پایان نامه با واژه های کلیدی طولی.، عرضی.، Northridgeسطح

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119
شکل 5-31: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119
شکل 5-32: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 5-33: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
شکل 5-34: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل 5-35: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
شکل 5-36: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت عرضی. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
شکل 5-37: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزلهManjil سطح خطر 1 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
شکل 5-38: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 5-39: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123
شکل 5-40: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 5-41: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
شکل 5-42: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل 5-43: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایهp3 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
شکل 5-44: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 5-45: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
شکل 5-46: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Chi-chiسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل 5-47: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله chi-chi سطح خطر 2در جهت طولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127
شکل 5-48: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل 5-49: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
شکل 5-50: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
شکل 5-51: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p2 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129
شکل 5-52: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 5-53: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p3 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130
شکل 5-54: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل 5-55: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p5 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
شکل 5-56: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت عرضی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 5-57: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p6 تحت زلزله Northridgeسطح خطر 2 در جهت طولی. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132
شکل 5-58: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت عرضی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
شکل 5-59: نمودار تاریخچه زمانی جابجایی پایه p1 تحت زلزلهManjil سطح خطر 2 در جهت طولی.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع انتقال اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع يادگيري، سبك، موقعيت