پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، شبکه عصبی

دانلود پایان نامه ارشد

میتواند اعتبار و صحت نتایج آن تحقیق را به چالش بکشد. در این تحقیق نیز محدودیتهایی وجود داشت که برخی از این محدودیتها عبارتند از:
استفاده از نظرات افراد متخصص و خبره یکی از راههای صحت و اعتبار یک تحقیق میباشد. در زمینهی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار دسترسی به خبرگانی که با چندین نرمافزار مختلف آشنایی کامل داشته باشند و سالها در این حیطه کار کرده باشند بسیار سخت است. امید است، با انجام چنین تحقیقاتی که تاکنون به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده است، اهمیت مدیریت فرآیندهای کسبوکار، در سازمانها بیش از پیش آشکار شود و در سالهای آتی نخبگانی در این زمینه پرورش داده شوند، چراکه کسبوکارها برای رقابت در محیط در حال توسعهی خود نیاز مبرمی به این متخصصان دارند.
از طرفی دیگر، به دلیل اینکه در این تحقیق سعی در بررسی نرمافزارهای خارجی است، دستیابی به خود نرمافزارها و اطلاعات آنها به طور کامل و جامع امکانپذیر نبود. چراکه بعضی از نرمافزارها به دلیل محدودیتهای موجود، به صورت رایگان قابل دانلود نبودند و در ازای مبلغ چشمگیری توسط شرکتها خریداری میشوند. بعضی از نرمافزارها، نسخهی آزمایشی را در سایتهای اینترنتی خود قرار دادهاند. این نسخههای آزمایشی نیز صرفأ جهت آشنایی با محیط نرمافزار کاربرد داشتند و تمام قابلیتها را به صورت رایگان در اختیار کاربر قرار نمیدهند. بنابراین، برای دستیابی به برخی از مهمترین اطلاعات موجود در نرمافزارها از راهنمای کاربر موجود در سایت اینترنتی نرمافزارها و همچنین اطلاعاتی که در سایتها برای معرفی آنها بیان شده، استفاده شده است.
جمعآوری و دست یافتن به شاخصهای مختلف مدیریت فرآیند کسبوکار، که آن را از جنبههای مختلف مورد سنجش قرار دهد، مطالعهای بسیار سخت میباشد چرا که بایستی نرمافزارهای مختلف را در بر گیرد و بتواند بهترین سنگ محک را برای مدیران و متخصصین شرکتها فراهم آورد.

1-8- کاربردهای تحقیق
اقتصادی کردن و افزایش کارایی سازمانی و بهرهبرداری بهینه از منابع سازمانها، کارخانهها و مجتمعهای صنعتی و تولیدی، همواره از اهداف اصلی و مهم مدیران آنها بوده است. سادهترین و در عین حال پیچیدهترین راه رسیدن به این مهم، استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در سازمان است. از آنجاییکه طی بررسیهای به عمل آمده پروژه و تحقیقی که به صورت یکپارچه، مدلی برای تصمیمگیری و انتخابBPMS مبنی بر تحلیل نرمافزارهای حوزهی مدیریت فرآیند کسبوکار مبتنی بر نیازهای سازمان ارائه نشده است، لذا با انجام این طرح سعی در بهبود فضای مدیریت فرآیند کسبوکار شده است. بنابراین با انتخاب چند نرمافزار و بررسی شاخصهای مهم، مدیران سازمانها را در جهت انتخاب نرمافزارهای مناسب و اهمیت شاخصها و معیارها آگاه میسازیم.

1-9- نوآوری تحقیق
در این مطالعه با انتخاب چندین نرمافزار در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار و مقایسه بین آنها، با در نظر گرفتن شاخصهای بسیار مهم، که اصولأ ماهیت BPM را نشان میدهند؛ به اهمیت این موضوع در دنیای پررقابت امروزی میپردازیم و از آنجاییکه تاکنون چنین الگوی جامع و یکپارچهای در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار و جمعآوری شاخصهای مختلف آن و بررسی و مقایسهی نرم افزارها، از دیدگاههای مختلف انجام نشده است، به انجام نوآوریهایی پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از چندین منبع مختلف از جمله مقالات، کتابها و اینترنت و حتی استفاده از محیط داخلی بعضی نرمافزارهای رایگان، شاخصهای مختلف جمعآوری و یکپارچه شدند و در گروههای گوناگونی مورد طبقهبندی قرار گرفتند. همچنین نوآوری دیگری که در این پژوهش انجام شده است، ارائهی یک مدل در شبکه عصبی مصنوعی چند لایه میباشد، که با در نظر گرفتن 16 دسته از شاخصهای ارزیابی نرمافزار به عنوان لایهی ورودی شبکه و 10 نرمافزار بررسی شده به عنوان لایهی خروجی شبکه، اهمیت این موضوع بیان میشود.

1-10- روش انجام تحقیق
با علم به اینکه مدیریت فرآیند کسبوکار و سیستمهای مربوط به آن امروزه بسیار مورد توجه مدیران سازمانها قرار گرفته است، بایستی سیستمهایی در سازمانها مورد استفاده قرار بگیرند که کارایی لازم را داشته باشند. بنابراین، ما درصدد برآمدیم که با جمعآوری و یکپارچه کردن شاخصهای مورد نیاز یک سیستم، مدیران را از اهمیت این موضوع، که تا کنون در مطالعات ملی مورد توجه قرار نگرفته بود، آگاه سازیم. این پروژه، از اساس یک پژوهش تئوریک است و قصد آن ارائهی یک الگوی جامع برای ارزیابی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار با تأکید بر حفظ بقا و اهمیت سازمانها در تعامل با محیط است. از این رو، بیشتر از رویکرد توصیفی و کیفی برای این مسئله بهره گرفته شده است و پس از مطالعه در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار برای رسیدن به هدف مورد نظر، یعنی ارزیابی سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، از طریق مطالعات کتابخانهای، اینترنت، مقالات و محیط داخلی برخی نرمافزارهای در دسترس، به ارائه مدلی جامع از شاخصهای مورد نظر و ارائهی مدلی به کمک شبکه عصبی چند لایه، برای ارزیابی BPMSهای سازمانی پرداخته شده است. پس از آن برای استفاده از شاخصها، 10 نرمافزار فعال در زمینهی BPM را انتخاب کرده و به بررسی و مقایسهی آنها پرداختیم.

1-11- محتویات تحقیق
به منظور تحقق اهداف تحقیق، این پایاننامه در 5 فصل تدوین شدهاست. این 5 فصل عبارتند از:
1-11-1- فصل اول: کلیات تحقیق
شرح مختصری از روند مطالعات در حوزهی مدیریت فرآیند کسبوکار و ضرورتهای پرداختن به آن، در ادامهی مسیر این مطالعات در فصل اول در دستور کار قرار گرفت. این فصل مقدمهی ورود به بحث سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در این مطالعه است.
1-11-2- فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینهی تحقیق
در این فصل به بیان اصطلاحات و واژگان مورد استفاده در ادبیات مدیریت فرآیند کسبوکار و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شدهاست. در این مسیر مطالعات و تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده است تشریح میشود.

1-11-3- فصل سوم: روش تحقیق
این فصل شاخصهای مختلف در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار را شرح میدهد. بر این اساس شاخصهای مورد بررسی که طبقهبندی شدهاند، و با بیان الگوی جامعی قابلیتهای نرمافزارها تشریح میشوند. در ادامه، با ارائهی یک مدل در شبکه عصبی مصنوعی چند لایه اهمیت این موضوع بیان میشود. به این ترتیب از جنبههای مختلف روش تحقیق در این مطالعه پردهبرداری میشود.

1-11-4- فصل چهارم: نتایج تحقیق
این فصل به بررسی چند نرم افزار فعال در زمینهی مدیریت فرآیند کسبوکار و بیان ویژگیها و قابلیتهای آنها و ارائهی نتایج حاصل از آن بررسیها، میپردازد.
1-11-5- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
در این فصل، نتایج بهکارگیری رویکرد ارائه شده در مدیریت فرآیند کسبوکار و پیادهسازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در نرمافزارهای مورد بررسی، بحث میشود و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات موضوعی و
پیشینهی پژوهشی
2-1- مقدمه
در سالهای اخیر، رویارویی کسبوکارها با چالش تغییرات سریع محیطی، موجب شده است که فرآیندها به دلیل ارتباطات متقابل مؤلفههای داخلیشان و تأثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان دهند. بنابراین، سازمانها برای وفق یافتن با محیطهای پیچیدهی امروزی به قابلیتهای مدیریت فرآیند کسبوکار توجه بیشتری نشان میدهند. عموماً، مدیریت فرآیند کسبوکار، به مفهوم توسعهی موارد کاربردی کسبوکار، که مستقیماً منطق اجرایی فرآیندهای زیر بنایی را دنبال میکنند، مطرح شده است [2]. سازمانها به تجربه آموختهاند که مدیریت فرآیند کسبوکار، سرمایهگذاری قویای در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. مدیریت فرآیند کسبوکار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمانها، روشی یکپارچه و نظاممند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرآیند کسبوکار سازمانها ارائه مینماید. در هر یک از فرآیندها، افراد و سامانهها نقش دارند. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار بستری را فراهم میآورد تا انجام کلیهی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همهی راهها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار به عنوان هستهی اصلی سیستمهای سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمانها میباشد [1]. عملکرد رایج سازمان بستگی به توانایی مجموع فرآیند کسبوکار، در دستیابی به اهداف اساسی آن سازمان دارد. عملکرد درازمدت سازمان بستگی به توانایی مدیریت در تطبیق با تغییرات بیرونی همچون چرخهی حیات محصول، رقبای جدید و انواع تغییرات محیطی دارد [11].
در اين خصوص، ديدگاه موجود اين است که مديريت عملکرد يکي از اجزاي ضروري در بهکارگيري مديريت فرآيند کسبوکار است. مديريت فرآيند کسب‌وکار بر مديريت منابع و يک سلسله از سيستم‌هاي ارزيابي متکي است که چنين سيستم‌هایي تنظيم اهداف، کنترل جريان‌ها و انجام اقدامات اصلاحي را ميسر مي‌سازند. کاربرد مديريت فرآیند کسبوکار از طريق مديريت صحيح عملکرد موجب توسعه و رشد سازمان مي‌شود]4[.

2-2- مدیریت فرآیند کسب وکار
سازمانها را میتوان به دوگونهی سنتی و مدرن تقسیمبندی نمود. سازمانهای سنتی با ساختارهای سلسه مراتبی، از طریق چارتهای سازمانی مورد طراحی قرار میگرفتند و واحدهای عمودی، که عموماً در قالب معاونتها ومدیریتها تفکیک می‌شدند، هدف و وظیفه مشخصی را دنبال می‌نمودند. سازمانهای مدرن با این ایده که کسبوکار میتواند به شکل فرآیندی ترسیم شود و بهبود فرآیند برابر با بهبود کسبوکار است، ایده جدیدی است که در اواخر قرن اخیر به طور جدی مطرح گردید.
ساختار سازمانها بهصورت بخشهای عمودی میتواند افراد و فعالیتهای مرتبط با آنان را مدیریت و کنترل نماید. از این رو خدمترسانی و خروجی سازمان در اثر تعامل و ارتباط بین چند بخش عمودی محقق میشود. ساختار عمودی و سلسله مراتبی سازمان نمیتواند، نظارت و دید همهجانبهای داشته باشد و مدیریت فعالیتهای هر بخش فقط توسط مدیریت آن بخش قابل بررسی و گزارشدهی خواهد بود و اطلاعات به صورت عمودی و جزیرهای در می‌آیند. اما در سازمانهای فرآیند محور، فرآیندها در سطح سازمان تعریف شده و از واحدهای عمودی عبور مینمایند و فعالیتها در مرکز فرآیندها قرار میگیرند. از این رو وظیفه مدیریت بخشهای عمودی صرفأ معطوف به مدیریت افراد و اجرای فرآیندهاست. مالکین فرآیندها درک صحیحی از فرآیندهایشان از ابتدا تا انتها دارند و براساس شاخصهای تعریف شده در فرآیندها به ارزیابی آنها میپردازند. سيستم مديريت عملکرد بهعنوان يکي از مهمترين وظايف مديريت سازمان شناخته مي‌شود و معمولاً سازمانها و خصوصاً شرکتهاي توليدي در عين جاريسازي آن، نتايج شفاف و مدوني از اجراي سيستم مديريت عملکرد ندارند. انجام صحيح و اصولي مديريت عملکرد استراتژيک بر بهسازي و افزايش توانمندي نيروي انساني پوشيده نيست. نيروي انساني بهعنوان بزرگترين سرمايه يک سازمان همواره مورد توجه هر سازمان میباشد.
مدیریت فرآیند کسبوکار شاخهای از علم مدیریت است که روندی سیستماتیک را با رویکردی ساختاریافته دنبال میکند و برای حمایت از فرآیندهای صریح مدیریت، از روشها، تکنیک و ابزار، منابع انسانی، سازمانها، برنامههای کاربردی، اسناد و دیگر منابع اطلاعاتی برای رسیدن به اهداف سازمان استفاده میکند ]12،13 [.
پیدایش این ایده به دوره فردریک تیلور4 باز میگردد. ایدهی BPM، زاییدهی تلاش تیلور و همکارانش در سال 1880 برای توسعهی مهندسی صنعتی پیشرفته است. در آن زمان بعد از وقوع انقلاب صنعتی دوم و در خلال جنگ جهانی اول، تیلور مفهوم مدیریت علمی را پایهگذاری نمود، تا با ایجاد تخصصیسازی بین کارکنان و کارگران، مفاهیم اولیهی بهینهسازی را به وجود آورده باشد و این تخصصیسازی از طریق تقسیمات کاری بین کارکنان به وجود آمد]14[. جهش بعدی BPM، ترکیبی از ایدهی تیلور با کنترل فرآیند آماری که در سال 1986 توسط شوارت5، دمینگ6و جوران7 طرحریزی شد. این نگارش از مدیریت فرآیند شامل اندازهگیری و محدودیتهای نوسانات فرآیند و بهبود مستمر به جا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، حکمت خداوند، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با کلید واژه های داراي، موقعيت، مکاني