پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X22
**5/1-
98/2-


**087/0
73/2-
X32
009/2
02/1


*006/1
07/2
X42
***0042/0
13/3


0006/0
81/0
X52
*0349/0-
18/2-


**55/2-
87/2-
X1X2
**53/1
87/3
**304/1
53/2
***909/1
96/1
*154/1
02/5
**006/0
03/3
X1X3
*403/0-
94/1-
*096/1-
67/2-
975/1-
21/1-
**0072/0-
14/5-
*009/1-
06/3-
X1X4


0012/0-
07/1-


*0011/0-
99/3-
*088/0-
06/3-
X1X5
**58/2
74/2


**868/0
78/2
**258/0
43/2
*0116/1
58/2
X2X4
**65/1-
93/1-


**279/0-
43/2-
**316/0-
52/3-
*0455/0-
36/3-
X2X5
**519/0
51/1
*0931/0
29/2


**065/0
97/3
**081/0
78/3
X3X4
0299/0
21/1
**413/0
59/2
**205/0
53/2
***162/0
81/4
**021/2
77/2
X3X5
**96/1-
08/2-
*386/0-
51/2-
**996/1-
62/2-


**068/0-
83/2-
X4X5
**37/1-
96/1-
**151/0-
44/2-


**039/0-
56/4-
**099/1-
56/2-
U
**270/0
95/1
**4/117
19/2
*84/83
96/2
82/144
80/0
***099/1-
56/2-
R2
72/0
69/0
60/0
70/0
75/0
DW
80/1
98/1
41/2
69/1
83/1
F
61/31
84/12
10/12
26/11
05/12
منبع: يافتههاي تحقيق

همان طور که از از جدول(3-26) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2 ) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 72/0، 69/0، 60/0، 70/0 و 75/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي وغير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-9- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان بانه
با توجه به نتايج جدول(3-26)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-27-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان بانه
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
34/8
12/1
47/3
53/3
34/0
دماي حداقل دوره رشد
012/2
52/3
38/5
42/3
18/1
دماي حداکثر دوره رشد

66/7-
87/3-
22/4-

سرعت باد دوره رشد
206/2-
33/6-


64/2-
رطوبت دوره رشد
92/6
29/2
66/3
74/1-
77/2-
منبع: يافتههاي تحقيق
در اينجا نيز با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي متغيرهاي متوسط بارش تجمعي دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در شهرستان بانه داشته اند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان 206/2 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشدو متوسط بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان بانه داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 66/7، 33/6 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي جو آبي که متغيرهاي متوسط دماي حداقل دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جوآبي در شهرستان بانه داشته اند. کشش عملکرد جوآبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد جو آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 87/3درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي نخود ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان بانه داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدورطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو رطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،22/4، 74/1درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. وبراي عدس ديم متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشدو بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان بانه داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدورطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار سرعت بادورطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان 64/2، 77/2درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-10- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم(آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول گندم آبي، نخود ديم وعدس ديم فرم خطي درجه دوم و براي بقيه ي محصولات فرم خطي مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-28) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروش پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 53/0، گندم ديم 38/0، جو آبي 89/0، جو ديم 13/1، نخود ديم 06/5 و عدس ديم 50/3 بوده که به جز نخود ديم هيچ کدام معني دار نبودند بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند در مورد نخود ديم براي رفع از روش تخمين حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد.

جدول3-28-برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X1
***31/1
83/2
**025/1
09/2
**213/1
88/2
**220/1
73/2
***021/1
72/2
***23/0
80/2
X2
***029/1
21/2
*061/0
11/3
*093/0
75/4
**044/0
02/2
***003/0
24/3
**077/0
32/4
X3
075/0-
03/1-
*065/0-
86/2-
**009/0
35/2-
*009/0-
34/2-
*052/0-
3/5-
*031/0-
72/0-
X4
*0014/0-
67/2-
896/0-
03/1-
*671/0-
72/2-
**77/0-
28/4-
**36/1-
02/3-
654/0-
72/0-
X5
*0046/0
31/2
*319/0-
20/2-
**098/1
95/2
*071/0-
05/2-
089/0
62/0
**032/0
59/5
X12
*0712/0-
64/2-


*0048/0-
67/2-
*050/0-
31/4-
X22
**044/1-
83/2-


*532/0-
08/3-
**26/1-
36/4-
X32
085/1
98/0


***18/1
42/5
498/2
89/0
X42
**0036/0
97/2


*532/0-
08/3-
00049/0
16/0
X52
*0485/0-
82/2-


3241/0-
57/0-
**59/0-
39/4-
X1X2


**45/0
90/3


**926/0
51/2


**93/4
01/3
X1X3


**22/1-
70/3


090/1-
27/1-


*172/0-
07/3-
X1X4
**0051/0-
8/3-


*0029/0-
06/2-
*0023/0-
37/4-
*0068/0-
3/3-


X1X5


*74/0-
39/3-


**98/0
55/4
X2X4
*051/0-
86/2-
**51/0-
04/3-
***18/0-
100/4-


X2X5
**122/0
44/2
*406/0-
16/2-
***81/1
99/1


X3X4


**50/0
92/2
**389/0
58/5


**182/0
59/4
*112/0
57/4
X3X5


***25/0
18/2


**93/1-
19/4-
X4X5


*026/0
84/1


*025/0-
19/3-
U
4/45
29/1
*5/135
41/2
***168
72/3
07/262
65/1
**2/973
19/5
*2/187
84/3
R2
54/0
51/0
50/0
53/0
64/0
65/0
DW
41/2
57/1
22/1
26/1
09/2
73/2
F
59/9
37/10
46/6
44/15
16/9
57/13
منبع: يافتههاي تحقيق

همان طور که از از جدول(3-22) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 54/0، 51/0، 50/0، 53/0، 64/0 و 65/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي وغير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-11- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان قروه
با توجه به نتايج جدول(3-28)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-29-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان قروه
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
72/1
14/1
063/0
90/0
68/0
38/3
دماي حداقل دوره رشد
73/1
27/3
0314/2
77/2
43/1
37/4
دماي حداکثر دوره رشد

61/7-
40/3-
85/6-
07/6
17/1-
سرعت باد دوره رشد
61/2-

81/1-
48/0-
18/2-

رطوبت دوره رشد
81/4
57/1-
83/2
28/3

005/4-
منبع:يافته هاي تحقيق
در اينجا نيز با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشدو بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،109/3، 61/ 2درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت بادو رطوبت دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،61/7، 57/1درصد کاهش (افزايش) مي‌يابد. براي جو آبي متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشدو بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو آبي در شهرستان قروه داشته اند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان،40/3، 81/ 1 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي جو ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشدو متوسط سرعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم، تابع کاب داگلاس Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم