پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، شبکه عصبی، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

يا خير و اگر جواب مثبت باشد؛ ميزان خروجي را مشخص ميسازد. در این مدل، لایه خروجی شبکه 10 نرون دارد که نشاندهندهی نرم افزارهای مورد بررسی در این پژوهش میباشد. ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده در جدول 3-17- نشان داده شده است:

جدول 3-17- ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده
ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده
پرسپترون چند لایه
نوع شبکه
3
تعداد لایههای شبکه
16
تعداد نرونهای لایه ورودی
10
تعداد نرونهای لایه خروجی
تابع سیگموئید
تابع فعالسازی

16 گروه شاخصهای حائز اهمیت که در لایهی ورودی شبکه وارد میشود، در جدول 3-18- نشان داده شده است:

جدول 3-18- اطلاعات لایه ورودی شبکه
1
قابلیت مدلسازی فرآیند
2
قابلیت شبیهسازی فرآیند
3
قابلیت پیادهسازی فرآیند
4
تجزیه و تحلیل فرآیند
5
فنآوری محصولات
6
سازگاری نرمافزار
7
همکاری فرآیند
8
مدیریت امنیت
9
مدیریت فرم
10
پرتال گردش کار
11
نظارت و مدیریت
12
مستندسازی و گزارشگیری
13
قواعد کسبوکار
14
تأمین کننده
15
خدمات و پشتیبانی
16
سابقهی نرمافزار

10 نرمافزار مورد بررسی که اجزاء لایه خروجی را تشکیل میدهند در جدول 3-19- بیان شده است:

جدول 3-19- اطلاعات لایه خروجی
1
Oracle
2
Auraportal
3
Bizagi
4
Software AG
5
Tibco
6
Bonitasoft
7
Appian
8
Signavio
9
Accuprocess
10
Adonis

شکل 3-3 نشان دهندهی ساختار شبکه عصبی مصنوعی در جهت ارزیابی کارایی نرم افزارهای مورد بررسی BPMS میباشد:

فصل چهارم
نتایج تحقیق
4-1- مقدمه
روند فعلی و رو به رشد در عرصهی فنآوری شرکتها، ظهور مجموعه نرمافزارهای کاربردی است. این استراتژی توسط شرکتهایی مثل 54SAP، IBM55، BEA56و ORACLE57دنبال میشود. مجموعه نرمافزارهای کاربردی به همراه سرویس نرمافزار، پورتال شرکت، هوشمندی کسبوکار، مدیریت فرآیند کسبوکار، یکپارچهسازی نرمافزار و توسعهی خدمات سرویسدهی ارائه میشود. این شرکتهای بزرگ نرمافزاری اجزاء لازم برای پیادهسازی BPMS را فراهم میسازند. برخی از آنها، بهخصوص IBM، کارهای قابل توجهی در زمینهی یکپارچهسازی این اجزاء با نرمافزارBPMS انجام دادهاند .مجموعه نرمافزارهای کاربردی نیروی قدرتمندی در بازار است؛ چراکه این استراتژی باعث کاهش هزینه برای مشتریان میشود و نقشهی راهی در زمینهی تکنولوژی ارائه میدهد]15[. ادغامها و تثبیتهای بسیاری در زمینهی نرمافزار، توسط فروشندگان مختلف به وجود آمده است تا بتوانند به جمعآوری مجموعهای از قابلیتهای درست نرمافزار مدیریت فرآیند کسبوکار دست یابند. بازار BPMS بسیار قوی عمل میکند، چرا که در سال 2008 حداقل 15 عرضهکنندهی این نرمافزار برای دستیابی به سهم بازار بیشتر به رقابت پرداختند. در این مرحله، فروشندگان پلت فرمهایی مانند IBM، ORACLE،SAP، SoftwareAG، بهترین پروژههای اتوماسیون فرآیند را مخصوصاً در زمینهی پروژههای یکپارچهسازی نرمافزارهای سازمانی انجام دادند و فروشندگان کوچکتر، بیشتر در زمینهی گردش کار متمرکز شدند و با این حال، حدود نیمی از سهم بازار را تشکیل دادند]38،39،56[.

در این فصل، ابتدا ویژگیهای چند نرمافزار مختلف در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار، از جمله: Oracle، AuraPortal، Bizagi،Software AG ،Tibco ،Bonitasoft ،Appian ، Signavio،Accuprocess ، Adonis میپردازیم و پس از آن، با کمک شاخصهایی که در فصل 3 به آنها اشاره شد، به بررسی این نرمافزارها و قابلیتهای آنها میپردازیم.

4-2- 58ORACLE
شرکت اوراکل یک شرکت چندملیتی فنآوری رایانهای مستقر در ایالات متحدهی آمریکا میباشد. این شرکت متخصص، در حال توسعه و بازاریابی سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری برند خود (به ویژه سیستمهای مدیریت پایگاه داده) میباشد. اوراکل دومین سازندهی نرمافزار، از لحاظ درآمد، بعد از مایکروسافت است. این شرکت همچنین ابزارهایی برای توسعهی پایگاه داده و سیستمهای نرمافزاری مانند برنامهریزی منابع سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین میباشد. شرکت اوراکل خانوادهای از محصولات نرمافزاری با عنوان میانافزارها تولید میکند، که از جملهی آنها میتوان، سرور برنامههای کاربردی، سیستم های یکپارچه، مدیریت فرآیند کسبوکار ، تعامل با کاربر، مدیریت محتوا، مدیریت هویت و هوش کسبوکار را نام برد.
شرکت اوراکل، محصولات اصلی برای مدیریت فرآیند کسبوکار و اتوماسیون فرآیند کسبوکار ، از طریق محصولات از پیش یکپارچه شده مانند: ابزار مدلسازی برای تحلیلگران کسبوکار ، ابزارهای توسعهدهنده برای یکپارچهسازی سیستم، ابزار نظارت بر فعالیتهای کسبوکار مانند داشبورد مدیریتی، و تعامل با کاربران برای انجام فرآیند ها، فراهم میکند. Oracle BPM Suite و Oracle BPA Suite، کاملترین بستههای نرمافزاری در صنعت محصولات BPM ، برای ارائهی فوری و تأثیرگذار نرخ بازگشت سرمایه، ارائهی خدمات به مشتریان، برتری عملیاتی و ارائهی ارزش کسبوکار به معماری سرویسگرا میباشند.
بستهی جامع و یکپارچهBPM شرکت اوراکل، بهره،وری بیشتر ، میدان دید بهتر از فرآیندها و چابکی بیشتر را نسبت به هر مجموعهی دیگر از محصولات برای طیف وسیعتری از فرآیندها ایجاد میکند. کاربران میتوانند به سرعت، فرآیندها را برای بهینهسازی و اتوماسیون، مدلسازی نمایند. صاحبان فرآیند دید و کنترل بهتری ازعملکرد فرآیندها را میتوانند از طریق هشدارها، KPI ها و داشبورد مدیریتی به دست آورند. راهحلهای جدید و نوآوریها از سرعت بیشتری برخوردار میشوند. زبان مشترکی برای تحلیلگران کسبوکار و متخصصان IT برای همکاری در اجرای فرآیندها ایجاد میشود. مرزهای بین برنامههای کاربردی، سیستمها، و مردم با پشتیبانی از طیف گستردهای از فرآیندهای انسان محور و سیستم محور، حذف میشوند]58[. از جمله خدماتی که شرکت اوراکل ارائه میدهد:

• پشتیبانی محصولات: با شناسایی مشتریان خود و حمایت از حقوق آنها (که معمولاً از طریق وب در دسترس مشتریان قرار میگیرد).
• بهروزرسانی سیستم: از سال 2005، شرکت اوراکل محصولات خود را هر سه ماه بهروزرسانی میکند.
• خدمات ابری اوراکل
• خدمات مشاوره و خدمات تخصصی و فنی کسبوکار
• خدمات مالی
• پشتیبانی آنلاین و تحت وب
• آموزشگاه اوراکل برای آموزش بستههای نرمافزاری و تجارت و صدور گواهینامههای دورههای آموزشی

4-3- AuraPortal59
یک سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار درجه یک، بدون شک، یکی از با ارزشترین داراییهای هر سازمان به شمار میرود، چراکه این سیستم بازده فوق العادهای را در سازمان با گسترش و بهینهسازی ساختاری خود فراهم میکند و باعث میشود، انطباق سریع با تغییرات درونی و بیرونی ایجاد شود. در میان سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار موجود در بازار بین المللی،AuraPortal BPM بهعنوان یکی از بهترین محصولات در نظر گرفته میشود که به دلیل توانایی در طراحی، پیادهسازی، ارزیابی و مدیریت تمام فرآیندهای سازمان با بالاترین عملکرد میباشد. AuraPortal، اجازه میدهد تا توسط ابزارهای مدلسازی بدون نیاز به برنامه نویسیهای پیچیده، مدلها ایجاد گردند.
از این رو، زمان و هزینه مؤثر کاهش مییابد که در نهایت منجر به بهبود مستمر فرآیندهای سازمان میگردد. مدلسازی فرآیند درAuraPortal ، بر اساس BPMN 2.0 انجام میشود. در واقع مدلسازی برای هر کلاس از فرآیند، ایجاد میشود، مانند چرخهی فروش که از عملیات فروش گوناگونی تشکیل میشود. مدلسازی فرآیند کسبوکار در دو مرحله انجام میگیرد:

مرحله 1:
یک نمودار با استفاده از ماژولهای فرآیند و خطوط اتصال آنها که نشاندهندهی جریان عمل فرآیند میباشد، رسم میشود. این محصول از دو ابزار مدلسازی جاوا و Visio-MSاستفاده میکند. مزایای استفاده از این ابزار رسم نمودار، عبارتند از:
• کاربر پسند بودن
• استفاده از BPMN
• مدلسازی در زمان بسیار کوتاه
• سازگار با تمامی مرورگرها و سیستمهای عامل
• بدون نیاز به برنامههای شخص ثالث
• بررسی خطاها به طور خودکار

مرحله 2:
هنگام ذخیرهسازی نمودارها، سیستم خطاها را بررسی میکند و کاربر را آگاه میسازد و تنها اگر نمودار عاری از هر خطایی باشد ذخیره میشود. اجزاء مدلسازی نرمافزار در سه بخش، گروهبندی میشوند:
1. شناسایی: نام، توضیحات، نوع عملکرد
2. اجرا: عملیات فعال، غیر فعال، فرآیندهای مشترک ،کاربران، مسئولان، دستورالعملها، متن، قانون کسبوکار، فرمها
3. تقویم مرجع و کنترل مدت زمان: وظایف سیستم، رویدادها، نقاط کنترل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شبکه عصبی، فرآیند کسبوکار، شبکه عصبی مصنوعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان نمایشنامه، تعامل اجتماعی، عامل اجتماعی