پایان نامه با واژه های کلیدی عوامل کششی، عوامل رانشی، عوامل انگیزشی، گونه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

و بهبود زندگی شخصی، شبیهسازی، خودشکوفایی، امنیت، نوستالژی، رمانتیک بودن و شناخت.
اسواربروک131 و هورنر132 (2007، به نقل از برزگر،1392) گونه شناسیای از انگیزههای گردشگری ارائه دادند که شامل انگیزههای فیزیکی، احساسی، شخصی، رشد شخصی، موقعیت و فرهنگی میشوند. مجموعهای از این انگیزهها میتواند به‌طور همزمان با تصمیمهای سفر در ارتباط باشد (شکل 2-7).
شکل 2-7 : گونه شناسی عوامل انگیزشی گردشگری منبع: اسواربروک و هورنر، 2005 به نقل از برزگر، 1392
2-6- انگیزه گردشگر فیلم
سهم زیادی از مطالعات پدیده گردشگری فیلم به‌طور عمده بر نقش و تأثیر فیلمها بر تصویر مقصد، اولویتهای سفر، قصد و انتخاب مقصد (کیم 2012) متمرکز هستند اما در مورد انگیزههای گردشگری فیلم مطالعه کمی صورت پذیرفته است (میشینیس و اسپارک، 2009، به نقل از اویدو-گارسیا، کاستلانس-وردوگو و ترویلو-گارسیا، 2014). اکثر مطالعات مربوط به انگیزه گردشگران پیرامون دو مفهوم انگیزه کشش و انگیزه رانش است. بااین‌حال عواملی همچون احساسات و تصویرسازی در رفتار گردشگران و میل به سفر ایشان نقش مهمی دارند که فیلمهای سینمایی و نمایشی به سبب ارائه مناظر و چشماندازهای زیبای فیلم، داستان/حکایت فیلم، موسیقی/موسیقی متن فیلم، هم ذات پنداری با شخصیتها یا بازیگران (بولان133، بوی134 و بل135، 2011) میتواند بسیار مؤثر عمل کند. یوری136 (1990 به نقل از هادسون و ریچیه a2006) اعلام کرد که گردشگران مکانهای موردنظر خود را بر اساس انتظاراتی که از طریق مجموعهای از فعالیتهای غیرگردشگری مثل فیلم و تلویزیون ایجادشده، انتخاب میکنند. ریوز137 (2003، به نقل از برزگر، 1392) نیز معتقد است گردشگران برای جستجو و یافتن مقصدهای نمایش داده شده در فیلمها و سریالهای تلویزیونی که با آن ارتباط عاطفی برقرار کردهاند “انگیزه بسیار قویای” دارند.
بیتون (2005) بر این باور است که گردشگران فیلم از لوکیشنها دیدن میکنند تا صحنه فیلم را ببینند، از فعالیت خود لذت ببرند، یک تجربه را مجسم کنند (همان‌طور که در فیلم با آن مواجه شدند)، یا برای اینکه بخشی از اعتبار مشاهیر فیلم را از طریق ارتباط با لوکیشن به دست آورند. با بررسی محرکهای درونی گردشگران فیلم انتظار میرود که مجموعهای از انگیزههای احتمالی در آن نقش داشته باشند که شامل خودشکوفایی، خیالپردازی یا فرار، موقعیت یا اعتبار، جستجوی هویت فردی یا همذاتپنداری میشود. گردشگران ممکن است با توجه به انگیزههای بسیار شخصیتری همچون بازسازی خاطرات نوستالژیک دوران کودکی به سایتهای فیلم جذب شوند (میشینیس و اسپارک138، 2009).
رایلی و وندورن (1992) کاربرد عوامل کششی و رانش را در انگیزش گردشگر فیلم مورد تأکید قرار دادند و گردشگری فیلم را به‌مثابه‌ی شکلی از ترویج بررسی کردند و بیان نمودند که فیلمها عوامل کششی هستند در موقعیتهای رانشی. علاوه بر این، مفهوم “مشارکت139 ” نقش مهمی در یکپارچه کردن عوامل کششی و رانشی بازی میکند. در مورد گردشگری فیلم، اگر بیننده از لحاظ احساسی درگیر فیلم شود و موجب ارتباط برقرار کردن وی با بعضی از ویژگیهای یک فیلم شود که باعث میشوند بیننده بخواهد از مکان فیلم دیدن کند، آن فرد در گردشگری فیلم مشارکت دارد.
میشینیس (2004) نیز عوامل کششی و رانشی را برای گردشگران فیلم به کار برده و تعیین کرد که مکان (مثل: موقعیت، منظره، چشمانداز)، شخصیت (مثل: عوامل تولید فیلم و کاراکترهای فیلم) و نحوهی اجرا (مثل: داستان، موضوع و ژانر) به‌مثابه‌ی عوامل کششی هستند درحالی‌که انگیزانندههای درونی (مثل نوجویی، شخصیسازی و منزلت اجتماعی) عوامل رانشی هستند. شکل 2-8 این عوامل را نشان میدهد.

شکل 2-8 : نقش فیلم به عنوان یک عامل مؤثر در انگیزش سفر به مقصد منبع: میشینیس،2008: 201
2-6-1 عوامل کششی انگیزش در گردشگری فیلم
رایلی و وندورن (1992، به نقل از میشینیس، 2008) بر این باورند که عوامل کششی برای دیدار از سایتهای فیلم، بیشتر حول ویژگیهای خاص چشماندازها، ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و تصویرهایی است که از نظر گردشگران به نحوی جذاب هستند. کیم و همکاران (2007، به نقل از برزگر،1392) معتقدند که مناظر طبیعی تنها عاملی نیستند که بینندگان را به اماکن نشان داده در فیلمها جذب میکنند. در رابطه با نظریهی انگیزه کششی و رانشی میتوان گفت که در مورد گردشگری فیلم، خود فیلم یک عامل کششی بسیار اصلی است. رایلی و همکاران (1992، به نقل از برزگر، 1392: 95) معتقدند عواملی همچون داستان، موضوع، سکانسهای هیجانانگیز و روابط انسانی نیز میتوانند افراد را برای دیدار از لوکیشنهای دارای این جاذبهها ترغیب کنند. به‌علاوه گردشگران ممکن است بخواهند برخلاف تماشای ساده لوکیشن فیلم، آنچه در فیلمها دیدهاند را جستجو کنند (کیم و همکاران، 2007، به نقل از برزگر، 1392).
میشینیس (2004) عوامل کششی را به عنوان ویژگیهایی که یک فیلم بر اساس آن ساخته میشود، با P3140 طبقهبندی کرده است. وی سه مفهوم مکان (ویژگیهای لوکیشن، چشماندازها، مناظر)، شخصیتها (بازیگران، شخصیتها، مشاهیر) و ویژگیهای نمایشی فیلم (طرح داستانی، موضوع، ژانر) را پیشنهاد میکند. ویژگیهای این سه عامل تمامی مضامین موجود در فیلم را در بر میگیرند و طبق گفته وی همه این عوامل، محرکهای احتمالی هستند که باعث ترغیب و تحریک رفتار سفر میشوند (سلگرن، 2010).
2-6-1-1- مکان به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم
از نظر جورجیوسکی141و تروکوا142 (2012) مکان در گردشگری فیلم شامل موارد زیر است:
آنچه در فیلم یا تلویزیون نشان داده شده؛
لوکیشن خیالی یا واقعی، جایی که فیلم (یا یک صحنه خاص) در آنجا فیلم‌برداری شده، یا یک لوکیشن که با توجه به جذابیت گردشگری خود، به یک لوکیشن فیلم تبدیل میشوند؛
استودیوها، صحنههای فیلم و تولیدات عظیم که به‌نوبه‌ی خود جاذبهی گردشگری هستند (مثل هالیوود).
گردشگران فیلم میخواهند مناظر و چشماندازها و همین‌طور سایت و لوکیشنهایی که بر روی پرده یا در تلویزیون دیدهاند را در زندگی واقعی ببینند. در این مورد، آن‌ها توسط ویژگی مکان فیلم برای دیدار از لوکیشن ترغیب میشوند (میشینیس، 2008). توسعه ابزارهای بازاریابی رسانهای همچون نقشههای فیلم که مکان سایتها و لوکیشنهای فیلم را مشخص میکنند، دلیلی برای نشان دادن قدرت کششی است که فیلمها برای مقاصد دارند (برزگر، 1392).
2-6-1-2- شخصیتها به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم
عامل کششی احتمالی دیگر در گردشگری فیلم ممکن است مرتبط با عوامل شخصیتها یا ستایش مشاهیر باشد؛ یعنی جذابیت دنیای مسحورکنندهی مشاهیر (بیتون، 2005) و همین‌طور تمایل به دیدار از مقصدی که یک بازیگر/ستاره محبوب یا مشاهیر در آنجا حضور داشتهاند (میشینیس، 2004). انگیزه گردشگران فیلم میتواند بسیار پیچیده باشد (هیتمان، 2010). به نظر میرسد که اگرچه گردشگران فیلم میدانند که ستاره محبوب فیلم یا شخصیتها واقعاً در سایت فیلم حضور نخواهد داشت، بااین‌حال بودن در مکان مشابه و شاید قدم زدن در جای پای آن‌ها، یک عامل کششی قوی است. ستارگان فیلم، بازیگران و مشاهیر عناصر بسیار قدرتمند رسانههای جمعی هستند و قادرند معانی قدرتمندی را از طریق نقشهایی که در فیلمها یا سریالهای تلویزیونی بر عهده دارند، منتقل کنند (میشینیس، 2008). تبلیغات متعددی که از افراد مشهور استفاده میکنند نشاندهنده قدرت مشاهیر در رسانههای عمومی است. به همین دلیل، سازمانهای بازاریابی مقصد گردشگری نیز از مشاهیر برای تبلیغ یک مکان استفاده میکنند.

2-6-1-3- ویژگیهای نمایشی به عنوان انگیزه کششی در گردشگری فیلم
مردم نه تنها به مکانهای فیزیکی (لوکیشنها)، صحنه و چشم‌اندازهای فیلمها، بلکه به داستانها و ژانرهای خاص یعنی طرح داستان فیلم، عناصر موضوعی و تجارب افراد در فیلم نیز جذب میشوند. ممکن است علت این کار این باشد که بعضی از مردم با جنبههای نمایشی و فیلم ارتباط بسیار زیادی برقرار میکنند و مصمم میشوند خود را در مکان فیزیکی قرار دهند که پشت‌صحنه و صحنهی داستان فیلم هستند (میشینیس، 2008). شانی143 و هادسون، وانگ و گیل (2009) معتقدند که گردشگری فیلم ممکن است به دلیل اشکال جامع موضوعی مثل جنبههای تاریخی، خیالی، علمی- تخیلی، عاشقانه و اکشن فیلمها ایجاد شوند.
داستان فیلم شرایطی را به وجود میآورد که به‌وسیله آن میتوان جاذبهها و تجارب برای گردشگران فراهم آورد (توک144 و بیکر، 1996، به نقل از برزگر، 1392). نظر آن‌ها مؤید این است که بسیاری از گردشگران میخواهند حداقل بخشی از آنچه در فیلم به تصویر کشیده شده را تجربه کنند و صرفاً به تماشای سایت/جاذبه نپردازند (بیتون، 2005: 23).
2-6-2- عوامل رانشی در گردشگر فیلم
نتایج بررسی میشینیس (2008) نشان میدهد که مجموعهای از محرکهای درونی یا عوامل انگیزشی رانشی در فرد ایجاد میشوند که این عوامل نتیجهی مستقیم تماشای یک فیلم خاص هستند. عوامل رانشی یا محرکهای درونی گردشگری فیلم شامل خودشکوفایی، خیالپردازی یا فرار، اعتبار، جستجوی هویت فردی و هم ذات پنداری میشوند. کرامتون (1979) عوامل استراحت کردن، بازگشت، تعامل اجتماعی، نوجویی و آموزش را نیز به عنوان محرکهای درونی (رانشی) در نظر میگیرد.
یوری (1990، به نقل از برزگر، 1392) معتقد است که یکی از انگیزههای اصلی مصرفکنندگان، تمایل به تجربه کردن واقعی لذتهای خیالی است که در ذهن خود به آن بال و پر دادهاند. تصور ذهنی گردشگر قدرتمندترین انگیزه وی است. باتلر و هال (1998، به نقل از بیتون، 2005: 26) نیز این ایده را تأیید میکنند و اضافه میکنند که تصورات نه تنها پایههای انتخاب مقصد هستند، بلکه در ارزیابی پس از تجربه کردن نیز استفاده میشوند. به‌طورکلی، قدرت عوامل انگیزشی رانشی منجر به سطوح بالاتر گردشگری فیلم میشود (میشینیس، 2008). از سوی دیگر به عقیده برخی محققین، نوستالژی و فرار بسیار مهم‌تر از عوامل کششی مرتبط با جاذبههای مقصد هستند (کرامتون، 1979؛ رایلی و وندورن، 1992؛ میشینیس، 2004)
2-6-2-1- نوجویی به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم
از نظر پیرس (2005، به نقل از برزگر، 1392) انگیزهی نوجویی یکی از مهم‌ترین و اصلیترین محرکهای سفر است که همهی مسافران را تا حدی تحت تأثیر قرار میدهد. کرامتون (1979) همچنین معتقد است این انگیزه اغلب با عنصر کنجکاوی مرتبط است. نوجویی مفهوم پیچیدهای است و اصطلاحات زیادی به آن اشاره میکنند از محرک کنجکاوی گرفته تا جستجوی احساسات و تا جستجوی برانگیختگی. این عامل انگیزشی یک مفهوم چندبعدی است که شامل عناصر فرار، هیجان تغییر زندگی روزمره، ماجراجویی، شگفتی و کاهش خستگی میشود (لی و کرامتون، 1992، به نقل از میشینیس، 2007). از نظر لاینگ و کراچ (2005، به نقل از برزگر، 1392) تمایل برای یک تجربهی گردشگری جدید و نیاز به نوجویی و منحصربه‌فرد بودن، به عنوان حالتی از فردگرایی و موفقیت توصیف شده است. این نیاز برای تجربه کردن حس موفقیت، خصوصیتی است که در انگیزهی جستجوی اعتبار و موقعیت نیز دیده میشود (میشینیس، 2007).
2-6-2-2- اعتبار145 به عنوان انگیزه رانشی در گردشگری فیلم
کرامتون و مککی146 (1997، به نقل از برزگر، 1392) اعتبار را به عنوان تمایل به داشتن جایگاهی بالا در نگاه دیگران تعریف کردهاند. این بعد انگیزشی به عنوان یک انگیزه اجتماعی-روانشناسی مهم گردشگری شناخته‌شده که ویژگی آن نیاز به موقعیت، احترام، شناخت و موفقیت است (میشینیس، 2007). کرامتون (1979) مدعی است که افراد معمولاً معتقدند که موقعیت اعتبار عامل اصلی سفر کردن دیگران است و نه سفر آن‌ها. از نظر سرگی147 و سو148 (2000، به نقل از برزگر، 1392) گردشگران جوان اهمیت بیشتری برای عوامل اعتبار، نوجویی و تنوع سایتهای مقصد قائل هستند زیرا این عوامل نیازهای آن‌ها برای همسانی و تأیید اجتماعی را برطرف میکنند. به نظر میرسد آنچه در ورای نیاز به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر مقصد، تصویر ذهنی، زیرساختها، منابع اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اثرات گردشگری، بازاریابی، مقصد گردشگری، مطالعه موردی