 تا p5. ………………………………………………………………………………………67
شکل 4-5: قاب1 و قاب 2، مدل شده در ABAQUS. ………………………………………………………………………………………..69
شکل 4-6: نحوه استقرار بار نوع اول بر روی عرشه پل. …………………………………………………………………………………………71
شکل 4-7: فشار جانبی خاک. ………………………………………………………………………………………………………………………………..72
شکل 4-8: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی قرار دارد ……………………………………………………………….78
شکل 4-9: عرشه پل که تحت تاثیر بارگذاري طولی و عرضی معادل زلزله قرار دارد …………………………………………..79
شکل 4-10: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 1). ………………………………………………………………………….86
شکل 4-11: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 1 …………………………………………………………………….87
شکل 4-12: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil (سطح خطر 1). …………………………………………………………………………..88
شکل 4-13: زوج شتاب نگاشت زلزله chi-chi (سطح خطر 2). ………………………………………………………………………….89
شکل 4-14: زوج شتاب نگاشت زلزلهNorthridge (سطح خطر 2). ………………………………………………………………….90
شکل 4-15: زوج شتاب نگاشت زلزلهManjil (سطح خطر 2). …………………………………………………………………………..91
شکل 5-1: نقاط انتگرال گیری در دو حالت کاهش یافته و کاهش نیافته. …………………………………………………………..94
شکل 5-2: المان C3D8 و شماره وجه های محلی آن. ………………………………………………………………………………………..94
شکل 5-3: نقاط انتگرال گیری برای المان پوسته در دو حالت کاهش یافته و غیر کاهش یافته. ……………………….97
شکل 5-4: ورقه تک جهته. …………………………………………………………………………………………………………………………………….98
شکل 5-5: بردار نرمال برای المان های خرپایی سه بعدی. ………………………………………………………………………………..100
شکل 5-6: مشخصات هندسی ستون مورد بررسی. …………………………………………………………………………………………….101
شکل 5-7: مقایسه نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی. …………………………………………………………………….102
شکل 5-8: نمودارتاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهchi-chi سطح خطر1 در جهت عرضی……………108
شکل 5-9: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی…………108
شکل 5-10: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109
شکل 5-11: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی……..109
شکل 5-12: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی…….110
شکل 5-13: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی………110
شکل 5-14: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-15: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
شکل 5-16: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل 5-17: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
شکل 5-18: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-19: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
شکل 5-20: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل 5-21: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل 5-22: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل 5-23: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
شکل 5-24: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل 5-25: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
شکل 5-26: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
شکل 5-27: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
شکل 5-28: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
شکل 5-29: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118
شکل 5-30: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع دوره متوسطه، ادراک خود Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی طولی.، عرضی.، Northridgeسطح