پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه ارشد

تابعي خطي به عنوان فرم مناسب جهت برآورد تابع ريسک عملکرد گندم ديم به کار گرفته شد. الگوي تجربي اين توابع در جدول(3-17) آورده شده است.

جدول3-17- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم

تابع عملکرد
تابع ريسک

خطي ساده
خطي ساده

ضريب
آمارهz
ضريب
آماره t
روند زماني
014/0
26/1


بارش دوره رشد
***00067/0
98/2
*0036/0
94/1-
دماي حداقل دوره رشد
0344/0
44/1
000092/0-
00/0-
دماي حداکثر دوره رشد
3654/0-
53/1-
***72/7
05/3
سرعت باد دوره رشد
*00035/0-
75/1-
***0065/0
20/3
ميزان بذر
***56/0
25/4
052/0
45/0
کود اوره
*147/0
45/1
***257/1
23/4
کود فسفات
589/0-
52/0-
492/0-
23/0-
حداکثر دما× سرعت باد
*000019/0
78/1
***00035/0-
13/3-
عرض از مبدا
34/7
63/1
***08/147-
15/3-
R2
3901/0
1.86
***13.87
2026/0
1.98
11.51***
DW
F

***و** و* به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع: يافتههاي تحقيق

همانطور که از جدول (3-17) نمايان است، بارش تجمعي طول دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، ميزان بذر، کود اوره و اثر متقابل متوسط سرعت باد دوره رشد و متوسط حداکثر دماي دوره رشد اثر معنيداري بر عملکرد گندم ديم دارند. متغيرهاي بارش تجمعي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد و ميزان بذر و کود اوره اثر مثبتي بر عملکرد گندم ديم دارند و متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد و مقدار کود فسفات اثر منفي بر عملکرد دارند. اين نتايج با نتايج پژوهش حسيني و همکاران(1386) مطابقت دارد و آنها نيز نتيجه گرفتند که با کاهش متوسط حداکثر دما در طي ماههاي مي، ژوئن، اکتبر و دسامبر عملکرد گندم ديم افزايش مييابد و کاهش دما ميتواند از طريق کاهش تعرق امکان حفظ آب براي دوره رشد بهاره و بهبود عملکرد فراهم نمايد. همچنين متوسط سرعت باد باعث افزايش نياز رطوبتي اتمسفر اطراف سايهانداز گياه شده و با کاهش مقاومت لايه مرزي با تعرق شديد و اعمال تنش خشکي و کاهش عملکرد همراه است، يکي از اثرات عمده باد در در طي دوره پر شدن دانه در اواخر بهارچروکيده شدن و بادزدگي دانه است.سرعت باد در بهار تاثير منفي بر عملکرد دارد. تحليل نتايج ريسک عملکرد گندم ديم نشان داد بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداکثر، متوسط سرعت باد، مقدار کود اوره و فسفات و اثر متقابل متوسط سرعت باد و متوسط دماي حداکثر اثر معني داري بر ريسک گندم ديم دارند و متوسط دماي حداقل دوره رشد، ميزان بذر و مقدار کود فسفات بر ريسک گندم ديم از لحاظ آماري بي تاثير ميباشد. يعني20 درصد نشان دهنده قابليت توضيح دهندگي تغييرات واريانس عملکرد توسط متغيرهاي اقليمي بکار برده شده در تابع ميباشد. بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل، مقدار کود فسفات ريسک عملکرد گندم ديم را کاهش ميدهند و داراي علامت منفي و کاهنده ريسک ميباشند. همچنين متوسط سرعت باد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد ريسک را افزايش ميدهند (ريسک افزا) ميباشند.حسيني و همکاران(1386) بيان داشتند اگر گياهي براي مدتي طولاني در معرض درجه حرارت بالا قرار گيرد، بخش هوايي آن به سرعت پير شده و ضمن کاهش توليد مواد فتوسنتزي قابل جذب دانه سبب کاهش عملکرد دانه و افزايش ريسک ميشود.آماره آزمون نسبت راستنايي براي انجام ناهمساني واريانس برابر با17/0 بوده که در سطح احتمال 10 درصد معنيدار ميباشد. بنابراين الگو با مشکل ناهمساني واريانس روبه رو است. براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد.
3-3-8- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-17)، کششهاي عملکرد گندم ديم در جدول (3-18) آمده است. همانطور که از جدول ملاحظه ميشود که سرعت باد در دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، کود اوره، بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفي ميباشد يعني به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار مذکور مقدار عملکرد گندم ديم را به ميزان 41/2 درصد کاهش ميدهد. همچنين کشش عملکرد گندم ديم به بارش تجمعي دوره رشد مثبت است يعني به ازاي افزايش(کاهش) ده درصد بارندگي عملکرد گندم ديم به ميزان 3/2 درصد افزايش(کاهش) مييابد. چنانچه متوسط دماي حداقل در دوره رشد به ميزان ده درصد نسبت به ميانگين افزايش(کاهش) يابد عملکرد به ميزان 4/1 درصد افزايش(کاهش) خواهد يافت.

جدول 3-20- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم ديم استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک عملکرد
بارندگي دوره رشد
2358/0
3080/0-
دماي حداقل دوره رشد
1407/0

دماي حداکثر دوره رشد
49/2-
57/0
ميزان بذر
58/0

کود اوره
41/0
54/0
کود فسفات


سرعت باد دوره رشد
51/2-
71/0
منبع: يافتههاي تحقيق
نتايج کششهاي تابع ريسک گندم ديم در جدول (3-18) آورد شده است. با توجه به مقادير کششها ميتوان اين چنين نتيجهگيري کرد که متوسط سرعت باد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد، کود اوره، بارش تجمعي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد گندم ديم در استان کردستان دارند. تاثير متغيرهاي بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل دوره رشد بر ريسک عملکرد منفي ميباشد با افزايش ده درصد متوسط دماي حداقل دوره رشد نسبت به ميانگين واريانس عملکرد گندم ديم به ميزان 8/3 درصد کاهش خواهد يافت. همين طور نيز کريمي و مهدي پور (1381)، در پژوهش خود نشان دادند که گندم ديم با تعداد روزهاي بارش بيشتر و يا مساوي 5 ميلي متر در دوره زايشي وسبز شدن ارتباط مستقيم دارد که تاثير چشم گيري در کاهش ريسک دارد. در حقيقت موفقيت در ديم کاري به وجود رطوبت ذخيره شده در خاک، درصد رطوبت خاک قبل از ريزش باران، چگونگي ريزش، دفعات و فواصل بارندگي است. همچنين نيز در درجه حرارت بالا بخش اعظم نزولات تبخير شده و تاثير زيادي در تامين رطوبت ريشه گياه ندارد و به خصوص در گندم ديم گياه آب مورد نياز خود را نمي تواند تامين نمايد در نتيجه ريسک افزايش خواهد يافت.
3-3-9- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک گندم آبي
همانند محصولات قبلي فرم تابعي مناسب جهت برآورد تابع عملکرد گندم آبي معنيداري آماره F، همخواني داشتن با فروض جاست و پاپ و منطقي بودن کششهاي عملکرد به صورت فرم خطي انتخاب گرديد. جهت برآورد تابع ريسک عملکرد گندم آبي فرم تابعي خطي درجه دوم انتخاب شد.

جدول3-19- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي

تابع عملکرد
تابع ريسک

تابع خطي
تابع خطي درجه دوم

ضريب
آمارهz
ضريب
آماره t
روند زماني
***1188/0
72/4
0359/0
53/1
بارش تجمعي دوره رشد
***0329/0
22/4
*0141/0
79/1
متوسط دماي دوره رشد


7982/0
625/0
متوسط دماي حداقل دوره رشد
**5683/0
36/3


متوسط دماي حداکثر دوره رشد
***2627/0-
66/3-


متوسط سرعت باد دوره رشد
7-10×96/9-
02/0-
**0033/0
94/1
متوسط رطوبت نسبي دوره رشد
***2156/0
71/3


ميزان بذر
***663/0
90/1
014/0
11/0
کود اوره
71/0
51/0
*87/0
28/2
کود فسفات
124/1-
01/1-
0006/0-
85/0-
توان دوم بارش تجمعي دوره رشد


**6-10×6/9
94/1
توان دوم متوسط دماي دوره رشد


0018/0
982/0
توان دوم متوسط سرعت باد


**8-10×67/7-
94/1-
توان دوم ميزان بذر


***79/6
89/2
توان دوم کود اوره


75/7
65/0
توان دوم کود فسفات


53/3
25/0
بارندگي×متوسط دماي حداقل
**00078/0-
01/2-


بارندگي×متوسط رطوبت نسبي
***0005/0-
74/3-


بارندگي×متوسط دماي دوره رشد


**0019/0-
33/2-
عرض از مبدا
*38/7-
69/1-
**99/42-
35/2-
R2
58/0
83/1
***54/12
2236/0
22/2
***40/54
DW

F

***و** و* به ترتيب معني داري در 1، 5 و 10 درصد را نشان ميدهد.
منبع: يافتههاي تحقيق

همانطور که از جدول (3-19) نمايان است، بارش تجمعي طول دوره رشد، متوسط دماي حداقل و حداکثر دوره رشد، ميزان بذر، و متوسط رطوبت نسبي اثر معنيداري بر عملکرد گندم آبي دارند. متغيرهاي بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد و متوسط رطوبت نسبي دوره رشد و ميزان بذر اثر مثبتي بر عملکرد گندم آبي دارند و متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد و مقدار کود فسفات اثر منفي بر عملکرد دارند. اين نتايج با نتايج پژوهش عليرضا و همکاران(1390) مطابقت دارد و آنها نيز نتيجه گرفتند که بارندگي اثر مثبت و درجه حرارت اثر منفي بر عملکرد گندم آبي دارد.کوچکي و نصيري درايران و مطالعه نيکلاس در آمريکا نتيجه گرفتند افزايش درجه حرارت باعث کوتاهي دوره رشد گياه شده و عملکرد محصول گندم را افزايش ميدهد.
تحليل نتايج ريسک عملکرد گندم آبي نشان ميدهد بارندگي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و کود اوره اثر معني داري بر ريسک گندم آبي دارند و متوسط دماي حداقل دوره رشد، ميزان بذر و مقدار کود فسفات بر ريسک گندم آبي بي تاثير ميباشد. يعني22 درصد نشان دهنده قابليت توضيح دهندگي تغييرات واريانس عملکرد توسط متغيرهاي اقليمي بکار برده شده در تابع ميباشد. بارندگي دوره رشد و متوسط دماي حداقل ريسک عملکرد گندم آبي را کاهش ميدهند و داراي علامت منفي ميباشند. همچنين متوسط سرعت باد و متوسط دماي حداکثر دوره رشد ريسک را افزايش ميدهند (ريسک افزا) مي‌باشند. آماره آزمون نسبت راستنايي براي انجام ناهمساني واريانس برابر با 42/16 بود که در سطح احتمال 1 درصد معنيدار ميباشد. بنابراين الگو با مشکل ناهمساني واريانس روبه رو است. براي رفع ناهمساني واريانس از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده گرديد.
3-3-10- نتايج محاسبه کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي در استان کردستان
با توجه به نتايج (3-19)، کششهاي عملکرد گندم آبي در جدول (3-20) آمده است.

جدول 3-20- کششهاي تابع عملکرد و ريسک عملکرد گندم آبي استان کردستان
متغيرها
تابع عملکرد
تابع ريسک
بارندگي دوره رشد
3779/0
64/0-
دماي حداقل دوره رشد
3741/0

دماي حداکثر دوره رشد
4564/1-

دماي دوره رشد

28/3
رطوبت نسبي دوره رشد
4083/0

ميزان بذر
250/0

کود اوره

31/0
کود فسفات


سرعت باد دوره رشد
061/0-
3430/0
منبع: يافتههاي تحقيق

مطابق با جدول (3-20) ميتوان چنين نتيجه گرفت که متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت نسبي دوره رشد، بارندگي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد، ميزان بذر و متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در استان کردستان داشتهاند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط سرعت باد دوره رشد منفي ميباشد و افزايش 10 درصد در متوسط سرعت باد نسبت به ميانگين باعث کاهش 6/0 درصد در عملکرد گندم آبي ميشود. همچنين کشش عملکرد گندم آبي نسبت به بارش دوره رشد مثبت است. چنانچه کوچکي و نصيري (1387)، نشان دادند که کاهش طول دوره پر شدن دانه ناشي از افزايش درجه حرارت مهمترين عامل کاهش عملکرد گندم آبي در شرايط تغيير اقليم مي‌باشد.
کشش ريسک عملکرد محصول گندم آبي مطابق با جدول (3-20) و متوسط متغيرها محاسبه گرديد که نتايج آنها در جدول (3-20) آمده است. با بررسي و تحليل مقادير محاسبه شده اين چنين ميتوان گفت که پارامترهاي متوسط دماي دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد و مقدار کود اوره بيشترين تاثير را بر ريسک عملکرد گندم آبي داشتهاند. از اين ميان دماي دوره رشد بيشترين اثر را بر افزايش ريسک داشته در حالي که متغير بارندگي دوره رشداثر منفي بر ريسک عملکرد دارد.
3-3-11- نتايج برآورد توابع عملکرد و ريسک عدس ديم
همانند محصولات قبلي فرم تابعي مناسب جهت برآورد تابع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، روش حداقل مربعات، عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، روش حداقل مربعات