پایان نامه با واژه های کلیدی قیمت گذاری، رفتار مصرف کننده، تلفن همراه، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

d from data.

اگر مقدار سطح معني داري بزرگتر از مقدار خطا (آلفا) باشد فرض صفر را نتيجه مي گيريم و در صورتي كه مقدار سطح معني داري كوچكتر از خطا باشد فرض يك را نتيجه مي گيريم. با توجه به جدول بالا، چون مقدار سطح معني داري همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از مقدار خطا 0.05 مي باشد؛ لذا نتيجه مي گيريم توزیع همه متغیرها نرمال می باشد. در جدول (6-4) نتیجه بررسی نرمال بودن متغيرهاي تحقيق ارائه گردیده است:

جدول (6-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیر
Sig(سطح معنی داری )
α(مقدار خطا)
نتیجه آزمون
کانال توزیع
0.149
05 /0
نرمال
تبلیغات
0.157
05 /0
نرمال
نسل تلفن همراه
0.124
05 /0
نرمال
رفتار مصرف کننده
0.123
05 /0
نرمال
نام تجاری
0.090
05 /0
نرمال
قیمت گذاری
0.100
05 /0
نرمال
فروش
0.619
05 /0
نرمال

همانطور که مشاهده می شود توزیع همه متغیرهای تحقیق نرمال می باشد. بنابراین برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده می کنیم.
2-3- 4- آزمون فرضیه های تحقیق
1-2-3-4-آزمون فرضیه ها با ضریب همبستگی پیرسون
قبل از بررسی فرضیات تحقیق با تحلیل رگرسیون چند گانه روابط بین متغیرهای تحقیق به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل می گردد.
فرضیه1: کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:
H0: بين کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگي وجود ندارد
H1: بين کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد

جدول(7-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول

Correlations

کانال توزیع
استراتژی فروش
کانال توزیع
Pearson Correlation
1
0.871**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.871**
1

Sig. (2-tailed)
0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

IF Sig. (2-tailed) H0
IF Sig. (2-tailed) H1
Sig. (2-tailed) = 0.000 H1: همبستگي وجود دارد
مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.871 مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش مي باشد.يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت کانالهای توزیع با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه2: تبلیغات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(8-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم تحقیق
Correlations

تبلیغات
استراتژی فروش
تبلیغات
Pearson Correlation
1
0.823**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.823**
1

Sig. (2-tailed)
0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین تبلیغات و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.823 مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین تبلیغات و استراتژی فروش مي باشد.يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین تبلیغات و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت تبلیغات با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.

فرضیه3: استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه براستراتژی فروش تاثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(9-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی سوم تحقیق
Correlations

نسل تلفن همراه
استراتژی فروش
نسل تلفن همراه
Pearson Correlation
1
0.786**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.786**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.786 مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش مي باشد.يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت استفاده از نسل تلفن همراه با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.

فرضیه4: رفتار مصرف کننده بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول (10-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی چهارم تحقیق

Correlations

رفتار مصرف کننده
استراتژی فروش
رفتار مصرف کننده
Pearson Correlation
1
0.768**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.768**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.768مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش مي باشد.يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت رفتار مصرف کننده با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه5: وجود نام تجاری بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(11-4 ) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی پنجم تحقیق

Correlations

نام تجاری
استراتژی فروش
نام تجاری
Pearson Correlation
1
.0.684**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.684**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین نام تجاری و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.684مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین نام تجاری و استراتژی فروش مي باشد.يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین نام تجاری و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت نام تجاری با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه6: قیمت گذاری محصولات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(12-4) نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی ششم تحقیق

Correlations

قیمت گذاری
استراتژی فروش
قیمت گذاری
Pearson Correlation
1
0.770**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.770**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش همبستگي وجود دارد. مقدار ضريب همبستگي پیرسون 0.770مي باشد كه نشان دهنده همبستگی مستقيم بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش مي باشد. يعني در سطح اطمینان 95 % ارتباط معني داري بين اين دو متغير وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به اين که ضريب همبستگي بين اين دو متغير داراي علامت مثبت مي‌باشد بنابراين مي‌توان گفت که جهت تغييرات اين دو متغير با يکديگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است يعني تقویت قیمت گذاری محصولات با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
2-2-3-4-آزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند گانه
در بخش پیشین، ما به بررسی و آزمون فرضیات بر اساس وجود روابط دوسویه بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداختیم. در این بخش تلاش می گردد تا وجود روابط خطی بین متغیرها هنگامی که به طور همزمان بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند بررسی شود. در روش همبستگی ارتباط متغیرها با یکدیگر به طور مجزا و جداگانه سنجیده می گردد، در حالی که در روش رگرسیون چندگانه تأثیر همزمان چندین متغیر بر متغیر وابسته سنجیده می شود. این بدان معنا است که تأثیری که یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته به طور مجزا می تواند داشته باشد، در تقابل با دیگر متغیرهای مستقل تأثیر گذار بر متغیر وابسته کاهش یابد و یا خنثی گردد. واژه «رگرسیون» به معنای «بازگشت» است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری باز می گردد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. اما در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط می دهد. رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است(عادل آذر، 1390: 163). در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از رگرسیون چندگانه نیز استفاده گردید.که خروجی آزمون شامل 4 جدول میباشد.که به ترتیب تشریح می گردد.
جدول(13-4)متغیرهای وارد شده و خارج شده

Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
Dimension
1
قیمت گذاری ، تبلیغات ، کانال فروش ، نام تجاری ، شبکه تلفن همراه ، رفتار مصرف کننده ، a
.
Enter
a. All requested variables entered
b. Dependent Variable:استراتژی فروش

جدول (14-4 ) خلاصه مدل

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
dimension0
1
0.953a
0.909
0.902
0.18142
2.028
a. Predictors: قیمت گذاری ، تبلیغات ، نام تجاری ، شبکه تلفن همراه ، رفتار مصرف کننده ، کانال فروش ،
b. Dependent Variable: استراتژی فروش

جدول(15-4)تحلیل واریانس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی رگرسیون، درصد تجمعی، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، رگرسیون، آزمون همبستگی پیرسون