پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو ديم در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد جو ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،85/6، 48/ 0 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي نخود ديم که متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشدو متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،07/26، 18/ 2 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. و براي عدس ديم که متغيرهاي متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت بادو رطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،17/1، 005/4درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-12-نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بيجار
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم(آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول عدس ديم فرم خطي درجه دوم و براي بقيه ي محصولات فرم خطي مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-30) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروچ پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 01/2، گندم ديم 22/0، جو آبي 13/2، جو ديم 16/0، نخود ديم 366/0 و عدس ديم 62/0 بوده که به جز نخود ديم هيچ کدام معني دار نبودند بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند.

جدول3-30-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X1
**780/0
98/2
**31/1
83/3
488/1
25/1
**220/0
52/3
**046/1
55/2
**839/1
62/3
X2
***091/0
37/2
***302/0
34/2
*077/0
97/2
0798/0
54/1
**032/0
33/3
*733/0
95/1
X3
*0091/0-
70/2-
*715/0-
27/3-
014/0-
49/1-
0571/0-
78/1-
018/0-
97/1-
*0039/0-
94/3-
X4
**94/0-
42/2-
932/1-
14/1-
*180/1-
77/2-
*88/2-
18/3-
392/0-
64/1-
**12/1-
92/2-
X5
**32/0
40/2
***050/1
81/2
*0078/0
75/5
*026/1-
40/3-
***126/1
57/3
**077/1
70/3
X12


**020/0-
5/3-
X22


*26/1-
72/2-
X32


**46/1
69/3
X42


160/4
66/1
X52


**24/3-
12/2-
X1X2
*0375/0
93/2
**33/2
95/1
**006/2
86/1
**81/2
01/3
X1X3
582/1-
82/0-
**063/2-
96/2-
*248/1-
54/2-


**65/1-
83/2-


X1X4


*0026/0-
81/3-


*036/0-
30/3
X1X5
**708/0
47/3


**158/1
76/2
*222/0-
28/2-
187/0
65/1


X2X4
*196/0-
27/2-
**08/0-
52/4-
***14/0-
01/3-
**101/0-
14/4-
X2X5


**17/0-
60/3-
*633/0
62/3


X3X4
**230/0
35/2
**034/0
71/2
0421/0
61/1


X3X5
487/2-
77/0-


*440/0-
10/4-
**26/0-
65/3-
X4X5


**046/0-
57/2-


***086/0
58/3


*0083/0-
27/2

ادامه جدول3-30-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
U
***148
42/2
**047/40
21/2
*5/963
220/4
***01/58
84/2
083/92
61/1
***9/157
11/4
R2
51/0
54/0
50/0
55/0
58/0
65/0
DW
73/2
03/2
65/2
31/2
40/2
99/1
F
57/10
70/17
21/11
42/19
54/13
40/14
منبع: يافتههاي تحقيق
همان طور که از از جدول(3-30) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2 ) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 51/0، 54/0، 50/0، 55/0، 58/0 و 65/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي وغير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-13- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بيجار
با توجه به نتايج جدول(3-30)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-31-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان بيجار
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
42/0
0/64

22/1
25/0
96/4
دماي حداقل دوره رشد
45/1
12/1
61/0

06/3
49/0
دماي حداکثر دوره رشد
28/5
13/2-


03/5-
61/3-
سرعت باد دوره رشد
68/0-

94/1-
67/4-

22/5-
رطوبت دوره رشد
94/4
33/3
58/2
85/2
74/2
37/3
منبع: يافتههاي تحقيق
در اينجا نيز با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي که متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،28/5، 68/ 0درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،13/2 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي جو آبي متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو آبي در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان 94/ 1 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
براي جو ديم متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو ديم در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد جو ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان 67/ 4، درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي نخود ديم که متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد و بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،03/5، درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. و براي عدس ديم متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشدو متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان بيجار داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد عدس ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،61/3، 22/5، درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-14- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مريوان
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم(آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول گندم آبي، گندم ديم و جو ديم فرم خطي درجه دوم و براي بقيه ي محصولات فرم خطي مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-32) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 48/0، گندم ديم 59/1، جو آبي 99/0، جو ديم 82/2، نخود ديم 44/3 و عدس ديم 34/0 بوده که به جز نخود ديم هيچ کدام معني دار نبودند بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند.

جدول3-32-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان