پایان نامه با واژه های کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت سود

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش
همانطور كه گفتهشد،صورتهاي مالي شركتها بر اساس مبناي تعهدي تهيه ميشود، بخش عمدهاي از اقلام تعهدي تشكيل دهنده صورتهاي مالي شامل اقلام تعهدي مرتبط با سرمايه درگردش است. بهعنوان مثال ميتوان موجودي كالا را نام برد كه هم در ترازنامه وهم در صورتسودوزيان موثر است. گزارش اقلام تعهدي در صورتهاي مالي بر اساس برآوردهايي است، كه تحت تأثير قضاوت مديريت قرارميگيرد. سطح محافظه كاري گزارشگري در تهيه صورتهاي مالي بر ميزان خطاي برآوردهاي انجام شده و در نتيجه بر كيفيت اقلام تعهدي موثر است. بدليل گردش بالاي داراييها و بدهيهاي جاري در مقايسه با دارايها و بدهيهاي بلندمدت كيفيت اقلام تعهدي مرتبط با سرمايه درگردش تأثير بيشتري بر تصميمگيري استفادهكنندگان از صورتهاي مالي ميگذارد. تناسب اقلام تشكيل دهنده سرمايه درگردش تحت تأثير استراتژي بكارگرفته شده توسط مديريت قرارميگيرد، اقلام تعهدي معمولا در محاسبه بسياري از نسبتهاي مالي مانند نسبت جاري، نسبت آني و…بكار ميرود، و اين نسبتها شاخصهايي پركاربرد در تحليل صورتهاي مالي هستند.
2-3- پیشینه پژوهش
در این بخش پژوهشهاي انجام شده قبلی به تفکیک پژوهشهاي خارجی و پژهشهاي داخلی ارائه شدهاست. با توجه به موضوع پژوهش، پیشینه ارائه شده به بررسی پژوهشهايي که اثرات کیفیت اقلام تعهدي را مورد توجه قرارداده اند و همچنين پژوهشهايي كه استراتژي هاي سرمايه در گردش و محافظه كاري در گزارشگري مالي را بررسي كرده اند، پرداخته شده است.
2-3-1- مروری بر پژوهش های داخلی
حساس یگانه و کریمی در مطالعهای تحت عنوان اثر انتخاب روشهای حسابداری بر کیفیت سود. نتیجه گرفتند که کیفیت سود گزارش شده تحت تاثیر روشهای حسابداری مورد استفاده قرار نمیگیرد.
مهربانی و همکاران(1390) رابطه بین اقلام تعهدی غیر منتظره و محافظهکاری در حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمون حاکی از این بود که اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل مدل جونز تعدیل شده رابطه مثبت و معناداری با محافظهکاری دارد. اما درباره تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره حاصل از مدل جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیر خطی بر محافظهکاری نتیجه معناداری مشاهده نشد.
دستگیرو رستگار(1389) در تحقیقی به مطالعه رابطه بین کیفیت سود، اندازه اقلامتعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که کیفیت سود با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد، ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش مییابد.
مهرانی و همکاران(1388) عدم تقارن زمانی در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنها حاکی از این است که سود حسابداری حدود66/3مرتبه نسبت به بازده منفی سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است. بنابراین سود حسابداری محافظهکارانه است و حدود 78درصد از محافظه کاری در سود حسابداری توسط اقلام تعهدی سود تبیین میشود.
رضا زاده و آزاد(1387) به تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظهکاری اعمال شده در صورتهای مالی است. همچنین نتایج نشان میدهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظهکاری می شود.
2-3-2- مروری بر پژوهشهای خارجی
رولندمارتین(2002)81 در تحقیقی تحت عنوان تاثیر روشهای انتخاب شده حسابداری بر کیفیت سود نتیجهگیری نمود، در مورد خطای پیش بینی سود بعنوان یک معیار از کیفیت سود، در یک دوره کوتاه مدت(یک ساله) بین شرکتهایی که غالبا از روشهای حسابداری محافظهکارانه، میانهرو و یا تندرو استفاده میکنند تفاوتی وجود ندارد، اما در یک دوره میان مدت(دوساله)خطای پیش بینی سود شرکتهای با روشهای حسابداری محافظهکار و میانه رو کوچکتر از شرکتهای با روشهای حسابداری تندرو میباشد، بگونهای که این خطا در شرکتهای تندرو دو برابر شرکتهای میانهرو و سه برابر شرکتهای محافظهکار است. همچنین در یک دوره بلندمدت (سه تا پنج ساله)دقت پیشبینی سود شرکتهای با روشهای حسابداری محافظهکار و میانه بیشتر از دقت پیش بینی سود شرکتهای با روشهای حسابداری تندرو است، ولی تفاوت معنی داری بین شرکتهای محافظهکار و میانه وجود ندارد. میرز و سایرین(2003) نشان دادند سطوح بالاتر اقلام تعهدی بویژه اقلام تعهدی غیرعادی نشان دهنده کیفیت پایین تر سود است. بالسام و سایرین(2003) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود.
ریچارد(2002) به بررسی رابطه بین حسابدارای محافظهکار و کیفیت سود پرداخت. او در مقاله خود از مفهوم کیفیت سود(پنمن و ژانی، 2002) استفاده نمود. پنمن و ژانی، کیفیت سود را بر حسب تغییر در حسابداری محافظهکار درطول یک دوره زمانی تعریف میکند. ایده و تفکر اصلی این است که تفاوت بین خالص دارایی های گزارش شده سیستم حسابداری غیر محافظهکار، سود معکوس نام دارد.
باسو(1997) بیان می کند که انعکاس محافظهکاری از طریق اقلام تعهدی منجر به تفاوتهای قابل پیشبینی در ویژگی های جریانهای نقدی و اقلام تعهدی میشود. او نشان میدهد که به موقع بودن سود بر اثر شناسایی به موقعتر “اخبار بد” از طریق اقلام تعهدی است. با این حال اقلام تعهدی اخبار خوب را به موقعتر از جریان های نقدی شناسایی نمیکنند. پنمن و ژانگ(2002)بیان میکنند، حسابداری محافظهکارانه به معنی اتخاذ روشهای حسابداری است که بطور مستمر ارزش خالص داراییها را کمتر از واقع نشان
میدهد. مجموع این روشها موجب پایین آمدن سود و ایجاد ذخایر پنهان میشوند. بنظر آنها هرقدر در ارائه سود حسابداری از روش محافظهکارتری استفاده شدهباشد، کیفیت سود پایینتر خواهدبود. گیولی و هاین (2000) از اقلام تعهدی اختیاری برای اندازهگیری محافظهکاری استفاده میکنند. زیرا به اعتقاد آنها از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری است و از سوی دیگر ، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط عدم اطمینان زمینه پیدایش محافظهکاری را فراهم میآورد. این پژوهشگران با بررسی انباشت این اقلام طی دورههای مورد بررسی و مشاهده این که با گذشت زمان، اقلام تعهدی اختیاری انباشته ، منفی و منفی تر شدهاند، نتیجه گرفتهاند که با گذشت زمان محافظهکاری بیشتر و بیشتر شده است. این بدان معناست که در طول زمان مدیران روشهایی را انتخاب کردهاند که به حداقل شدن سود انباشته منجر شدهاست. پا (2007) با بکار گیری مدل باسو در اندازهگیری محافظهکاری و تفکیک اقلام تعهدی به اجزای منتظره و غیرمنتظره ، با استفاده از دو مدل جونز تعدیل شده و جونز تعدیل شده با جریانهای نقدی غیر خطی به مطالعه تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره بر محافظهکاری پرداخت. نتایج پژوهش وی حاکی از این است که محافظهکاری منعکس در اقلام تعهدی بیشتر تحت تاثیر اقلام تعهدی غیر منتظره است. لافوند و واتس (2008)به بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و خارج از شرکت بر روی تقاضا برای محافظهکاری پرداختند. آنها بحث میکنند عدم تقارن اطلاعاتی تقاضا برای محافظهکاری را افزایش میدهد.

فصل سوم
روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه
پژوهش، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند،
میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها، روششناسی گفته میشود. لذا شناخت علم ودستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش اعتبار می یابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی طرح مشکل یامسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده دارد. در انجام تحقیقات علمی جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که، طی آن نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمی جلوهگر واز این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش رامورد سنجش و محاسبه قرار داد. تحقیق حاضر بر آن است که، با شناسایی شدن مسأله تحقیق و به اتکاء فرضیههای تدوین شده درجهت اجرای آزمونهای مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج این آزمونها، به جمع آوری اطلاعات موردنیاز تحقیق بپردازد.
3-2- قلمرو پژوهش
3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش
مطالعه تأثیر بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، موضوع این تحقیق است و درحوزه تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریت سرمایهگذاری، قابل طرح و بررسی است.
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش
دوره زمانی تحقیق را ، فاصله زماني سالهای 1391- 1385 در بر گرفتهاست.

3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش
شناخت از مکانی که پژوهش در آن صورت میگیرد، می تواند در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق، نقش به سزایی داشته باشد. قلمرو مکانی این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته است.
3-3- فرضيههای پژوهش
با توجه به تحقيقات انجام شده و مباني نظري موجود، ‌فرضيههای تحقيق به شرح زير تعريف شده است :
3-3-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژیهای سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-1-1 استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند. 3-3-1-2 استراتژیهای میانهرو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-1-3 استراتژیهای محافظهکارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارند.
3-3-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظهکاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معنادار دارد.
3-3-2-1 محافظهكاري پايين در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
3-3-2-2 2محافظهكاري متوسط در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.
3-3-2-3 3 محافظهكاري بالا در گزارشگري مالي بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثير معناداري دارد.

3-4- جامعه آماري پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیههای تحقیق
جامعه آماري این پژوهش را كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برمیگیرد. شرکتهای مورد مطالعه در جهت آزمون فرضیههای پژوهش بدين صورت انتخاب گرديده اند كه، ابتدا كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1385 فهرست گرديده، سپس از ميان آنها شركتهايي انتخاب شدهاند كه، تمامي شرايط زير را دارا و آن دسته از شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه اين شرايط را نداشتهاند‌ از جامعه آماري مورد مطالعه جهت استفاده از اطلاعات آماری آنها برای آزمون فرضیههای پژ.هش حذف گردیدهاند:
تا ابتداي سال 1385 به عضويت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درآمده باشند.
دوره مالي آنها، منتهي به پايان اسفند ماه هرسال باشد.
در طول دوره پژوهش، سهام آنان دچار وقفه معاملاتی طولانیتر از 6 ماه نشده باشد.
جزء شركتهاي صنعت سرمايه گذاري نباشند.
دليل اعمال شــرط سوم اين است كه، اگر نماد معاملاتي شركتي براي يك مدت طولاني بسته شده و سهام آن مورد معامله قرار نگيرد، اولا”پارامترهاي مربوط به آن سهم قابليت مقايسه با سهامي را كه به طور مداوم مورد معامله قرار گرفته ندارد و ثانيا”پارامترهاي برآوردي آن از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ارزش بازار، بازده سهام Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، آزمون فرضیه، تحلیل داده