پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، اعتبارسنجی، سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

DB2
 5-12-4
IBM Cloudscape
 5-12-5
IBM Informix
 5-12-6
Firebird
 5-12-7
Microsoft Access
 5-12-8
Microsoft FoxPro
 5-12-9
Microsoft SQL Server
 5-12-10
Microsoft Azure SQL
 5-12-11
MySQL
 5-12-12
Oracle
 5-12-13
PostgreSQL
 5-12-14
Sybase- A SA
 5-12-15
Sybase- A SE
 5-12-16
Apache Derby
 5-12-17
Other
 5-13
معماری نرمافزار
 5-13-1
C++
 5-13-2
ColdFusion
 5-13-3
J2EE
 5-13-4
J2SE
 5-13-5
Microsoft .NET
 5-13-6
Microsoft ASP
 5-13-7
Perl
 5-13-8
PHP
 5-13-9
Python
 5-13-10
Other
 5-14
طراح OS
5-14-1
Apple Macintosh 9.x
5-14-2
Apple Macintosh OS X
5-14-3
GNU/Linux (such as Debian, SUSE, or Red Hat)
5-14-4
Java Virtual Machine (JVM)
5-14-5
Unix
5-14-6
Windows
5-14-7
دیگر
 5-15
مرورگر وب
5-15-1
Konquerer
5-15-2
Microsoft Internet Explorer
5-15-3
Mozilla/Firefox
5-15-4
Netscape
5-15-5
Opera
5-15-6
Safari
5-15-7
دیگر
 5-16
پرتال
5-16-1
BEA
5-16-2
CA CleverPath
5-16-3
Hummingbird
5-16-4
IBM
5-16-5
Microsoft SharePoint
5-16-6
mySAP
5-16-7
Oracle
5-16-8
PeopleSoft
5-16-9
Plumtree
5-16-10
Sun
5-16-11
Vignette
5-16-12
دیگر
 5-17
خدمات وب
5-17-1
پشتیبانی از استانداردهای کلیدی وب سرویس (SOAP، UDDI، WSDL، و غیره).
5-17-2
تجمیع اطلاعات از خدمات چندگانهی وب
5-17-3
عرضه کردن خدمات وب خارجی به استاندارد HTML، PDF، صفحه گسترده، و یا XML
5-17-4
تصویربرداری از تجسم دادهها از طریق خدمات وب سایت خارجی
5-17-5
محصولات XML نوشته شده توسط شخص ثالث میتواند با BPM بومی ادغام شود
5-17-6
ابزارهای مدیریت طبقهبندی شخص ثالث میتواند با BPM بومی ادغام شود
5-17-7
قابلیت پرتال وب اضافه بر سازمان برای کاربر نهایی، کاربران کسبوکار، تحلیلگران، مدیران و ادمینها به همراه رابطهای کاربری متفاوت برای کارهایشان
 5-18
پیام
5-18-1
SMTP
5-18-2
MIME
5-18-3
IMAP
5-18-4
دیگر
 5-19
LDAP
5-19-1
تأیید هویت کاربران و یا نویسنده از یک دایرکتوری LDAP شخص ثالث
5-19-2
دایرکتوری ناول
5-19-3
دایرکتوری اکتیو ویندوز
5-19-4
سایر دایرکتوریها LDAP
 5-20
مستندات استانداردهای مورد استفاده
5-21
مجوز محصولات
5-22
قابلیت حمل
5-23
نصب

3-2-6- سازگاری نرمافزار:
سازگاری به این معنی است که نرمافزار مورد نظر در سازمان مستقر شده، به درستی اجرا شود و بعد از مدتی کارایی خود را از دست ندهد. یکپارچگی لایه رابط بین اجزایBPMS و برنامههای کاربردی کسبوکار را فراهم میکند. با توجه به تحکیم موقعیت BPMS در سازمانها، ادغام و یکپارچگی بهعنوان یک جزء حیاتی در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار گرفته است. یکپارچگی سیستمهای مختلف در سازمان باعث بهبود روابط بین فرآیندها شده و به دلیل سازماندهی کردن روابط بین کاری و بین فرآیندی، کاهش دوباره کاریها را به دنبال دارد.چابک شدن سازمان، پویایی روابط درون سازمان و بیرون سازمان، حذف دوباره کاریها از جمله نتایج سازگاری نرمافزار با دیگر سیستمهای جاری در سازمان میباشد.

3-2-6-1- مزایای قابلیت یکپارچگی سیستمها:
• قابلیت ترکیب BPMS های مختلف
• قابلیت پیادهسازی خودکار BPM، که منجر به ایجاد منافع بیشتر و هزینهی محدودتر در سیستمهای برنامه کسبوکار میشود.
• امکان کاهش افزونگی و ناسازگاری و تناقض دادهها که در نتیجه، باعث کاهش هزینهها و بهبود کیفیت میشود.
• امکان ایجاد تغییرات سریعتر نسبت به رویکرد سیستمهای سنتی، که باعث چابکی بیشتر و هزینههای کمتر میشود.
• سازگاری در روند کسبوکار به دلیل موتور یکپارچهسازی فرآیندها.

ملاحظاتی که در یکپارچهسازی سیستمها مورد توجه قرار میگیرد]42[:
• برخی از پروژهها بیش از حد بر پیادهسازی یک برنامهی واحد تمرکز میکنند، که باعث صرف زمان و هزینههای زیادی میشود. به همین دلیل توجه کافی در مورد چگونگی قابلیت یکپارچهسازی در معماری کلی سیستم باعث اجرای بهینهی دادهها در اجرای فرآیندها میشود.
• یکپارچهسازی میتواند یکی از سختترین مسائل در پروژهها باشد، چرا که باید مورد رسیدگی، بازنگری، برنامهریزی و تست قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که برنامههای کاربردی قابل اجرا هستند.
• هنگام یکپارچهسازی برنامهها این مسئله قابل اهمیت است که داده های مدل، تعاریف و فرآیندها میتواند در سیستمهای مختلف متفاوت باشند. بنابراین بایستی اطمینان حاصل شود که یک ارتباط بدون ابهام بین برنامههای مختلف وجود دارد.
• هنگام یکپارچهسازی، بهخصوص با برنامههای خارجی، امنیت باید مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که اطلاعات به صورت محرمانه حفظ میشوند. در واقع امنیت شامل ارتباطات و دریافت اطلاعات از سایر برنامهها و سازمانها میشود.

از آنجاییکه در هر سازمان سیستمها و نرمافزارهای مختلفی ایجاد و بهکارگرفته میشوند، BPMS ایجاد شده درون هر سازمان باید بتواند خود را با نرمافزارهای گوناگون مطابقت دهد و قابلیت یکپارچگی با آنها را داشته باشد. از جملهی آن سیستمها در جدول 3-6 شاخصهای زیر را داریم:

جدول 3-6- شاخصهای سازگاری نرمافزار در مدیریت فرآیند کسبوکار
 6
سازگاری نرم افزار
6-1
ادغام با فنآوری میانافزار
6-2
یکپارچگی و سازگاری با SOA
6-3
ادغام با بستههای گسترده
6-4
ادغام با بستههای آماری
6-5
ادغام با DBMS
6-6
یکپارچگی با برنامه های کاربردی قدیمی، ERP
6-7
یکپارچگی با برنامه های کاربردی قدیمی، CRM
6-8
ادغام با EDMS و CM
6-9
قابلیت اجرا در محیط مایکروسافت Enterprise server 2008
6-10
قابلیت اجرا در محیط مایکروسافت SQL server 2008
6-11
قابلیت اجرا در محیط vmware با مایکروسافت ویندوز سرور 2008
6-12
قابلیت پشتیبانی معماری .net در محیط ویندوز سرور 2008

3-2-7- همکاری فرآیند:
فرآیندهای موجود در هر سازمان روزانه دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری میشوند. هر کاربر، بنا بر وظایف روزانه، فرآیندهای خاص را به اجرا در میآورد، متخصصان و آنالیزگران سازمان، فرآیندها را تجزیه و تحلیل میکنند و گلوگاهها و نقاط ضعف و شکست هر فرآیند را شناسایی مینمایند. از طرفی مدیریت سازمان با تحلیل وضعیت موجود و بررسی برنامههای استراتژیک، جهت دستیابی به وضعیت مطلوب، سعی در ایجاد بهبود مستمر دارند. بنابراین، به دلیل پویایی و مواجهه با دگرگونیهای پیش روی هر سازمان، بایستی این قابلیت در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار موجود باشد که بتواند پل ارتباطی بین فرآیندهای مختلف سازمان در هر سطح و هر بخش از سازمان ایجاد کند. همانطور که آشکار است، هر دپارتمان در سازمان در پی انجام وظایف مخصوص به آن بخش میباشد. به همین دلیل به دلیل متنوع بودن فرآیندها از جمله فعالیتهای بخش مالی، بازاریابی، منابع انسانی و …بایستی همکاری بین فرآیندهای انجام شده در این دپارتمنها صورت گیرد.

شکل 3-2- نمودار شماتیک از همکاری فرآیند در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار ]14[
ویژگیهایی در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار وجود دارد که باعث ایجاد همکاری بین فرآیندهای سازمان میشود. از جملهی این قابلیتها میتوان به پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند اشاره کرد. لزوم ایجاد این قابلیت در BPMS ها به دلیل به روز شدن سیستم و امکان استفاده مجدد از فرآیندهای گذشته و امکان ادغام آن با فرآیندهای کنونی میباشد.

3-2-7-1- پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند47
به مرور زمان مدیران، فرآیندهای سازمان را بهبود خواهند بخشید، و نیاز است تا فرآیندهای جاری تغییر یابند. نرمافزارهای BPMS، با داشتن قابلیت پشتیبانی از نگارشات جدید و قدیمی فرآیندها، اطلاعات نسخهی قدیمی هر فرآیند را، در گزارشات سیستم، قابل استفاده میکند. با توجه به تغییرات زیادی که در روالهای کاری سازمانها، بنا به دلایل مختلف از جمله تغییرات قوانین، سمتها و… اتفاق میافتد، نامشخص بودن فرآیندهای در حال اجرا، مشکلساز بوده و سازمان را دچار ناهماهنگی و بروز برخی مشکلات مینماید. مدیریت ورژن باعث میشود پس از اعمال تغییری در فرآیند، نسخه جدیدی از آن در اختیار کاربران قرار گیرد و فرآیندهای قبلی که قبل از این نگارش ایجاد شدهاند، مانند گذشته، به گردش خود طبق فرآیند قبلی ادامه دهند و به اتمام رسند.

از دیگر قابلیتهای موجود در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار میتوان به قابلیت اعتبارسنجی که جزء لاینفک فرآیندها است و همچنین، استفاده از فایلهای ورودی و خروجی و فرمتهای قابل خواندن برای یک نرمافزار بهخصوص باشد، اشاره کرد (جدول 3-7).

جدول 3-7- شاخصهای همکاری فرآیند در مدیریت فرآیند کسبوکار
 7
همکاری فرآیند
7-1 
ثبتنام کردن/ تصفیه حساب کردن
7-1-1
طراحان گردش کار میتوانند اسناد گردش کار را ثبت نام/ تصفیه حساب کنند
7-1-2
مدیران گردش کار میتوانند اسناد گردش کار را برای جلوگیری از تغییر بیشتر قفل کنند
7-1-3
طراحان گردش کار میتوانند تمام نسخههای گردش کاری را که برای دانلود در دسترس است را نمایش دهند
7-1-4
طراحان گردش کار میتواند یک نسخه گردش کار خاص را دانلود کنند
7-1-5
تخصیص نظر به هر نسخه خاص در ورود
7-1-6
انتخاب پس از چک کردن برای تجدید نظر جزئی و یا تجدید نظر عمده
7-1-7
ذخیرهسازی نامها، گروه، و نقش نویسنده، تاریخ / زمان، در این نسخه از گردش کار
7-1-8
نیاز به نرمافزار کنترل نسخه شخص ثالث
 7-1-9
مدیریت ورژن فرآیندها، قواعد، مدلهای سازمانی، مستندسازی، شبیهسازیها، گزارشها، کارها
7-1-10
بهروزرسانی نمونههای در حال اجرا به آخرین نسخه
7-1-11
باقی ماندن نمونههای در حال اجرا با نسخههای قدیمی
7-1-12
کاربر نهایی میتواند انتخاب کند که کدام نمونهها بهروزرسانی شود
7-1-13
کاربر نهایی می تواند انتخاب کند که کدام نسخه های قدیمیتر بهروزرسانی شوند
7-1-14
کاربر نهایی می تواند انتخاب کند که تمام نمونه های در حال اجرا بهروزرسانی شوند
7-1-15
ارتقاء هنگامی رخ میدهد که نسخه جدید آپلود شود
7-1-16
کاربر نهایی می تواند در هر زمان به روز رسانی را انجام دهد
7-2
امکان مدیریت ورژن گردش کارها
7-2-1
بهروزرسانی پروسه توزیع (بهروزرسانی و توزیع مجدد مدل فرآیندها بدون تأثیر نامطلوب روی نمونههای در حال اجرایش اجازه همزیستی ورژنهای متنوع از یک فرآیند مشابه (دو نشر متفاوت)
7-2-2
پشتیبانی از نسخههای قدیمی
7-2-3
سازگار با نسخههای قبل
 7-2-4
قابلیت اعتبارسنجی فرآیند
7-3
اعتبارسنجی دادهها
7-3-1
پشتیبانی از دوام حالت فرآیند
7-3-2
قابلیت اعتبارسنجی انواع فیلد ها در فرم برای کاهش ورود داده های نادرست
7-3-3
چک کردن حلقههای نامحدود
7-3-4
بررسی منابع چرخهای
7-3-5
چک کردن توانایی برای تکمیل فرآیند
 7-4
فرمت فایل های قابل خروج
7-4-1
PDF
7-4-2
EMF
7-4-3
RTF
7-4-4
Word
7-4-5
Image
7-4-6
Visio
7-4-7
BPMN
7-4-8
BPEL
7-4-9
XML
7-4-10
XPDL
7-4-11
ADL
7-4-12
Attributes
 7-5
فرمت فایلهای قابل ورود
7-5-1
Visio
7-5-2
BPMN
7-5-3
XML
7-5-4
XPDL
7-5-5
ADL
7-5-6
Attributes
3-2-8- مدیریت امنیت:
امنیت در سازمانها و سیستمهای مورد استفادهی آنها یکی از نکات کلیدی و بسیار مهم میباشد، چرا که کل سیستم بر پایهی امنیت استوار است و تمام فرآیندهای موجود در بخشها و دپارتمانهای سازمان از آن بهره میبرند. سازمانی که درجهی امنیت پائینی داشته باشد، نمیتواند در بازار کسبوکار به رقابت بپردازد و هرلحظه باید منتظر جاسوسی و سرقت اطلاعاتش توسط سازمان رقیب باشد، یا حتی در یک شرکت، هر کاربر بایستی یک پرتال شخصی داشته باشد و از امنیت سیستم خود اطمینان حاصل کند.
مواردی که در مدیریت امنیت سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:
• پشتيباني از مجوزهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، رایانش ابری Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، قابلیت اطمینان، پردازش اطلاعات