پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي

دانلود پایان نامه ارشد

گزينه هاي متوسط به بالا (زياد و خيلي زياد) را انتخاب کرده اند و حدود 30 نفر (6/37 درصد) گزينه کم و خيلي کم را انتخاب اند.
– بررسي داده هاي بدست آمده در خصوص “آموزش عملي و کاربردي” در دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار، نشان مي دهد50 درصد از سربازان آن را متوسط ارزيابي کرده اند، 13 نفر (3/16 درصد) آن را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند و 8/33 درصد، “آموزش عملي و کاربردي” را در حد کم و خيلي ارزيابي کرده اند.
– بيشترين فراواني در مورد استفاده از “روشهاي مختلف آموزشي” در دوره هاي آموزشي مربوط به گزينه متوسط با فراواني 46 نفر و کمترين فراواني مربوط به گزينه خيلي کم با فراواني 2 نفر مي باشد. 17 نفر (3/21 درصد) آن را در حد کم و 8/18 درصد هم ميزان آن را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند.
– نتيجه اين مطالعه حاکي از آن است که ديدگاه 1/75 درصد از افراد مورد مطالعه “ايجاد انگيزه در شرکت کنندگان” در حد متوسط به بالا (متوسط، زياد و خيلي زياد) بوده است و 25 درصد از پاسخگويان “ايجاد انگيزه در شرکت کنندگان” را در حد کم و خيلي کم ارزيابي کرده اند.
– بررسي نقطه نظرات پاسخگويان به ميزان ارزيابي “فراهم آوردن فرصتي براي بكارگيري مطالب آموخته شده”، بيشترين پاسخ به گزينه متوسط با فراواني 34 نفر (5/42 درصد) بوده و کمترين پاسخ به گزينه خيلي زياد با فراواني 4 نفر بوده است. پاسخ افراد مورد مطالعه به گزينه زياد با فراواني 16 نفر و گزينه هاي کم و خيلي کم با فراواني 26 نفر (6/32 درصد) بوده است.
– داده هاي بدست آمده از پاسخگويان نشان مي دهد که 5/47 درصد از افراد مورد مطالعه “ايجاد علاقه به بخش تعاون” را در حد خيلي زياد و زياد ارزيابي کرده اند. 40 درصد آن را متوسط ارزيابي کرده اند و ميزان ارزيابي 10 نفر (5/12 درصد) در حد کم و خيلي کم بوده است.
ادامه جدول 4-5. ارزيابي دوره هاي آموزشي تعاون يار ازديدگاه افراد مورد مطالعه
ميزان
موارد
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
جمع
سازگاري وسايل کمک آموزشي با هدف هاي دوره
فراواني
8
18
31
20
3
80

درصد
10
5/22
8/38
25
8/3
100
کيفيت کلي وسايل کمک آموزشي
فراواني
8
14
40
17
1
80

درصد
10
5/17
50
3/21
3/1
100
ميزان توانايي مدرس در کنترل و هدايت کلاس
فراواني
1
3
25
41
10
80

درصد
3/1
8/3
3/31
3/51
5/12
100
روشن بودن توضيحات و آموزش هاي مدرس
فراواني
3
3
25
33
16
80

درصد
8/3
8/3
3/31
3/41
20
100
معرفي کتب و نشريات درباره موضوعات دوره
فراواني
3
27
18
26
6
80

درصد
8/3
8/33
5/22
5/32
5/7
100
آموزش عملي و کاربردي
فراواني
10
17
40
12
1
80

درصد
5/12
3/21
50
15
3/1
100
استفاده از روشهاي مختلف آموزشي.
فراواني
2
17
46
12
3
80

درصد
5/2
3/21
5/57
15
8/3
100
ايجاد انگيزه در شرکت کنندگان
فراواني
2
18
30
19
11
80

درصد
5/2
5/22
5/37
8/23
8/13
100
فراهم آوردن فرصتي براي بكارگيري مطالب آموخته شده
فراواني
7
19
34
16
4
80

درصد
8/8
8/23
5/42
20
5
100
ايجاد علاقه به بخش تعاون
فراواني
4
6
32
28
10
80

درصد
5
5/7
40
35
5/12
100

4-6- اولويت بندي ارزيابي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار
بررسي اولويت بندي ميزان ارزيابي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار نشان مي دهد که “ميزان بهبود آگاهي شما در نتيجه شرکت در دوره ها با ضريب تغييرات 190/0″، “ميزان توانايي مدرس در کنترل و هدايت کلاس با ضريب تغييرات 211/0” ، “شيوه تدريس دوره با ضريب تغييرات 220/0” ، “کيفيت بحث کلاسي با ضريب تغييرات 254/0″، “روشن بودن توضيحات و آموزش هاي مدرسان با ضريب تغييرات 259/0” به ترتيب در اولويت اول تا پنجم قرار دارند. متغيرهاي “کيفيت فعاليت هاي گروهي با ضريب تغييرات 478/0” ، “سازگاري وساي

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قانون مجازات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قوه قاهره