پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب واکنش سود، ریسک سیستماتیک، فرصتهای رشد

دانلود پایان نامه ارشد

گرفت،محققین در این مطالعه مبنای اصلی تحقیقشان پژوهش هالیوال،لی و فارقر در سال 1991 بود. هالیوال ،لی و فارقر در تحقیقاتشان به شکلی خاص بر طبق نظریه حق امتیاز خرید در خصوص ریسک بدهی فرضیه خود را ثابت کردند ولی در آزمون تجربی آنها در خصوص فرضیاتشان به این مفهوم که آیا باز پرداخت بدهی که ریسک عدم پرداخت و کاهش ERCهم وابسته اند یا خیر اشاره نشده است . به این مفهوم که آیا باز پرداخت بدهی که ریسک عدم پرداخت را کاهش می دهد مستقیما با افزایش ERC مرتبط و بالعکس انتشار یک بدهی جدید که منجر به افزایش ریسک عدم پرداخت می شود مستقیما با کاهش ERC ارتباط دارد یا خیر آنها تحقیق خود را با توجه به این نظریه بر اساس اطلاعات شاخص S&P مربوط به شرکتهای صنعتی آمریکا آزمون کردند. در مدل برازش شده این تحقیق عوامل مانند بتا ،فرصتهای رشد ، تداوم روند سود آوری ، نرخ رشد سود و انحراف استاندارد سود قرا گرفته شد.اما نتایج نشان داد که انتشار و با زپرداخت بدهی با عوامل دیگری به غیر از ریسک عدم پرداخت مرتبط شده اند و احتمالا شاخص های غیر قابل اتکای دیگری در این ترکیب دخالت می کنند. آنها عوامل زیر را مطرح می کنند:
شاخص های به کار گرفته شده در اینجا جهت مفاهیم مفروض در تئوری بنیادین ممکن است خوب اندازه گیری نشده باشد برای مثال استفاده از روش دفتری به جای ارزش بازار در محسبه اهرم شاید عرصه خوبی برای شناساندن یک ضریب مستقیم برای محاسبات و پیش بینی ها نبا شد .
چگونگی نا پایداری مدلهای اقتصادی جهت قدرت تفسیر و پژوهشها که به تازگی مشاهده شده است.
سودمندی اصول بنیادین نظریه های کلاسیک مالی می تواند مورد تردید باشد چرا که در نتایج گزارش شده در پژوهشها بر موضوع سودمندی ، اصول بنیادین محدودی وجود دارد.مساله موجود در انجا یک ترکیب پیچیده از تبدیل مفاهیم نظری به مفاهیم قابل اندازه گیری و پیش بینی است .
کمبرز فریمن و کوچ ،2004، این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک بر واکنش قیمت به سود غیر منتظره با ضریب واکنش سود می پردازد .آنها استدلال می کنند که ممکن است ERC با ریسک نهایی افزایش یابد چرا که ریسک نهایی شرکت به شکل مثبت با حساسیت انتظارات از سود تقسیمی در اخبار ویژه شرکت مرتبط است. این پژوهش، نقش ریسک در شناختن روابط بین سود و بازده که به وسیله ایستن و زمیجوزکی 1989 و کولیتز و کو تاری 1989 با ترسیم اینکه ERC با افزایش ریسک سیستماتیک کاهش می یابد را بسط و گسترش داد. آنها ریسک نهایی را به عنوان عدم قطعیت در خصوص سودهای تقسیمی آتی با سودهای آتی تعریف می کنند. اخبار ارزش شرکت باعث می شود سرمایه گذاران در انتظارات خود از سودهای آتی شرکت تجدید نظر کنند. این تجدید نظر باعث تغییر در قیمت های سهام خواهد شد تغییرات قیمت متناسب با اخبار ارزشی مربوط خواهد بود.که با افزایش ریسک این تغییرات با اهمیت خواهد شد .
بر این اساس ناپایداری قیمت سهام ،شاخصی برای ریسک نهایی در این پژوهش می باشد. در واقع این پژوهش به بررسی اینکه آیا تجدید نظر در قیمت که با سودهای دوره جاری مرتبط شده است کارکردی از ناپایداری قیمت سهم در دوره قبل است ، می پردازند. در این پژوهش تحلیل ها پس از کنترل ریسک سیستماتیک که به شکل منفی بر ERC موثر است صورت پذیرفت. آنها بر اساس نتایج تحقیق دریافتند که یک ارتباط مثبت با اهمیت به لحاظ آماری بین ریسک نهایی و ضریب واکنش سود قرار دارد.نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند تحقیقات بعدی مبتنی بر ERC بر اساس ارزشهای مربوط می بایست ریسک نهایی را کنترل کند.برای مثال 2 شرکت با الگوی حسابداری متفاوت ERC های متفاوتی دارند. زیرا آنها ریسک نهایی متفاوتی دارند. چرا که هر شرکت الگوی حسابداری ارزشی مناسب خود را نسبت به دیگر شرکتها به کار می برد.
بنیا مین بای هیبت اله سامی در سال 2004 در یک تحقیق تجربی ، تاثیر پذیری بدهی های بالقوه محیطی بر روی ضریب واکنش سود توسط بنیا مین بای و هیبت اله سامی مورد آزمون قرار گرفت . در این مطالعه آنها با بررسی مفهوم بدهی های بالقوه محیطی آن هم بر اساس اطلاعات حسابداری به بزرگی و اهمیت رابطه آن با ضریب واکنش سود پرداختند و جهت بررسی این موضوع شرکتهای نمونه را به 2 طبقه تقسیم بندی کردند:
شرکتهایی با بخش مسئولیت پذیری بالقوه PRP 37 در مقابل شرکتهای فاقد بخش مسئو لیت پذیری بالقوه. جامعه آماری آنها شامل 628 شرکت بود که 314 شرکت PRP و 314 شرکت فاقد PRP بودند. فریضه آنها بدین شکل عنوان شده است که ERC برای شرکتهای دارای PRP نسبت به شرکتهای فاقد PRP پایین تر است . در مدل رکرسین این پژوهش ریسک سیستماتیک ، شاخص فرصتهای رشد ، شاخص تداوم روند سود آوری ، اندازه شرکت و بازده سهام شرکت در مدت 2 روز قبل و بعد از تاریخ اعلام سود قرار گرفتند. چیزی که در این پژوهش مشخص می باشند این است که نشان دادن بدهی محیطی محتمل و یا ممکن برای مثال تخمین هزینه های بازسازی (از بین بردن فساد و آلودگی) به شکل عدد بسیار مشکل است . در واقع اندازه گیری دقیق از بدهی آتی بسیار مشکل است. بنابراین این موضوع موجب ایجاد نویز یا شلوغی در اطلاعات حسابداری می شود، یعنی اینکه سود شرکتهای دارای PRP نسبت به شرکتهایی که فاقد PRP هستند شلوغتر است. بنابراین تفاوت های ذاتی در ERC شرکتهای با بدهی های بالقوه محیطی و شرکتهای فاقد چنین بدهی هایی مورد انتظار است . به عبارت دیگر چنین شلوغی می بایست منجربه ERC پایین تری برای شرکتهای دارای PRPدر مقایسه با دیگر شرکتها شود.
نتایج تحلیل رگرسیون مدل پژوهش به شکل عمومی از فرضیه آنها حمایت می کند. یعنی بازار افزایش شلوغی در سود ناشی از بدهی های بالقوه محیطی را به خوبی درک می کند. و لذا شرکتهای با بدهی های محیطی بالقوه ERC پایین تری نسبت به شرکتهای فاقد چنین بدهی ها دارند.
بیفرز و سامرز ،آنها در این پژوهش ضریب واکنش سود را مستقیما با تداوم روند سودآوری آنهم به شکل مفهومی جهت فراهم کردن راه دیگری برای تفسیر فهم بازار از اطلاعات منتقل شده به وسیله اعلان سود مرتبط ساختند. آنها بیان می دارند که ERC را جهت نشان دادن انتظارات بازار از تداوم روند سود غیر منتظره از طریق فرض یک الگو برای تداوم استفاده می کنیم .
به علاوه ما زنجیر ضریب واکنش سود را از نقاط منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت طبقه بندی می کنیم چهار چوب پیشین برای تفسیر ERC در تحقیقات قبلی ERC را به 2 طبقه ناپایدارERC=1 و پایدار تقسیم بندی می کرد. در حالیکه در این پژوهش چندین طبقه در این خصوص معرفی شد:
1)تنزل ERC<1+ >1-
2)رشد ERC<1+
3)تا اندازه ای مجزا و منشعب ERC<1 >0
کاملا جدا و منشعب ERC=0
5) بسیار جزئی و اندک ERC0
این طبقه بندی و چهار چوب به ما اجازه می دهد که تفاسیر خوب از ضریب واکنش مشاهده شده را گسترش دهیم و یک زمینه تجربی قوی تر و پر بارتر ایجاد کنیم . آنها متوجه شدند که کمتر از %20 تجدید نظر سرمایه گذاران و اعتماد آنها درباره سودهای آتی در واکنش به سود غیر منتظره در محدوده چهارچوب سنتی (2 طبقه ای) قرار می گیرد و 80% از این تجدید نظر های مورد انتظار در خصوص انتشار سود در دسته های رشد و مجزا قرار دارد .تفاوت این پژوهش با دیگر تحقیقات در خصوص تاثیر تداوم روند سود آوری بر ضریب واکنش سود در این است که این تحقیق به جای تداوم روند سود غیر منتظره به عنوان متغیرتاثیر گذار بر ضریب واکنش سود در نظر گرفته شده است. در ضمن این پژوهش به تاثیر تداوم روند سود غیر منتظره بر طبقه بندی های ضریب واکنش سود که محققین این پژوهش از طریق نسبت بازده غیر منتظره به سود غیر منتظره در تحقیقات قبلی بدست آورده بودند نیز پرداختند و مشخص شد که این نسبت از 98/17 تا 28/2- برای شرکتهای نمونه در تحلیل هایشان از تداوم روند سود غیر منتظره تغییر کرده است. در این پژوهش مشخص گردید که 85% ضریب واکنش سود در طول سالهای 2000-1993 خارج از دسته بندی ( ناپایدار – پایدار ) قرار دارد .
قوش جو و جیان ،2005،در این پژوهش محققین می خواهند نشان دهند که شرکتهایی که در گزارشگری خود افزایش ناشی از نگهداری در سود و در آمد را افشاء می کنند در مقایسه با شرکتهایی که فقط افزایش های ناشی از نگهداری در سود را به تنهایی گزارش می کنند.آنها شرکتهای نمونه خود را بر این اساس به 2 گروه طبقه بندی کردند:
1) شرکتهایی که افزایش ناشی از نگهداری در سود را همراه با افزایشهایی ناشی از نگداری در آمدها کزارش می کنند.
2)شرکتهایی که تنها افزایش ناشی از نگهداری در سود را گزارش می کنند.
در واقع هدف آنها از این طبقه بندی این است که افزایش هایی که به سیله در آمدها ایجاد شده باشد باعث کیفیت بالاتر برای سود و در نتیجه ERC بالاتر می شود . چرا که درآمدها کلید و عامل رشد و ارزش زایی برای شرکت است. بر خلاف کاهش های هزینه که یک عامل عکس هستند و جهش و خیز کمتری در مقابل افزایش درآمدها که به شکل بالقوه ،عامل پویایی شرکت می باشد. لذا افزایش درآمدها نسبت به کاهش در هزینه ها کیفیت بالاتری برای سود ایجاد می کند.و از زمانی که کیفیت سود ارزش مربوط شناسایی شده است(برای مثال پنمان 2004) می توان عنوان کرد که در این شرکتها که رشد سود به وسیله افزایش درآمد حمایت می شود ضریب واکنش سود بالاتر است.نتایج پژوهش پیش بینی ها را تائید می کند . آنها در یافتند که سود برای شرکت های با رشد نسبت به شرکتهای دارای کاهش هزینه کیفیت بالاتری دارد و متناسب با شرکتهای دارای کاهش هزینه ، سود برای شرکتهای با رشد درآمد با دوام تر و نیز کمتر مدیریت شده از طریق اقلام تعهدی هستند. شرکتهای با رشد در آمد همچنین عملکرد آتی بالاتری دارند.در این پژوهش مدل اولین (1995) جهت آزمون فرضیه ها به کار رفت و نتایج تحقیق منطبق بر فرضیه و پیش بینی ها بود. اما در پایان محققین فهمیدن استراتژی تجاری برای یک شرکت دارند.آنها معتقدند فهمیدن استراتژی جاری یک شرکت یک بخش جامع و کامل از فهمیدن و درک کردن صورتهای مالی است و این تحقیق ارتباط بین تحلیل استراتژی های مختلف تجاری و تحلیل صورتهای مالی را تصدیق می کند. در کاربرد حسابداری بر مبنای ارزش نباید تنها به الگوی رشد سود آن توجه کنیم بلکه باید بین منابعی از رشد متناسب با استراتژی های مختلف تجاری تمایز قائل شویم . رشد ناشی از نگهداری در سود و رشد ناشی از نگهداری در درآمد به آسانی قابل مشاهده هستند در یک چنین تحلیل ارزشیابی می توانند به کار روند.
جزف کریستین و آتول رای ،2007،جزف کریستین و آتول رای تحقیقی انجام دادند که در آن به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی ، مدیریت سود و ضریب واکنش سود پرداختند.ایشان معتقد بودند که ضریب واکنش سود شرکتهای که سود غیر منتظره گزارش می کنند و دارای اقلام تعهدی سرمایه درگردش بزرگ هستند کمتر از شرکتهایی است که دارای اقلام تعهدی سرمایه در گردش کوچک هستند. ایشان بزرگی یا کوچکی اقلام تعهدی سرمایه در گردش را با میانگین صنعت در نظر گرفتند.آنها بیشتر روی اقلام تعهدی سرمایه در گردش تمرکز داشتند چون معتقد بودند که اقلام تعهدی فوق از این جهت اهمیت دارد که به بازار کمک می کند مشکلات وجه نقد ناشی از عملیات را بهتر درک کند. آنها طی دوره ای 16 ساله ،41،936 سال شرکت انتخاب نمودند .
سپس شرکتها را به گروههایی که افزایش سود و یا کاهش سود داشتند تقسیم شدند و در نهایت به گروههای کوچکتر که دارای اقلام تعهدی بزرگ و مثبت سرمایه در گردش و یا دارای اقلام تعهدی بزرگ و منفی سرمایه در گردش بودند طبقه بندی شدند. در واقع شرکتها به 8 طبقه تقسیم شدند که در جدول 2-2 ارائه شده است .
جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای
طبقه بندی اقلام تعهدی
افزایش یا کاهش سود
طبقه بندی و کوچکی تغییرات سود
اقلام تعهدی بزرگ و مثبت
افزایش سود
تغییرات سود کوچک
اقلام تعهدی بزرگ و منفی

اقلام تعهدی بزرگ و مثبت
کاهش سود

اقلام تعهدی بزرگ و منفی

اقلام تعهدی بزرگ و مثبت
افزایش سود

تغییرات سود بزرگ
اقلام تعهدی بزرگ و منفی

اقلام تعهدی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب واکنش سود، ارزش بازار، ورشکستگی Next Entries مقاله درباره فرهنگ و ارتباطات، سفارتخانه، زنان و دختران