پایان نامه با واژه های کلیدی فراواني، خيلي، ارزيابي

دانلود پایان نامه ارشد

و قسمت تحليلي با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه ارايه مي گردد.

الف- آمار توصيفي
4-1- سطح تحصيلات
بررسي سطح تحصيلات افراد مورد مطالعه حاکي از آن است که از بين 80 نفر افراد مورد مطالعه بيشترين فراواني مربوط به سطح تحصيلي ليسانس با فراواني 73 نفر (3/91 درصد) و کمترين فراواني مربوط به سطح تحصيلي فوق ديپلم و فوق ليسانس هر کدام به ترتيب با فراواني 3 نفر (8/3 درصد) و 4 نفر (5 درصد) مي باشد. بدين ترتيب اطلاعات نشان مي دهد که اکثريت افراد مورد مطالعه داراي تحصيلات ليسانس مي باشند.

جدول 4-1. توزيع فراواني ميزان تحصيلات افراد مورد مطالعه
تحصيلات
فراواني
درصد
فوق ديپلم
3
8/3
ليسانس
73
3/91
فوق ليسانس
4
5
جمع
80
100

4-2- رشته تحصيلي
آناليز داده ها درخصوص رشته تحصيلي افراد مورد مطالعه نشان مي دهد که از بين 80 نفر بيشترين رشته تحصيلي افراد مورد مطالعه مربوط به رشته حسابداري با فراواني 28 نفر (35 درصد) مي باشد و بعد از آن رشته هاي مديريت و کامپيوتر هر کدام به ترتيب 16 نفر (20 درصد) و 15 نفر (7/18 درصد) مي باشند. اطلاعات مربوط به ساير رشته ها در جدول ذيل مشخص شده است.

جدول 4-2. توزيع فراواني رشته تحصيلي افراد مورد مطالعه
رشته
فراواني
درصد
حسابداري
28
35
کامپيوتر
15
7/18
مديريت
16
20
کشاورزي
3
7/3
اقتصاد
5
2/6
عمران
6
4/7
صنايع
1
3/1
حقوق
1
3/1
برق
1
3/1
آمار
2
5/2
معدن
1
3/1
MBA
1
3/1
جمع
80
100

4-3- محل استقرار
نتيجه اين بررسي نشان مي دهد که سربازان تعاون يار مورد مطالعه از استان هاي مختلف کشور هستند که بيشترين سربازان از شهرهاي اردبيل و يزد با فراواني 6 نفر (5/7 درصد) و سيستان و بلوچستان و لرستان و کهکيلويه و بوير احمد با فراواني 5 نفر (3/6 درصد) بودند و کمترين آنها از شهرهاي بوشهر، ايلام و قزوين با فراواني 1 نفر (3/1 درصد) بودند . اطلاعات مربوط به شهرهاي ديگر در جدول ذيل آمده است.

جدول 4-3. توزيع فراواني محل استقرار در دوران خدمت افراد مورد مطالعه
محل
فراواني
درصد
کرمانشاه
3
8/3
سيستان و بلوچستان
5
3/6
اردبيل
6
5/7
فارس
2
5/2
آذربايجان شرقي
4
5
زنجان
3
8/3
چهارمحال بختياري
4
5
خراسان رضوي
3
8/3
خوزستان
3
8/3
کرمان
2
5/2
تهران
2
5/2
لرستان
5
3/6
خراسان جنوبي
3
8/3
بوشهر
1
3/1
يزد
6
5/7
گيلان
2
5/2
ايلام
1
3/1
مرکزي
3
8/3
قم
2
5/2
کردستان
2
5/2
هرمزگان
2
5/2
همدان
2
5/2
کهکيلويه و بويراحمد
5
3/6
گلستان
3
8/3
مازندران
2
5/2
اصفهان
3
8/3
قزوين
1
3/1
جمع
80
100
4-4-ميزان اطلاعات و توانايي سربازان قبل و پس از شرکت در دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار
بر اساس يافتههاي تحقيق از ميان اطلاعات و تواناييهاي مورد مطالعه در زمينه ترويج تعاون پيش از شرکت در دورههاي آموزشي گويههاي “آشنايي با سهام عدالت با ضريب تغييرات 359/0″، “آشنايي با فناوري اطلاعات در تعاون با ضريب تغييرات 393/0” و “آشنايي با اصول و مفاهيم تعاون با ضريب تغييرات 398/0 ” از لحاظ ميزان آگاهي در اولويت هاي اول تا سوم قرار داشتند. به طوري که پس از شرکت در دوره هاي آموزشي گويههاي نام برده: “آشنايي با سهام عدالت با ضريب تغييرات 296/0″، “آشنايي با فناوري اطلاعات در تعاون با ضريب تغييرات 272/0” و “آشنايي با اصول و مفاهيم تعاون با ضريب تغييرات 252/0 ” از لحاظ ميزان آگاهي به ترتيب در رتبه هاي يازدهم، دوازدهم و هفتم تغيير يافته اند. بنابر نتايج بدست آمده در تحقيق از ميان اطلاعات و تواناييهاي مورد مطالعه در زمينه ترويج تعاون پيش از شرکت در دوره هاي آموزشي گويههاي “آشنايي با طرح هاي کسب و کار تعاون با ضريب تغييرات 487/0″، “توانايي اداره دورههاي آموزشي تعاون با ضريب تغييرات 482/0 ” و “آشنايي با تسهيلات در بخش تعاون با ضريب تغييرات 477/0” در اولويت هاي آخر (16، 15 و 14) قرار داشتند. در حالي که گويه هاي مورد نظر: “آشنايي با طرح هاي کسب و کار تعاون با ضريب تغييرات 225/0″، “توانايي اداره دورههاي آموزشي تعاون با ضريب تغييرات 381/0 ” و “آشنايي با تسهيلات در بخش تعاون با ضريب تغييرات 268/0” پس از شرکت در دوره هاي آموزشي در اولويت هاي (5، 17 و 10) قرار گرفتند.
نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد که پس از شرکت در دوره هاي آموزشي گويه هاي “آشنايي با نحوه تشکيل تعاوني با ضريب تغييرات 182/0 ” ، “آشنايي با اصول و انديشه هاي تعاون با ضريب تغييرات 183/0 ” و “شناخت قوانين مربوط به تعاون و تشکيل تعاوني با ضريب تغييرات 193/0 ” در اولويت هاي اول تا سوم قرار گرفتند که پيش از شرکت در دوره هاي آموزشي گويه هاي نامبرده به ترتيب در اولويت هاي (9، 6 و 8) قرار داشتند.

جدول 4-4. اولويت بندي ميزان اطلاعات و توانايي در دوره هاي قبل و پس از شرکت در دوره هاي آموزشي سرباز تعاون يار
اطلاعات و توانايي ها
پيش از شرکت در دوره هاي آموزشي
پس از شرکت در دوره هاي آموزشي

ميانگين رتبه اي
انحراف معيار
ضريب تغييرات
اولويت
ميانگين رتبه اي
انحراف معيار
ضريب تغييرات
اولويت

آشنايي با سهام عدالت
31/2
83/0
359/0
1
42/3
92/0
269/0
11
آشنايي با فناوري اطلاعات در تعاون
16/2
85/0
393/0
2
38/3
92/0
272/0
12
آشنايي با اصول و مفاهيم تعاون
96/1
78/0
398/0
3
60/3
91/0
252/0
7
آشنايي با اصول و مفاهيم ترويج تعاون
68/1
68/0
404/0
4
11/3
92/0
296/0
14
آشنايي با مسايل و مشکلات بخش تعاون
93/1
78/0
404/0
4
53/3
84/0
238/0
6
شناخت تعاريف و اصطلاحات مديريت تعاون
98/1
82/0
414/0
5
41/3
06/1
311/0
15
آشنايي با اصول و انديشه هاي تعاون
01/2
85/0
423/0
6
66/3
67/0
183/0
2
آگاهي از خصوصيات آموزش بزرگسالان تعاون
72/1
73/0
424/0
7
90/2
04/1
358/0
16
شناخت قوانين مربوط به تعاون و تشکيل تعاوني
13/2
91/0
427/0
8
98/3
77/0
193/0
3
آشنايي با نحوه تشکيل تعاوني
28/2
98/0
430/0
9
83/3
70/0
182/0
1
آشنايي با سازمان کار تعاون
86/1
80/0
430/0
9
22/3
85/0
264/0
9
آشنايي با تعاوني هاي مسکن مهر
22/2
98/0
441/0
10
54/3
91/0
257/0
8
آشنايي با بنياد هاي کارآفريني و توسعه تعاون
77/1
81/0
457/0
12
59/3
79/0
220/0
4
آشنايي با اصول برنامه ريزي تعاون
72/1
82/0
476/0
13
07/3
90/0
293/0
13
آشنايي با تسهيلات در بخش تعاون
97/1
94/0
477/0
14
69/3
99/0
268/0
10
توانايي اداره دوره هاي آموزشي تعاون
01/2
97/0
482/0
15
17/3
21/1
381/0
17
آشنايي با طرح هاي کسب کار تعاون
93/1
94/0
487/0
16
51/3
79/0
225/0
5
ميانگين کل
98/1

44/3

4-5- ارزيابي دوره هاي آموزشي سربازان تعاون يار
– 1/95 درصد از سربازان تعاون يار، “ميزان بهبود آگاهي در نتيجه شرکت در دوره ها” را در حد متوسط به بالا (خيلي زياد و زياد) ارزيابي کرده اند و فقط 5 درصد ميزان آن را در حد کم ارزيابي کردهاند.
– 8/53 درصد از سربازان تعاون يار، “سطح دشواري دوره” را متوسط ارزيابي کرده اند و 5/12 درصد سطح دشواري دوره را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند. در حالي که 6/32 درصد ميزان دشواري آن را کم و خيلي کم دانسته اند.
-از ديدگاه 3/86 درصد “شيوه تدريس دوره” در حد متوسط به بالا (زياد و خيلي زياد) ارزيابي شده است، 9 نفر (3/11 درصد) آن را متوسط و فقط 1 نفر (3/1 درصد) “شيوه تدريس دوره” را در حد خيلي کم ارزيابي کردهاند.
– 20 درصد از کل 80 نفر سربازان تعاون يار، “تدريس دوره غيرحضوري” را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند، 8/28 درصد آن را متوسط و 8/48 درصد آن را در حد کم و خيلي کم ارزيابي کرده اند.
– نتايج نشان مي دهد که 5/37 درصد از سربازان تعاون يار “ميزان کامل بودن هدف هاي دوره” را در حد زياد و خيلي زياد، 8/43 درصد آن را متوسط و 15 نفر آن را کم و خيلي کم ارزيابي کردهاند.
– اطلاعات نشان مي دهد که 35 درصد از سربازان تعاون يار در پاسخگويي به گويه “ميزان برآورده ساختن انتظارات شما” گزينه هاي زياد و خيلي زياد را انتخاب کرده اند، 3/36 درصد گزينه متوسط را انتخاب کرده اند و 5/27 درصد گزينه هاي کم و خيلي کم را انتخاب کرده اند.
– از ديدگاه 6/47 درصد “کيفيت بحث کلاسي” در حد زياد و خيلي زياد، 5/42 درصد متوسط و 8 نفر (10 درصد) “کيفيت بحث کلاسي” در حد کم و خيلي کم ارزيابي شده است.
-3/21 درصد از سربازان تعاون يار “کيفيت محتواي دروس غير حضوري” را زياد و خيلي زياد، 8/43 درصد آن را متوسط ارزيابي کرده اند و 5/32 درصد اين مسأله را در حد کم و خيلي کم ارزيابي کرده اند.
– داده هاي بدست آمده نشان مي دهند که 8/23 درصد از سربازان تعاون يار ميزان “کيفيت فعاليت هاي گروهي”را در حد متوسط، 3/26 درصد در حد زياد و خيلي زياد، 40 نفر (50 درصد) ديگر آن را در حد کم و خيلي کم ارزيابي کرده اند.

جدول 4-5. ارزيابي دوره هاي آموزشي تعاون يار ازديدگاه افراد مورد مطالعه
ميزان
موارد
خيلي کم
کم
متوسط
زياد
خيلي زياد
بدون جواب
جمع
ميزان بهبود آگاهي شما در نتيجه شرکت در دوره ها
فراواني

4
24
45
7

80

درصد

5
30
3/56
8/8

100
سطح دشواري دوره
فراواني
11
15
43
8
2
1
80

درصد
8/13
8/18
8/53
10
5/2
3/1
100
شيوه تدريس دوره
فراواني
1
9
18
44
7
1
80

درصد
3/1
3/11
5/22
55
8/8
3/1
100
تدريس دوره غيرحضوري
فراواني
2
37
23
14
2
2
80

درصد
5/2
3/46
8/28
5/17
5/2
5/2
100
ميزان کامل بودن هدف هاي دوره
فراواني
3
12
35
28
2

80

درصد
8/3
15
8/43
35
5/2

100
ميزان برآورد ساختن انتظارات شما
فراواني
8
14
29
24
4
1
80

درصد
10
5/17
3/36
30
5
3/1
100
کيفيت بحث کلاسي
فراواني
2
6
34
29
9

80

درصد
5/2
5/7
5/42
3/36
3/11

100
کيفيت محتواي دروس غير حضوري
فراواني

26
35
13
4
2
80

درصد

5/32
8/43
3/16
5
5/2
100
کيفيت فعاليت هاي گروهي

فراواني
22
18
19
19
2

80

درصد
5/27
5/22
8/23
8/23
5/2

100

– نتيجه بررسي نشان داد که حداکثر فراواني در خصوص ميزان ارزيابي گويه “سازگاري وسايل کمک آموزشي با هدف هاي دوره” توسط سربازان تعاونيار مربوط به گزينه متوسط با فراواني 31 نفر و کمترين فراواني مربوط به گزينه خيلي زياد با فراواني 3 نفر مي باشد. گزينه هاي کم با فراواني 18 نفر ، خيلي کم با فراواني 8 نفر و زياد با فراواني 20نفر ميزان ارزيابي ساير سربازان در مورد اين گويه مي باشد.
– تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از پاسخگويان در اين تحقيق نشان مي دهد که 50 درصد از سربازان “کيفيت کلي وسايل کمک آموزشي” را در حد متوسط دانسته اند و 6/22 درصد آن را متوسط و 5/27 درصد آن را در حد کم و خيلي کم دانسته اند.
– 8/63 درصد ” ميزان توانايي مدرس در کنترل و هدايت کلاس” را در حد زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده اند، 3/31 درصد ميزان آن را در حد متوسط و فقط 4 نفر (1/5 درصد) آن را در حد خيلي کم و کم ارزيابي کرده اند.
– تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که 3/61 درصد از سربازان تعاون يار “روشن بودن توضيحات و آموزش هاي مدرس” را در حد زياد و خيلي زياد، 3/31 درصد آن را در حد متوسط و 6 نفر (6/7 درصد) ، “روشن بودن توضيحات و آموزش هاي مدرسان”را کم و خيلي کم ارزيابي کرده اند.
– بررسي نقطه نظرات سربازان شرکت کننده در دوره هاي آموزشي تعاون يار نشان مي دهد که بيش از5/62 درصد از افراد مورد مطالعه 50 نفر در پاسخگويي به متغير “معرفي کتب و نشريات درباره موضوعات دوره”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی داده ها و اطلاعات Next Entries مقاله با موضوع جبران خسارت، نفت و گاز، قانون مجازات