پایان نامه با واژه های کلیدی ضریب همبستگی، ارزش بازار، پایداری سود

دانلود پایان نامه ارشد

جمع کردن این بازده غیر عادی ماهانه طی 12 ماه بازده غیر عادی انباشته سالانه حاصل می شود.
برای محاسبه بازده واقعی سهام از فرمول زیر استفاده می شود:

〖(“مزایای سهام جایزه+مزایای حق تقدم” +1)×P〗_(tj-) P_(t-1)+ DPS
(2-1) = بازده(R)
P_(t-1)

: قیمت سهام در ابتدای دورهP_(t-1)
قیمت سهام در پایان دوره: P_tj
DPS : سود سهام نقدی پرداخت شده

(3-1) = مزایای حق تقدم

(4-1) =تعداد سهام افزایش یافته

و برای محاسبه بازده مورد انتظار از بازده بازار محاسبه شده طبق شاخص کل بورس استفاده شده است:
بازده کل بازار:
(5-1) R_mj=(I_t-I_(t-1))/I_(t-1)
I_t= شاخص کل بورس در انتهای ابتدای دوره
I_(t-1)= شاخص کل بورس در ابتدای دوره
-متغیرهای مستقل:
سود غیر منتظره استاندارد شده: برای محاسبه سود غیر منتظره استاندارد شده از تفاوت بین سود واقعی و سود مورد انتظار طبق مدل بیور استفاده می شود.
〖UE〗_it=(E(X)-EPS)/P_it (6-1)
جهت خنثی نمودن اثر بزرگی و کوچکی قیمت سهام بر سود غیر منتظره آن را بر قیمت سهام در ابتدای دوره تقسیم می کنیم تا متغیر استاندارد شده ای از سود غیر منتظره حاصل شود.
محاسبه سود مورد انتظار با مدل گشت تصادفی38 () بیور(1972) به صورت زیر می باشد:
E_ti (X_t )=X_ti+δ_t(7-1)
E_ti (X_t )=سود مورد انتظار شرکت i در سال t
X_ti= برابر با EPS شرکت در سال t
δ_t= میانگین تغییرات EPS در 5 سال گذشته
ریسک عدم پرداخت:
برای اندازه گیری متغیر ریسک عدم پرداخت مدلهای زیادی تا کنون ارائه شده است. دو مورد از معروف ترین این مدلها عبارتند از مدل فاصله تا نکول مرتون،1947، که بر پایه اطلاعات بازار محاسبه می شود و دیگری مدل Z-scoreآلتمن که با استفاده از متغیرهای حسابداری و مالی محاسبه می شود.
طبق مدل مرتون سرمایه واحد تجاری به عنوان اختیار(تملک) داراییهای شرکت است. به این دلیل که سهامداران مالک داراییهای شرکت پس از کسر کلیه بدهیها از آنها می باشند. و هنگامی که قیمت داراییهای شرکت کمتر از ارزش دفتری بدهیهای شرکت باشد ارزش سرمایه برابر با صفر است.

طبق مدل مرتون ریسک عدم پرداخت از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

(8-1) DP=N(-(ln⁡(V_A/X)+(μ-1/2σA^2)T)/(σ_A √T))
: ارزش بازار دارایهاV_A
X: ارزش دفتری بدهی ها
T : زمان سر رسید بدهی که یک سال در نظر گرفته می شود
σ_A: انحراف استداندارد ارزش بازار داراییها
μ : نرخ رشد داراییها که از تقسیم ارزش بازار داراییها در دوره جاری بر ارزش بازار داراییها در دوره قبل به دست می آید
N : تابع چگالی انباشته برای توزیع نرمال استاندارد.
مدل آلتمن نیز در زیر آورده شده است:
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 (9-1)
X1 =سرمايه در گردش تقسيم برکل دارايي ها
=X2 سود(زیان) انباشته تقسیم بر کل دارايي ها
=X3 سود قبل از بهره و ماليات تقسيم بر کل دارايي ها
=X4 ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري کل بدهي ها
=X5 فروش تقسيم بر کل دارايي ها
توانایی هر دو مدل برای پیش بینی ریک عدم پرداخت طی تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات فوق بیانگر برتری نسبی مدل مرتون بر مدل آلتمن می باشد.
ولی از آنجا که متغیرهای مورد نیاز برای مدل مرتون از قبیل ارزش روز داراییها و تغییرات آن برای هر روز از سال در بازار سرمایه ایران قابل تعیین و شناسایی نیست نسبت به قابلیت محاسبه و بکارگیری این مدل در بازار سرمایه ایران تردید وجود دارد. لذا در این تحقیق از مدل آلتمن استفاده شده است.
ریسک عدم پرداخت طبق تحقیق ریچارد تافلر در سال 2007 با استفاده از Z به دست آمده از مدل آلتمن که در معادله زیر قرار داده شده محاسبه شده است:
DR=1-e^(-z.score)/〖1+e〗^(-z.score) (10-1) ریسک عدم پرداختDR
متغیرهای کنترل:
بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک): آن بخشی از کل ریسک مجموعه اوراق بهادار که غیر قابل حذف بوده و به علت وجود عواملی که بر قیمت کل اوراق بهادار اثر می گذارد، به وجود می آید. برای محاسبه ریسک سیستماتیک از شاخص قیمت بورس سهام(که نشان دهنده سطح عمومی قیمت سهام در بورس است)، استفاده می شود. ضریب بتا برای یک سهم بخصوص به این صورت تعیین می شود که درجه ریسک سیستماتیک آن سهم را با ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه می کنند:
(11-1) β=(COV(Rm,Ri))/(σ^2 Rm)
Ri= بازده سهام شرکت
Rm= بازده سهام شاخص بازار
σ^2 Rm= واریانس Rm
2-فرصت رشد: که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:
(12-1) GROWOP = Pij / BVij
:GROWOP فرصت رشد
P_(ij ) : ارزش بازار سرمایه شرکت
〖BV〗_ij : ارزش دفتری سرمایه شرکت
3-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم ارزش بازار شرکت می باشد
(12-1) Size=log(V_E)
4- پایداری سود:
برای ارزیابی پایداری سود مدل زیر برآورد شده است. (کورمندی و لایپ، 1987، ص 335).
(13-1)
ضریب متغیر توضیحی یعنی در مدل فوق که یک مدل «خود رگرسیون» مرتبه اول است، معرف پایداری سود است. این مدل بصورت چرخشی (تناوبی) برای مدت شش سال برآورد شده است تا پایداری سود هر سال ارزیابی شود. در این روش داده های یک سال از ابتدای دوره زمانی تحقیق حذف و داده های یک سال از سال های پایانی به مدل اضافه می شود. به عنوان مثال براساس داده های 80 تا 86 پایداری سود سال 86 ارزیابی شده است، به این صورت که در یک ستون سود سال های 80، 81، 82، 83، 84 و 85 و در ستون دوم سود سال های 81، 82، 83، 84، 85 و 86 را قرار می دهیم. سپس به کمک دو ستون بدست آمده، مورد نظر را از تابع رگرسیون یک متغیره بدست می آوریم.

6-3 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، 4 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1387 است.
قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین بازده غیر نرمال سالانه ، با متغیرهای، ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره، اندازه، فرصتهای شد، ریسک سیستماتیک، پایداری سود، مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است .
7-3 روش های جمع اوری اطلاعات
یکی از ضروریات هر مطالعه و پژوهش اطلاعات مربوط و قابل اتکا، سرعت و سهولت دسترسی به آن می باشد.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکتها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1387-1384 بدست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورتهای مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورتهای مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقي است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .
پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل39 جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس40 که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می باشند استفاده شده است .

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:
پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود.
هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-1) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنهیا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
1) کشف همبستگی بین متغیرها
2) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
1) ضریب تعیین 2) ضریب همبستگی
1) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین دو صفر تا یک است:
(1-3)
گرچه ضریب همبستگی مثلاً 50% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای 50 درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون 50% باشدف این دو ازمون دارای تغییرهای مشترک به میزان یا 25 درصد است.
2) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر و تاک من41 (1986) در بحث

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره سفارتخانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بازده غیر عادی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون