پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت نهادی، مدیریت موجودی، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان
5، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند6، 1985؛ لی7، 1992؛ تاماس8، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین9، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف10، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس11، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور12 و همکاران، 2005؛ کولیاس13 و همکاران، 2011).
در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی14، 1999)، ریسک گریزی (چن15 و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر16 و همکاران، 1998؛ کاربت17 و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ18، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن19، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ20، 2003)، طراحی سازمانی (وریس21، 2005)، بازار سهام (لای22، 2006؛ تیربو23، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس24، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی25، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر26، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس27 و همکاران، 2012).
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).
در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار میتواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا28 و همکاران، 1994؛ چن و استینر29، 1999؛ کراتچلی30 و همکاران، 1999؛ جوئر31 و همکاران، 2006؛ خورشد32 و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس33، 2005؛ لی34 و همکاران، 2006؛ الساید35، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا36، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نمودهاند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).
در واقع، فرض اینکه سرمایهگذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر میرسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرکهای گوناگونی، تعدیل گردد.
بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آنها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی شده است.
به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. بهعنوان یک واکنش سریع به این فروپاشیها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازمالاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکستهای حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته میشود. نتایج این تحقیق میتواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیادهسازی سازوکارهای آن را نشان دهد.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کردهاند که همگی آنها در خارج از کشور اجرا شدهاند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس میشود.

1-5- اهداف تحقيق
هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.
جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ37 (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن38، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.
طی دهههای گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی39 و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکتهای در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمانها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکتها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل میدهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

1-6- بهرهوران نتایج تحقيق
1. استفادهکنندگان برون سازمانی (برای مثال؛ سرمایهگذاران)؛
2. استفاده کنندگان درون سازمانی (برای مثال؛ مدیران)؛
3. تحلیل گران مالی؛ و
4. دانشجویان و اساتید دانشگاهها.

1-7- سؤالات تحقیق
1. آیا افزایش مالکیت نهادی موجب بهبود مدیریت موجودی کالای شرکت می شود؟
2. آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا موثر است؟
3. آیا استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا موثر است؟

1-8- فرضیههای تحقیق
فرضیه اول: افزایش مالکیت نهادی موجب بهبود مدیریت موجودی کالای شرکت (کاهش نسبت موجودی کالا به فروش شرکت) میشود.
فرضیه دوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره بزرگتری دارند، تقویت خواهد شد.
فرضیه سوم: ارتباط مستقیم بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت هایی که هیئت مدیره آنها استقلال بیشتری دارد، تضعیف خواهد شد.

1-9- روش تحقیق
از لحاظ هدف، این تحقیق را میتوان از نوع تحقیقات کاربردی دانست، زیرا نتایج حاصل از آن میتواند در اتخاذ تصمیمات توسط سرمایهگذاران، تحلیلگران و مدیران، مورد استفاده قرار گیرد. ضمناً از لحاظ نحوه استنباط در خصوص فرضیهها، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار است، چونکه برای کشف روابط بین متغیرهای تحقیق، از روشهای رگرسیون خطی و همبستگی استفاده خواهد شد که بنابراین، از نظر استدلالی، از نوع استدلال استقرایی است. در نهایت هم اینکه چون از طریق آزمایش دادههای موجود به نتیجهای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تئوریهای اثباتی قرار خواهد گرفت.

1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها
به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز برای انجام این پژوهش، از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد. به این ترتیب که مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق، با مراجعه به کتب، مقالات و سایر منابع موجود استخراج خواهد شد. همچنین داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیههای تحقیق، از صورت های مالی سالانه شرکتها، گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار، قابل استخراج است.

1-11- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد شد، به این ترتیب که نمونه، متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند:
1. دوره مالی آنها به 29/12 هر سال ختم شود، تا بتوان دادهها را در کنار یکدیگر قرار داد و در قالبهای تابلویی یا تلفیقی به کار برد (حسب نتایج آزمونهای پیشفرض).
2. در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد مالی، قابل مقایسه باشند.
3. دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی 1388 الی 1392 موجود باشند، تا درحدامکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد.
4. جزء شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی، از جمله شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی نباشند. بدلیل اینکه این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت متفاوت بوده و درآمد اصلی آنها حاصل از سرمایه گذاری بوده و وابسته به فعالیت سایر شرکت ها است، لذا ماهیتاً با سایر شرکت ها متفاوت می باشند. لذا از تحقیق حذف خواهند شد.

1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادهها
نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل دادهها، Eviews 7 میباشد. ابتدا برای تعیین روش بهکارگیری داده‎های ترکیبی و تشخیص همگن یا ناهمگن بودن آن‎ها، ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت موجودی، هیئت مدیره Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، تئوری نمایندگی، هیئت مدیره