پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم

دانلود پایان نامه ارشد

ر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند.?،?،?
2-4-5- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي بانه به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?+?8X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم بانه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?

ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي بانه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?
د) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم بانه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخود ديم بانه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+ ?6X?X?+?7X?X?+?8X?X?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم بانه به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?+?8X?X?+?9X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کيلوگرم
: مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
: توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
:توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند.?،?،?
2-4-6- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان قروه
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي قروه به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم قروه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?

ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي قروه به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?
د) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم قروه به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخود ديم قروه به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم قروه به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کيلوگرم
: مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
: توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
: توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند. ?،?،?
2-4-7- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بيجار
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي بيجار به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم بيجار به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي بيجار به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
د) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم بيجار به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخود ديم بيجار به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم بيجار به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود وعدس بر حسب کيلوگرم
: مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
: توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
:توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند. ?،?،?
2-4-8- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان مريوان
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي مريوان به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+ ?4X?X?+?5X?X?+ ?6X?X?+?7X?X?+ ?8X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم مريوان به فرم خطي درجه دوم:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+ ?X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+
?1X?X?+ ?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?+ ?5X?X?+?6X?X?+ ?7X?X?
ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي مريوان به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?

د) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم مريوان به فرم خطي درجه دوم:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X? + ?X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+
?1X?X?+ ?2X?X?+ ?3X?X?+ ?4X?X?+?5X?X?+ ?6X?X?+?7X?X?+ ?8X?X?+?9X?X?

ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخود ديم مريوان به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم مريوان به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+ ?4X?X?+ ?5X?X?+ ?6X?X?+?7X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود وعدس بر حسب کيلوگرم
: مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
: توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
: توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند. ?،?،?
2-5- سناريوسازي براساس سال پايه
همانطور که گفته شد بر طبق اعلام دفتر تغييرات آب و هوا براي انتشار گازهاي گلخانه اي در كشور، سه سناريو پيش بيني گرديده با توجه به اين سه سناريو، شانزاده ترکيب از سناريوها که 0، 5/1+، 1/4+، 7/7+ درجه سانتي گراد براي درجه حرارت و 1/19-، 50/0-، 80/0- براي بارندگي را شامل مي‌شدند، تعريف شد که براساس پيش بيني افزايش دما مرتب شده اند براي رسيدن به يک فاصله اطمينان، سناريوهاي ديگري در اين بازه تعريف شده اند. همگي سناريوها نسبت به سال پايه (سناريو 1) ارزيابي مي‌شوند که در اين سناريو هيچ گونه تغييري در درجه حرارت وبارندگي صورت نمي پذيرد. سال پايه سال 1387 در نظر گرفته شد.

سناريوهاي تغيير اقليم براساس افزايش درجه حرارت
تغيير بارندگي(%)
تغيير درجه حرارت(%)
سناريو ها
0
0
سناريو1
80-
0
سناريو2
50-
0
سناريو3
1/19-
0
سناريو4
0
5/1+
سناريو5
80-
5/1+
سناريو6
50-
5/1+
سناريو7
1/19-
5/1+
سناريو8
0
1/4+
سناريو9
80-
1/4+
سناريو10
50-
1/4+
سناريو11
1/19-
1/4+
سناريو12
0
7/7+
سناريو13
80-
7/7+
سناريو14
50-
7/7+
سناريو15
1/19-
7/7+
سناريو16
براي بدست آوردن درصد کل تغييرات عملکرد ابتدا کشش‌هاي بارندگي و درجه حرارت را در درصد تغييرات بارندگي و درصد تغييرات درجه حرارت ضرب کرده وسپس با هم جمع مي‌نماييم.
(درصد تغييرات درجه حرارت*1?)A=
(درصد تغييرات بارندگي *2?)B=
C=(A+B)
براي بدست آوردن ميزان تغييرات عملکرد، عملکرد سال پايه براي هر محصول را دردرصد کل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، شهرستان سقز Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، شهرستان سقز، عملکرد گندم