پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، مستندسازی، منابع سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

قرمز نشانهگذاری شدهاند را مشخص میکند، یا در یک فروشگاه خردهفروشی هنگامی که موجودی انبار زیر سطح موجودی تعیین شده باشد، هشداری از ابزارBAM به کاربر جهت رفع کمبود ابلاغ میگردد. این هشدار میتواند، یک فرآیند خودکار اطلاعرسانی سفارش خرید به فروشنده باشد. بنابراین موتور فرآیند کسبوکار از اولین مرحله بایستی به ابزار BAM مجهز باشد ]15[.
از اینرو مدیریت فرآیند کسبوکار به طورخودکار به رفع مشکل ارسال شده میپردازد. مدیران سازمانها با بهرهگیری از راههای مختلفی مدیریت فرآیند های کسبوکار را بر عهده میگیرند. مدیران با بینشی درسطح بالاتر، وظایف گوناگون را به کارکنان واگذار میکنند. آنها همینطور میتوانند به صورت دستی وظیفهای را دوباره به فرد مناسب اختصاص دهند. بهترین ابزار کمک به مدیریت، BAM48 میباشد که با استقرار KPI49 ها به مدیران اجازه میدهد به مشاهدهی عملکرد کارکنان در فرآیندها و چگونگی انجام وظایف خاص بپردازند. ارائهی گزارشات تحلیلی بهصورت گرافیکی، نموداری و تحلیلی است.

3-2-11-1- داشبورد مانیتورینگ50
مانیتورینگ فعالیت کسبوکار ، عبارتی است که توسط شرکت گارتنر ابداع شده و هدف آن تعیین و تشخیص رخدادهای غیرعادی یک فرآیند و هشدار دادن به کاربر جهت رفع آن رخداد میباشد]15[. این فنآوری، نرمافزاری برای نظارت در زمان واقعی فرآیندهای کسبوکار میباشد و داشبورد، صفحه نمایش بصری است، که نشان دهندهی وضعیت کسبوکار یک شرکت و یا فرآیند، از طریق شاخصهای کلیدی عملکرد بوده و به صورت عددی و گرافیکی نشان داده میشود ]45[. کاربران کسبوکار میتوانند از پیشرفت فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مانیتورینگ فعالیت های کسبوکار اطلاع حاصل نمایند.
از طریق BAM، کاربران کسبوکار میتوانند مشکلات فرآیند را تجزیهوتحلیل کرده و به تعیین علت ریشهای مشکلات بپردازند. ابزارBAM اطلاعات موجود را به صورت گرافیکی در اختیار کاربران قرار میدهند و تجسم سطح بالایی از یک فرآیند اجرایی را به یک کاربر ارائه میدهد و جریان مسیرهای بحرانی و تنگناها را در فرآیند مشخص میسازد. کاربران میتوانند سطوح مختلف جزئیات فرآیندها را از طریق KPI ها استخراج نمایند. در داشبورد مانیتورینگ مواردی از جمله، متوسط زمان اجرای فرآیند، کوتاه نمودن زمان اجرای فرآیند، تأخیر اجرای فرآیندها و علت تأخیرها، نقش واحدهای سازمان در اجرا و تأخیر فعالیتها و … بهصورت هوشمند، قابل ارزیابی هستند و تحت پایش و کنترل قرار خواهند گرفت. پردازش اطلاعات به تحلیلگر اجازه میدهد هزینههای یک فرآیند را بررسی کند و بر اساس اطلاعات هزینه، نرخ بازگشت سرمایه را تخمین بزند]15[.
در این فنآوری زمانی که کاری برای شخصی ارجاع می‌شود، مهلت انجام آن کار نیز به وی اعلام میگردد. در این هنگام کاربر باید در مدت زمان مشخص شده، اقدام به انجام کار نماید، در غیراینصورت، سیستم میزان تأخیر وی را محاسبه کرده و در گزارشات BAM ارائه خواهد نمود. همچنین، بهدلیل اینکه همهی اقدامات و فعالیت‌ها در سیستم BPMS ثبت می‌شود، امکان سنجش عملکرد افراد در سازمان و مقایسه آنها با یکدیگر نیز بهراحتی توسط فنآوری BAM وجود دارد.

ویژگیهای نظارت سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار از طریق داشبورد مانیتورینگ]42[:
• تعداد فرآیندهای در حال اجرا و خاتمه یافته به صورت آنلاین
• عملکرد نسخههای متفاوت فرآیند و مقایسهی آنها با یکدیگر
• مشاهدهی پراکندگی فعالیتها در یک فرآیند و نسخههای آن
• مشاهدهی عملکرد پرسنل در هر فرآیند
• محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فرآیند و فعالیتها
• محاسبه زمان میانگین ، بیشترین و کمترین برای انجام هر فعالیت به ازای پرسنل
• تعریف شاخص KPI بر روی فرآیندها، بر اساس تعداد فعالیتها، میانگین زمان اجرای فعالیت، میانگین زمان اجرای فرآیند
• مشاهدهی وضعیت شاخصها در داشبورد مدیریتی
از جملهی شاخصهای دارای اهمیت در زیرگروه نظارت و مدیریت که مرحلهی سوم از چرخهی حیات کسبوکار را شامل میشود میتوان به BAM، مدیریت نمونهای، مانیتورینگ گردش کار، مسیرهای حسابرسی و منابع سازمان اشاره کرد (جدول 3-11).

جدول 3-11- شاخصهای نظارت و مدیریت در مدیریت فرآیند کسبوکار
 11
نظارت و مدیریت
 11-1
نظارت بر فعالیتهای کسبوکار (BAM)
 11-1-1
صفحههای آمار، مجموعههای اطلاعاتی
11-1-2
نمایش صفحه قدرتمند
11-1-3
صفحه نمایش شخصی شده برای افراد مختلف یا قابلیتهای مختلف
11-1-4
 قابلیت تسلط بر فرآیندهای بحرانی با ابزار BAM قدرتمند و صفحه نمایشها
 11-1-5
پشتیبانی از نظارت و کنترل فنی
 11-1-6
پشتیبانی از نظارت بر کسبوکار
11-1-6-1
نظارت فعال
11-1-6-2
نظارت منفعل
11-1-6-3
پشتیبانی از سطوح مختلف از جزئیات
11-1-6-4
پشتیبانی از دیدگاههای مختلف نظارت بر اطلاعات
11-1-7
پشتیبانی از کنترل کسبوکار
11-1-7-1
پشتیبانی از پیشبینی موقعیتهای ناخواسته
11-1-7-2
پشتیبانی از تکامل نمونهای روند
11-1-7-3
پشتیبانی از خطای کنترل کنندههای فرآیند
11-1-7-4
پشتیبانی برای تغییر فعالیتها
11-1-7-5
پشتیبانی از تغییر توازن حجم کار بین کاربران
 11-2
مدیریت نمونهای
11-2-1
کاربران میتوانند نمونه را متوقف و دوباره راهاندازی کنند
11-2-2
کاربران میتوانند نمونه را راه اندازی مجدد نمایند
11-2-3
کاربران میتوانند موارد را حذف کنند
11-2-4
کاربران میتوانند نمونه را کاملا قطع و بینتیجه کنند
11-2-5
کاربران میتواند دادههای نمونه را دستی لغو کنند
11-3 
شروع گردش کار
11-3-1
گردش کارمیتواند با برنامه آغاز شود
11-3-2
گردش کار میتواند از شروع به صورت دستی خارج شود
11-3-3
گردش کار می تواند فقط توسط کاربران انتخاب شده آغاز شود
 11-4
مانیتورینگ گردش کار
11-4-1
کاربران می توانند از وضعیت همه موارد گردش کار در یک نما آگاهی یابند
11-4-2
کاربران می توانند وضعیت نمونههای گردش کار فردی را نظارت کنند
11-4-3
کنسول نظارت گرافیکی
 11-5
آمارهای گردش کار
11-5-1
گزارش حجم کار کاربر
11-5-2
آمار چرخه زمان نمونه
11-5-3
آمار نمونههای از کار افتاده
11-5-4
آمار مسیرهای گردش کار
11-6 
مسیرهای حسابرسی/ ممیزی
11-6-1
مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای رویدادهای گردش کار
11-6-2
مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای ورودیهای کاربر در فرم ها
11-6-3
مسیرهای حسابرسی/ ممیزی برای وظایف کاربر
 11-7
منابع سازمان
11-7-1
مالکیت منابع متمرکز و مدیریت
11-7-2
مالکیت منابع توزیع شده و مدیریت
11-7-3
سلسله مراتب سازمان

3-2-12- مستندات و گزارشگیری:
تصميمگيري هنگامي ضرورت مييابد كه مديریت سازمان با يك مسئله يا فرصت روبرو است. هر سازمان بايد شكستها و موفقيتهای گذشته خود را مرور كند و به طور سيستماتيك از آن تجربیات استفاده نماید، به گونه اي كه همهی كاركنان آن را درك كرده و به آن دسترسي داشته با شند. درواقع، مستندسازی، عمل ثبت، مكتوب نمودن، گردآوري، تنظيم و تدوين، دسته بندي و نگاهداري اطلاعات مفاهيمي كه خود از فعاليتي هدفمند، دقيق و منظم حكايت دارد. عدم وجود مستندات دقيق و سازمانيافته، میتواند موجب افزايش نرخ از دست دادن اطلاعات شود. مستندسازي كامل و صحيح باعث مي گردد، کلیه عوامل داخلي و خارجي مؤثر موردتحليل و بررسي قرارگيرد و مدير پروژه در حين مراحل انجام فرآیندها از اجرای صحیح آنها اطمينان حاصل کند. همچنين تهيه مستندات جهت ارتباط بين افراد درگير در انجام فعالیتها از يك طرف، ارتباط بين كاربران از طرف ديگر و نهايتاً ارتباط بين دوگروه مزبور بسيار مفيد است. در هر سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، مستندسازی و گزارشگیری نقش بزرگی ایفا میکند و بایستی از ابتدای شروع فرآیندها در سازمان به اجرا درآید. سیستم مستندسازی فرآیندها، این امکان را برای کاربر ایجاد میکند که بتواند نحوهی اجرای فرآیندها را در دورههای قبل بررسی کرده و پس از انجام مقایسه با گزارشهای به دست آمده از گذشته، فرآیندها و نتایج حاصل از آنها را تحلیل کند]45.[
3-2-12-1- مزایای سیستم مستندات و گزارشگیری]42[:
• هزینههای پایینتر و کیفیت بهتر در مدیریت اسناد به دلیل در دسترس بودن اطلاعات.
• افزایش سرعت کار اسناد الکترونیکی و کاهش قابل توجه زمان انجام فرآیندها، چرا که پردازش اسناد را میتوان در هر نقطه از جهان بدون تأخیر انجام داد.
• سهولت در بازیابی و ردیابی اسناد قدیمی.

در جدول 3-12- شاخصهای بایگانی و گزارشات در مدیریت فرآیند کسبوکار نشان داده شده است:

جدول 3-12- شاخصهای بایگانی و گزارشات در مدیریت فرآیند کسبوکار
12 
بایگانی و گزارشات
12-1
تواناییهای گزارشدهی گسترده روی نمودارها برای یافتن علتهای ریشهای
12-2
نشانه ی تحویل گزارش به عنوان نمودار تعبیه شده در ایمیل
12-3
مدیریت و بهکارگیری ماژولهای گزارشگیری و پایش
12-4
ارائهی امکانات مدیریت مستندات و مدیریت محتوی
12-5
قابلیت بایگانی و گزارشگیری برای اقلام کاری تکمیل شده
12-6
قابلیت ایجاد گزارش برای سطوح مختلف مانند مدیران، کاربران یا ادمینها
12-7
امکان ایجاد نمودارها و گزارشهای عادی دادههای فرآیند بدون نیاز به کدنویسی
 12-8
قابلیت آرشیو نمودن دادههای منتج از اجرای فرآیندها در زمانهای گذشته، مجزا از دادههای جاری
12-9
قابلیت ذخیرهسازی رخدادهای گردش کار مانند شروع، پایان، نقطه توقف، آغاز مجدد، ایست، صرف نظر، انتقال، خطا به همراه مهر زمانی برای رخداد در لاگ فایلها
12-10
آرشیو ضمائم موجود در گردش کار به همراه اقلام کاری مرتبط
12-11
قابلیت استفاده از ابزارهای گزارشگیری استاندارد مانند کریستال ریپورت و سرویس گزارشساز SQL server برای گزارشسازی روی دادههای ایجاد شده هنگام اجرای فرآیند
12-12
امکان ارتباط ( دریافت و ارسال اسناد و مدیا) از سامانهی مدیریت مستندات
12-13
انواع چارتها و گزارشهای اضافه بر سازمان مانند گزارشهای مدیریتی شامل گزارشها و نمودارهای آماری عملکرد کاربران، درصد تکمیل گردش کار، وضعیت قلم کاری، زمان لازم برای تکمیل هر مرحله کاری در یک گردش کار و …

3-2-13- قواعد کسب وکار:
قوانین کسبوکار، سیاستها و روشهایی هستند، که نقاط تصمیمگیری در یک فرآیند کسبوکار را خودکار میسازند. منشاء قوانین کسبوکار از منطق برنامههای کاربردی مانندERP میباشد، به همین دلیل دسترسی و تغییر در قوانین دشوار است، چرا که مدیران کسبوکار مسئول ایجاد قوانین هستند و بدون صرف وقت و حمایت از جانب بخش فنآوری اطلاعات امکانپذیر نمیباشد. بخش مهم مدیریت فرآیند کسبوکار قوانینی هستند که از کدنویسی برنامه، خارج میشوند و بهطور جداگانه در موتورهای قواعد مدیریت با استفاده از رابطهایی که به مدیران کسبوکار دسترسی دارند، ابلاغ میگردند و امکان هرگونه تصمیمگیری و پردازش را برای فرآیندها و فرمها،امکانپذیر خواهند کرد. فنآوری BPM ، باعث استفادهی گسترده از قوانین کسبوکار میشود. چابکی قوانین، کاربران را قادر میسازد به رویدادها و تغییرات در محیط کسبوکار بدون طراحی و مدلسازی مجدد وبدون تکرار در استقرار پایهای سیستم در سازمان واکنش نشان دهند. موتورهای قوانین کسبوکار دارای رابط بصری و روشهایی برای طراحی قوانین، از جمله جداول ساده، نمودار جریانهای گرافیکی و درختهای پیچیدهی تصمیمگیری میباشد. قوانین میتوانند در هر تعداد از فرآیندهای کسبوکار استفاده شوند]45[.

3-2-13-1- موتور قوانین کسبوکار51:
موتور قوانین کسبوکار، ابزاری برای ایجاد و پیاده سازی قوانین میباشد که باعث ایجاد چابکی در سازمان شده و انعطافپذیری در کسبوکار را به وجود میآورد. امروزه BRE ها توانایی یک تحلیلگر کسبوکار را در جهت تغییرات سریع فرآیندها افزایش میدهند. قوانین کسبوکار به بخش فنآوری اطلاعات در سازمان جهت بررسی، توسعهی مشخصات فنی، ویرایش، برنامهریزی، توسعه، تست و پس از آن پیادهسازی ارجاع داده میشود که مبتنی بر آنالیز تحلیلگران کسبوکار میباشد.

3-2-13-2- مزایای موتور قواعد کسبوکار ]42[:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، قابلیت اطمینان، پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شبکه عصبی، فرآیند کسبوکار، شبکه عصبی مصنوعی