پایان نامه با واژه های کلیدی مدل سازی، اجرای برنامه

دانلود پایان نامه ارشد

ناشی از ترک خوردن.
نقصان ها:
به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجرای برنامه با مشکل مواجه می شویم.
از این مدل نمی توان در جهت های محلی استفاده کرد.
در این مدل بارگذاری چرخه ای لحاظ نشده است در واقع از این مدل نمی توان منحنی هیسترزیس بدست آورد و صرفا بارگذاری یکنواخت در آن لحاظ شده است.
ب) مدل ترک برای بتن
قابلیت ها:
قابلیت مدل سازی بتن در انواع مختلف سیستم های سازه مانند المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی.
تعیین معیاری برای حذف کردن المانی که گسیختگی شکننده دارد.
قابلیت مدل سازی مواد دارای رفتاری مشابه بتن شامل سرامیک و سنگ های شکننده.
توانایی فرض کردن رفتار فشاری بتن به صورت الاستیک خطی دائمی.
برای کاربردهایی که بتن تنها در ترک های کششی می باشد.
قابلیت ارائه رفتار مناسبی برای بتن بعد از گسیختگی ناشی از ترک خوردن.
نقصان ها:
در مدل کردن مواد خطی لازم است که رفتار مواد کاملا قبل از ترک تعریف شود.
به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجزاء برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دینامیکی، مدل سازی، تحلیل طیفی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ادراک دانش آموزان، بهبود مهارت، استان کرمان