پایان نامه با واژه های کلیدی فقهای امامیه، امام صادق، امام علی علیه السلام، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

است تمام حشفه داخل گردد و اگر سر آلت یا قسمتی از آن بریده شده باشد، به مقدار حشفه داخل گردد هر چند تلفیقی از بعض حشفه و قسمتی دیگر باشد.
9- زنا کننده علم به تحریم عمل داشته باشد لذا اگر به دلیل تازه مسلمان شدنش از حرمت این عمل آگاه نباشد. یا شبهه ای که موجب توهم حلال بودن عمل شدن است وجود داشته باشد مثل آنکه زن اجنبیه ای خود را در اختیار او گذاشته وبرای او حلال نموده باشد. اگر چنین چیزی در حق آن مرد امکان داشته باشد، او زناکار به شمار نمی آید.
10- فاعل زنا مختار باشد، لذا اگر کسی بر زنا اکراه شود بر فاعل بنابر قول صحیح تر و به قابل اجماع فقهاء حد جاری نمی شود. 113
که در تعریف زنا اقوال دیگری نیز ذکر گردیده است که بیان آن خالی از لطف نیست.
زنا عبارت است از انکه انسان مکلف، ذکرش را به اندازه ختنه گاه در فرج زنی که بر وی حرام است داخل کند. بی آنکه عقد یا شبهه ای در میان باشد و ایلاج با پنهان شدن حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق می یابد. بنابراین اگر کسی با یکی از محارم خود عهدی ببندد و با عمل به حکم یا موضوع با وی نزدیکی کند مورد حد قرار نمی گیرد114. چه در تعلق حد، علم به حکم (حرمت) و موضوع شرط می باشد. نیز اگر نزدیکی ناشی از شبهه باشد حد ساقط می شود. البته اگر شبهه تنها از طرف یکی از آن دو باشد، حد تنها از کسی ساقط می شود که امر بر وی مشتبه شده باشد، زیرا ثبوت حد بر هر یک از آن دو تابع تحقق موضوع زناست. 115

3-2-1-2-2- ثبوت زنا
زنا با اقرار و بینه ثابت می شود، اگر بخواهد اقرار به زنا ثابت شود، اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد.
الف- عقل: برطبق این شرط، بر دیوانه به دلیل برداشته شدن قلم از وی حدی نخواهد بود. البته در باره ی این که بر زن دیوانه حدی نیست میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد، لیکن شیخین (صدوق و مفید) معتقدند که اگر مرد دیوانه زنا کند، حد زده می شود و برخی از فقها نیز از شیخین متابعت نموده اند.
ب- اختیار: بنابراین بر مکره حدی نیست، تحقق اکراه از طرف زن بین عامه و خاصه مورد اجماع است. لیکن در تحقق اکراه نسبت به مرد میان فریقین اختلاف به وجود آمده است و بنا بر قول اصلح، تحقق اکراه نسبت به وی نیز ممکن می باشد، چه زن و مرد معنایی که موجب رفع حکم می شوند مشترک هستند، در غیر این صورت، تکلیف بمالایطاق لازم می آید.
ج- بلوغ: اگر کودکی نزدیکی کند، بر وی حدی جاری نخواهد شد، چه از صغیر، رفع قلم شده است. بدیهی است که می توان او را تأدیب و تعزیر نمود. 116
1-اقرار:
حد زنا ثابت نمی شود مگر با چهار مرتبه اقرار و این قول میان فقهای امامیه مشهور است، بلکه به گفته ی شهید، این قول مورد اتفاق فقهای خاصه است، مقتضای اطلاق عبارت مصنف که فرمود اقرار چهار بار می باشد، این است که شرط نیست اقرار در مجلس واحد باشد و این قول صحیح تر است چرا که اصل، عدم اشتراط تعدد مجلس اقرار است، همچنین از امام صادق علیه السلام در روایت جمیل هم وارد شده که فرمودند: « تا چهار بار اقرار به زنا نکرده باشد سنگسار نمی شود» که در این روایت امام علی علیه السلام تعدد مجلس اقرار را شرط نکرده است چه اینکه در صورت شرط کردن تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. قولی دیگر گفته شده است: نفوذ اقرار به شرطی است که در چهار مجلس واقع شود زیرا از ظاهر روایت ماعزبن مالک انصاری فهمیده می شود که ماعز در چهار موضع نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و اقرار به زنا کرد و هر بار هم پیامبر (ص) او را به تردید می انداخت و از اقرار به زنا او را منصرف می فرمود چنانکه بار اول فرمود: « شاید او را بوسیده ای» بار دوم فرمود: « شاید او را فشار داده ای» و بار سوم فرمود: « شاید به او نگاه کرده ای»، و لیکن باید گفت روایت مزبور بر اشتراط تعدد مجلس اقرار دلالت ندارد، بلکه تعدد مجلس اقرار در خصوص جریان ماعز که روایت حاکی از آن باشد، اتفاقی بوده است و هدف رسول خدا (ص) از به تاخیر انداختن ماعز این بوده است که اقرار او به چهار مرتبه برسد که در اثبات زنا شرط شده است. 117 لیکن برخی از فقهای امامیه، مانند ابن ابی عقیل، به یک بار اقرار اکتفا نموده و به روایاتی استناد جسته اند که این روایات بر تقیه عمل شده است. 118
2-اقامه بینه
اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا که چهار شاهد مرد، یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، یا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن است کمتر باشد، اگر چه در مورد اخیر فقط حد تازیانه ثابت می شود؛ همگی حد قذف می خورند. 119

3-2-1-2-3- اقسام حد زنا
1-قتل
کشتن حد کسی است که با زنانی که محارم نسبی او هستند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا کند120 خواه محصن باشد یا نباشد و خواه مسلمان باشد یا کافر و بنابر نظر قوی تر و با دلیل جمع بین ادله، ابتدا تازیانه و سپس حد قتل جاری می شود، چه آنکه آیه قرآن بر حد تازیانه برای هر زناکاری دلالت دارد و روایات نیز بر قتل افراد نامبرده دلالت دارد و میان این دو منافاتی وجود ندارد، در نتیجه باید به هر دو عمل کرد. در خصوص قتل مرتکب زنا برخی از فقها قتل را با شمشیر دانسته اند و برای این عقیده به روایاتی اشاره کرده اند از جمله جمیل بن دراج می گوید: « از امام صادق علیه السلام پرسیدند؟ که شمشیری که به فرد زناکار با محارم باید زده شود این شمشیر به کجای وی زده می شود؟ امام فرمود: به گردن وی شمشیر زده می شود»121 حضرت امام (ره) مجازات قتل را بطور مطلق بیان داشته و نوع و نحوه قتل را بیان ننموده است. 122
2-رجم
هرگاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند باید رجم شود. نظر درست تر آن است که محصن هم تازیانه می خورد و هم رجم می شود، اگر چه جوان باشد، تا به آیه قرآن123 و روایت عمل شده باشد. 124
3-تازیانه (جلد)
تازیانه نه تنها، حد مرد بالغ محصنی است که با دختر بچه (نابالغ) یا زنی دیوانه زنا کرده است و نیز حد زنی است که پسر بچه ای (نابالغ) با وی زنا نموده است.
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید
این سه حد بر مرد زناکار غیرمحصن، اگر چه ازدواج کرده باشد جاری می شود و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده ولی دخول نکرده است. زن زانیه، نه سرش تراشیده می شود و نه تبعید می گردد، بلکه فقط یکصد ضربه تازیانه می خورد، زیرا اصل، برائت (از مجازات زاید) است.
5-ضغث (ترکه ها)
مراد از حد ضغث، دسته ای از ترکه و مانند آن است که به تعداد لازم برای حد زدن می باشد و یک بار بر بدن نواخته می شود و لازم نیست تمام ترکه ها به بدن زانی برخورد کند. این مجازات حد مریضی است که تاب تازیانه های پی در پی و پشت سر هم را ندارد. اگر چه بتواند در نوبت های مختلف آن را تحمل نماید و مصلحت نیز اقتضاء می کند که در اجرای حد یاد شده تعجیل می شود.
6-جلد و کیفر اضافه
این مجازات، حد زناکاری است که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمان های شریف، مانند روز جمعه و عرفه یا در مکانی متبرکه زنا کند یا آنکه با مرده ای زنا نماید. تعیین کیفر اضافه، بسته به نظر حاکم است که اقامه ی حد می کند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مجنی علیه، امیرالمومنین، حدود الله، پیروی از قواعد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جرم کلاهبرداری، حقوق ایران، جرائم علیه اموال، ارتکاب جرم