پایان نامه با واژه های کلیدی فناوری اطلاعات، آلاینده ها، ساختار سرمایه، منطق فازی

دانلود پایان نامه ارشد

هزينه ها در يك سازمان توجه به گزارش هاي امور مالي است كه تمامي سرفصل هاي هزينه اي سازمان را تعيين و محاسبه كرده است.
تعديل نيروي انساني با در نظر گرفتن تغييرات راهبردي سازمان
سازماندهي مشاغل سازماني
تعطيلات فصلي
كاهش روزهاي كاري در هفته
كاهش پاداش مديران
پرداخت حق الزحمه مبتني بر عملكرد بجاي حقوق ثابت ماهانه
كاهش در افزايش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه هاي راهبردي شركت
رشد آهسته تر نيروي انساني نسبت به درآمد سازمان
افزايش مهارت كاركنان و چند مهارتي كردن آنها
تبديل نيروهاي تمام وقت به پاره وقت
برون سپاري فعاليت ها از جمله كارهاي واگذار شده به نيروي انساني متخصص
استفاده گسترده از فناوري اطلاعات و دوركاري
استفاده مشترك از تجهيزات و تسهيلات سازمان
توجه بيشتر به برنامه ريزي قبل از اجراي فعاليت ها
كاهش رفت و آمدهاي درون سازماني كاركنان
توزيع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات
اجاره كردن حداكثري دارايي ها
بهبود فناوري ها و استفاده از فناوري هاي نوين
مديريت چرخه تامين
همسو كردن فعاليت ها با اهداف
ماتريسي كردن هرچه بيشتر ساختار سازماني
افزايش يادگيري سازماني و مديريت دانش
تسهيم هزينه هاي رفاهي و درماني با كاركنان
توسعه سيستم هاي مديريتي تامين كنندگان
از بين بردن فعاليت ها و منابع بدون ارزش افزوده
كاهش جلسات، ماموريت ها و سفرهاي سازماني
كاهش حجم گزارش ها و كاغذبازي اداري
مديريت استخدام و بكارگيري نيروي انساني
كاهش هزينه هاي سربار
جابجا نكردن نيروي انساني بين قسمت هاي مختلف سازمان
كنترل دقيق بودجه عملياتي
خريد به موقع و كم و كاهش حجم انبارها
تعطيل كردن يك بخش يا واحد سازماني
افزايش انعطاف در محصولات و خدمات و همچنين بكارگيري نيروي انساني

دشواری کاهش هزینه ها بعد از طراحی
دلایل این امر را به شرح زیر می توان برشمرد:
بسیاری از هزینه ها به هم وابستگی متقابل دارند و کاهش هزینه ها به طور سیستماتیک بیشتر اوقات غیر ممکن است.
تغییر روی فرآیند ممکن است موجب بروز مشکلات جدید شود.
به کارگیری منابع گران بها روی کاهش هزینه ممکن است تیم را از اجرای مناسب آن منحرف کند.
اگر منابع زیادی برای کاهش هزینه ها در نظر گرفته شود، پس:
منابع برای کاهش هزینه به اندازه مکفی در اختیار نخواهد بود.
این کار موجب جلوگیری از گذر از کارهای مهم اولیه به کارهای مهم ثانویه خواهد شد.
این کار موجب فریب خوردن شرکت می شود. بدین جهت که هزینه ها به جای اینکه به راحتی کاهش یابد به سختی کاهش پیدا خواهد کرد. (اردکانیان، 1390)

هزینه های قابل کاهش

هزینه تعمیر و نگهداری
این هزینه در حقیقت رابطه ای مستقیم با میزان زیر بار بودن سیستم دارد. چنانچه هر سیستمی بیشتر زیر بار باشد قطعات سریعتر مستهلک شده و نیاز به تعمیر و یا تعویض پیدا می کند. که این خود می تواند با اندازه گیری بر روی سیستم و دستگاه ها یا با مراجعه به چارت ها و گراف های مربوطه برآورده می شود. (ذاتی رستمی، 1389)

سیستم حقوق و دستمزد
کار با دستمزد مستقیم عبارتست از کلیه حقوق و مزایائی که طبق عرف و قوانین کار از طریق سیستم حقوق و دستمزد به کارکنان تعلق می گیرد. حسابداری دستمزد با توجه به هزینه های محاسبه شده حقوق و مزایای افراد آن را به مراکز هزینه های در نظر گرفته شده در هر ماه شارژ می نماید و بدین ترتیب هزینه های واقعی دستمزد در مراکز هزینه به طور مرتب و مستمر شارژ خواهد شد. (غفاری، 1383)
راندمان عملکرد
تنظیم سیستم های سوخت و احتراق خود موجب کاهش مصرف، افزایش راندمان آلاینده ها می گردد که خود مجدداً در کاهش هزینه ها مؤثر می باشد. (پهلوان، 1390)
افزایش راندمان عملکرد سیستم که موجب کاهش میزان مصرف سوخت ورودی، کاهش تولید آلاینده ها می باشد که خود عامل مهمی در کاهش هزینه سالانه سیستم می باشد.
همچنین تنظیم سیستمهای سوخت و احتراق خود موجب کاهش مصرف، افزایش راندمان و کاهش تولید آلاینده ها می گردد که خود مجدداً در کاهش هزینه ها مؤثر می باشد. و نهایتاً با کاهش ساعات پیک مصرف، سیستم به سمت مصرف انرژی اولیه کمتر، تولید آلاینده های کمتر و همچنین موجب می شود در این مدن زمان ها سیستم کمتر زیر بار باشد و میزان استهلاک سیستم ها کاهش یافته و هزینه تعمیر و نگهداری نیز پایین می آید. (ذاتی رستمی، 1389)
نوع صنعت:
شرکت های صنایع مشابه با شرایط اقتصادی مشابه ای روبرو هستند. اما این شرایط ممکن است در میان صنایع مختلف متفاوت باشد. اکثر مطالعات قبلی در خصوص ساختار سرمایه بهینه به تفاوت های با اهمیتی در ساختار سرمایه بین شرکت های موجود در صنایع مختلف پی بردند. بردلی و همکاران (1984) بیان کردند که تفاوت در ساختار سرمایه بین صنایع مختلف ممکن است ناشی از سطوح ریسک متفاوت در صنایع باشد. واحدهای تجاری پر ریسک مطابق با تئوری هزینه های ورشستگی باید بدهی کمتری داشته باشند. مدیران به علت ترس از دست دادن کار خود اهرم را در صنایع پر ریسک نسبت به صنایع کم ریسک کاهش خواهند داد. بنابراین بین صنایع ریسک آور و نسبت بدهس رابطه منفی وجود دارد. همچنین درجه عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است در صنایع مختلف متفاوت باشد بنابراین هزینه بدهی در صنایع مختلف متفاوت است. بنابراین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. (فریدن برگ، 2004)
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات می تواند راهکارهای مناسب در راستای هماهنگی با افزایش کارایی برای کمک به کاهش هزینه های راهبردی ارائه کند. فناوری انتخابی باید متناسب سازی، آزمایش، نصب و راه اندازی شود. راه اندازی سیستم نیاز به آموزش کارکنان دارد تا بتوانند آن را مورد استفاده قرار دهند. (چارلز، 2005) اهمیت و ارزش فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه های بنگاه، در بسیاری از موارد ناشناخته و نامطمئن است. واحد حسابرسی فناوری اطلاعات با دانش حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات و کنترل ها، بایستی راهکارهای دراز مدت عملیاتی و فنی مناسب را برای بنگاه پیشنهاد کند. این گونه عملکرد به افزایش ارزش بنگاه و فعالیت حسابرسی منجر می شود. (ویل، 2004)
سیستم تعمیر و نگهداری مناسب
با توجه به ساختار کنونی اقتصاد جامعه و اهمیت تداوم صنعتی کشور و همچنین ارز برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، به نظر می رسد که حفظ آمادگی و عملیات نگهداشتن تجهیزات و ماشین آلات و تأسیسات از مسائل مهم شرکت ها و سازمان ها می باشد. اصولی ترین راه حل این مسئله، استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات است، که اصلی ترین هدف آن، بهینه کردن توانایی تجهیزات به منظور کاهش فرسایش و خرابی است. به طور کلی داشتن یک سیستم تعمیر و نگهداری صحیح منجر به کاهش هزینه های سازمان و قابلیت اطمینان ماشین آلات و تجهیزات می شود. (اسمعیل زاده، 1380)
شرکت های تعمیراتی15
گاهی در هنگام برخورد کشتی به صخره یا اسکله و یا موارد دیگر خساراتی بر کشتی وارد می شود، در بروز این حوادث شرکت های تعمیراتی به تعمیر و راه اندازی سیستم های آسیب دیده کشتی می پردازند و این شرکت ها بیشتر در مقولات خارج از آب اقدام می کنند.
شرکت های غواصی16
شرکت هایی هستند که با تخصصی که در امر تعمیر و نگهداری زیر آب دارند در زمینه آسیب های وارد شده به کشتی در زیر آب اقدام به سرویس دهی می کنند. گاهی در حین تخلیه بار کالاها در آب سقوط می کنند که باز هم از وظایف همین شرکت ها می باشد. (ابراهیمیان، 1379)

روش فازی
تاریخچه تفکر فازی و چگونگی پیدایش منطق فازی
تاریخچه علم فازی اولین بار به سال 1926، یکی از فلاسفه به نام کریستین اسما برمی گردد، که در کتاب فلسفه ی کلیت، فرضیه مسیر تکامل را در رابطه با مفاهیم مبهم و نادقیق ارائه نموده است. پس از آن در سال 1937 توسط ماکس بلک فیلسوف کوانتوم، مقاله هایی تحت عنوان ابهام منتشر گردید که برای اولین بار منجر به تعریف منحنی عضویت گردید. در سال 1965 پرفسور لطفعلی زاده استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا اولین مقاله خود را تحت عنوان مجموعه های فازی منتشر کرد. (علمداری، 1390)
سیستم فازی
بطور کلی یک سیستم فازی شامل تعدادی ورودی، مجموعه ای از قوانین و تعدادی خروجی می باشد. سیستم های فازی با استفاده از مقادیر داده شده در ورودی و بر اساس مجموعه قوانین، مقادیری را به خروجی نسبت می دهند. توانایی این سیستم ها در استفاده از مقادیر مبهم، آن ها را به ابزاری قدرتمند برای مدل سازی مسائل پیچیده و مسائلی که برای آن ها مدل ریاضی مشخصی وجود ندارد و یا مقادیر دقیق پارامترها و یا ورودی ها مشخص نیست، تبدیل کرده است. در واقع هدف نهایی منطق فازی ایجاد یک تئوری برای استدلال در مورد گزاره هایی است که درستی و نادرستی آن ها به طور قطعی مشخص نیست. به این نوع استدلال، استدلال تقریبی گفته می شود. در منطق فازی درستی گزاره می تواند هر مقداری در بازه ]0و1[ اختیار کند. (زاد محمود، 1390)
برای طراحی کنترل کننده فازی دو روش کلی وجود دارد که عبارتند از: (شقاقی، 1392)
روش سعی و خطا: در این روش با استفاده از دانشی که بر پایه آزمایش و تجربیات به دست آمده و همچنین با سؤال هایی که از خبرگان مربوط صورت می گیرد پرسش نامه های دقیقی تنظیم می شود. مجموعه ای از قواعد اگر- آنگاه فازی جمع آوری می گردد و آنگاه در ادامه کنترل کننده های فازی بر اساس این قواعد ساخته شده و در نهایت سیستم مورد آزمایش قرار می گیرد. اگر بکارگیری کنترل کننده فازی طراحی شده در عمل رضایت بخش نباشد قواعد مجدداً به صورت مناسبی تغییر و تنظیم می گردند و یا دوباره از ابتدا ایجاد می گردند و این عمل آنقدر ادامه می یابد تا پس از چند چرخه سعی و خطا عملکرد نهایی رضایت بخش گردد.
روش تئوریک: در این روش ساختار و پارامترهای کنترل کننده های فازی چنان طراحی می شوند که معیار عملکرد مشخصی تضمین گردد. البته بهتر است که در طراحی کنترل کننده های فازی برای سیستم های عملی هر دو روش ترکیب شوند تا امکان دستیابی به بهترین کنترل کننده فازی فراهم آید.
در برخی از زمینه های تصمیم گیری، تصمیم گیرنده به سهولت و با دقت می تواند برخی از مقادیر پارامترهای مدل خود را بدست آورد. اما در بسیاری از حالات نیاز به تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت به چشم می خورد. به طوریکه تقریباً تمامی تصمیم گیران و برنامه ریزان در مورد این مطلب اتفاق نظر دارند. (چن، 2009)
در دنیای امروز، که جواب مسائل دارای ماهیتی نظام مند هستند، فازی، نرم ابزاری قدرتمند برای حل سریع و در عین حال دقیق و قابل قبول مسائل است. (کشاورز مهر، 1390)
روشهای سنتی برای ساختمان یک سیستم فازی: (عسکر زاده، 1388)
شناسایی ساختار:
شامل گزینش متغیر، جزء بندی فضای درونداد و برونداد، تعیین تعداد قانون های فازی، و برگزیدن یک پارامتری/ ناپارامتری از تابع های عضویت می باشد.
برآورد پارامتر:
پارامترهای شناخته شده در قانون های فازی را از راه یک معیار داده شده ی بهینه سازی بدست می آورد.
معتبر سازی مدل:
شامل ارزیابی اجرا و مدلسازی مدل می باشد.
یک جزء بندی فازی می تواند قانون های فازی را تولید کند، پی آمدها معمولاً بسیار درشت با بسیاری از پارامترها هستند تا یاد گرفته شده و تنظیم شده باشند. تکنیکهای بهینه سازی گوناگون پیشنهاد شده اند این مسئله را حل کنند. (وونگ و چن، 2003)
ایده نظریه مجموعه فازی با این عبارت توسط پرفسور لفعلی زاده مطرح شد: ” ما نیازمند یک نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدل سازی نماییم، مدلی که متفاوت از نظریه احتمالات است.” لذا نظریه فازی برای بیان و تشریح عدم قطعیت و عدم دقت در رویدادها بکار می رود که براساس منطق چند ارزشی بوجود آمده است.
نظریه احتمال برای پیش بینی نتیجه یک رویداد تصادفی در آینده بکار می رود. رویدادی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد و نتیجه آن در حال حاضر مشخص نیست. در واقع نظریه احتمال به رویدادی تصادفی مرتبط است. این در حالی است که فازی به بی دقتی و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بهینه سازی، رگرسیون، سازمان خدماتی، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی خلیج فارس، رگرسیون، حمل و نقل، نیروی کار