پایان نامه با واژه های کلیدی فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، آموزش مجازی

دانلود پایان نامه ارشد

ارزشهای سنتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این رویکرد مدعی است که اثری که به کارگیری فناوری بر انسان ها و طبیعت می گذارد، بسیار قابل ملاحظه تر از اهداف ظاهری آن است، ابزاری نمودن اشیائی که به ظاهر باعث رهایی انسان از کارهایپر مشقت می شود، در واقع منجر به محدودیت آزادی انسان می شود تا جایی که به انسان ها نیز با دیدی ابزاری نگریسته می شود. اما طرفداران نظریه های انسان شناسانه نیروی فرهنگی خود مختاری را به فناوری نسبت می دهند. یعنی نیرویی که تمامی ارزشهای سنتی را تحت الشعاع قرار می دهد و اثری که به کارگیری فناوری بر انسان و طبیعت می گذارد بسیار قابل ملاحظه تر از اهداف ظاهری آن است(تایلز به نقل از مظاهرسرمد،1384،صص34-35).
شمشیری عقیده داردکه فناوری های جدید سبب نزدیکی هر چه بیشتر انسان با طبیعت و جهان هستی نشده است زیرا مبانی انسان شناسی غالب نظریه های نوین غربی وبه تبع فناوری های جدید عاری از ابعاد حقیقی انسان هستند. و در شرایط سیطره فناوری روابط افراد با یکدیگر بیش از آنکه ماهیتی انسانی توأم با مؤلفه های عاطفی و معنوی داشته باشد روابطی سرد، خشک، بی روح و کاملاً ماشینی است. و استفاده افراطی از فناوری در تعلیم و تربیت به صورت آموزش مجازی سبب خواهد شد که مولفه های مربوط به روابط انسانی مانند عشق و محبت به شدت در معرض آسیب پذیری قرار گیرند(شمشیری،1383ص89).
فناوری برروی جوانب مختلف تعلیم و تربیت از جمله تربیت اجتماعی اثر می گذارد؛با مرور نظریه هاو یافته ها در زمینه آثار فن آوری بر تربیت اجتماعی مشخص شد که افراد روابط دیر پای مبتنی بر فضای واقعی را از روابط تازه پاگرفته مبتنی بر فضای اینترنتی خود متمایز و منفک نمی کنند.در هر حال مهمترین آموزه های تحقیقات اخیر از این قرار است که هیچگاه نباید پدیده ای را مجزا از محیط پیرامون آن بررسی و مطالعه کرد(احمدی،خادمی،فتاحی بیات،1388).
درک فناورانه حتی مفهوم تفکر را تحت الشعاع قرار داده است، یاسپرس، هایدگر، لیوتار از جمله اندیشمندانی هستند که این موضوع را تبیین کرده اند. به تعبیر مارکوزه درباره شرایط فناورانه امروزی، ارزشها و معیارهای مشخصی مشروعیت می یابد، که همسو با گسترش اطلاعات باشد و هر آنچه در مقابل این ارزشها قرار می گیرد سرکوب می شود( ضرغامی،1388).
در مباحثات فلسفی خصوصاً در حوزه فلسفه فناوری توجه به اخلاق و ارزش ها و تاثیراتی که فناوری های گوناگون بر روند تثبیت دگرگونی های ارزش های اخلاقی می گذارد همواره قابل توجه بوده است و نکته برجسته و حائز اهمیت در مناقشلات فلسفی این موضوع روند سازگاری یا تخریبی است که فناوری ها متوجه اخلاق، تربیت اخلاقی و ارزش های اخلاقی می نمایند و انسان ها نیز قادر به مقابله با این رویکرد نیستند و اصول اخلاقی و ارزشی در برابر تاثیرات و تحولات فناورانه مصون نیست. فناوری ها همواره شرایطی جهت تغییر ارزش ها و جهت دهی به مبانی تربیت اخلاقی جوامع را به وجود می آورند(عطاران،1383صص218-219).
ب) پیشینه تحقیق:
پژوهش های داخلی:
-آهنکوب(1387)در پایان نامه خود تحت عنوان تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعیین اهداف، محتوا و روشهای تعلیم و تربیت، تاثیرات فناوری در تدوین هدف را، قرار گرفتن دانش آماده در اختیار دانش آموزان،توجه به پرورش تفکر انتقادی، کمرنگ شدن روابط اجتماعی رودر رو، نادیده انگاشتن خرده فرهنگها و آداب و رسوم بومی و ملی، ازدست رفتن آزادی انسان در ورای سیطره قوانین فناورانه می داند. و تأثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدوین محتوا را، تنظیم محتوا بر اساس نیازهای بازار کار و داشتن نگاه اقتصادی به مواد درسی، تمرکز بر فرد در انتخاب محتوا و بر اساس علائق فردی، تنظیم محتوا بر اساس مقتضیات و همگام با آن و عدم ایجاد یادگیریهای عمیق و پایدار در فرد و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدوین روشها را منسوخ شدن روشهای سنتی تعلیم و تربیت، به حاشیه رفتن معلم و کمرنگ شدن نقش معلم در امر آموزش، توسعه آموزشهای خانگی و از راه دور و انتقال آموزش معلم محور به آموزشهای دانش آموز محور می داند.
– ضرغامی(1386) در رساله دکتری خود تحت عنوان بررسی هستی شناسانه تجربه واقعیت از راه فناوری اطلاعات و تأثیر آن در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اگزیستانسیالیسم، نحوه تجربه واقعیت از راه فناوری اطلاعات از سوی فراگیراز منظر هستی شناسی اگزیستانسیالیستی تبیین کرده و نقش این نوع تجربه در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت اگزیستانسیالیستی بررسی نموده است. او در بررسی هدف آگاهی از بودن انسانی و فهم خود هم چون موجودی احساسی و خردمند، بودن بدنی را با بودن مجازی مقایسه می کند و در هدف تاکید بر امکان، آگاهی و آزادی فشارها و سلطه فناوری را بررسی می کند.در هدف تاکید بر فردیت و اصالت اندیشیدن علمی همگانی و دارای اعتبار را با خود بودن ، خود شدن و خود را یافتن مقایسه می نماید و در هدف عبور از نهیلیزم، چیره شدن بر درک فناورانه از هستی را بررسی می کند.
– مظهر سرمدی (1384) در پایان نامه خود تحت عنوان تبیین آثار فناوری اطلاعات بر تعلیم وتربیت از منظر فلسفی-تربیتی نتیجه می گیرد که با ورود فناوری اطلاعات به حوزه آموزش، هم مفهوم تربیت و هم مفهوم موضوع آن دستخوش دگرگونی می شود و او برای نمونه به تغییر مفهوم هدف، الگوهای تدریس و ارزشیابی و تغییر نقش معلمان اشاره کرده و استلزامات و دلالتهایی را برای بهره گیری بهتر از فناوری اطلاعات در نظام آموزش و پرورش کشورمان بر می شمرد.
– میرزا رضی(1386) نیز در پایان نامه خود تحت عنوان فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش اطلاعات در تربیت دینی دانشجویان از دیدگاه اساتید دانشگاه اصفهان بدین نتیجه می رسد که هویت یابی و گرایشات و تعصبات دینی دانشجویان تحت تاثیر حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد؛ چنان که فرهنگ و آداب و رسوم قومی و محلی دگرگون شده و حتی مفاهیم آزادی و کیفیت عمومی زندگی دچار تغییر شده است.
– پورطهماسبی(1387) در پایان نامه خود تحت عنوان نقش و عملکرد تربیتی رسانه در عصر پست مدرن، دیدگاه موافقان در این زمینه را بازدهی و تربیت بهتر در زمان کمترو کاربردهایی چون آموزش مداوم و آموزش برای همه و دیدگاه مخالفان در این زمینه را احاطه جوامع انسانی و ترویج مصرف گرایی، تسلط حاکمان بر مردم به وسیله رسانه و تکثرگرایی وتغییر واقعیت و سرگردانی دانش آموزان می دانند.
– خضری اقدم(1389) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت سیاسی محافظه کاربیان می کند که درعصرفناوری اطلاعات به علت کثرت منابع اطلاع ارسانی نهادهای تربیت کننده سیاسی افزایش یافته اند و این افزایش منابع افراد جامعه را با تنوعی ازآراء و نظریات مختلف در زمینه مسایل سیاسی روبه رو می سازد و باعث آشنایی افراد جامعه با افکار و نظریات متفاوت با آنچه توسط متصدیان تربیت سیاسی محافظه کار انجام می شود، خواهد شد.
– عبادی(1384) درکتاب فناوری اطلاعات وآموزش و پرورش پس از برشماری زوایای فناوری اطلاعات به نقش فناوری در آموزش و پرورش، از جمله پرورش به شکل خاص توجه کرده است، به فرصتها و تهدیدهایی هم که ممکن است فناوری برای آموزش و پرورش ایجادکند اشاره کرده و با چند توصیه کتاب خود را به پایان برده است.
– مهرمحمدی(1384) در مقاله ای تحت عنوان فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نسبت آن با آموزش وپرورش سعی نموده است. در بخش نخست با رویکردی متفاوت در پنج پیش فرض توجه به فناوری جدید را از منظر ابزاری به منظر غیر ابزاری یا تمدنی تغییر دهد و در بخش دوم مقاله دلالت های این نوع نگاه به نسبت میان فناوری اطلاعات و ارتباطات با آموزش و پرورش شرح داده شده است. وي بحث دراين باره را ادامه مي هد كه دلالت ها مستلزم عطف توجه به فرصت ها و تهدیدهایی است که ابعاد متفاوت حیات بشری تحت تأثیر آن ها قرار گرفته یا خواهد گرفت. رسالت و مأموریت نظام های رسمی آموزش و پرورش نیز آماده ساختن انسان هایی است که توان رویارویی مؤثر و سازنده با شرایط پیش رو داشته باشند. و در بخش سوم نیز مدلی شبیه مخروطی بدون سرارائه می شود که نسبت میان فناوری اطلاعات وارتباطات با آموزش و پرورش را در سه سطح (لایه) مدنظر قرار می دهد. و می تواند راهنمای سیاستگذاری در این زمینه باشد: لایه اول در سطح کلان هدفها و غایات متکی به نگاه ذهن افزاری، لایه دوم در سطح اصول و فرایندهای عمده متکی به نگاه فرایند افزاری، لایه سوم در سطح خرد وکاربرد متکی به نگاه ابزاری سخت افزاری و نرم افزاری.
– باقری(1381) در مقاله ای با عنوان فلسفه فناوری و آموزش فناوری با بررسی سه دیدگاه فلسفی 1-فناوری چون امری طبیعی-خنثی 2-فناوری چون امری فرهنگی–تک ارزشی3- فناوری چون امری طبیعی –فرهنگی-چند ارزشی به این نتایج می رسدکه 1-آموزش فناوری ، مهارت آموزی صرف نیست.2-آموزش فن آوری، مستلزم فراهم آوردن نگرشی جامع نسبت به ماهیت فن آوری است. 3-آموزش فن آوری مستلزم اطلاع هر چند عمومی از دانش اجتماعی، فرهنگی، تاریخی است.4-آموزش فن آوری باید متشکل از اجزایی برای ایجاد گرایش های اجتماعی، اخلاقی و جهان شناختی باشد. 5-آموزش فناوری مستلزم یافتن توانایی هایی برای ارزیابی نتایج بسط فن آوری است.
– ضرغامی(1388) در پژوهش خود به بررسی نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیتی که با توجه به تبیین مشترک فیلسوفان برجسته هستی درباره انسان و زندگی او استنتاج شده اند، می پردازد. روش پژوهش وی تحلیل تطبیقی اندیشه فیلسوفان هستی است که از رویکرهای پژوهش کیفی به شمار می آید. هدف این پژوهش نخست کمک به فراگیر است تا در کنار شیوه های تعقل، احساس های خود را نیز در زندگی واقعی نشان داده و رشد دهد. در صورتی که بر بنیاد یافته های پژوهش تجربه مجازی بیش از آن که تجسدی و همراه با درگیری کامل بدنی با واقعیت باشد، مشاهده ای و ذهنی است. هدف دوم، توجه به آگاهی و آزادی فراگیران است. در این باره تربیت فراگیران همچون عضو سودمند جامعه هم به معنی آماده کردن آن ها برای شغل و زندگی آینده است که آموزش مجازی فرصت های فراوانی در این زمینه فراهم کرده است. درنتیجه گیری، برخی تلویح های کاربردی چون پی گیری آموزش مجازی در کنار آموزش حضوری و چهره به چهره، تأکید به جامع نگری در بهره گیری از آموزش مجازی به جای یکسو نگری فنی، و طراحی آموزش مجازی برای تسهیل خردورزی، نقد و خلاقیت پیشنهاد شده است.
– وفامهر و خبره(1386) در مقاله ای با عنوان مروری بر ارتباط فناوری با انسان در فلسفه معاصر با بررسی دیدگاههای فلسفی دراین زمینه شامل دیدگاه ابزارگرایی، جبرگرایی، ماهیت گرایی،دیدگاه معنوی و اسلامی می پردازد. به این نتیجه می رسند که انسان ناگزیر از فناوری است پس باید با هوشیاری به وجه پنهان فناوری که همان روح و ماهیت آن است بیندیشد و با دانستن چیستی و چرایی و در نظر گرفتن هدف و نتیجه استفاده از فناوری جدید آن را مورد بررسی و آزمایش قرار دهد. بدین جهت شایسته است با توجه به هدف والای زندگی و تعاریفی که از انسانیت، رشد، تکامل، آرامش،و … مبتنی بر ارزشها ارائه می شود، ماهیت فناوری مورد نیاز شناسایی شود و سپس به تولید آن پرداخته شود، همچنین فناوریهای دریافتی از جوامع دیگر نیز با ارزشها و تعاریف معتبر هماهنگ و همسو شوند. در مجموع در ارتباط انسان با فناوری نوع نگاه انسان به فناوری باید چنان باشد که انسان در مرکزیت قرار گیرد. ابتدا به ارزیابی هر فناوری بپردازد و سپس با توجه به ضرورت و نیازها و مبتنی بر ارزشهای معنوی و مادی از آن بهره جوید.
– حسینی(1382)درمقاله ای به بررسی مزایا و نگرانی های آموزش الکترونیکی با نگاهی به آداب تعلیم و تربیت در اسلام می پردازد و بیان می کند که با توجه به رویکرد گسترده جهانی نسبت به فناوری ارتباطات و اطلاعات و تاثیر فراوان آن در همه عرصه های زندگی بشر لازم است این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرا گیرد. یکی از دست آوردهای بزرگ این فناوری، تحولی است که در عرصه آموزش ایجاد کرده است امروزه آموزش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، فلسفه تکنولوژی، پست مدرنیسم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تکنولوژی اطلاعات، تعلیم و تربیت، فناوری اطلاعات، اگزیستانسیال