پایان نامه با واژه های کلیدی قیمت سهام، محتوای اطلاعاتی، اهرم مالی

دانلود پایان نامه ارشد

و مثبت

کاهش سود

اقلام تعهدی بزرگ و منفی

فوستر
فوستر در سال 1977 مطالعه ای شبیه بال و براون را انجام داد. این مطالعه از سودهای دوره ای سه ماهه و نرخ بازده روزانه استفاده کرد. ولی بازده غیر عادی را با اختلاف جزئی با روش بال و براون محاسبه کرد. فوستر همچنین به جای استفاده از نرخ بازده روزانه مجزا از لگاریتم طبیعی قیمت روزانه مربوط به منظور نزدیک کردن نرخ بازده مرکب پیوسته روزانه استفاده کرد. نهایتا فوستر نتیجه گرفت که سود خالص حسابداری یک منبع اطلاعاتی به هنگام می باشد.
بیور، لامبرت و مورس
آنها در سال 1980 همبستگی درصد تغییرات در قیمت و درصد تغییرات در سود هر سهم شرکت ها را برای یک دوره 19 ساله محاسبه کردند و متوسط ضریب رگرسیون ( متوسط حساسیت درصد تغییر قیمت به درصد تغییر سودها) 12 درصد به دست آمد. این ضریب باید مشابه تحقیقات انجام شده توسط بیور و کلارک و رایت در سال 1979 باشد و با آن هماهنگی داشته باشد. اختلاف بین تحقیق بیور و کلارک و رایت با تحقیق بیور، لامبرت و مورس در روش تشکیل پرتفوی آنهاست. بیور کلارک و رایت پرتفوی خود را بر اساس متغیر های مستقل ( درصد تغییر در سود غیر منتظره) و بیور ، لامبرت و مورس پرتفوی خود را بر اساس متغیر وابسته ( درصد تغییر در قیمت) تشکیل داده بودند. روش بیور کلارک و رایت احتمالا میزان تغییرات نرخ بازده جریانهای نقدی را کمتر نشان می دهد، درحالی که روش بیور، لامبرت و مورس در آن اغراق می کند. بدون در نظر گرفتن درجه حساسیت ، موضوعی که از هر دو مطالعه استنباط می شود این است که رابطه معنی داری بین نرخ بازده غیر عادی و سودهای غیر منتظره سالیانه وجود دارد. این ارتباط شامل عوامل موثر بر سود سالبانه است که در قیمت سهام تاثیر می گذارد. بطور کلی گزارش ها و اعلامیه های سود شواهدی دال بر وجود محتوای اطلاعاتی را ارائه می دهد. انحراف معیار محتوای اطلاعاتی سود برای اعلامیه های سود در سایر بازار های معاملاتی غیر از بورس نیویورک نیز با نتایج مشابه مواجه بوده است. آقای می در سال 1971 این موضوع را برای اعلام سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک برای دوره 1968-1964 به کار برد.هاگرمن در سال 1973 روش بیور را برای اعلامیه های سود سهام بانک ها در بازار OTC به کار گرفت که نتایج تحقیق می و هاگرمن مثل نتایج بیور بود.
به طور کلی نتایج حاصل از آزمون های انجام شده روی انحرافات بازده غیر عادی این است که محتوای اطلاعاتی سود شامل نتایج آزمون هایی است که برای تعیین ارتباط بین سود غیر منتظره و میانگین نرخ بازده غیر عادی انجام می شود. هر دو این موضوع را بیان می کند که اعلام سود اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می کند. بیور در سال 1980 علاوه بر بکار گیری متدولوژی انحراف قیمت ، تغییرات در حجم مبادلات مربوط به اعلام سود را بررسی کرد. وی در مطالعاتش درباره حجم 506 اعلامیه سود مجددا از اعلام سودی بهره گرفت که قبلا در بررسی انحراف بازده زمان اعلام سود مورد استفاده قرار داده بود. بیور حجم مبادلات شرکت را در هفته t به شرح زیر اندازه گیری کرد:
“V” _”i,t” “=” “تعداد سهام شرکت که در هفته مبادله شده” /”تعداد سهام موجود شرکت در هفته” ×”1″ /”تعداد روزهای انجام مبادله در هفته” (33-2)
این میانگین هفتگی همان درصد سهام مبادله شده روزانه است و سپس بر اساس کلیه 506 اعلامیه برای هر هفته در دوره اعلام سود (8 هفته قبل و 8 هفته بعد) برای به دست آوردن V یعنی میانگین کل شرکت ها در هفته مورد نظر بصورت بالا عمل می شود. حجم مبادلات مشاهده شده این موضوع را تایید می کند که یافته هایی که با استفاده از میانگین نرخ بازده غیر عادی و انحراف ضمنی به دست آمدند دلیلی بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود است. افراد دیگری که هر یک به نحوی در باره سود حسابداری و تاثیر آن بر قیمت سهام تحقیقات انجام داده اند عبارتند از کاپلان و پاتل، آنها در سال 1977 این موضوع را که آیا جریان های نقدی اطلاعاتی غیر از آنچه در سود سالیانه است در خود دارند یا خیر به آزمون گذاشتند، به این نتسجه رسیدن که جریان های نقدی هیچ اطلاعات اضافی را ارائه نمی کند. در مقاله ای با عنوان “واکنش بازار سهام در برابر برآوردهای سود هر سهم از سوی شرکت های حرفه ای ” که در سال 1973، فوستر به نوشتن آن مبادرت ورزید ، چنین مطرح شد که بر اساس مطالعات حجم و قیمت ،هم سرمایه گذاران و هم بازار سهام برآورد EPS را قبل از حسابرسی به دلیل داشتن محتوای اطلاعاتی در نظر می گیرند و در آن زمان برآورد عمومی قیمت های سهام به سرعت تعدیلمی شوند. چنانچه یک استراتژی مبادلات سهام بر اساس این برآوردها بازده های غیر عادی بدست نمی آورد.
شامبرز وایستن پنمان در مقاله خود با عنوان “سیر زمان گزارشگری تاثیر قیمت سهام بر اعلامیه های سود” به دو طریق شواهد توصیفی در رابطه با سود و قیمت سهام ارائه می کند:
گزارشگری خاص پایان دوره مالی که از طریق گزارش درآخر دوره مالی تکمیل می شود. عملکرد سهام را در رابطه با ارائه گزارش های داده شده که به سرعت پس از اتمام دوره مالی همراه با گزارش های زمان بندی شده انتشار یافته است تعریف می کنند.
تحلیل دوم به توصیف زمانبندی گزارش هر سود در رابطه با تاریخ های معین می پردازد.
بال و کوتاری تحقیقی در زمینه اوراق بهادار در زمان اعلام سود انجام دادنمد که در آن ریسک، بازده و بازده غیر عادی را در اطراف دوره های سه ماهه تاریخ اعلام سود به آزمایش گذاردند. آنان در متدولوژی تحقیق خود از بازده های غیر عادی تجمیعی استفاده نمودند و نتیجه گرفتند که بازده غیر عادی برآورد شده می تواند به صورت عدم کارایی بازار، زیان وارده بر دارایی یا شاخص بازده بازار اوراق بهادار مورد آزمون قرار گیرند.
پاتل و ولف سن
پاتل و ولف سن این فرضیه را که بازار توقع دارد اعلام سود، انحراف بازده را افزایش دهد با استفاده از بررسی تعیین قیمت های اختیار خرید به آزمایش گذارند. امتیاز خرید سهام حقی است برای خرید مقداری از سهام یک شرکت خاص به نرخ مشخص در یک دوره زمانی معین. این امتیاز در بورس اوراق بهادار معامله می شوند. پاتل و ولف سن قیمکت امتیازات خرید را برای آزمون این مسئله که آیا بازار افزایش انحراف در زمان اعلام سود را پیش بینی می کند یا نه مورد بررسی قرار دادند. آنها برآورد هایی از انحراف بازده مدل قیمت گذاری امتیاز خرید سهام بلاک و شولز(1979) یافتند. در آن مدل قیمت هر امتیاز خرید سهام ، نرخ بهره بدون ریسک و انحراف نرخ بازده پیوسته سهام می باشد. اگر انحراف معیار نرخ بازده تابعی از زمان باشد می توان نرخ در این مدل را به صورت میانگین انحراف از تاریخ ارزش گذاری امتیاز خرید سهام تا زمان انقضای آن تعریف کرد ( خوش طینت و فلاح، 1385،ص16)1.
رابرت فری من و سیتنیوتس
آنها در سال 1992 در بررسی رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام تحقیقی را انجام که مقاله ای با عنوان ” یک مدل غیر خطی از عکس العمل قیمت سهام به سودهای غیر منتظره ” ارائه شده است و در آنجا مدل خود را برای ارزیابی بسیار دقیق تر از مدل های خطی که در تحقیقات قبل مورد استفادهخ قرار گرفته بودند، تشریح نمودند. بنابر این تئوری قیمت ها باید به دنبال سود های بیشتری در آینده باشد.
گریس بونال ، چارلز وازلی ، گریگوری و وی مایر
هدف از ارائه این مقاله آزمون اثرات انواع پیش بینی های مختلف سود در قیمت سهام است. قبل از افشای پیش بینی ها ، مدیریت موظف است نسبت به این موضوع که پیش بینی های کوتاه مدت یا برای یک دوره طولانی تر باشد قبلا نتیجه گیری کند. همچنین مدیریت باید نسبت به این که آیا اطلاعات برای دوره سالانه پیش بینی های سود که از جنبه های شکل و محتوای آن متفوت بود را بررسی می کند.
این مقاله تحقیق گسترده ای از ارتباط بین پیش بینی های مدیریت و قیمت های سهام را ارائه می کند. دامنه تحقیقات قبل در این زمینه تنها محدود به سود سالیانه بوده است. به عنوان مثال تحقیقات پنهان در سال 1980 اجنگیا و گیفت در سال 1984، وی مایر در سال 1984، مک نیکولز در سال 1989 ، پونا و می مایر در سال 1989. تحقیقات دیگری که از این امر مستثنی هستند توسط بیور و پنمان 1990 انجام شده است. آنها در تحقیق در نمونه انتخاب شده پایین ترین و بالا ترین پیش بینی را در دوره مربوطه در نظر گرفتند اما این مورد افشاء پیش بینی سود را به طور جداگانه آزمون نمی کند. پاتل در سال 1976 مشاهده ای در رابطه با میانگین تغییرات قیمت با حداقل و حد اکثر میزان پیش بینی سود سالیانه تهیه کرده است. بگینگی در سال 1992 نیز همین آزمون را انجام داده است.
تحلیل قبلی علاوه بر افشاء اطلاعات مربوط به پیش بینی سود از سوی مدیریت ، باعث ایجاد این تفکر شده است که سرمایه گذاران قادرند با استفاده از شکل و محتوای اطلاعاتی که افشا شده بررسی های آتی را انجام دهند. به عنوان نمونه کینگ در سال 1980 فرض می کند که این افشاء پیش بینی ها توسط مدیریت به عنوان یک عمل اختیاری و معقول به منظور کاهش هزینه اطلاعاتی در بازار سرمایه به کار می رود. آزمون های اولیه این تحقیق بر اساس یک نمونه شامل 1252 افشاء پیش بینی سود از سوی مدیریت با 91 واحد تجاری از تاریخ جولای 1979 تا 31 دسامبر 1987 است. نتایج متعددی از این تحقیق استخراج شده است.
افشاء پیش بینی سود در هر حال دارای محتوای اطلاعاتی بالایی است.
افشاء پیش بنی سود محتوای اطلاعاتی کمتری از اعلام سود دارد که این با نتایج تحقیقی که پونال و وی مایر در سال 1989 انجام داده بودند مغایرت است.
اختلاف در نحوه پیش بینی های سود در دو.ره های متفاوت ( سالیانه ، فصلی و …) از اهمیت برخوردار نیست.
پیش بینی های میان دوره ای از پیش بینی های سالیانه بسیار با اهمیت ترند.
پامبر
وی در سال 1986 در یک تحقیق به بررسی رابطه بین سود غیر منتظره ، اندازه شرکت و حجم معاملات سهام پرداخت و در پایان تحقیق خود نتیجه گیری کرد که بین قدر مطلق سود غیر منتظره و اندازه شرکت رابطه معکوس وجود دارد. یعنی به موازات افزایش اندازه شرکت، قدر مطلق سود غیر منتظره کاهش می یابد همچنین وی نتیجه گیری کرد که بین قدر مطلق سود غیر منتظره و حجم معاملات سهام رابطه مستقیم وجود دارد. بدین معنی که هر چه قدر مطلق سود غیر منتظره بیشتر باشد حجم معاملات سهام بیشتر خواهد بود و بالعکس.

2-6-2 تحقیقات داخلی
خوش طینت و فلاح در تحقیقی در سال 1385 در رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود را مورد آزمون قرار دادند. آنها به بررسی میزان تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر نرمال با تاثیرپذیری از اهرم مالی به عنوان شاخصی از ساختار سرمایه و حضور متغیر های ریسک سیستماتیک و نرخ فرصتهای رشد که موثر بر ضریب واکنش سود شناخته شده اند به عنوان متغیر های توضیحی و کنترلی استفاده کردند.آنها در تحقیق خود 2 تعریف از اهرم مالی ارائه کردند.
1) نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل داراییها و
2) ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
نتایج تحقیق نشان داد که در تعریف نخست اهرم مالی و در سطح پایین اهرم هیچگونه رابطه ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد. در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم ، مشاهده شد که اهرم مالی به شکل منفی بر ضریب واکنش سود موثر است. در تعریف دوم اهرم و در سطح کل نمونه و سطح پایین اهرم هیچگونه رابطه ای بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود وجود ندارد ولی در سطح بالای اهرم ارتباط ضعیفی بین اهرم و ضریب واکنش سود وجود دارد.
در سال 1385 محسن مهرآرا و قهرمان عبدلی طی تحقیقی تحت عنوان”نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران” به بررسی نوع خبر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار در ایران پرداختند . در این تحقیق رابطه میان تکه های بازدهی با قیمت سهام و نوسانات شرطی و فرضیه عدم تقارن نوسانات مورد آزمون قرار گرفته شد که شواهدتجربی حاصل از بکارگیری مدلهای نوسان برای اوراق بهادار

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره فرهنگ و ارتباطات، سفارتخانه، زنان و دختران Next Entries مقاله درباره حجاب و عفاف، نهاد خانواده، نماز جماعت