پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد کارکنان، توسعه روستا، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

مي توانند براي برنامه هاي آموزشي مفيد يا زيان آور باشند”. مزيت روش مبتني بر رضايت گروه هاي ذينفع اين است که با اجراي اين روش، با ديدگاه بسيار وسيعتري به اثربخشي آموزش ها توجه مي شود و عوامل محيطي و درون سازماني مورد ارزيابي قرار مي گيرند. به علاوه، در اين روش به نوعي همه شاخص ها (اهداف، فرآيندهاي دروني و اجرايي، امکانات و تجهيزات) به صورت همزمان مورد توجه قرار مي گيرند. اما نتايج تحقيقات نشان مي دهد که يک مؤسسه و به تبع آن سازمان آموزش نمي تواند به صورت هم زمان خواسته ها و تقاضاهاي همه گروه ها را تأمين کند. لذا امکان دارد رضايت فراگيران بسيار بالا باشد ولي مديران آنها چندان رضايت نداشته باشند و يا بالعکس. اما آنچه مهم است اينکه بررسي تمامي ديدگاهها نتايج جامع تري را به دست مي دهد. در کاربرد اين روش از شاخص هاي مطرح در جدول 2 مي توان بهره مند گرديد (جباري، 1381 :72 ) .
جدول 2-2. شاخص هاي اثربخشي (برگرفته از جباري، 1381)
گروه ذينفع
شاخص اثربخشي
کارکنان
افزايش و بهبود رضايت کارکنان، حقوق و پاداش، دانش و مهارت (جديد)
مديريت و سرپرستي
بهبود کيفيت عملکرد کارکنان در انجام وظايف شغلي، دريافت پيشنهادات سازنده و مؤثر از طرف کارکنان آموزش ديده، کاهش ميزان شکايات، افزايش مقدار کالاي فروخته شده
سازمان
نقش آموزش در بهبود انجام امور سازماني، بالندگي و تحولات کيفي و کمي، کاهش ميزان کالاي برگشتي به خاطر ترفيع کيفيت
دولت
تأمين حقوق انسانها رعايت قوانين و مقررات
برنامه ريزان و مجريان
مفيد واقع شدن فعاليتهاي آنان، تغيير و اصلاح برنامه هاي آموزشي فعلي بر مبناي نتايج ارزشيابي ها، تلاش در جهت تأمين و تدوين برنامه هاي آموزشي کارآمد و پويا از طريق بازخوردهاي بدست آمده

بخش دوم :
2-17- خدمت وظيفه در ايران و طرح سربازان
بحث درخصوص طرح سربازان را مي بايست به شكل ريشه‌اي از امنيت ملي45 شروع نمود. با توجه به گستردگي ابعاد و تنوع سطوح وجوه امنيت ملي، تعريف واحد و فراگيري را درخصوص آن نمي توان ارائه كرد. ولي بطور خلاصه، امنيت را مي توان به حداقل رساندن خطر يا تهديد از نوع نظامي يا قديمي و غيرنظامي يا جديد آن (زيست محيطي، رفاهي و…) دانست. فرض اصلي در مطالعات امنيت ملي اين است كه تهديدها وجود دارند و نا امني مشكلي است كه بايد با آن مبارزه كرد و در واقع امنيت از دو راه كاهش آسيب پذيري و ضعف و كوشش براي از بين بردن يا كاهش تهديدهاي امنيتي بدست خواهد آمد (لطفيان: 2-71).
بر اين اساس، سياست امنيت ملي داراي سه جنبه ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي (استراتژي نظامي و ساختار نيروها) خواهد بود (Kaufman,P5).
بعد نظامي امنيت ملي از جمله ابعاد قديمي امنيت است كه بشر از ابتداي زندگي، به صور مختلف بدان پرداخته است. مسائلي نظير گسترش قلمرو و جنگ در ايران، يونان و چين باستان، لزوم ايجاد ارتش حرفه اي يا غيرنظامي را اجتناب ناپذير كرده بود. هرودوت تاريخ نگار يوناني بيان داشته كه ايرانيان فرزندان خود را از هفت سالگي در زمينه هاي تيراندازي، سواركاري و شنا مورد آموزش قرار مي دهند، هخامنشيان هسته اصلي سپاه خود را در قالب سپاه ده هزار نفري طراحي كرده بودند، اشكانيان (پارت ها) فاقد سپاه دائمي بوده ولي در زمان جنگ سپاه پارتي شكل مي گرفت، ساسانيان داراي سپاهي دائمي به نام سپاه ايران متشكل از سواره و پياده نظام بودند، در دوران صفويه، قزلباشها، سپاه دائمي كشور را تشكيل مي دادند، نادرشاه برخوردار از ارتش حرفه اي منظم بود، ناصرالدين شاه قاجار بعد از سفر به روسيه و ديدن بريگارد قزاق، ارتش دائمي تشكيل داد. (عليزاده، : 16-7)
موارد فوق الذكر تنها بعنوان بخشي از تاريخ ايران و وضعيت نيروهاي نظامي آن دوران بوده است و اين امر صرفا” توجيه كننده اهميت نيازهاي امنيتي بشر خواهد بود.
با گذشت زمان، بدليل ايجاد تغييرات عديده در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و… در جوامع، شاهد تغيير در نوع جنگ ها و درگيري ها و بالطبع مدل بندي نيروهاي نظامي بوده ايم.
مدل هاي نيروي نظامي نيز مي تواند برگرفته از مدل اشرافي (نخبگان سياسي ونظامي) مدل مردم سالاري، مدل متمرکز، مدل پادگاني يا دولتي و مدل ارتش عمومي باشد. (اداره کل عضو و پيشگيري از وقوع جرم: 27) .
قانون نظام وظيفه در ايران از سال 1296 هجري قمري بر طبق بنيچه (ليستي است در وزارت کشور سابق که بعدها به وزارت جنگ تبديل شد) هر ايراني ذکور از 21 سالگي مکلف به خدمت سربازي به مدت سه سال گرديد که به دليل محدوديت بودجه اي هر ساله نصف آن ميزان به خدمت اعزام مي گرديدند. لازم به ذکر است، تغييرات قوانين نظام وظيفه در ايران از بدو تصويب تاکنون، به دو شکل انجام گرفته است:
– تغييرات کلي و اساسي (عمدتاً تعداد زيادي از موارد قانون اصلاح، حذف، اضافه و يا بطور کلي تغيير يافته اند).
– تغييرات صوري و جزئي (قانون عموماً به صورت موردي تغيير يافته و ماده اي از قانون اصلاح و يا حذف شده ويا ماده اي به قانون الحاق گرديده است). بعنوان مثال دوره بيست و پنج ساله خدمت سربازي مطرح در قوانين مصوب سال هاي 1317، 1321 و 1350 تکرار شده و صرفاً دوره تحت السلاح به دوره ضرورت تغيير نام يافته و مدت آن از سه سال به دو سال کاهش يافت. در سال 1363، قانون خدمت وظيفه به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون نظام وظيفه فعاليتي 30 ساله مشتمل بر دوره احتياط هشت سال، ذخيره يکم 10 سال و ذخيره دوم 10 سال و دوره ضرورت 2 سال (مجموعا” 30 سال) بوده است (طالقاني:9-25).
تعدادي ديگر از قوانين در راستاي اصل 147 قانون اساسي به تصويب رسيده است تا نيروهاي وظيفه در راستاي اين اصل به عنوان خدمت جايگزين در ديگر سازمان ها به خدمت بپردازند که عبارتنداز:
– قانون معلمان (سرباز معلم)، پزشکان و پيراپزشکان وظيفه، مصوب 25/7/1369(اصلاح اين قانون با افزودن کتابداران در سال 1373 بوده است (دفتر طرح و برنامه، 1381).
– قانون متعهدين خدمت به آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369.
– قانون معافيت بهداشت کاران دهان و دندان و بهداران (تکنسين هاي بهداشت و مبارزه با بيماريها) مصوب 16/2/1369.
– قانون گذرانيدن خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشکده علوم قضايي در محاکم قضايي مصوب 9/11/1373.
– قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 12/2/1375.
– قانون نحوه تشکيل پيام آوران بهداشت مصوب 6/8/1375.
– قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/1376 (طالقاني ، ص 38).
– قانون مربوط به استفاده از فارغ التحصيلان کشاورزي و رشته هاي مرتبط در فعاليت هاي کشاورزي و توسعه روستايي (سربازان سازندگي) مصوب 1377.
– قانون مربوط به استفاده از فارغ التحصيلان دانشگاهي در وزارت صنايع و معادن (سربازان صنعت)، مصوب 1381(وزارت صنايع و معادن، 1382).
قوانين فوق الذکر که بعنوان خدمت جايگزين به تصويب رسيده اند، متأسفانه از مکانيزم فعاليتي يکساني پيروي نمي کنند. در برخي، مدت زمان فعاليت يا خدمت سربازي دوساله است، در برخي 10-5 ساله مي باشد و … به نظر مي رسد هيچ گونه دليل منطقي براي چنين اختلافاتي وجود نداشته و تمامي افراد مشمول قانون مي بايست در قالب خدمت جايگزين يا خدمت پيماني، مورد استفاده قرار گيرند.
بررسي آمارهاي مرتبط با جذب سربازان سازندگي از اسفند 1378 تاکنون (7823 نفر) نشان مي دهد که 4702 نفر تاکنون ترخيص شده و 3121 نفر سرباز مشغول خدمت مي باشند و متوسط تعهد جذب سالانه نيز حدود 2500 نفر است. هر چه از سمت سال پايه جذب (1378) به سمت شرايط کنوني حرکت مي نماييم، سياست جذب سربازان به سمت جذب بيشتر افراد برخوردار از مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر، جذب بيشتر در رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي، جذب بيشتر در سطوح عملياتي مراکز خدمات (شبکه ملي) و مديريت جهاد کشاورزي، جذب تخصصي با توجه به پتانسيل هاي عمده مطرح در منطقه و … پيش مي رود.
– به منظور استفاده مطلوب از توان علمي و تخصصي فارغ التحصيلان دانشگاهي در طول خدمت سربازي، در انجام فعاليت هاي آموزشي، ترويجي، اجرايي، نظارتي و پژوهشي بخش تعاون در مناطق نيازمند و محروم، طرح سربازان تعاون يار، توسط معاونت پژوهش، برنامه ريزي و آموزش وزارت تعاون طراحي و پس از بررسي کارشناسي توسط ستاد کل نيروهاي مسلح به تاييد مقام معظم رهبري رسيده و در سال 1387، با موافقت و دستور فرماندهي کل قوا و ابلاغ آيين نامه، اولين اعزام آن در تاريخ ارديبهشت ماه 1388 انجام شد.
هدف کلي از اجراي طرح سربازان تعاون يار، ساماندهي نيروهاي ماهر و متخصص در جهت حمايت و پيشبرد و پشتيباني از بخش تعاون کشور بوده است. موارد زير به عنوان اهداف اختصاصي اين طرح در نظر گفته شده است:
1- گسترش شبکه ترويج و آموزش تعاون با استفاده از توان تخصصي سربازان تعاون يار
2- زمينه سازي جهت تامين و تربيت نيروي انساني مستعد و آشنا به فرهنگ و روابط اجتماعي در بخش تعاون
3- فراهم ساختن زمينه هاي رشد و خلاقيت و مشارکت جوانان در عرصه هاي بخش تعاون کشور
4- ايجاد زمينه هاي مناسب جهت گسترش فعاليت هاي بخش تعاون در سطح کشور(رحماني، 1388،ص8 و9)
2-17-1- سابقه اجرايي بکارگيري سربازان در ايران
نمونه‌هاي عديدة بهره‌مندي از نيروهاي وظيفه (سرباز) و يا مردم در فعاليتهاي عمراني و سازندگي كشور در قبل و بعد از انقلاب وجود دارد كه از زمينه‌هاي انگيزشي و دستورالعمل‌هاي متفاوتي برخوردار مي‌باشند. به عنوان نمونه به سپاه ترويج و آباداني مي‌توان اشاره كرد كه در سال 1343 تصويب شد و وزارت كشاورزي وقت مسؤل اجراي آن گرديد.
هدف از طرح سپاه ترويج و آباداني، استفاده از نيروهاي سپاهي به منظور بالا بردن سطح زندگي روستائيان و آشنا ساختن آنان با اصول جديد كشاورزي، طرق ازدياد توليدات زراعي و دامي و راهنمايي در امور مرتبط با توسعه و نوسازي روستاها بود. اين طرح در واقع اصل هشتم انقلاب سفيد بود و توجيه تشكيل آن اين بود كه با اجراي برنامه‌هاي اصلاحات ارضي و تقسيم زمين بين كشاورزان و خارج شدن مالكين از مديريت روستاها و توليد از يكطرف و تشكيل تعاوني شركتهاي روستايي از طرف ديگر، روستائيان نيازمند اطلاعات و راهنمايي جهت بكارگيري روشهاي نوين كشاورزي، مديريت مزرعه و بالا بردن توليدات كشاورزي و سطح زندگي و رفاه خود مي‌باشند. طرح مذكور، علي‌رغم داشتن نقاط مثبت، در مواردي نظير قضاوت منفي روستائيان، عدم اطلاع سپاهي از نحوة برقراري ارتباط، عدم اطلاع سپاهي از توان دستگاه اداري براي پاسخگويي به مسايل و در نتيجه بدقولي سپاهي و مواردي نظير آن، سوء استفاده فرصت طلبان از ترويج، درك غلط از مفهوم ترويج، عدم پيوستگي برنامه‌ها در راستاي توسعه، هزينة بالاي طرح و استقرار سپاهيان در ستادهاي مربوطه به جاي روستاها، از موفقيت چشمگيري برخوردار نبود. در طول سال هاي اجراي طرح، يعني از سال 1344 (سال آغاز) تا پايان سال 1358 (سال پايان) جمعاً 4679 نفر سپاهي ترويج و آباداني به خدمت سربازي اعزام گرديدند.
همانطور كه قبلاً نيز ذكر شد، در حال حاضر نيز طرح سربازان سازندگي نيز در معاونت ترويج و نظامهاي بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي در حال انجام است. با اين تفاوت كه اين طرح از وسعت طرح سپاهيان ترويج برخوردار نبوده و سعي شده است تا حد امكان ابعاد منفي طرح مذکور در آن ديده نشود. همچنين محوريت اين طرح به جاي توسعه ابزاري و فيزيكي بر توسعة منابع انساني توجه دارد.

جدول 2-3. بررسي تنوع جنگ ها در قرن بيستم (اداره کل عضو و پيشگيري از وقوع جرم:22)
شاخص ها
نوع جنگ
طرف اول درگير
طرف دوم درگير
نمونه درگير اول
نمونه درگير دوم
جنگ جهاني
جنگ استعماري
جنگ منطقه اي
جنگ داخلي
جنگ هاي همه جانبه
قدرت هاي بزرگ
قدرت هاي بزرگ
کشور کوچک
دولت کشور کوچک
قدرت هاي بزرگ
قدرت هاي بزرگ
کشورهاي مستعمره
کشور کوچک
گروه هاي داخلي
کشور کوچک
متحدين
فرانسه
ايران
السالوادور
آمريکا و متحدين
متفقين
الجزاير
عراق
نيروهاي شورشي
عراق

مدل هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق و دستمزد، ارزش بازار، ارباب رجوع Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان خراسان، حقوق بشر