پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستم مدیریت، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

گروهها)
1-5-1
به کاربر
1-5-2
به تیم
1-5-3
به نقش
1-6
قوانین کسبوکار
1-6-1
اسکریپتهای تعبیه شده
1-6-2
قوانین بیرونی
1-6-3
موتورهای قوانین شخص ثالث
1-7
کنترلهای کسبوکار
1-7-1
تعریف کنترلها
1-7-2
قابلیت شناسایی خطرات در فرآیندها
1-7-3
قابلیت شناسایی صاحب هویت
1-7-4
ورود به سیستم نمره ممیزی
1-7-5
قابلیت شناسایی رابطه بین مراحل فرآیند
1-7-6
قابلیت تست و غلط زدایی مدلسازی
1-7-7
مدیریت شکستها
1-7-7-1
قابلیت کنار آمدن با شکستهای موتور فرآیند کسبوکار
1-7-7-2
توانایی مقابله با شکستهای فعالیت
1-7-7-3
قابلیت مقابله با خرابی سیستم
1-7-7-4
توانایی کنار آمدن با خطاهای معنایی
1-7-7-5
توانایی کنار آمدن با خطاهای رفتاری
1-7-7-6
توانایی کنار آمدن با خطاهای ارتباطی
1-8
مدلسازی داده
1-8
داده از نوع متن
1-8
داده از نوع عددی
1-8
داده از نوع تاریخ / زمان
1-8
داده از نوع متن بزرگ
1-9
پشتیبانی از فرآیند استخراج
1-9-1
قابلیت رسیدگی به لاگهای ناقص
1-9-2
توانایی رسیدگی به سر و صدا
1-9-3
توانایی کنترل نامهای تکراری فعالیت
1-9-4
انواع سازه پشتیبانی (گراف و یا بلوک)
1-9-5
توانایی رسیدگی به برچسب زمانی.
1-9-6
توانایی رسیدگی به برابری پایه
1-9-7
توانایی رسیدگی به سازههای غیر آزاد در انتخاب
1-9-8
توانایی رسیدگی به حلقههای اساسی پایه
1-9-9
توانایی رسیدگی به حلقههای دلخواه
1-10
اتصال متغیرهای فرآیند
1-10-1
ورودی کاربر
1-10-2
پایگاه دادههای خارجی
1-10-3
خدمات وب
1-10-4
تماسهای API
1-10-5
محاسبه شده از متغیرهای دیگر
1-10-6
چک کردن مرجع
1-11
ارتباط فرآیندها
1-11-1
نقشه برداری داده
1-11-2
ارتباط همزمان، انتظار برای تکمیل فرآیند ناقص
1-11-3
ارتباط ناهمگام، فرآیند ناقص به طور مستقل اجرا میشود
1-11-4
بهراحتی لینک کردن فرم ها به فرآیندها و استفاده از فرمها درگردش کارها حین فرآیند
1-11-5
آغاز یک جریان کاری پس از تکمیل مرحله کاری پیش نیاز
1-11-6
قابلیت آرشیو و استفادهی مجدد از زیرفرآیند ها
1-11-7
وجود قابلیت کنترل روابط بین فیلدی بهطوری که اگر داده ای در یک فیلد وارد شد فیلد مرتبط دیگر نیز حتمأ ورود اطلاعات شود و خالی نماند
1-12
وظایف دستی (قابلیت الصاق دستورالعمل جهت انجام و تکمیل مراحل کاری پیچیده)
1-12-1
تغییر وضعیت
1-12-2
قوانین اجرایی موفق
1-12-3
انتساب کاربر
1-13
سررسیدها
1-13-1
تاریخهای چندگانه در فرآیند های یکسان
1-13-2
سررسیدهای استاتیک
1-13-3
سررسیدهای پویا
1-14
سرعت مدلسازی
1-15
پشتیبانی ازدیدگاهها و نظرات مختلف در مدلسازی فرآیند کسبوکار.
1-16
یکپارچگی محیط شبیهسازی با محیط مدلسازی

3-2-2- قابلیت شبیهسازی فرآیند:
شبیهسازی نوعی مدلسازی کامپیوتری از یک وضعیت فرضی است که میتواند برای استقرار آن مدل در سیستم مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد]45[. برای کمک به صاحبان فرآیند کسبوکار و تحلیلگران کسبوکار در طراحی فرآیند،BPMS قابلیت شبیهسازی فرآیند و توانایی مدلسازی را فراهم میکند. شبیهسازی، شامل توزیع احتمالی زمان برای هر فعالیت در فرآیند شبیهسازی شده میباشد. بدیهی است که آمادهسازی مدل هنگامی صورت میگیرد که الگوریتم شبیهسازی مورد استفاده و مدلهای توزیع احتمال متناسب با هر یک از فعالیتها در فرآیند کسبوکار تعیین گردد.
پس از این که دادهها جمعآوری شدند؛ شبیهساز فرآیند، گلوگاهها و نقاط ضعف در طراحی فرآیند را شناسایی میکند و بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی، طراحی فرآیند اولیه میتواند باعث بهبود در چرخهی مدیریت فرآیند کسبوکار شود. در واقع، صاحبان فرآیند میتوانند شبیهسازی دادهها را بهمنظور افزایش کارایی فرآیندهایی که به طور مداوم درحال پیشرفت هستند استفاده نمایند. شبیهسازی همچنین عاملی است که میتواند شکاف چشمگیر بین وضع مطلوب و فرآیند مستقر در سازمان را کاهش دهد]15،42[.

پس از اینکه یک فرآیند طراحی شد، میتوان با استفاده از قابلیت شبیهسازی، رفتارهای مختلف فرآیند طراحی شده را بررسی نمود که به دلیل سرعت بالای شبیهسازی فرآیند میباشد. شبیهسازی فرآیندها، هنگامی که تغییراتی در ویژگیهای یک فرآیند مانند منابع مورد نیاز، هزینه، مدت زمان و ویژگیهای صفبندی ایجاد میشود، ازطریق سناریوهای What-If اجرا میگردد. با تجزیهوتحلیل What-If، میتوان عملکرد فرآیندهای شبیهسازی شده را قبل از پیادهسازی تحلیل کرد. آزمایشها با استفاده از المانهای مختلف مانند مسیرهای گوناگون، سطح منابع، قوانین و … به دنبال پاسخی بهینه میگردد.

نتایج شبیهسازی بهصورت گرافیکی همراه با اطلاعات مربوط به تکمیل مراحل کار، طول صف، اسناد دریافتی، مسیریابی سند در میان فرآیند، شروع، توقف و … ارائه میشود. قابلیت دیگر شبیهسازی، توانایی گزارشدهی میباشد. در واقع تحلیلگران با گزارشات گرافیکی که از نتایج شبیهسازی بهدست میآورند میتوانند اقدامات اصلاحی را در جهت بهبود فرآیند انجام دهند. گزارشات شبیهسازی جزئیات بیشتری از فرآیند، از جمله دادههای شبیهسازی، تجزیهوتحلیل آنها و نمودارها را ارائه میدهند]45[.

تحلیلگر میتواند با شبیهسازی فرآیندها زمان انجام فرآیندها را مشخص نماید. باید توجه داشت که شبیهسازی مدل انتزاعی، نیاز به اجرای واقعی کار و جایگزین کردن جزئیات توسط توزیعهای تصادفی دارد. بعضی از شرکتهای عرضه کننده، یک ابزار شبیهسازی مستقل (مانند Arena, Extend ) ارائه میدهند. در حالیکه برخی این ابزار را در یک سیستم مدیریت گردش کار (FileNet، COSA) یا در یک ابزار مدلسازی فرآیند کسبوکار (PROTOS، ARIS) قرار میدهند]38،39[.

3-2-2-1- مزایای شبیه سازی ]42[:
• تعیین تنگناها، گلوگاهها و نقاط ضعف فرآیندها
• تعیین وابستگی فرآیندها و منابع سازمان
• مقایسه فرآیندها و سناریوهای مختلف بر اساس کارایی و سرعت
• بررسی مشکلات فرآیند کنونی از طریق شبیهسازی
• دست یابی به نتایج بهتر
• هزینهی کمتر

یک شبیهساز فرآیند تعداد زیادی از نمونههای فرضی یک فرآیند را تولید میکند، نمونه ها را گام به گام اجرا میکند و سوابق هر مرحلهی اجرا را ثبت مینماید. خروجی یک شبیهساز به طور معمول شامل اطلاعات ثبت شده در شبیهسازی و همچنین آمار مربوط به چرخهی زمان، متوسط ​​زمان انتظار و بهرهبرداری از منابع سازمان میباشد. شبیهسازها، از الگوریتمهای خاص و هوشمندی برای تکمیل فرآیند شبیهسازی با سرعت بالا استفاده میکنند. شبیهسازی فرآیند کسبوکار، میتواند حجم بالایی از فرآیندها و فعالیتها را در چند ثانیه بهطور مؤثری شبیهسازی نماید. برای هر یک از آیتمهای کاری ایجاد شده در طی شبیهسازی، ابزار شبیهساز موارد زیر را در نظر میگیرد:

• زمانی که فرآیند آمادهی اجرا است،
• زمانی که فرآیند آغاز میشود،
• زمانی که فرآیند تکمیل میشود.

با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، ابزار شبیهسازی میتواند زمان انتظار متوسط برای هر وظیفه را محاسبه نماید، چرا که در شناسایی تنگناها و گلوگاههای فرآیند مثمر ثمر میباشد.. در واقع، اگر ​​زمان انتظار فرآیندی بسیار بالا بود، به این معنی است که گلوگاهی در سطح این کار وجود دارد و تحلیلگر پس از تشخیص آن تنگنا میتواند اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت موجود انجام دهد ]14[.

بنابراین قابلیت شبیهسازی در سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، شامل شاخصهایی از جمله: جنبههای بصری، کارایی، تستپذیری، امکانات آزمایش و امکانات آماری است. جدول 3-2 شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار را نشان میدهد:

جدول 3-2- شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار
 2
قابلیت شبیهسازی فرآیند
2-1 
جنبههای بصری
2-1-1
انیمیشن
2-1-2
نوع انیمیشن
2-1-3 
انیمیشن با ساعت بصری
2-1-4
بیانگری و کیفیت گرافیک
2-1-5
کتابخانه گرافیک
 2-2
کارایی
 2-2-1
پایداری
 2-2-2
سطح جزئیات
 2-2-3
قابلیت استفاده مجدد مدل
 2-2-4
قابلیت اطمینان مدل
 2-2-5
مقیاس زمانی برای مدلسازی
 2-2-6
قابلیت زنجیری شدن مدل (ارتباط خروجی ها از مدلهای مختلف)
 2-2-7
روشهای صفبندی (به نوبت پردازش کردن)
 2-3
تستپذیری (قابلیت تست و غلط زدایی مدل)
 2-3-1
بررسیهای منطقی
 2-3-2
پیامهای خطا
 2-3-3
سهولت اشکالزدایی
 2-3-4
ردیابی فایلها
 2-3-5
تابع پلکانی (رویداد به رویداد پریدن)
 2-3-6
نمایش دینامیکی عناصر (ظرفیت، رویدادها، شرایط)
 2-3-7
نمایش مسیر گردش کار
 2-4
امکانات آزمایش
 2-4-1
نقاط انفصال
 2-4-2
تنظیم سرعت
 2-4-3
تعیین اتوماتیک مدت زمان اجرا
 2-4-4
اجرای خودکاردستهای
 2-5
امکانات آماری
 2-5-1
توزیعهای آماری نظری
 2-5-2
توزیعهای تعریف شده توسط کاربر
 2-5-3
جریان عدد تصادفی
 2-5-4
تجزیهوتحلیل دادههای خروجی
 2-5-5
کیفیت تسهیلات تجزیهوتحلیل دادهها
 2-5-6
اتصالات و جاسازی توزیع
 2-5-7
فواصل اطمینان
 2-5-8
دورهی آمادهسازی

3-2-3- قابلیت پیاده سازی فرآیند:
پیادهسازی و اجرای فرآیند یکی از مراحل چرخهی حیات مدیریت فرآیند کسبوکار است. روشن است که پیادهسازی BPM، یک فرآیند پیچیده و دشوار است که به طور بالقوه میتواند مزایای زیادی برای شرکت های موفق ایجاد کند و برای آن دسته از سازمانهایی که موفق به پیادهسازی صحیح نمیشوند، فاجعه بار خواهد بود ]46[.
جهت اجرای BPMدر سازمان، 7 عامل مورد توجه قرار میگیرد، که این 7 مورد عبارتند از:
• تعیین دامنه کسبوکار
• اهداف کسبوکار
• روشهای انجام فرآیندها
• مهارت کارکنان
• ابزارهای مورد استفاده
• سرمایهگذاریهای مربوط به کسبوکار
• پشتیبانی از سیستم
در پیاده سازی BPMS ، معیارهای مهم باید مورد اهمیت قرار گیرند. یک نمونه از پروژه به صورت آزمایشی مورد انتخاب شده و در صورت موفق بودن تست، در کل سازمان اجرا میشود. اولین بار که سیستم در سازمان پیادهسازی میشود یکی از مهمترین مراحل اجرا میباشد. در اجرای سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، سرمایهگذاری در آموزش و حمایت از آن نکات قابل توجهی هستند و همچنین، پیادهسازی، باید شامل همهی ذینفعان فرآیندها شود و تغییرات محیطی آینده را در صدر چالشهای پیش روی سازمان ببیند ]47،48[. بنابراین پیادهسازی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شاخصهای مربوط به آن بایستی با دقت زیادی مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از مهمترین معیارها هزینهی پیادهسازی است؛ چرا که استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از هزینهی بالایی برخوردار است. جدول 3-3- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار را نشان میدهد:

جدول 3-3- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار
 3
قابلیت پیادهسازی فرآیند
3-1
پیادهسازی
3-2
تعداد شرکای پیاده سازی و/ یا مشاورین در فروش
3-3
تجربه فروشنده و/ یا شرکای پیادهسازی
2-4
دانش بخش
3-5
روشهای استفاده شده در پیادهسازی
3-6
هزینهی پیادهسازی

3-2-4- تجزیه وتحلیل فرآیند:
ابزارهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار37، ابزارهایی هستند که بهمنظور مستندسازی شیوههای کار یک سازمان و یا ارائهی شرایط و نیازمندیهای کسبوکار، بهمنظور بهبود فرآیند، طراحی مجدد، و یا اتوماسیون بهکار میرود. این ابزار توسط تحلیلگران کسبوکار و مدیران، یک محیط مشترک برای مدلسازی، طراحی و شبیهسازی فرآیندهای کسبوکار ایجاد میکند. به دلیل پیچیدگی فرآیندها، به ویژه فرآیندهای استراتژیک موجود در سازمان و حفظ و استفاده مجدد از مدلها برای بهبود مستمر فرآیندها، در کنار عناصر اطلاعات مربوط به آن، یک ابزار اختصاصی تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار ضروری است.
ابزارهای تجزیهوتحلیل، انعطافپذیری بیشتری برای کاربران کسبوکار ارائه میدهند. علاوه براین، پردازش اطلاعات از طریق نمادها در نشانگذاری مدلسازی، طبقهبندی اطلاعات اعم از منابع انسانی و منابع فیزیکی، اختیارات قانونی و مسائل و خطراتی که به وظایف فردی و فرآیندها مرتبط میباشند را به تصویر میکشد. ارائهی گزارش در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تستوسترون Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ورزشکاران