پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان، شهرستان سقز

دانلود پایان نامه ارشد

ع ناهمساني واريانس توابع برآوردي دوباره توابع عملکردها برآورد ميشوند که الگوهاي تجربي اين توابع در زير آورده شده است.

2-4-1-الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در استان کردستان
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم به صورت فرم خطي درجه دوم:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+ ?6X²6+?7X²7+?8X²8+?1X?X2+??X?X3+?3X?X5+?4X1X7+
?5X4X3+eit
ب) الگوي تجربي جو آبي به صورت فرم خطي:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+?1X?X2+?2X?X5+ eit
ج) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم به صورت فرم خطي:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+?1X3X4+ + eit
د) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي به صورت فرم خطي:
Yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?6X6+?7X7+?8X8+??X?X2+?2X?X4+ eit

ه) الگوي تجربي تابع نخود ديم به صورت فرم تابعي ترانسندنتال:
lnYit=??+??lnX?+??lnT?+??lnX4+ ??X?+ ??Ti+ ?3X4+ei eit
در اين الگو متغيرها اين چنين تعريف شده اند:
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو و نخود بر حسب کيلوگرم
X? مقدار بارندگي در دوره رشد بر حسب ميليمتر
X?: متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
X?: متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
: متوسط درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
:متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
:متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: ميزان بذر مصرفي بر حسب کيلوگرمX?
: مقدار کود اوره مصرف شده بر حسب کيلوگرمX?
: مقدار کود فسفات مصرف شده بر حسب کيلوگرمX?
X?²توان دوم مقدار بارندگي در دوره رشد بر حسب ميليمتر
X?²: توان دوم متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
X?²: توان دوم متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
:توان دوم سرعت باد دوره رشد بر حسب متر بر ثانيهX?²
:توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: توان دوم بذر مصرفيX?²
: توان دوم کود اوره مصرف شدهX?²
: توان دوم کود فسفات مصرف شدهX?²
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان بذر مصرفيX?X6
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود اوره مصرف شدهX?X7
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود فسفات مصرف شدهX?X8
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان بذر مصرفيX?X6
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود اوره مصرفيX?X7
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود فسفات مصرفي X?X8
:اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشدو بذر مصرفي X?X6
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود اوره مصرفيX?X7
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود فسفات مصرفيX?X8
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشد X?X?
پارامترهاي برآوردي هستند.?،?،?
اجزاي اخلال مدل
:نماد لگاريتم طبيعي
: پارامترهاي برآوردي هستند.
2-4-2- الگوي تجربي توابع ريسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان
الف) الگوي تجربي تابع ريسک جو ديم به صورت فرم کاب داگلاس:

در اين الگوها متغيرها به صورت زير تعريف شدهاند:
: توان دوم اجزاي اخلال تابع برآوردي
: بارندگي در فصل بهار بر حسب ميليمتر
: بارندگي در فصل تابستان بر حسب ميليمتر
: متوسط درجه حرارت در فصل تابستان بر حسب درجه سانتيگراد
: متوسط درجه حرارت در فصل بهار بر حسب درجه سانتيگراد
: متوسط سرعت باد در فصل بهار بر حسب متر بر ثانيه
: متوسط سرعت باد در فصل تابستان بر حسب متر بر ثانيه
:نماد لگاريتم طبيعي
: پارامترهاي برآوردي هستند.
ب) الگوي تجربي تابع ريسک جو آبي که به صورت فرم کاب داگلاس:

ج) الگوي تجربي تابع ريسک گندم ديم به صورت فرم لگاريتمي-خطي:

د) الگوي تجربي تابع ريسک گندم آبي به صورت فرم خطي درجه دوم:

ه) الگوي تجربي تابع نخود ديم به فرم خطي درجه دوم:

و) الگوي تجربي تابع عدس ديم به فرم خطي درجه دوم:
eit²=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
در معادلات (3-28) تا (3-32) متغيرها به صورت زير تعريف ميشوند:
: توان دوم اجزاي اخلال تابع عملکرد برآوردي محصول i (گندم، جو، نخود و عدس)
X?:مقدار بارندگي در دوره رشد بر حسب ميليمتر
: مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
X?: مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در دوره رشد بر حسب درجه سانتيگراد
متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه :X?
متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشد: X?
: ميزان بذر مصرفي بر حسب کيلوگرمX6
: مقدار کود اوره مصرف شده بر حسب کيلوگرمX7
: مقدار کود فسفات مصرف شده بر حسب کيلوگرمX8
X?²:: توان دوم مقدار بارندگي در دوره رشد بر حسب ميليمتر
توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشد X?²
:توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
: توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: توان دوم بذر مصرفيX6²
: توان دوم کود اوره مصرف شدهX7²
: توان دوم کود فسفات مصرف شدهX8²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان بذر مصرفيX?X6
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود اوره مصرف شدهX?X7
: اثر متقابل بارش دوره رشد و کود فسفات مصرف شدهX?X8
:اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان بذر مصرفيX?X6
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود اوره مصرفيX?X7
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و مقدار کود فسفات مصرفي X?X8
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشدو بذر مصرفي X?X6
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود اوره مصرفيX?X7
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و کود فسفات مصرفيX?X8
: اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند. ?،?،?
: اجزاي اخلال مدل
:نماد لگاريتم طبيعي
2-4-3- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سنندج
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي سنندج به فرم خطي ساده:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم سنندج به فرم خطي درجه دوم:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?
ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي سنندج به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
د) الگوي تجربي تابع عملکرد جوديم سنندج به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+ ?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?
ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخودديم سنندج به فرم خطي درجه دوم به صورت زير است:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?X?X?+?1X?X?+?2X?X?+ ?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم سنندج به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کيلوگرم
:مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
:مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
:مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
:متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
: توان دوم بارش دوره رشدX?²
:توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
:توان دوم ميزان رطوبت دوره رشدX?²
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداقل درجه حرارت دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل سرعت باد دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
پارامترهاي برآوردي هستند.?،?،?
2-4-4- الگوي تجربي تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز
الف) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم آبي سقز به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?
ب) الگوي تجربي تابع عملکرد گندم ديم سقز به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?
ج) الگوي تجربي تابع عملکرد جو آبي سقز به فرم خطي ساده:
yit =??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+ ?1X?X?+?2X?X?
د) الگوي تجربي تابع عملکرد جو ديم سقز به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?+?5X?X?+?6X?X?+?7X?X?+?8X?X?

ه) الگوي تجربي تابع عملکرد نخود ديم سقز به فرم کاب داگلاس:
ln yit =??+??lnX?+??lnX?+??lnX?+??lnX?+??lnX?
و) الگوي تجربي تابع عملکرد عدس ديم سقز به فرم خطي درجه دوم:
yit=??+??X?+??X?+??X?+??X?+??X?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+??X²?+?1X?X?+?2X?X?+?3X?X?+?4X?X?
: ميزان عملکرد محصول مورد نظر يعني گندم،جو، نخود و عدس بر حسب کيلوگرم
:مقدار بارش تجمعي در طول دوره رشد بر حسب ميلي مترX?
:مقدار متوسط حداقل درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
:مقدار متوسط حداکثر درجه حرارت در طول دوره رشد بر حسب سانتي گرادX?
: متوسط مقدار سرعت باد در طول دوره رشد بر حسب متر بر ثانيه X?
: متوسط مقدار رطوبت در طول دوره رشدX?
:توان دوم بارش دوره رشدX?²
:توان دوم حداقل درجه حرارت دوره رشدX?²
:توان دوم حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?²
: توان دوم سرعت باد دوره رشدX?²
X?توان دوم ميزان رطوبت دوره رشد
: لگاريتم بارش دوره رشد lnX?
: لگاريتم حداقل درجه حرارت دوره رشدlnX?
:لگاريتم حداکثر درجه حرارت دوره رشدlnX?
:لگاريتم سرعت باد دوره رشدlnX?
: لگاريتم ميزان رطوبت دوره رشدlnX?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و حداقل درجه حرارت دوره رشدX?X?
:اثر متقابل بارش دوره رشد و حداکثر درجه حرارت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اثر متقابل بارش دوره رشد و ميزان رطوبت دوره رشدX?X?
: اثر متقابل حداکثر درجه حرارت دوره رشد و سرعت باد دوره رشدX?X?
: اث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، روش حداقل مربعات، اثر آب و هوا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم