پایان نامه با واژه های کلیدی طبرحهباي، شهرداري، مديريت، ويشه

دانلود پایان نامه ارشد

اتوببوس، متبرو و قشبار
سبك شهري

ساماندهي و خوانايي نظام حركت به تدكیك سواره اهمگاني و خصوصيد و یاده و دوچرخه
ايجاد وشش كامل و كارآمد شبكه زيرساختها، به ويشه گازرساني، آب و فا الب

-5-9-4 راهبردهاي توسعه مشاركتي

تشويق و ترويت سبازمان هباي غیردولتبي (NGO)هبا ببه ويبشه در فعالیبتهباي محبیا زيسبت، جوانبان و زنان به منظور رفی زمینههاي ناامني اجتماعي

مشاركت دادن مردم در اداره محلهها با ترويت شوراياريها ارائه طرحهاي نوسازي و بازسازي مشاركتي

مشبباركت بببا سببرمايهگببذاران بخببش خصوصببي در اجببراي طببرحهبباي ويببشه، بببه خصببوص در اطببراف ايستگاههاي مترو و قشار سبك شهري

-6-9-4 راهبردهاي مديريت توسعه

ظرفیتسازي مديريتي در شهرداري كرج متناس با الزامات مديريت كالنشهر و حريم ايجاد منابی درآمدي ايدار براي شهرداري انظام عوارض و مالیاتها و دريافت بهاي خدمات شهريد

همكاري با ديگر شهرداري هاي حوزه براي اجبراي طبرحهباي مشبترك ببه ويبشه در مبورد تاسیسبات و راهها

تشويق راه كارهاي مشاركت بخبشهباي عمبومي و خصوصبي در طبرحهباي توسبعه، ببويشه طبرحهباي ويشه

ظرفیتسازي براي استررار فعالیتهاي اقتصادي در محدوده شهرها و نه حريم آنها اصالح تشكیالت و روشها و یشبرد روشهاي مديريت بر مبناي هدف و بودجهبندي عملیاتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی استان تهران، به رسمیت شناختن، اقشار کم درآمد، تحلیل عوامل Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات جمعیت، مدرنیزاسیون، تحلیل عوامل، عوامل طبی