پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، قابلیت اطمینان، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

SSL
• پياده‌سازي single sign on
• فيلترينگ مقادير ارسالي به پايگاه داده بهمنظور جلوگيري از  SQL Injection
• استفاده از رمزنگاري در نگهداري دادههای حساس
• حذف خودکار جلسات کاربران بعد از زمان مشخص، در صورت غيرفعال بودن کاربران
• عدم اجازه ورود چند نفر با يك نام كاربري و رمز عبور به‌صورت همزمان
• اعمال سطوح دسترسي از پيش‌تعريف‌شده براي كاربران مهمان
• كنترل سطوح دسترسي در سطح محتواي واسط كاربري
• ايجاد امنيت و سطوح دسترسي مختلف کاربران برروي هر نوع فرم، رکورد، عمليات‌، دسته‌اي از فيلدها و حتي تک تک فيلدها
• دادن مجوزهايي مانند اطلاعات، جستجو، ويرايش، مشاهدهی گردش، سابقهی زنجيرهی مدارک به کاربران در خصوص هر فرم
• امکان تعيين فيلد‌ها بهصورت مجزا جهت نمايش ويژهی اعضا
• استفاده از لايهی امنيتي پورتال در مشاهدهی فرمها
• امکان رمزنگاري داده‌ها
• ثبت و ضبط کليهی فعاليت‌هاي انجام شده در سيستم
نقشها و کاربران، مدیریت نقشها، پروفایلهای کاربران، الگوریتمهای تخصیص کاربر و زمانسنجها از جمله معیارهای مورد توجه در مدیریت امنیت هستند (جدول 3-8).
جدول 3-8- شاخصهای مدیریت امنیت در مدیریت فرآیند کسبوکار
 8
مدیریت امنیت
8-1 
نقشها و کاربران
8-1-1
کاربران فرآیندهای خاص
8-1-2
نقشهای جهانی
8-1-3
کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
 8-1-4
انتساب بهموقع (در زمان)
8-1-5
انتساب دستی (پشتیبانی دستی برای تخصیص یک کاربر برای نقش)
8-1-6
انتساب اتوماتیک (پشتیبانی اتوماتیک اختصاص کاربر به یک نقش)
8-1-7
وظایف بهصورت خودکار به سایر کاربران بر مبنای قواعد تعطیلات یا اضافه بار کاری تفویض خواهد شد
 8-2
مدیریت نقشها
8-2-1
تعیین قابلیت کاربر بر اساس نقش سازمانی
8-2-2
تعریف نقشها همراه با اختیارات
8-2-3
تخصیص امتیازات گردش کار به نقشها
8-2-4
تخصیص کاربران به یک یا چند نقش
8-2-5
حذف موقت تخصیص وظایف
 8-2-6
ماژول مدیریت کاربران امکان پیکربندی آسان گروههای کاربری، نقشها و اختیارات را فراهم کند
 8-3
پروفایلهای کاربران
8-3-1
ID منحصر به فرداختصاص داده شده به همه کاربران
8-3-2
ID منحصر به فرد کاربر هرگز در معرض نمایش به کاربران قرار نمیگیرد
8-3-3
ایجاد کنترل دسترسی برای افراد
8-3-4
قابلیت انتساب وظایف به کاربران منطبق با پروفایل کاربر و قواعد به کار رفته در دادههای کسبوکار در یک قلم کاری
8-3-5
سطوح مختلف اختیارات برای پروفایلهای مختلف کاربران
 8-4
الگوریتمهای تخصیص کاربر
8-4-1
براساس گروههای کاربری
8-4-2
بر اساس ویژگیهای کاربر
8-4-3
FIFO
8-4-4
LIFO
8-4-5
با گردش نوبت
8-4-6
مدیریت شیفت
8-4-7
تسطیح منابع
 8-5
زمان سنج
8-5-1
تایمرهای چندگانهی سیستم
8-5-2
انتخاب تایمر برای انجام کارهای سیستم
8-5-3
انتخاب تایمر برای هر کار

3-2-9- مدیریت فرم:
سيستم فرمساز يك سيستم طراحي موجوديتها و فرمهاي سازماني و توليد اسناد سازماني ميباشد. اين سيستم تحت محيط .Net Framework پيادهسازي شده است و از قابليتهاي مهم اين نرمافزار، امكان ايجاد و انتشار اسناد در شكل فرم بر روي محيط سیستم ميباشد. اين فرمها قابليت گردآوري اطلاعات را در سطح سازمان عهدهدار بوده و تغييرات، بهسادگي بر روي آنها اعمال ميگردند. محتواي اين فرمهاي اطلاعاتي بهصورت اسناد سازماني قابل ذخيرهسازي و بازيابي بوده و قابل ارسال از طريق پست الكترونيك و يا ارسال به سيستم گردش كار ميباشد. فرمهاي موجود در اين سيستم را ميتوان به همراه اطلاعات آن و يا بدون اطلاعات به شكل فرم كاغذي چاپ نمود. قدرت سيستم مدیریت فرم هنگامي مشخص ميشود كه با سيستم مديريت گردش كار به صورت هماهنگ اجرا شود. در آن صورت فرمهاي طراحي شده در اين سيستم توسط طراح و موتور گردش كار، در سازمان در روند اجراي فعاليتها به گردش درآمده و در هر مرحله پردازشهاي لازم مانند ورود اطلاعات، تهیه ، تأييد، تنظیم، ارجاع، پاراف، اسکن و … روی آنها انجام ميشود.
معیارهای طراحی فرمها، چیدمان فرم، انواع فرم، قالببندی، عناصر فرم، اعتبار دادهها، جداول، کلیدهای مؤثر، مقادیر پیشفرض، فرمهای پویا، اتصالات دادهها و فرمهای خارجی در مدیریت فرمها مورد اهمیت قرار میگیرند (جدول 3-9).

جدول 3-9- شاخصهای مدیریت فرم در مدیریت فرآیند کسبوکار
 9
مدیریت فرم (ایجاد، بایگانی، اصلاح و استفاده مجدد فرمها)
9-1 
طراحی فرمها
9-1-1
طراحی فرم در ابزار مدلسازی
9-1-2
طراحی فرم در ابزار شبیهسازی
9-1-3
طراحی فرم در گردش کار
9-1-4
قابلیت ترکیب (merge) دادههای کسبوکار در فرمهای نامه و چاپ آنها
9-1-5
ماژول طراح فرم با قابلیتهایی مانند درگ و دراپ کردن اشیا (تکست باکسها، چک باکسها، کلیدهای رادیویی) برای سرعت بخشیدن به ایجاد فرمها در تعاملات کاربری
 9-2
چیدمان فرم
9-2-1
چیدمان دستی فرمها
9-2-2
چیدمان اتوماتیک فرمها
9-2-3
حمایت از طرحهای چیدمان چندگانه
9-2-4
توانایی ورود در ایجاد طرحهایی که توسط کاربر ساخته شده
 9-3
انواع فرم
9-3-1
فرمهای فردی
9-3-2
فرمهای به اشتراک گذاشته شده
9-3-3
فرمهای چندین صفحهای
9-4 
قالببندی
9-4-1
برچسبهای فایل میتواند فونتهای مختلفی دارا باشد
9-4-2
برچسبهای فایل میتواند سبکهای مختلف نمایش داشته باشد (با حروف درشت یا زیر خط دار)
9-4-3
برچسبهای فایل میتواند رنگهای مختلف داشته باشد
9-4-4
فایل دادهها را میتوان ترازبندی نمود. (چپ، راست، یا مرکز)
 9-5
عناصر فرم
9-5-1
نمایش جداول داده که در آرایههای داده مشخص شدهاند
9-5-2
ستونهای جدول را میتوان ترازبندی نمود (چپ، راست، یا مرکز)
 9-6
اعتبار داده ها
9-6-1
چک کردن موجود بودن داده
9-6-2
چک کردن اعتبار داده
9-6-3
اطلاعرسانی کاربران از خطاهای دادههای خاص
 9-7
جداول
 9-8
کلیدهای مؤثر
9-8-1
برای شروع اقدامات از پیش تعریف شده کاربران میتوانند بر روی دکمه اکشن کلیک کنند
9-8-2
فعال کردن دکمه اکشن
 9-9
مقادیر پیشفرض
 9-10
فرمهای پویا
9-10-1
گزینههای قابل انتخاب به زمینههای دیگر در همان فرم وابستهاند
9-10-2
قابلیت دید فایل به زمینههای دیگر در همان فرم وابستهاند
9-10-3
حفاظت از فایل وابسته به زمینههای دیگر در همان فرم است
9-10-4
مدیریت امنیت فرمها
 9-11
اتصالات دادهها
9-11-1
تداوم اتوماتیک
9-11-2
تماسهای API
9-11-3
مقادیر محاسبه
9-11-4
پایگاه دادههای خارجی
 9-12
فرمهای خارجی

3-2-10- پرتال گردش کار:
گردش کار، الگوی هماهنگ و قابل تکرار از فعالیتهای کسبوکار است که منابع موجود را، توسط نظام سیستماتیک سازمان در جهت ایجاد فرآیندهایی که موجب تبدیل ورودی به خروجی، ارائهی خدمات و پردازش اطلاعات میشود؛ میگردد]45[. موتور فرآیند سیستم گردش کار، اتوماسیونسازی عملیات کسبوکار، وظایف کارکنان و معاملات بینفردی و بینبخشی در یک سازمان را توصیف میکند که باعث سادهسازی فرآیندهای کسبوکار میشود. یک موتور فرآیند، جزئی نرمافزاری است که بهمنظور اجرای فرآیندها از طریق موتور فرآیند در سازمان، ابتدا مدلسازی میشود و سپس، مورد پردازش قرار میگیرد.
3-2-10-1- مزایای سیستم گردش کار ]42[:
• قابلیت خودکارسازی فعالیتهای استاندارد، که منجر به کاهش هزینه و زمان و افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان کار خواهد شد.
• قابلیت مسیریابی فعالیتها، که براساس وابستگیها، مهارتها و در دسترس بودن انجام میشود، و موجب کاهش زمان کار، کیفیت بهتر و بهرهبرداری بهتر از منابع میشود.
• شناسایی فوری خطاها و اطلاعرسانی به کارکنان مرتبط.
• امکان پیگیری و ردیابی کارهای خاص و ارائهی اطلاعات در مورد وضعیت تراکنش به مشتریان، در زمان واقعی که منجر به کاهش حجم تماس مشتریان به سازمان میشود.
• کارکنان با تمرکز بیشتر وظایف خود را انجام میدهند که رضایت کارکنان و کیفیت بالاتر را در پی خواهد داشت.
• یک موتور فرآیند میتواند فرصتهای بهبود دهنده را برای ارائه به مشتریان ایجاد کند و نیازی به پردازش کار توسط کارمندان نیست.
• موتور فرآیند به طور کامل خودکار نمیشود؛ چرا که برای هدایت سیستم، کارکنان نیز وظایفی بر عهده دارند که بایستی به صورت دستی وارد شود.
• موتور فرآیند اجازه میدهد تا محصولات جدید سریعتر به بازار وارد شوند.

کارهای در فهرست انجام، ناظر فهرست، گزارشها، جستوجو، اطلاعات کار، همکاری، منطقهی زمانی کاربر، و مدیریت حساب کاربری جزء شاخصهای مورد اهمیت در پورتال گردش کار هستند (جدول 3-10).

جدول 3-10- شاخصهای پورتال گردش کار در مدیریت فرآیند کسبوکار
 10
پورتال گردش کار
 10-1
کارهای در فهرست انجام
10-1-1
همه وظایف
10-1-2
وظایف سررسیده
10-1-3
وظایف سررسیدهی روزانه
10-1-4
وظایف سررسیدهی هفتگی
10-1-5
وظایف سررسیدهی ماهانه
 10-2
ناظر فهرست
10-2-1
همهی وظایف
10-2-2
وظایف سررسیده
10-2-3
وظایف سررسیدهی روزانه
 10-3
گزارشها
10-3-1
وظایف سررسیده
10-3-2
وظایف سررسیدهی روزانه
10-3-3
وظایف سررسیدهی هفتگی
10-3-4
وظایف سررسیدهی ماهانه
 10-4
جستجو و پرسوجو
10-4-1
استفاده کاربران برای جستجوی وظایف با نام وظیفه
10-4-2
استفاده کاربران برای جستجوی وظایف با نام گردش کار
10-4-3
استفاده کاربران برای جستجوی وظایف با وضعیت وظیفه
10-4-4
استفاده کاربران برای جستجوی وظایف توسط زمان شروع
10-4-5
استفاده کاربران برای جستجوی وظایف با زمان فرارسیده
 10-5
اطلاعات کار
10-5-1
کاربر تجهیزات مورد نیاز خود را جهت تکمیل وظیفهها اعلام میکند
10-5-2
کاربر تجهیزات گزینشی و نه لزوماً مورد نیاز را جهت تکمیل وظیفهها اعلام میکند
10-5-3
وظایفی که منسوخ میشوند به صورت خودکار از لیست خارج میشوند
10-5-4
کاربر میتواند وضعیت گردش کار فعلی را ببینید
10-5-5
وجود دستورالعملهای وظایف شامل چک لیست زیر وظایف در رابطهای کاربری
 10-6
همکاری
10-6-1
شرکتکنندگان میتوانند هر تعداد از اسناد در یک نمونه گردش کاری را اشتراکگذاری نمایند
10-6-2
شرکتکنندگان می توانند برای هر نمونه گردش کار نظر / پیام ارسال نمایند
 10-7
منطقهی زمانی کاربر
10-7-1
شناسایی منطقهی زمانی
10-7-2
تغییر منطقهی زمانی به طور دستی
10-7-3
تغییر منطقهی زمانی به طور خودکار
 10-8
مدیریت حساب کاربری
10-8-1
طبقهبندی دادهها در سیستم
10-8-2
شناسایی خطرات دادهها و اطمینان از کنترلهای امنیتی مناسب برای کاهش خطرات
10-8-3
تأیید درخواست برای دسترسی به انتشار و افشای اطلاعات
10-8-4
لغو دسترسی به سیستم در زمان مناسب

3-2-11- نظارت و مدیریت:

طبق ضربالمثل: “آنچه را میتوان مدیریت کرد که قابل اندازهگیری باشد”، مدیریت فرآیند کسبوکار اجازه میدهد تا فرآیندها، همانگونه که اجرا میشوند، دیده شوند و با تعیین معیارهای کلیدی کسبوکار، چگونگی انجام معاملات کسبوکار، از طریق فرآیندها نشان داده شوند. این نوع مدیریت در واقع ابزاری است که نهتنها به عملها و عکسالعملها در هر فرآیند واکنش نشان میدهد، بلکه تنها راه برای مدیریت تهدیدها و فرصتها میباشد. بنابراین با ارائهی اطلاعات کمک میکند تا سیستم، علل ریشهای مشکلات را کشف کند و با دریافت بازخورد عینی، فرآیندها را بهبود دهد]45[.

در واقع، مدیریت فرآیند کسبوکار فرآیندهای جاری در سازمان را متبلور کرده و معیارهای کلیدی که بر آن فرآیندها تأثیرگذار هستند را مشخص مینماید. به این ترتیب، میتوان فرآیندهای مؤثر و معیارهای بهبود دهنده را استخراج نمود و در زمان مناسب و بههنگام، بر آنها نظارت کرد. این فنآوری منجر به اندازهگیری عملکرد واقعی سازمان میشود و میتواند با اهداف تعیین شده توسط سازمان مقایسه شود. اطلاعات به دست آمده از پایش فرآیندها به مدیران کمک میکند تا به کشف نقاط ضعف در مدیریت و بهینهسازی فرآیندها دست یابند. به عنوان مثال، در فرآیند تدارکات زنجیره تأمین وضعیت اجرا بررسی میشود و محمولههای دارای تأخیر که با پرچم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، اعتبارسنجی، سیستمهای مدیریت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع سازمان