پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم، استان کردستان

دانلود پایان نامه ارشد

ديم

ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
ضريب
آمارهt
X1
***952/1
13/4
**0521/0
06/3
**037/0
88/2
***14/1
52/4
790/1
39/0
244/1
48/1
X2
**039/1
07/3
***039/0
89/2
0035/0
50/1
**930/0
99/3
***125/0
47/3
***22/1
45/4
X3
**002/1-
34/4-
**086/0-
91/2-
094/1-
05/1
098/0-
45/0-
*074/2-
45/3-
*087/2-
79/1-
X4
**635/2-
8/3-
**96/2-
24/3-
**50/1-
53/4-
**404/1-
47/3-
0045/0-
49/1-
0342/0-
37/0-
X5
***014/0
20/4
*081/1
24/3
*069/0-
40/2-
**0053/0
26/4
**64/1-
70/3-
***545/0
66/2
X12
**047/0-
09/4-
**0119/0-
02/3-


**022/0-
79/3-
X22
007/7-
79/1-
313/5-
07/0-


*037/0-
84/2-
X32
**099/1
33/3
*670/3
05/2


0038/1
56/1
X42
***0027/0
34/3
4006/0
19/0


**0019/0
40/3
X52
*027/2-
20/4-
**185/0-
20/3-


*29/9-
29/4-
X1X2
*968/6
48/2
434/1
40/1
**48/1
29/2
***97/0
06/3
***88/1
84/3
**162/1
96/1
X1X3
392/5-
55/1-


*065/3-
93/2-
044/2-
88/0-
**68/0-
36/2-
*639/0-
81/1-
X1X4
0047/0-
90/0-
**013/0-
49/3-


*0034/0-
8/3-


00011/0-
54/0-
X1X5
***18/1
15/4
**039/2
92/2


*316/0-
95/3


*1702/0
32/2
X2X4
**34/1-
06/4-
***44/0-
87/2-


**23/1-
93/3-


**036/0-
91/2-
X2X5
***49/0
01/2
***51/1
04/2


***76/4
50/3


***14/3
00/3
X3X4
***344/1
87/3
*3862/0
12/3
*194/0
22/2
766/1
65/0
X3X5
0644/0-
38/1-
***24/1-
87/2-


***44/0-
01/4-
***29/6
55/3


X4X5
*033/0
88/1
*713/0-
27/3-


*0046/0-
20/3-
U
***4/938
77/4
*6/274
01/3
**9/260
10/2
**3/425
26/3
*5/418
95/1
*03/192
16/3
R2
65/0
67/0
50/0
69/0
51/0
55/0
DW
74/2
40/1
38/1
66/1
09/2
78/1
F
68/15
61/13
63/11
98/18
17/13
22/13
منبع: يافتههاي تحقيق
همان طور که از از جدول(3-32) مشاهده مي‌شود، ضريب تعيين خوبي رگرسيون (R2 ) در اين توابع نشان مي‌دهد که به ترتيب 65/0، 67/0، 50/0، 69/0، 51/0 و 55/0 درصد از تغييرات عملکرد محصولات به ترتيب گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، نخود ديم و عدس ديم توسط متغيرهاي اقليمي وغير اقليمي توضيح داده مي‌شود. و معني داري F در سطح يک درصد براي توابع بيانگر معني داري کل رگرسيون است.
3-15- محاسبه کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات مورد نظر در شهرستان مريوان
با توجه به نتايج جدول(3-32)، کشش‌هاي عملکرد محصولات منتخب محاسبه شده و در جدول زير آمده است.
جدول 3-33-کشش‌هاي توابع عملکرد محصولات در شهرستان مريوان
متغيرها
گندم آبي
گندم ديم
جو آبي
جو ديم
نخود ديم
عدس ديم
بارندگي دوره رشد
81/4
97/1
39/0
07/3


دماي حداقل دوره رشد
07/3
23/1

74/2
90/0
37/3
دماي حداکثر دوره رشد
85/5-
14/3-


68/2-
35/0-
سرعت باد دوره رشد
02/3-
03/4-
087/0-
18/3-


رطوبت دوره رشد
99/5
64/2
38/1
53/4
70/1
004/1
منبع: يافتههاي تحقيق
در اينجا نيز با توجه به مقادير محاسبه شده چنين نتيجه گيري مي‌شود که براي محصول گندم آبي که متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد متوسط دماي حداکثر دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشدو متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم آبي در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد گندم آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،85/5، 02/3، درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي محصول گندم ديم متغيرهاي متوسط سرعت باد دوره رشد متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشدو متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد گندم ديم در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد گندم ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،14/3، 03/4 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي جو آبي متغيرهاي دوره رشد متوسط رطوبت بارش تجمعي دوره رشدو متوسط سرعت باد دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو آبي در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد جو آبي نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار سرعت باد و سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان 087/، 38/1 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي جو ديم متغيرهاي متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، بارش تجمعي دوره رشدو متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد جو ديم در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد جو ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار سرعت باد و سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان 18/2درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. براي نخود ديم متغيرهاي متوسط دماي حداکثر دوره رشد متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداقل دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد نخود ديم در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد نخود ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دما و متوسط رطوبت دوره رشد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،68/10، 70/1درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد. و براي عدس ديم متغيرهاي متوسط دماي حداقل دوره رشد، متوسط رطوبت دوره رشد، متوسط دماي حداکثر دوره رشد به ترتيب بيشترين تاثير را بر عملکرد عدس ديم در شهرستان مريوان داشته اند. کشش عملکرد عدس ديم نسبت به متوسط دماي حداکثر دوره رشد، متوسط سرعت باد دوره رشد منفي مي‌باشد. بدين معني که به ازاي يک درصد افزايش(کاهش) در مقدار دماو سرعت باد دوره رشد نسبت به ميانگين در دوره تاريخي، مقدار عملکرد نخود ديم در اين منطقه به ترتيب به ميزان،35/0 درصد کاهش(افزايش) مي‌يابد.
3-16-نتايج سناريو سازي براساس سال پايه
3-16-1-شبيه سازي تغييرات عملکرد و توليد در سناريو‌هاي گوناگون براي استان کردستان
با توجه به ضرايب کششي که از تخمين توابع عملکرد در استان کردستان به دست آمد، عملکرد محصولات منتخب شبيه سازي شد. به اين صورت که در هر سناريو، درصد تغييرات پيش بيني شده ي متغير‌هاي اقليمي درجه حرارت و بارندگي در کشش مربوط به آن ها ضرب مي‌شود. به اين ترتيب ميزان تغييرات عملکرد بر حسب درصد در سناريوهاي اقليمي براي محصولات منتخب شبيه سازي شده ودر مرحله بعد تغييرات عملکرد ناشي از تغيير اقليم در سناريو‌هاي تحت بررسي به عملکرد سال پايه اضافه مي‌شود. مقادير بدست آمده عملکرد محصول در هر سناريو را نشان مي‌دهد. سپس براي رسيدن به توليد کل در هر سناريو، عملکرد سناريو در سطح زير کشت محصول در سال پايه ضرب مي‌شود.
3-34- درصد کل تغييرات عملکرد در سناريوهاي اقليمي
سناريو8
سناريو7
سناريو6
سناريو5
سناريو4
سناريو3
سناريو2
سناريو1
محصول
472/7-
455/15-
215/23-
535/2-
937/4-
92/12-
68/20-
0
گندم آبي
927/4-
03/16-
809/26-
935/1
862/6-
965/17-
744/28-
0
گندم ديم
849/0
66/1-
096/4-0
4/2
55/1-
06/4-
496/6-
0
جو آبي
795/0-
845/0-
893/0-
765/0-
0305/0-
08/0-
128/0-
0
جو ديم
192/3-
925/11-
403/20-
205/2
397/5-
13/14-
608/22-
0
نخود ديم
6255/0
6025/1-
7655/3-
0025/2
377/1-
605/3-
768/5-
0
عدس ديم

ادامه جدول 3-34- درصد کل تغييرات عملکرد در سناريوهاي اقليمي
سناريو16
سناريو15
سناريو14
سناريو13
سناريو12
سناريو11
سناريو10
سناريو9
محصول
95/17-
933/25-
693/33-
013/13-
866/11-
849/19-
609/27-
929/6-
گندم آبي
468/2
032/8-
811/18-
933/9-
573/1-
676/12-
455/23-
289/5
گندم ديم
769/10
26/8-
824/5-
32/12-
009/5
5/2
064/0
56/6
جو آبي
957/3-
007/4-
055/4-
927/3-
121/2-
171/2-
219/2-
091/2-
جو ديم
922/5
811/2-
289/11-
319/11-
63/0
103/8-
581/16-
027/6
نخود ديم
9025/8
6745/6-
5115/4-
2795/10
0965/4
8685/1
2945/0-
4735/5
عدس ديم
منبع: يافتههاي تحقيق

3-35-ميزان تغييرات عملکرد
سناريو8
سناريو7
سناريو6
سناريو5
سناريو4
سناريو3
سناريو2
سناريو1
محصول
03/225-
45/465-
16/699-
34/76-
68/148-
10/389-
81/622-
0
گندم آبي
92/12-
06/42-
34/70-
07/5-
008/18-
14/47-
42/75-
0
گندم ديم
62/16
51/32-
22/80-
008/47
35/30-
52/79-
23/127-
0
جو آبي
54/2-
70/2-
86/2-
45/2-
097/0-
25/0-
41/0-
0
جو ديم
11/4-
37/15-
30/26-
84/2
95/6-
21/18-
15/29-
0
نخود ديم
76/0
95/1-
60/4-
44/2
68/1-
40/4-
05/7-
0
عدس ديم

ادامه جدول 3-35- ميزان تغييرات عملکرد
سناريو16
سناريو15
سناريو14
سناريو13
سناريو12
سناريو11
سناريو10
سناريو9
محصول
59/540-
01/781-
72/1014-
90/391-
36/357-
78/597-
49/831-
67/208-
گندم آبي
47/6
07/21-
36/49-
06/26-
12/4-
26/33-
54/61-
87/13-
گندم ديم
93/210
78/161-
07/114-
31/241-
11/98
96/48
25/1
49/128
جو آبي
67/12-
83/12-
99/12-
58/12-
79/6-
95/6-
10/7-
69/6-
جو ديم
63/7
62/3-
55/14-
59/14-
81/0
44/10-
37/21-
77/7
نخود ديم
88/10
15/8-
51/5-
57/12
009/5
28/2
35/0-
69/6
عدس ديم
منبع: يافتههاي تحقيق

3-36- عملکرد سناريوها
سناريو8
سناريو7
سناريو6
سناريو5
سناريو4
سناريو3
سناريو2
سناريو1
محصول
65/2786
23/2546
52/2312
34/2935
2863
58/2622
87/2388
68/3011
گندم آبي
48/249
34/220
06/192
33/257
39/244
26/215
98/186
40/262
گندم ديم
38/1975
19/1926
48/1878
70/2005
35/1928
18/1879
47/1831
70/1958
جو آبي
337
87/287
16/240
38/367
28/320
13/320
97/319
38/320
جو ديم
83/124
57/113
64/102
78/131
99/121
73/110
79/99
94/128
نخود ديم
06/123
35/120
7/117
74/124
62/120
9/117
25/115
30/122
عدس ديم

ادامه جدول 3-36- عملکرد سناريوها
سناريو16
سناريو15
سناريو14
سناريو13
سناريو12
سناريو11
سناريو10
سناريو9
محصول
09/2471
67/2230
96/1996
78/2619
32/2654
9/2413
19/2180
01/2803
گندم آبي
87/268
33/241
04/213
34/236
28/258
14/229
86/200
53/248
گندم ديم
63/2169
92/1796
63/1844
39/1717
81/2056
66/2007
95/1959
19/2087
جو آبي
71/307
55/307
39/307
8/307
59/313
43/313
28/313
69/313
جو ديم
57/136
32/125
39/114
35/114
75/129
5/118
57/107
71/136
نخود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد گندم Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان کردستان، عملکرد گندم