پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، رایانش ابری

دانلود پایان نامه ارشد

ابزار تجزیهو تحلیل اجازه میدهد که جنبههای مختلف از اطلاعات بازیابی شود و در قالب وب، به صورت الکترونیکی منتشر شود. در این صورت، اطلاعات از طریق انواع رسانهها در میان مدیران، کارکنان و ذینفعان داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته میشود]38،39[.
هنگام تجزیهوتحلیل یک فرآیند کسبوکار، باید توجه داشت که حتی یک فرآیند خوب نیز میتواند بهتر شود. تجربه نشان میدهد که در هر فرآیند کسبوکار، مهم نیست که چه میزان بهبود صورت گرفته است؛ بلکه، مهم آن است که خطا و اشتباهی درآن وجود نداشته باشد. چرا که روزانه اشتباهات، حوادث و مراحل غیرضروری وجود دارد که یک فرآیند کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد. تجزیهوتحلیل، ریشهی اصلی توسعه و بهبود فرآیندهای سازمان است که به تحلیلگران برای شناسایی و درک علت ریشهی مشکلات و مسائلی که روند عملکرد فرآیند را کند میسازد کمک میکند.دو نمونه مهم از روشهای تجزیهوتحلیل، نمودار علت- معلول و نمودار چرا- چرا (نمودار درختی) است ]14[.

3-2-4-1- بهینهسازی:
بهینهسازی فرآیند، عملی است که باعث ایجاد تغییرات و تنظیماتی در یک فرآیند، به منظور بهبود بهرهوری و اثربخشی آن فرآیند میشود] 45[.
3-2-4-2 مزایای مشهود بهینهسازی فرآیندها عبارتند از ]49[:
• افزایش بهرهوری
• کاهش هزینههای عملیاتی
• کاهش منابع انسان و زمان
• کاهش تعداد کارکنان
• کاهش هزینههای سربار
3-2-4-3- مزایای نامشهود بهینهسازی فرآیندها عبارتند از ]49[:
• کاهش زمان انجام کار
• کاهش خطاها
• افزایش قابلیت اطمینان
• بهبود تخصیص امکانات
• بهبود کنترل منابع
• بهبود برنامهریزی سازمانی
• افزایش انعطافپذیری سازمانی
• گسترش بهموقع اطلاعات
• افزایش کیفیت اطلاعات
• افزایش رضایت کارکنان
• بهبود تصمیمگیری و تصمیمسازی در سازمان
• افزایش رضایت مشتری
• بهبود تصویر سازمان در بازار

3-2-4-4- تکنیکهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار:
• تصمیمگیری در مورد دامنهی یک فرآیند و نقاط ادغام آن (ورودیها و خروجیها در حوزهی کسبوکار و فنآوری اطلاعات)،
• مدلسازی جریان فرآیندها به کمک شناسایی کلیهی فعالیتهای درون آن و چگونگی همکاری آنها،
• تجزیهوتحلیل و تعیین ظرفیت فعالیتها و شناسایی گلوگاهها در فرآیند، به عنوان یک کلیت،
• ارائهی مراحل بازسازی هر فرآیند برای از بین بردن تک تک تنگناها،
• تجزیهوتحلیل و بهینهسازی استفاده از منابع در هر فعالیت و در سراسر فرآیندها، به عنوان یک کلیت.
با توجه به تکنیکهای عنوان شده مشخص میشود که در BPA، میل به بهبود فرآیند با درک تکتک فعالیتها و چگونگی ارتباط یک فعالیت با فعالیت دیگر امکانپذیر است ]50،51[. از جمله شاخصهای مهم در تجزیهوتحلیل فرآیندها، میتوان به عملکرد دادهها، تجزیهوتحلیل روند، بهینهسازی فرآیند، تجزیهوتحلیل What-if، قابلیت ارزیابی فرآیند، پشتیبانی از نتیجه گیری، پشتیبانی از تست مدل- زمان، پشتیبانی از انواع دادههای گذشته موجود برای تجزیهوتحلیل (لاگهای اجرایی، KPIهای محاسبه شده، دادههای برنامه، وضعیت زیرساخت IT) اشاره کرد (جدول 3-4).
جدول 3-4- شاخصهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار
 4
تجزیهوتحلیل فرآیند
4-1 
عملکرد دادهها
4-1-1
مدت زمان هر مرحله گردش کار
4-1-2
تعداد بازبینیها در هر مرحله گردش کار
4-2 
تجزیهوتحلیل روند
4-2-1
حجم فعالیت
4-2-2
نرخ بسته شدن کار
4-2-3 
حجم کار عقب افتاده
4-2-4
مدت زمان کار عقب افتاده
4-2-5
مدت زمان کار
 4-3
بهینهسازی فرآیند
4-3-1
شناسایی گلوگاهها
4-3-2
قابلیت تشخیص گلوگاه ها در شبیهسازی
4-3-3
کوتاه شدن زمان چرخه فرآیند
4-3-4
پیکر بندی مجدد گردش کار به صورت خودکار بر اساس دادههای تاریخی
4-3-5
تجزیهوتحلیل پیشبینی شده از عملکرد گردش کار
4-3-6
تنظیم خودکار وظایف شرکتکنندگان به حذف گلوگاهها
4-3-7
تجزیهوتحلیل مسیر بحرانی گردش کار
 4-4
تجزیهوتحلیل What-if
 4-5
قابلیت ارزیابی فرآیند
 4-6
پشتیبانی از نتیجهگیری
 4-7
پشتیبانی از تست مدل- زمان
 4-8
پشتیبانی از انواع دادههای گذشته موجود برای تجزیهوتحلیل (لاگهای اجرایی، KPIهای محاسبه شده، دادههای برنامه، وضعیت زیرساخت IT).

3-2-5- فنآوری محصولات:
فنآوری اطلاعات به طور کلی، بهعنوان اصطلاحی پذیرفته شده که به طور سریع دامنهی گستردهای از تجهیزات و کامپیوترها، ابزارها، ذخیرهسازی داده‌ها، ابزارهای ارتباطات و شبکهای، کاربردها و خدماتی را که توسط سازمانها استفاده میشود، تا داده و اطلاعات و دانش را ایجاد کنند. نرمافزارهای موجود در بازار به دلیل بعد فنآوری اطلاعات، دارای زیرساختهای فنی هستند. مدیریت فرآیند کسبوکار یک رویکرد فرآیند محور در ایجاد و توسعهی زیرساختهای فنی- تکنولوژیکی ارائه میدهند. فنآوری موجود در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از مجموعه اجزاء تکنولوژیکی تشکیل یافته است که از اهداف عملیاتی سازمان پشتیبانی میکند]27[. در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، یکی از مهمترین شاخصهای فنآوری اطلاعات زبانهای استاندارد آن است:
3-2-5-1- استانداردهای BPM
استاندارد در لغت، به معنای معیار متعارف و مرسومی است که مورد پذیرش همگان قرار دارد. در مورد مدیریت فرآیند کسبوکار نیز با چند استاندارد شناخته شده روبرو هستیم از جمله:
3-2-5-1-1- استانداردBPMN38
استانداردی برای ترسیم و توصیف فرآیندها بینBPMS های مختلف است] 5[. استانداردBPMN ، از نمودارهای فرآیند کسبوکار39 تشکیل میشود، که نموداری است برای ایجاد مدل گرافیکی در تمام مراحل عملیات فرآیند کسبوکار. این نمودارها از نمادهایی ساخته میشوند که بهراحتی توسط همهی کاربران کسبوکار از جمله تحلیلگران، که پیشنویس اولیهی فرآیندها را آماده میسازند و توسعهدهندگان فنی که مسئول اجرای تکنولوژی هستند و در نهایت، مدیران کسبوکار، که وظیفهی مدیریت و نظارت بر فرآیندها را عهدهدار هستند؛ قابل درک است]43[.
ارتباط بين سطوح گوناگون و افراد مختلف درگير در فرآيندهاي کسبوکار، بهواسطه‌ي استاندارد BPMN قابل حل است. همچنينBPMN امکان نگاشت به يکي از زبان‌هاي اجرايي سيستم‌هاي مديريت فرآيندهاي کسبوکار مانند BPEL 40را نيز فراهم نموده است. بنابراين، BPMNپلي استاندارد براي فاصله‌ي بين طراحي و پياده‌سازي فرآيندهاي کسبوکار را فراهم مي‌سازد. این استاندارد توسط سازمان مدیریت فرآیند کسبوکار 41BPMI، در سال 2004 ارائه شد. این استاندارد در سال 2006 عضو رسمی کنسرسیوم گروه مدیریت شئگرا(OMG)42 شد و به عنوان یکی از استانداردهای بینالمللی مورد تأیید این سازمان قرار گرفت. BPMN ، اصلیترین ابزار و استاندارد در فنآوریBPM  میباشد. پس از انتشار نسخه اولیه و غیررسمیBPMN 2.0 ، در ابتدای سال 2011، این استاندارد تاکنون دو بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
هدف اوليه‌يBPMI ، از کار روي علائم مورد استفاده در BPMN، توسعه‌ي روشي براي مدلسازي بود که منجر به ايجاد مدل‌هايي شود که به سهولت و سادگي براي همه‌ي کاربران کسبوکار، قابل فهم باشد. اين کاربران مي‌توانند طيف متنوعي از افراد با تخصص‌هاي مختلف را در بر گيرند، از تحليلگران کسبوکار که طرح اوليهی فرآيندها را مي‌ريزند، تا توسعه‌دهندگان فني که مسئول پياده‌سازي تکنولوژي مناسب براي اجراي فرآيندها هستند، و نهايتاً، افرادي از کسبوکار، که مسئول مديريت و نظارت بر آن فرآيندها هستند. ابزار مورد استفاده در BPMN، بر مبناي تکنيک‌هاي رسم فلوچارت بوده و ويژه‌ي فرآيندهاي کسبوکار طراحي شده است. از آن‌جا که کار با فلوچارت‌ها آسان و سريع است، BPD مي‌تواند بر سرعت و سهولت درک فرآيندها و برقراري ارتباط بين کاربران مختلف، مؤثر واقع شود. عملاً BPD شبکه‌اي از اشياء گرافيکي ‌است که فعاليت‌ها (يا کارها) و کنترل‌هاي جريان (چگونگي ترتيب اجراي فعاليت‌ها) را نمايش ميدهد.
3-2-5-1-2- استانداردXPDL43 :
این استاندارد به عنوان مبادلهی تعاریف فرآیندها، بین موتورهای گردش کار مختلف، تعریف شده است.XPDL توسط کنسرسیوم مدیریت گردش کارWFMC)44) تعریف شده است. WFMC، یک سازمان علمی تحقیقاتی متشکل از تولیدکنندگان، کاربران، تحلیلگران و گروههای دانشگاهی تحقیقاتی گردش کار میباشد، که در سال 1993 پایهگذاری شده است. مأموریت این سازمان، ترویج و توسعهی استفاده از گردش کار است. بدین منظور این سازمان سعی میکند از طریق ایجاد استانداردهایی برای یکسانسازی واژگان و اصطلاحات نرم افزاری، تعامل و همکاری گردش کارهای متفاوت با یکدیگر را تسهیل و تسریع نماید. اولین نسخه این استاندارد تحت عنوان XPDL1.0 در سال 2002 و آخرین نسخه آن نیز با عنوان XPDL 2.1 در سال 2008 ارائه شد.XPDL 2.1 از استانداردBPMN هم پشتیبانی میکند. تقریباً، همه ابزارهای مدلسازی فرآیند استانداردXPDL را، به رسمیت شناختهاند و میتوانند مدلهای فرآیندی را تحت این استاندارد، با دیگر ابزارها مبادله کنند. اساساً، XPDLزبانی است که بر مبنای استانداردXML برای توصیف طراحی مدلهای فرآیندی ایجاد شده است.
3-2-5-1-3- استاندارد 45 BPML:
استاندارد مدلسازی و توصیف فرآیندها میباشد و یک فرازبان برای طراحی فرآیندهای حرفهای است؛ همانطوریکه XML یک فرازبان برای طراحی حرفهای دادهها است. BPML یک مدل اجرایی مجزا را برای فرآیندهای مشارکتی و انتقالی تولید میکند که بر مبنای مفهوم یک دستگاه حالت محدود انتقالی بنا نهاده شده است.

3-2-5-1-4- استاندارد BPEL :
BPEL به معنای زبان اجرای فرآیند کسبوکار میباشد. این استاندارد زبانی برای توصیف فرآیندها و توسعهای از BPML برای کار با سرویسهای وب است] 5[. توصیفات نوشته شده باBPEL ترتیب اجرای یک فرآیند را مشخص میکند که توسط موتورهای گردش کار قابل اجرا هستند. این استاندارد در اصل توسط شرکت های Microsoft و IBM برای توصیف نحوهی تعامل برنامههای مختلف در یک سلسله فرآیندی طراحی شده است؛ اما، در حال حاضر تقریباً همه شرکت های ارائه دهنده BPMS از آن پشتیبانی میکنند. نسخه جدیدتری از این زبان برای کار با سرویسهای وب طراحی شده است که تحت عنوانBPEL4WS46 شناخته میشود.
بنابراین سنجش فنآوری محصولات در سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار به بسترهای نرمافزاری تکنولوژی، پشتیبانی از تنظیم و هماهنگی، پشتیبانی از طرحریزی دقیق، زیرساخت- سیستم عامل، رایانش ابری، منبع باز یا منبع بسته بودن کد نرم افزار، انعطاف پذیری برنامهنویسی، زبان مدلسازی پشتیبانی از استانداردهای جهانی، قابلیت همکاری بین زبانهای مختلف مدلسازی فرآیند کسبوکار، قابلیت همکاری بین روشهای مدلسازی فرآیند ساده و زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار، پشتیبانی از ارتباط بین زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار و زبانهای اجرایی فرآیند کسبوکار، پایگاه دادهها، معماری نرمافزار، طراح OS، مرورگر وب، پرتال، خدمات وب، پیام، LDAP، مستندات استانداردهای مورد استفاده، مجوز محصولات، قابلیت حمل و نصب نرمافزار بستگی دارد (جدول 3-5).

جدول 3-5- شاخصهای فنآوری محصولات در مدیریت فرآیند کسبوکار
 5
فنآوری محصولات
 5-1
بسترهای نرمافزاری تکنولوژی
 5-2
پشتیبانی از تنظیم و هماهنگی
 5-3
پشتیبانی از طرحریزی دقیق
 5-4
زیرساخت – سیستم عامل
 5-5
رایانش ابری
 5-6
منبع باز یا منبع بسته بودن کد نرمافزار
 5-7
انعطافپذیری برنامهنویسی
5-7-1
امکان تعریف گزارشهای مرسوم بدون برنامهنویسی
5-7-2
نیاز حداقل به مهارتهای برنامهنویسی در طراحی فرآیند
 5-8
زبان مدلسازی پشتیبانی از استاندارد های جهانی (به عنوان مثال BPMN ,XPDL, WPDL)
5-8-1
BPMN
5-8-2
BPEL
5-8-3
BPML
5-8-4
Wf-XML
5-8-5
WPDL
5-8-6
XPDL
5-8-7
دیگر
 5-9
قابلیت همکاری بین زبانهای مختلف مدلسازی فرآیندهای کسبوکار
 5-10
قابلیت همکاری بین روشهای مدلسازی فرآیند ساده و زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار
 5-11
پشتیبانی از ارتباط بین زبان مدلسازی فرآیند کسبوکار و زبان های اجرایی فرآیند کسبوکار.
 5-12
پایگاه دادهها
 5-12-1
API- ODBC
 5-12-2
API-JDBC
 5-12-3
IBM

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزشکاران Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، اعتبارسنجی، سیستمهای مدیریت