پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد گندم آبي معني‌داري آماره F، همخواني داشتن با فروض جاست و پاپ و منطقي بودن کششهاي عملکرد به صورت فرم خطي انتخاب گرديد. جهت برآورد تابع ريسک عملکرد عدس ديم فرم تابعي خطي درجه دوم انتخاب شد.
جدول3-20- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم

تابع عملکرد
تابع ريسک

تابع خطي
خطي درجه دوم

ضريب
آمارهz
ضريب
آماره t
روند زماني
***1152/0
51/4
0343/0
56/1
بارش تجمعي دوره رشد
***0325/0
10/4
*0121/0
78/1
متوسط دماي دوره رشد


7581/0
645/0
متوسط دماي حداقل دوره رشد
**5643/0
21/3


متوسط دماي حداکثر دوره رشد
***2610/0-
42/3-


متوسط سرعت باد دوره رشد
4-10×46/8-
03/0-
**0032/0
84/1
متوسط رطوبت نسبي دوره رشد
***2141/0
52/3


ميزان بذر
*54/0
25/2
*025/0
32/2
کود اوره
25/0
35/0
0032/0
25/0
کود فسفات
***248/0-
38/2-
0005/0
65/0
توان دوم بارش تجمعي دوره رشد


**4-10×5/9
94/1
توان دوم متوسط دماي دوره رشد


0015/0
853/0
توان دوم متوسط سرعت باد


**7-10×52/7-
64/1-
توان دوم ميزان بذر


255/2
78/0
توان دوم کود اوره


*15/1
36/2
توان دوم کود فسفات


89/1
65/0
بارندگي×کود اوره
***0002/0
25/2


بارندگي×متوسط دماي حداقل دوره رشد
**00072/0-
11/2-


بارندگي×متوسط سرعت باد دوره رشد
***0003/0-
80/3-


بارندگي×رطوبت نسبي دوره رشد


**0019/0-
44/2-
عرض از مبدا
*38/7-
98/1-
**98/43-
37/2-
R2
WD
F
55/0
82/2
61/9***
3236/0
97/1
79/10***
***و** و* به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع: يافتههاي تحقيق
همانطور که از جدول (3-20) نمايان است، بارش تجمعي طول دوره رشد، متوسط دماي حداقل و حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، کود فسفات و متوسط رطوبت نسبي اثر معنيداري بر عملکرد عدس ديم دارند. متغيرهاي بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد،ميزان بذر و متوسط رطوبت نسبي دوره رشد اثر مثبتي بر عملکرد عدس ديم دارند و متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد و ميزان کود فسفات اثر منفي بر عملکرد دارند.
تحليل نتايج ريسک عملکرد عدس ديم نشان ميدهد بارندگي دوره رشد، متوسط سرعت باد و مقدار کود اوره اثر معني داري بر ريسک عدس ديم دارند و متوسط دماي دوره رشد، ميزان بذر و کود فسفات بر ريسک عدس ديم بي تاثير ميباشد. يعني32 درصد نشان دهنده قابليت توضيح دهندگي تغييرات واريانس عملکرد توسط متغيرهاي اقليمي بکار برده شده در تابع ميباشد. بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل ريسک عملکرد عدس ديم را کاهش ميدهند و داراي علامت منفي ميباشند. همچنين متوسط سرعت باد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد ريسک را افزايش ميدهند (ريسک افزا) ميباشند.آماره آزمون نسبت راستنايي براي انجام ناهمساني واريانس برابر با 23/11 بود که در سطح احتمال 1 درصد معنيدار ميباشد. بنابراين الگو با مشکل ناهمساني واريانس روبه رو است. براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد
3-3-12- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-20)، کششهاي عملکرد عدس ديم در جدول (3-21) آمده است.
جدول 3-21- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد عدس ديم استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک
بارندگي دوره رشد
2753/0
54/0-
دماي حداقل دوره رشد
3501/0

دماي حداکثر دوره رشد
4164/1-

دماي دوره رشد

23/3
رطوبت نسبي دوره رشد
4283/0

ميزان بذر
45/0

کود اوره

251/0
کود فسفات
129/0-

سرعت باد دوره رشد
052/0-
2431/0
منبع: يافتههاي تحقيق
مطابق با جدول (3-21) ميتوان چنين نتيجه گرفت که متوسط دماي حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، کود فسفات و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد و کود فسفات منفي ميباشد و افزايش 10 درصد در متوسط سرعت باد نسبت به ميانگين باعث کاهش 05/0 درصد و 12/0 درصد در عملکرد گندم آبي ميشود. همچنين کشش عملکرد عدس ديم نسبت به بارش دوره رشد مثبت است.
کشش ريسک عملکرد محصول عدس ديم مطابق با جدول (3-20) و متوسط متغيرها محاسبه گرديد که نتايج آنها در جدول (3-20) آمده است. با بررسي و تحليل مقادير محاسبه شده اين چنين ميتوان گفت که پارامترهاي متوسط دماي دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، کود فسفات و متوسط سرعت باد دوره رشد بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد عدس ديم داشتهاند. از اين ميان دماي دوره رشد بيشترين اثر را بر افزايش ريسک داشته در حالي که متغير بارندگي دوره رشداثر منفي بر ريسک عملکرد دارد.
3-4- نتايج برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج
براي بدست آوردن فرم مناسب براي توابع عملکرد محصولات گندم (آبي و ديم)، جو(آبي و ديم)، نخود ديم و عدس ديم بنا بر معني داري کل رگرسيون فرم‌هاي تابعي خطي، خطي درجه دوم، کاب داگلاس و ترانسندنتال برآورد شد. با توجه به تعداد پارامترهاي معني دار و معقول بودن کشش ها، براي محصول گندم آبي فرم خطي ساده و براي بقيه ي محصولات فرم خطي درجه دوم مناسب تشخيص داده شد. که نتايج آن در جدول (3-22) آمده است. براي شناسايي وجود ناهمساني واريانس از آزمون بروچ پاگان استفاده شد. که مقدار آن براي گندم آبي 64/0، گندم ديم 59/1، جو آبي 96/1، جو ديم 85/0، نخود ديم 90/0 و عدس ديم 93/0 بوده که هيچ کدام معني دار نبودند بنابراين الگوها با مشکل ناهمساني واريانس روبرو نبودند و در نتيجه نتوانستيم تابع ريسک عملکرد را براي آنها بدست آوريم.

جدول3-22- برآورد توابع عملکرد محصولات مورد نظر
متغير
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X1
**75/0
03/2
**02/4
58/2
***82/4
99/2
**26/1
68/2
**68/0
46/2
**6/1
51/2
X2
129/0
02/1
**97/2
01/2
*7/1
93/1
**67/0
66/2
64/1
91/0
49/0
10/1
X3
***25/7-
35/2
*204/0-
48/3
91/1-
61/0-
*44/1-
85/4-
**5/0-
25/2-
*43/0-
41/1-
X4
*643/0-
95/1-
*17/5-
75/2-
*61/3-
*26/3-
0094/0-
31/0-
**22/0-
96/1-
*58/3-
61/2-
X5
*632/1
15/2
*132/0
05/2-
**96/0
11/3
***29/0
93/4
**026/2
98/1
**96/0
24/2
X12


0037/0-
64/0-
**07/0-
71/3-
03/4
03/4
*017/0-
47/5-
*053/0-
95/1-
X22


915/0-
96/0-
**82/1-
12/2-
557/0-
03/1-
473/1-
63/1-
02/2-
16/0
X32


74/1
44/1
*88/1
47/2
***48/2
90/1
**039/0
54/4
**18/1
45/2
X42


00014/0
81/1
**002/0
16/2
00013/0
76/0
**220/0
73/2
0207/5
10/0
X52


**85/0
04/2
**48/0-
71/2-
**93/0-
7/3-
**60/1-
76/4-
165/6-
33/1-
X1X2


***30/0
29/3
**88/3
61/2


X1X3


**109/0-
12/5-
**04/2-
28/2-
*78/4-
41/2-
X1X4
*002/0-
*2/1-
*002/0-
28/2-
*023/0-
16/3-


**009/0-
31/5-
*002/0-
67/1-
X1X5


***04/1
30/2
***034/1
55/4


X2X4


**10/1-
10/3-
***011/0-
13/6-
*37/0-
55/2-
X2X5
**097/0
89/2
***21/0
18/3
X3X4
093/0
37/1
**35/1-
77/4-
**0102/0
19/3
213/0
58/2
X3X5
**96/1-
08/2-


**43/1-
71/2-


**66/0-
11/5-


X4X5
*677/0-
09/3-


**036/0-
60/1-
0228/0-
62/1-
U
***3/169
45/2
**2/160
34/2-
***155
86/2
**9/437
51/4
**2/153
23/2
04/737
03/0
R2
58/0
54/0
60/0
73/0
70/0
65/0
DW
88/1
57/1
80/1
44/2
92/1
98/1
F
78/12
10/11
82/32
25/32
07/13
70/11
منبع: يافتههاي تحقيق
همان طور که از از جدول(3-22) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2 ) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 58/0، 54/0، 60/0، 73/0، 70/0 و 65/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي وغير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-5- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان سنندج
با توجه به نتايج جدول(3-22)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-23-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان سنندج
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
81/0
87/4
25/10
94/0
84/9
47/1
دماي حداقل دوره رشد

64/0
79/8
063/4


دماي حداکثر دوره رشد
802/4-
84/4-

33/4-
29/2-
82/7-
سرعت باد دوره رشد
70/1-
76/4-
21/9-

71/6-
15/8-
رطوبت دوره رشد
80/3

71/14-
87/0
28/6
98/7-
منبع: يافتههاي تحقيق

در اينجا با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي دارند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم آبي در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 802/4، 70/1 درصد کاهش(افزايش) مييابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي بارش تجمعي دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان سنندج داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد گندم ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 84/4، 76/4 درصد کاهش(افزايش) مييابد. براي محصول جو آبي متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو آبي در شهرستان سنندج داشته اند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد و رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار سرعت باد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد جو آبي در اين منطقه ميزان، 69/9، 71/14 درصد کاهش(افزايش) مييابد. براي محصول جو ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط دماي حداقل، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو ديم در شهرستان سنندج داشته اند. کشش عملکرد جوديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد و رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد جو ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان، 33/4 درصد کاهش(افزايش) مييابد. براي محصول نخود ديم متغيرهاي متوسط بارش تجمعي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشدو به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان سنندج داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شهرستان سقز، عملکرد گندم، تابع کاب داگلاس