پایان نامه با واژه های کلیدی عملیات بانکی، بانک تجارت، بانک کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایهگذاری مستقیم، 6) فروش اقساطی، 7) اجاره به شرط تملیک، 8) سلف، 9) جعاله، 10) مزارعه، 11) مساقات، 12) خرید دین و 13) ضمان (سایت اینترنتی بانک رفاه ایران).
2-2-3-4-3- قوانین بانکداری
اولین قانون بانکی کشور در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و انجام عملیات بانکی به اجرا گذاشته شد. براساس این قانون، بانک باید طبق مقررات عمومی تشکیل شرکتها و قانون تجارت تاسیس شود. علاوه بر این، هیأتی به نام هیأت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانکها بهوجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه انجام معاملات ارزی بانکها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانکها و مشتریان آنها، به این هیات محول شد. این قانون شامل پنج قسمت بود که به ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانکهای داخلی و خارجی، حدود عملیات بانکها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانکها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانکهای موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانکها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامعتر از قانون اولیه بود، به نام قانون بانکی و پولی کشور به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا شد و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخشهای عمدهای از آن مورد استفاده قرار میگیرد (تقوی، 1384).
2-2-3-4-4- اهداف و وظایف بانک
بانکها در آغاز فعالیت چهار وظیفه اساسی داشتند:
1- تشکیل انواع پولهای متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره).
2- تعیین وزن و عیار هر پول.
3- تعیین نسبت برابری پولها برای مبادله.
4- نگهداری پولهای فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محلهای امن.
بانکداران قدیمی علاوه بر وظایف فوق، در ابتدای کار خود را موظف میدیدند که در برابر قبول سپرده اشخاص، رسید صادر نمایند. صدور برگهای رسید، مقدمه نقل و انتقال پول بین کشورها شد و با گذشت زمان، تحول دیگری در تکامل عملیات بانکداری پدید آمد، زیرا در طی سالهای فعالیت بانکی، بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپردهها در نزد بانکها، در یک زمان معین برای دریافت آن به بانکها مراجعه نمیکنند و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموع سپردهها (طلا و نقره) در خزانه بانک، باقی میماند. بنابراین، بانکدارها توانستند سپردههای راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قرار دهند و با دریافت بهره، این قدرت پولی را در اختیار اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند، قرار دهند. سپس برای تایید و توسعه عملیات خود، سهمی از بهره دریافتی را نیز به صاحبان سپرده پرداختند (رویه امروزی بانکها).
تحول دیگری که در ایجاد بانکها رخ داد، تاسیس بانک بهصورت شرکت سهامی بود. صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار، به جمعآوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر چند یکبار افزوده میشد و این مقدمهای برای افزایش نرخ بهره بانکی بود که دولتها با ملی کردن اینگونه بانکها مانع گسترش آن شدند. اگر پیشرفت سریع و افزایش مالی بانکها و در نتیجه، تسلطشان بر بازارهای پولی جهان حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بینالمللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و مسکن) خود مؤید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آنها به عهده بانکهای مختلف محول شده است. بنابراین، وظایف عمده بانکهای مرکزی عبارتند از:
1) حفظ ارزش پول.
2) ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافتها.
3) ارایه تسهیلات برای انجام مبادلات بازرگانی.
4) انتشار اسکناس و سکههای فلزی رایج در کشور.
5) تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار.
6) انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و پولی رایج کشور.
7) تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت.
8) نظارت بر معاملات طلا و ارز.
9) نظارت بر صدور پول رایج و ارز.
10) اعمال سیاستهای پولی و اعتباری.
11) انجام عملیات بانکی مربوط به برنامههای اقتصادی.
12) انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار.
13) نگهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور.
14) نگهداری وجوه موسسات پولی و مالی بینالمللی.
15) انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی.
وظایف و خدمات بانکهای تجاری (خصوصی یا دولتی) به استثنای بانکهای تخصصی نیز بهصورت ساده بهقرار زیر است:
1) قبول سپرده (دیداری- مدتدار) یا تجهیز منابع پولی.
2) ایجاد تسهیلات (وام- اعتبار).
3) خرید و فروش فلزات قیمتی.
4) اجاره دادن صندوق امانات.
5) نقل و انتقال پول در داخل یا خارج از کشور.
6) نگهداری و انجام امور مربوط به اوراق و اسناد بهادار.
7) انجام عملیات بورس.
8) صدور ضمانتنامه بانکی.
9) تنزیل اوراق تجارتی.
10) انجام معاملات ارزی (خرید و فروش).
11) خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و اسناد خزانه.
12) گشایش اعتبارات اسنادی و انجام عملیات داد و ستد بینالمللی.
13) سرمایهگذاری در صنایع کشور.
14) و بالاخره خدمات امانی که عبارتند از: قبول قیومیت، وصایت و وکالت.
در تطبیق این وظایف با توجه به مبانی سیاست پولی و بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی که ملهم از آیات قرآن و متاثر از فقه اسلامی است، قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم شهریور 1362 و تایید شورای نگهبان در دهم شهریور همان سال، از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا گذاشته شد.
2-2-3-5- بانکهای فعال موجود در ایران
2-2-3-5-1- بانکهای دولتی
2-2-3-5-1-1- بانک ملی ایران:
قانون اجازه تاسیس بانک ایرانی در 14 اردیبهشت 1306 بهوسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. براساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به نام «بانک ملی ایران» تأسیس کند (تقوی، 1384). در شهریور 1307 هم بانک ملی ایران در تهران رسما کار خود را آغاز کرد (امیدی نژاد، 1386).
2-2-3-5-1-2- بانک صادرات ایران:
در پانزدهم شهریور سال 1331 موسسهای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها «بانک صادرات و معادن» نام گرفت. اولین شعبه خارج از کشور بانک صادرات ایران در سال 1340 در هامبورگ آلمان تاسیس شد و به راه افتاد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بانک صادرات در هفتم خرداد ماه 1358 با تصویب لایحهای از سوی مجلس شورای اسلامی، ملی شد و در زمره بانکهای تجاری دولتی کشور جای گرفت.
2-2-3-5-1-3- بانک تجارت
بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه 1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی و خارجی با سرمایهای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تأسیس شد و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید (سایت اینترنتی بانک تجارت ایران).
2-2-3-5-1-4- بانک سپه
اولین بانک ایرانی، بانک سپه است که در سال 1304 و از محل وجوه صندوق بازنشستگی درجهداران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تاسیس گردید. گرچه هدف اولیه از تاسیس این بانک انجام امور مالی ارتش بود، ولی بهتدریج با تاسیس شعب در شهرستانهای مختلف و انجام عملیات بانکی، به یک بانک بزرگ تبدیل شد (حسنزاده و سلطانی، 1385).
2-2-3-5-1-5- بانک کشاورزی
در قانون اجازه تاسیس بانک ملی مقرر شده بود که چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی این بانک توسعه یابد، به بانک مستقلی تبدیل گردد. از این رو، در تاریخ 25 تیرماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی به نام بانک کشاورزی تبدیل شد (سایت اینترنتی بانک رفاه). ماموریت اساسی بانک کشاورزی فراهم آوردن امکانات اعتباری برای توسعه بخش کشاورزی و سایر فعالیتهای مرتبط با آن و ارتقای سطح زندگی و درآمد روستاییان یا به طور خلاصه، تامین مالی کشاورزی و با اتکای به سرمایه و سایر کمکهای دولتی انجام میگرفت (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-1-6- بانک رفاه کارگران
بانک رفاه در اجرای تبصره ماده 39 قانون بودجه سال 1338 کشور و ماده 38 قانون سازمان بیمههای اجتماعی بهمنظور سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی طبقه کارگر، عملیات خود را از ششم فروردین 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد (سایت اینترنتی بانک رفاه ایران).
2-2-3-5-1-7- بانک ملت
براساس رای صادره از سوی مجمع عمومی بانک در جلسه مورخ 28/9/1358 و با مجوز حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها، بانک ملت از ادغام 10 بانک خصوصی قبل از انقلاب ایجاد گردید (سایت اینترنتی بانک سپه).
2-2-3-5-1-8- بانک مسکن
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، بانک مسکن در سال 1358 براساس طرح ادغام بانکها (مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی) از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایهگذاریهای ساختمانی بانکهای ایران و 13 شرکت پسانداز و وام مسکن (کوروش، اکباتان، پاسارگاد در تهران و سایر مراکز استانها از جمله همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان) تشکیل گردید (سایت اینترنتی بانک سپه).
2-2-3-5-1-9- بانک توسعه صادرات ایران
لزوم وجود سازمانی در کشور که بتواند کمبود یک نهاد مالی معتبر و موجود در بخش صادرات- واردات کشور را مرتفع سازد، از نکاتی بود که در ابتدای تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، مورد نظر مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و در نتیجه، در تاریخ 19/4/1370 بانک توسعه صادرات ایران تاسیس شد و عملا از شهریور ماه 1371 آغاز به کار کرد (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-1-10- بانک صنعت و معدن
بانکهای توسعهای از مهمترین نهادهای مالی هستند که وجوه میان مدت و بلندمدت را با شرایطی نسبتا مناسب از داخل و خارج کشور تجهیز میکنند و آنها را همراه با ارایه مشاورههای مدیریتی، فنی و اقتصادی در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند تا برای اجرای طرحهایی که براساس اهداف برنامههای توسعهای کشورها تعیین شدهاند، مورد استفاده قرار دهند.
بانک صنعت و معدن بهموجب لایحه قانونی اداره امور بانکها در مهرماه سال 1358، از ادغام بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایهگذاری ایران، شرکت سرمایهگذاری بانکهای ایران و صندوق ضمانت صنعتی تشکیل شد (امیدینژاد، 1386).
2-2-3-5-1-11- پست بانک
پست بانک هم پس از تصویب اساسنامه توسط هیات وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کرد و انواع خدمات بانکی را ارایه نمود.
2-2-3-5-1-12- بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون نیز در راستای اصل 44 قانون اساسی در تاریخ 15 مرداد 1388 با سرمایه اولیه 5000 میلیارد ریال شکل گرفته است.
2-2-3-5-1-13- بانک قرضالحسنه مهر ایران
بانک قرضالحسنه مهر ایران براساس مصوبه 17/6/85 شورای اقتصاد با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت بانکهای دولتی تاسیس شده است.
2-2-3-5-2- بانکهای خصوصی
از سال 1377 بهبعد، تاسیس بانک توسط بخش خصوصی در ایران قانونی شد و تعدادی موسسه اعتباری و پولی خصوصی در کشور فعالیت خود را در قالب جمعآوری وجوه و تخصیص منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارایه خدمات پولی و بانکی- به استثنای حساب جاری- به عموم مشتریان آغاز کردند (بابایی، 1385). بانک مرکزی، اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی ایران را در سال 1379 صادر کرد و هدف آن هم افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی بود (سایت اینترنتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تجارتخانه، بانک مرکزی، نظام بانکی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بانک مرکزی، بانک کشاورزی، تجارت الکترونیک